Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1926:183) angående avgifter för in- eller utbetalning i postgirorörelsen för tjänstebrevsberättigade m.fl.

Version:

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1926-06-04
Ändring införd
SFS 1926:183
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att tjänstebrevsrätt ävensom rätt att få postanvisning eller assurerad brevförsändelse befordrad till tjänstebrevsberättigad utan att postavgift erlägges av avsändaren eller lösen uttages hos adressaten jämväl skall innefatta rätt att för det ändamål tjänstebrevs- eller fribrevsrätten åtnjutes anlita postgirorörelsen, därvid beträffande avgifter för in- eller utbetalning bestämmelserna i förordningen den 5 mars 1920 (nr 130) angående utgörandet av postavgifter för tjänsteförsändelser skola äga motsvarande tillämpning.

Ändringar

Kungörelse (1926:183) angående avgifter för in- eller utbetalning i postgirorörelsen för tjänstebrevsberättigade m.fl.

Förordning (1990:293) om upphävande av vissa författningar om tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet