Upphävd författning

Cirkulär till statsmyndigheterna (1933:614) om tillämpningen av föreskrifterna i kungörelsen den 3 juli 1916 (nr 338) angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden;

Version:

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1933-11-10
Ändring införd
SFS 1933:614
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med anledning av en av statens organisationsnämnd gjord framställning vill Kungl. Maj:t erinra statsmyndigheterna om angelägenheten av att föreskrifterna i kungörelsen den 3 juli 1916 (nr 338) angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden noggrant iakttagas, så att icke vid delgivning av beslut, tillställande av handlingar, införskaffande av upplysningar m.m. länsstyrelse eller annan ämbetsmyndighet anlitas såsom mellanhand i andra fall än då sådant med hänsyn till bestämmelserna i nämnda kungörelse prövas påkallat.
Tillika anbefaller Kungl. Maj:t envar statsmyndighet att tillse, att föreskrifterna i berörda kungörelse samt Kungl. Maj:ts nu givna erinran iakttagas av samtliga de befattningshavare hos myndigheten, vilka hava att ägna förberedande eller slutlig handläggning åt ärenden, i vilka tillämpning av bestämmelserna i kungörelsen kan ifrågakomma.

Ändringar

Cirkulär (1933:614) till statsmyndigheterna om tillämpningen av föreskrifterna i kungörelsen den 3 juli 1916 (nr 338) angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden

Ändring, SFS 1987:1102

    Omfattning
    upph.