Upphävd författning

Kungörelse (1947:644) om anställande av allmän tolk m.m.

Version:

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1947-07-10
Ändring införd
SFS 1947:644
Ikraft
1948-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

4 §  En allmän tolk har rätt till dagarvode med 300 kronor för varje förrättningsdag. För en dag när högst två timmar har tagits i anspråk är dagarvodet dock 200 kronor. Tolken har även rätt till resekostnads ersättning och traktamente enligt allmänna resereglementet (1952:735). Resekostnadsersättning fastställs enligt reseklass B. Dagarvode betalas även för varje särskild resdag, när minst åtta timmar mellan klockan 6 och 24 har tagits i anspråk för resan.

[S2]Är en tolk i egenskap av nämndeman berättigad till dagarvode och ersättning för resekostnad, skall dagarvodet enligt denna paragraf minskas med beloppet av det arvode som han är berättigad till som nämndeman. Tolken har i detta fall inte rätt till resekostnadsersättning eller traktamente. Förordning (1979:777).

5 §  Ersättningarna betalas av allmänna medel genom domstolsverkets försorg. Tjänstgöringen skall styrkas med ett intyg av tingsrätten. Förordning (1979:777).

Ändringar

Kungörelse (1947:644) om anställande av allmän tolk m.m.

    Ikraftträder
    1948-01-01

Ändring, SFS 1984:140

    Omfattning
    upph.