Upphävd författning

Kungörelse (1962:190) angående vissa statsgruvefält inom Västerbottens län

Version:

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
SFS 1962:190
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har - sedan riksdagen bifallit vad Kungl. Maj:t föreslagit i fråga om nya gränser för Stekenjokks statsgruvefält m.m. - funnit gott att, med ändring av vad kungörelserna den 20 maj 1921 (nr 297) angående utläggande av statsgruvefält vid Stekenjokk och Remdalen i Vilhelmina socken av Västerbottens län samt den 24 mars 1939 (nr 83) angående utläggande av vissa statsgruvefält inom Västerbottens län innehålla häremot stridande, förordna, dels att Daningens statsgruvefält icke vidare skall utgöra statsgruvefält, dels ock att följande område med de gränser, som angivas här nedan, skall utläggas till statsgruvefält under benämningen
Stekenjokks statsgruvefält med följande gränser:
i norr: Saxåns norra strand från riksgränsen mot Norge;
i öster: en linje tänkt dragen från föreningspunkten mellan Saxån och den norr ifrån kommande cirka 1 200 meter nedanför Stekenjokks inflöde i Saxån infallande bäcken till röset å den med höjdsiffran 941 utmärkta toppen av Stekevare och från denna punkt till triangelpunkten 1130,5 Tjalingen och därifrån till röset med höjdsiffran 1067 i södra delen av Gellvernokkomassivet;
i söder: en linje tänkt dragen från sistnämnda röse till utflödet i Gaustjokk av den lilla bäcken från sjön norr om siffrorna "67" i höjdsiffran 767;
i sydväst: från sistnämnda punkt i Gaustjokk uppströms densamma genom den lilla sjön punkt 841 till riksgränsen mot Norge;
i väster: från sistnämnda punkt utmed riksgränsen till den punkt, där densamma skär Saxån.

Ändringar

Kungörelse (1962:190) angående vissa statsgruvefält inom Västerbottens län