Inaktuell version

Patentkungörelsen (1967:838)

Version: 2006:1067

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967 i lydelse enligt SFS 2006:1067
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Patentansökan och diarium

1 §  Svensk patentansökan inges till patent- och registreringsverket (patentverket).

[S2]Internationell patentansökan som omfattar Sverige inges till myndighet eller internationell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna är behörig mottagande myndighet. Bestämmelser om patentverket som mottagande myndighet finns i 51--56 §§.

[S3]Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om ej annat sägs, endast

 1. svensk patentansökan,
 2. internationell patentansökan som fullföljts enligt 31 § patentlagen (1967:837) eller upptagits till handläggning enligt 38 § samma lag,
 3. europeisk patentansökan som omvandlats enligt 93 § patentlagen.

2 §  En svensk patentansökan skall bestå av en skrivelse (ansökningshandling) med bilagor.

[S2]Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla

 1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ombud, även ombudets namn och adress,
 2. uppfinnarens namn och adress,
 3. en kort och saklig benämning på den patentsökta uppfinningen,
 4. när patent söks av flera gemensamt, uppgift om någon av dem är utsedd att för alla ta emot meddelanden från Patentverket,
 5. i förekommande fall uppgift om att ansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a § patentlagen, och
 6. uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.

[S3]Som bilagor skall till ansökningshandlingen fogas

[S4]a. beskrivning av uppfinningen, innefattande ritning som behövs för att tydliggöra denna, patentkrav och sammandrag,

[S5]b. om sökanden företräds av ombud, särskild fullmakt för ombudet, utom då ombudet befullmäktigats i ansökningshandlingen,

[S6]c. om uppfinningen gjorts av någon annan än sökanden, en handling som styrker sökandens rätt.

[S7]Med ansökan skall lämnas den ansökningsavgift som föreskrivs i 45 §. Förordning (2004:162).

3 §  Beskrivning, patentkrav och sammandrag skall, om annat inte följer av andra stycket, vara skrivna på svenska. Andra handlingar får vara skrivna på svenska, danska eller norska.

[S2]Om en ingiven handling är skriven på annat språk än som följer av första stycket, skall översättning lämnas in. Patentverket kan dock avstå från att kräva översättning eller godta översättning till annat språk än svenska, danska eller norska i fråga om andra handlingar än beskrivning, patentkrav och sammandrag samt i fråga om sådan text i beskrivning eller patentkrav i en svensk patentansökan som inte ingår i vad som enligt 21 § första stycket utgör grundhandling.

[S3]Patentverket får ta upp en ansökan till prövning innan översättningen kommit in. Sökanden skall dock föreläggas att lämna in översättningen innan ansökningen blir allmänt tillgänglig enligt 22 § patentlagen. Förordning (1993:1312).

4 §  Beskrivning, patentkrav och sammandrag skall vara utförda i svart maskinskrift eller svart tryck på vitt papper i format A 4 (210 297 mm). Ritning skall vara utförd med mörka, företrädesvis svarta linjer mot ljus, företrädesvis vit botten på hållbart material i format A 4. Beskrivning och därtill hörande ritning liksom patentkrav och sammandrag skall vara utförda i form som lämpar sig för tryckning.

[S2]Närmare föreskrifter om handlingarnas beskaffenhet och antal exemplar som sökanden skall inge meddelas av patentverket.

5 §  För att erhålla sådan nyhetsgranskning som avses i 9 § patentlagen skall sökanden inom tre månader från den dag patentansökningen gjordes eller, i förekommande fall, skall anses gjord skriftligen begära detta hos patentmyndigheten och erlägga av granskningsmyndigheten fastställd avgift. Är patentansökningen ej avfattad på språk som godtages av granskningsmyndigheten, skall begäran åtföljas av översättning av ansökningen till språk som patentverket bestämmer.

[S2]Kan flera myndigheter komma i fråga att utföra sådan granskning som avses i första stycket och vill sökanden bestämma vilken av dessa som skall utföra granskningen, skall han i sin begäran ange denna myndighet.

[S3]Begäran skall anses återkallad, om patentansökningen och föreskriven översättning icke vid utgången av den frist som anges i första stycket uppfyller de formkrav som gäller för internationell patentansökan.

5 a §  Om en uppfinning avser biologiskt material från växt- eller djurriket, eller om sådant material används i en uppfinning, skall patentansökan innehålla en upplysning om materialets geografiska ursprung, om detta är känt. Om ursprunget inte är känt, skall detta anges.

[S2]Bristande upplysningar om det geografiska ursprunget eller om sökandens vetskap om ursprunget påverkar inte prövningen av ansökan eller de rättigheter som följer av ett meddelat patent. Förordning (2004:162).

6 §  På patentansökan anger patentverket vilken dag den inkommit till verket.

7 §  Patentverket för diarium över inkomna patentansökningar.

[S2]Diariet är tillgängligt för allmänheten.

[S3]I diariet antecknas för varje ansökan

 1. ansökningens diarienummer och de klasser till vilka ansökningen hänförts,
 2. ansvarig handläggare,
 3. sökandens namn och adress,
 4. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress,
 5. uppfinnarens namn och adress,
 6. uppfinningens benämning,
 7. uppgift om ansökningen är en svensk patentansökan, internationell patentansökan eller omvandlad europeisk patentansökan,
 8. om ansökningen är en svensk patentansökan, ansökningens ingivningsdag samt, om löpdagen är en annan än ingivningsdagen, även löpdagen,
 9. om ansökningen är en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag ansökningen fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,
 10. om ansökningen är en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökningen ingavs för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökningen samt den dag ansökningen kom in till patentverket för omvandling,
 11. om prioritet begärts, var åberopad tidigare ansökan givits in, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,
 12. om ansökningen erhållits genom delning eller utbrytning, stamansökningens diarienummer,
 13. om genom delning eller utbrytning från ansökningen ny ansökan har uppkommit, den avdelade eller utbrutna ansökningens diarienummer,
 14. om ansökningen blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § tredje stycket patentlagen, dagen därför,
 15. om panträtt upplåtits i ansökningen, dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering samt panthavarens namn och adress,
 16. om ansökningen är en internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret,
 17. om ansökningen är en omvandlad europeisk patentansökan, den europeiska patentansökningens nummer,
 18. i ärendet inkomna skrifter och betalade avgifter,
 19. i ärendet fattade beslut. Förordning (2003:1071).

8 §  Patentverket upprättar för varje vecka

 1. förteckning över sådana inkomna patentansökningar som avses i 7 §, vilken förteckning för varje ansökan innehåller de uppgifter som anges i 7 § tredje stycket, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 och 17,
 2. förteckning över internationella patentansökningar som omfattar Sverige och beträffande vilka patentverket erhållit uppgifter från världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå, vilken förteckning för varje ansökan innehåller de uppgifter som anges i artikel 30.2.b i konventionen om patentsamarbete.
 3. förteckning över europeiska patentansökningar som omfattar Sverige och beträffande vilka patentverket erhållit uppgifter från det europeiska patentverket, vilken förteckning för varje ansökan innehåller de uppgifter som anges i artikel 128.5 i den europeiska patentkonventionen.

[S2]Envar kan mot föreskriven avgift erhålla exemplar av förteckning. Förordning (1991:1331).

9 §  Anmäles att patentsökt uppfinning övergått till annan, får denne antecknas som sökande i diariet endast om rättsövergången styrkts.

Prioritet

10 §  En begäran om prioritet skall göras skriftligen och ges in till patentverket i pappersform. Förordning (2000:1160).

11 §  Bevis och kopior som avses i 6 b § patentlagen (1967:837) skall ges in i den form patentverket föreskriver. Förordning (2000:1160).

12 §  Patentverket får föreskriva om undantag i vissa fall från skyldigheten enligt 6 b-6 c §§patentlagen (1967:837) att ge in bevis och kopior. Förordning (2000:1160).

13 § har upphävts genom förordning (2000:1160).

Patentkrav

14 §  Patentkrav skall innehålla

 1. benämning på uppfinningen,
 2. uppgift om den teknik, i förhållande till vilken uppfinningen utgör något nytt (teknikens ståndpunkt), om sådan uppgift är nödvändig,
 3. uppgift om det för uppfinningen nya och säregna.

[S2]Varje patentkrav får avse endast en uppfinning.

[S3]Uppfinningen skall såvitt möjligt hänföras till någon av kategorierna alster, anordning, förfarande eller användning.

[S4]Patentkrav får ej innehålla något som är ovidkommande med hänsyn till den i kravet angivna uppfinningen eller oväsentligt för den ensamrätt sökanden begär.

15 §  Patentansökan får innehålla flera patentkrav. Finns flera patentkrav i en ansökan, skall de upptagas och numreras i följd.

[S2]Patentkrav kan vara självständigt eller osjälvständigt. Osjälvständigt krav är sådant krav som avser utföringsform av uppfinning som angivits i annat patentkrav i ansökningen och därför innefattar samtliga bestämningar i detta krav. Annat krav är självständigt.

[S3]Till patentkrav får knytas ett eller flera osjälvständiga krav. Osjälvständigt krav får knytas till flera föregående patentkrav. Det skall inledas med hänvisning till sådant föregående patentkrav och därefter upptaga de ytterligare bestämningar som kännetecknar uppfinningen.

16 §  Om en patentansökan omfattar flera uppfinningar, är dessa att anse som beroende av varandra, om det föreligger ett tekniskt samband mellan samtliga uppfinningar genom att ett eller flera likadana eller motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dessa. Med uttrycket tekniska särdrag avses sådana tekniska särdrag som varje uppfinning bidrar med utöver teknikens ståndpunkt.

[S2]Frågan huruvida ett antal uppfinningar är beroende av varandra skall avgöras utan hänsyn till om de är angivna i separata patentkrav eller som alternativ i ett patentkrav. Förordning (1991:1331).

Beskrivning

17 §  Beskrivningen får innehålla endast sådant som bidrar till att klargöra uppfinningen. Om en nyskapad eller annan inte allmänt godtagen term måste användas, skall termen förklaras. Beteckning eller måttenhet får inte avvika från vad som är allmänt brukligt i de nordiska staterna.

[S2]Omfattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a § patentlagen, skall sökanden, när ansökan görs, i handlingarna lämna alla de uppgifter av betydelse om det biologiska materialets karakteristika som sökanden har tillgång till. Förordning (2004:162).

17 a §  En sådan deposition som avses i 8 a § första stycket patentlagen skall göras hos en institution som är internationell depositionsmyndighet enligt den i Budapest den 28 april 1977 avslutade överenskommelsen om internationellt erkännande av deposition av mikroorganismer i samband med patentärenden (Budapestöverenskommelsen).

[S2]Depositionen skall göras enligt Budapestöverenskommelsen.

[S3]Patentverket upprättar förteckning över de institutioner som är internationella depositionsmyndigheter enligt Budapestöverenskommelsen.

17 b §  Har en deposition gjorts, skall sökanden inom sexton månader från den dag då ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs lämna Patentverket skriftlig uppgift om den institution hos vilken depositionen har gjorts och det nummer som institutionen har åsatt depositionen. I fråga om internationella patentansökningar får uppgifterna inom samma frist lämnas till den i 8 § nämnda internationella byrån.

[S2]Gör sökanden framställning om att handlingarna rörande patentansökningen skall hållas tillgängliga tidigare än som följer av 22 § första och andra styckena patentlagen, skall de uppgifter som avses i första stycket lämnas senast tillsammans med framställningen. Gör sökanden beträffande internationell patentansökan framställning om tidigare publicering av ansökningen enligt artikel 21.2.b i konventionen om patentsamarbete, skall uppgifterna lämnas senast tillsammans med framställningen om publicering.

[S3]Har en deposition överförts från en internationell depositionsmyndighet till en annan enligt regel 5.1 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen, skall sökanden underrätta Patentverket om detta och om det nya nummer som depositionen har åsatts.

[S4]Patentverket får som bevis om att de uppgifter som avses i första och tredje styckena är riktiga infordra kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat på depositionen. Förordning (1993:197).

17 c §  En sådan ny deposition som avses i 8 a § andra stycket patentlagen skall göras i den ordning som föreskrivs i Budapestöverenskommelsen för ny deposition.

[S2]En ny deposition skall göras inom tre månader från den dag då deponenten tog emot underrättelse från den internationella depositionsmyndigheten om att prov från det tidigare deponerade materialet inte längre kan tillhandahållas. Om institutionen har upphört som internationell depositionsmyndighet för sådant biologiskt material som depositionen avsåg eller om den har upphört att fullgöra sina åligganden enligt Budapestöverenskommelsen och deponenten inte har fått underrättelse om detta inom sex månader efter det att internationella byrån publicerade uppgift om förhållandet, får dock den nya depositionen göras inom nio månader från denna publicering.

[S3]Deponenten skall inom fyra månader från det att den nya depositionen har gjorts till Patentverket ge in kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat på den nya depositionen. Om den frist som avses i 17 b § första eller andra stycket utlöper senare, får kvittot dock ges in inom den fristen. När kvittot ges in, skall uppgift lämnas om numret på den patentansökan eller det patent som depositionen hör till. Förordning (2004:162).

Sammandrag

18 §  I fråga om svensk patentansökan skall sammandraget avse beskrivning och patentkrav sådana de föreligger i de handlingar som enligt 21 § första stycket eller 24 § första stycket utgör grundhandlingar. Sammandraget skall innehålla uppfinningens benämning. Det skall utformas så att av detsamma tydligt framgår det tekniska problem som uppfinningen berör, principen för den lösning av problemet som uppfinningen innebär samt den huvudsakliga användningen av uppfinningen. Sammandragets slutliga lydelse skall, där så kan ske, fastställas innan ansökningen skall hållas allmänt tillgänglig enligt 22 § andra stycket patentlagen.

[S2]Föreligger i fråga om internationell patentansökan eller omvandlad europeisk patentansökan sammandrag som fastställts av internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller av det europeiska patentverket, skall det godtagas. I annat fall fastställer patentverket sammandrag också i sådan ansökan. I sist nämnda fall äger första stycket motsvarande tillämpning.

Ändring av patentansökan

19 §  Patentkrav får ej ändras så att det kommer att innehålla något som icke framgår av handling, vilken enligt 21 § första eller andra stycket eller 24 § första stycket utgör grundhandling. Ändras patentkrav så att nya bestämningar tillkommer, skall sökanden samtidigt ange var motsvarighet finns i grundhandlingarna.

[S2]Efter det att patentverket avgivit utlåtande om företagen nyhetsgranskning får icke i samma patentansökan upptagas patentkrav som anger uppfinning vilken är oberoende av uppfinning enligt tidigare ingivna krav.

[S3]I fråga om internationell patentansökan får utlåtande om nyhetsgranskning inte avges före utgången av den frist som gäller enligt 58 §, om inte sökanden samtycker till det.

[S4]I beskrivning och ritning får sökanden göra ändringar eller tillägg endast om det är nödvändigt med hänsyn till 8 § patentlagen. Genom sådana ändringar eller tillägg får patentkrav ej framstå såsom omfattande annat än sådant, som har motsvarighet i grundhandlingarna.

20 §  Ändring eller tillägg i patentkrav skall, om patentverket ej medger annat, ske genom att ny handling inges, vilken i ett sammanhang upptar samtliga krav.

21 §  Med grundhandling förstås i denna kungörelse, såvitt gäller svensk patentansökan, patentansökan som upptas till handläggning enligt 38 § patentlagen och europeisk patentansökan som begärs omvandlad, beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav på svenska, danska eller norska, som förelåg när ansökningen gjordes eller, i förekommande fall, skall anses gjord. Förelåg inte sådan handling vid denna tidpunkt, skall första därefter inkomna beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav på svenska anses som grundhandling, i den mån innehållet har tydlig motsvarighet i handlingar som förelåg vid nämnda tidpunkt.

[S2]I fråga om internationell patentansökan som fullföljs enligt 31 § patentlagen skall som grundhandling anses följande.

 1. Om översättning krävs för att fullfölja ansökningen, den översättning av beskrivning, ritning och patentkrav som har ingetts enligt 31 § patentlagen med de ändringar i översättningen som kan ha gjorts inom den frist som gäller enligt 58 §.
 2. Om ansökningen är avfattad på svenska, den avskrift av beskrivning, ritning och patentkrav på svenska som har ingetts enligt 31 § patentlagen.

[S3]Om sökanden har samtyckt till att ansökningen tas upp till avgörande innan den i 58 § angivna fristen löpt ut och har beslut fattats om avslag eller underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen, skall med grundhandling förstås beskrivning, ritning och patentkrav såsom de förelåg vid den tidpunkt något av dessa beslut fattades.

[S4]Om det, då patentansökan lämnas in, uppges att ansökan om skydd för uppfinningen har givits in till en patentmyndighet utom riket, skall, om datum och nummer för den utländska ansökningen uppgivits, en senare inlämnad bestyrkt kopia av denna anses inkommen till Patentverket samtidigt med den här gjorda ansökningen. Förordning (1993:1312).

Delning och utbrytning

22 §  Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna, kan sökanden dela ansökningen i flera ansökningar. Därvid skall på sökandens begäran ny ansökan avseende uppfinning, som hämtats från den ursprungliga ansökningen (stamansökningen), anses gjord samtidigt med stamansökningen. Förordning (1996:225).

23 §  Har i patentansökan genom tillägg till beskrivning eller patentkrav eller på annat sätt angivits en uppfinning, som icke framgår av grundhandlingarna, kan genom utbrytning ur den ursprungliga ansökningen (stamansökningen) gjord ny ansökan avseende denna uppfinning på sökandens begäran anses gjord vid den tidpunkt då den handling vari uppfinningen angivits inkom till Patentverket.

[S2]Utbrytning får ske endast under förutsättning att i den nya ansökningen skydd begärs endast för vad som framgick av stamansökningens handlingar sådana dessa förelåg i och med att den nya handlingen kommit in. Förordning (1993:1312).

24 §  Vid delning eller utbrytning skall beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav, som inges samtidigt med ansökningshandlingen i den nya ansökningen, anses såsom grundhandling.

[S2]Ny ansökan får anses uppkommen genom delning eller utbrytning endast om det av ansökningen när den inges framgår att den är avdelad eller utbruten ansökan. I avdelad eller utbruten ansökan skall den ursprungliga ansökningens anges.

Ansökans allmänna tillgänglighet

25 §  Om handlingarna i ett patentansökningsärende enligt 22 § andra eller tredje stycket patentlagen blir allmänt tillgängliga innan patentet meddelats, skall sammandraget tryckas så snart dess slutliga lydelse fastställts. Patentverket får trycka också andra delar av ansökan tillsammans med sammandraget. Var och en kan mot föreskriven avgift få sådant tryckt exemplar.

[S2]En kungörelse enligt 22 § fjärde stycket patentlagen skall innehålla uppgift om ansökans nummer och klass, ingivningsdag, löpdag om denna är annan än ingivningsdagen, uppfinningens benämning samt sökandens och uppfinnarens namn och adress. Har prioritet begärts, skall kungörelsen även innehålla uppgift om var åberopad ansökan ingivits, dagen för denna ansökan samt ansökans nummer. Omfattar ansökan en deposition av biologiskt material, skall detta anges i kungörelsen. Har sökanden med stöd av 22 § sjunde stycket patentlagen begärt att prov från deponerat material skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, anges även det i kungörelsen.

[S3]Om en översättning av beskrivning och patentkrav i en internationell patentansökan har ändrats inom den frist som gäller enligt 58 § men efter det att handlingarna i ärendet blivit allmänt tillgängliga, skall en kungörelse utfärdas om detta. Förordning (2004:162).

25 a §  En framställning enligt 22 § åttonde stycket första meningen patentlagen om att få prov från en deposition skall avfattas så som föreskrivs i regel 11 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen.

[S2]Den som vill få ut ett prov skall gentemot patentsökanden eller patenthavaren förbinda sig att innan patentansökan har avgjorts slutligt eller patentet har upphört att gälla

 1. inte låta någon annan få tillgång till provet,
 2. inte använda provet annat än i experimentsyfte.

[S3]Förbindelsen skall också omfatta biologiskt material som härletts ur provet och som har behållit de karakteristika hos det deponerade materialet som är väsentliga för utövandet av uppfinningen.

[S4]Om patentsökanden eller patenthavaren uttryckligen avstår från förbindelsen, behöver någon sådan inte lämnas.

[S5]Förbindelsen skall fogas till framställningen. Förordning (2004:162).

25 b §  En begäran enligt 22 § sjunde stycket patentlagen att prov skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig skall göras senast den dag då de tekniska förberedelserna för offentliggörande av patentansökan anses avslutade.

[S2]Patentverket upprättar en förteckning över de personer som har förklarat sig villiga att åta sig uppdrag som sakkunnig och som är lämpliga för det. Beslut om vilka personer som skall tas upp på förteckningen över sakkunniga skall kungöras i den ordning som föreskrivs i 49 §.

[S3]Om prov får lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, skall i framställningen om prov anges vem som skall anlitas som sakkunnig. Till framställningen skall fogas en skriftlig förbindelse från den sakkunnige gentemot patentsökanden motsvarande den förbindelse som föreskrivs i 25 a § andra- tredje styckena. Om framställningen avser prov som skall lämnas ut enligt 22 § sjunde stycket andra meningen patentlagen skall förbindelsen avse 20 år från den dag patentansökan lämnades in.

[S4]Som sakkunnig får anlitas den som är upptagen på förteckningen eller den som i det särskilda fallet har godtagits av patentsökanden. Förordning (2004:162).

25 c §  De förbindelser som föreskrivs i 25 a och 25 b §§ hindrar inte att biologiskt material som härletts ur provet deponeras för en ny patentansökan, om materialet behöver deponeras för ansökan. En förbindelse om att inte använda provet eller material som härletts ur det annat än i experimentsyfte gäller inte för den som fått en tvångslicens att utnyttja uppfinningen. Förordning (2004:162).

25 d §  Har en framställning om prov gjorts och möter inte hinder enligt patentlagen eller denna kungörelse mot att prov tillhandahålls, utfärdar patentverket bevis om detta. Patentverket överlämnar framställningen om prov och beviset till den institution hos vilken depositionen finns. Patentverket tillställer samtidigt patentsökanden eller patenthavaren en kopia av framställningen och beviset.

[S2]Finner patentverket att ett sådant bevis som avses i första stycket inte kan utfärdas, meddelar patentverket beslut om detta. Den som gjort framställning om provet får föra talan mot beslutet genom besvär hos patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag. Mot patentbesvärsrättens beslut får talan inte föras.

Handläggning av patentansökan

26 §  Vid prövning av förutsättningarna enligt 2 § patentlagen för meddelande av patent skall patentverket beakta allt, varom myndigheten får kännedom.

[S2]Patentverkets granskning skall ske på grundval av patentskrifter, utläggningsskrifter eller publicerade patentansökningar från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Amerikas Förenta Stater, Frankrike, Förbundrepubliken Tyskland, Schweiz, Storbritannien, förutvarande Tyska riket och det europeiska patentverket eller utdrag ur dessa samt publicerade internationella patentansökningar eller utdrag ur dessa ävensom allmänt tillgängliga ansökningar om patent här i riket. Därutöver kan granskningen grundas på annan tillgänglig litteratur, om så finnes befogat.

[S3]Patentverket meddelar närmare bestämmelser om granskningen. Sådana bestämmelser får, om särskilda förhållanden påkallar det, avvika från föreskrifterna i andra stycket.

27 §  Om det behövs för utredning angående ansökan om patent, får patentverket anlita sakkunnig, som ej är anställd hos verket.

28 §  Patentverket kan förelägga sökande att inkomma med modell, prov eller dylikt eller att låta utföra undersökning eller försök, om så behövs för bedömning av den patentsökta uppfinningen.

29 §  Den som söker patent på uppfinning, på vilken han sökt patent vid patentmyndighet utom riket, är med den begränsning som anges i 77 § tredje stycket andra punkten patentlagen skyldig att redovisa vad den myndigheten delgivit honom rörande uppfinningens nyhet eller patenterbarhet i övrigt. Patentverket kan förelägga honom att inkomma med bestyrkt avskrift av vad sålunda delgivits honom eller med försäkran att besked ej erhållits i sådant avseende.

[S2]Granskas patentansökningar hos patentmyndighet utom riket efter förordnande enligt 77 § tredje stycket patentlagen, får patentverket efter överenskommelse med denna patentmyndighet om utbyte av granskningsresultat m. m. uppskjuta behandlingen av ansökan, som motsvaras av tidigare hos den utländska patentmyndigheten gjord ansökan, till dess sistnämnda ansökan behandlats i den utsträckning som bestämts i överenskommelsen.

[S3]Till patentmyndighet, med vilken överenskommelse träffats enligt föregående stycke, får patentverket utlämna handling rörande icke offentliggjord patentansökan, om patentmyndigheten förbundit sig att icke göra handlingen tillgänglig för allmänheten.

29 a §  När Patentverket bedömer att patent kan meddelas, skall verket, innan underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen utfärdas, till sökanden översända handlingar som visar i vilken lydelse verket avser att meddela patentet. Patentverket kan i sådant fall med stöd av 15 § patentlagen förelägga sökanden att dels yttra sig i frågan, dels återsända handlingarna till verket inom viss tid. Förordning (1993:1312).

30 §  Föreskrifter om frister och anstånd meddelas av Patentverket. Anstånd med att meddela patent kan dock medges endast när det är fråga om att meddela patent innan ansökningen blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § patentlagen. Patentets meddelande kan i sådant fall på sökandens begäran uppskjutas till dess ansökningen blir allmänt tillgänglig enligt den bestämmelsen. Förordning (1993:1312).

Meddelande av patent

31 §  Tryckning av en patentskrift som avses i 21 § patentlagen ombesörjs av Patentverket och skall påbörjas snarast möjligt efter det att sökanden har betalat meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen. I patentskriften skall anges

 1. vilken dag patentet meddelats,
 2. patentansökans diarienummer samt patentets registernummer och klasser,
 3. patenthavarens namn och adress,
 4. om patenthavaren företräds av ombud, ombudets namn,
 5. uppfinnarens namn och adress,
 6. den dag då ansökningshandlingarna blev allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen,
 7. om patentet grundas på en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,
 8. om patentet grundas på en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag samt den dag från vilken patenttiden löper, om den inte är densamma som ansökans ingivningsdag,
 9. om patentet grundas på en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen, det internationella ansökningsnumret samt den dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,
 10. om patentet grundas på en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan, numret för den europeiska patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket för omvandling,
 11. uppgift om prioritet, var den prioritetsgrundande ansökan getts in, dagen för den ansökan och ansökans nummer,
 12. uppfinningens benämning,
 13. om patentansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,
 14. om patentansökan omfattar en deposition av biologiskt material, den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen, och
 15. anförda publikationer. Förordning (2004:162).

32 §  En kungörelse enligt 20 § första stycket patentlagen om att patent meddelas skall innehålla de uppgifter som enligt 31 § skall tas in i patentskriften, med undantag för anförda publikationer. Förordning (1993:1312).

33 §  En skrivelse med invändning mot ett meddelat patent liksom senare skrivelser från patenthavare och invändare skall tillsammans med bilagor ges in i det antal exemplar som Patentverket bestämmer.

[S2]När en invändning görs skall det anges vad den grundas på. Förordning (1993:1312).

34 §  Företrädes invändare av ombud, skall fullmakt för ombudet inges.

35 §  Patenthavaren skall få en kopia av samtliga skrivelser från invändare. I övrigt gäller bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1993:1312).

36 §  Om en skrivelse som har betydelse i ett patentärende kommer in innan patentet har meddelats, skall sökanden underrättas om detta. Patentverket skall, utom när det är fråga om bättre rätt till uppfinningen, göra avsändaren uppmärksam på möjligheten att göra invändning om patent meddelas. Förordning (1993:1312).

Utfärdande av närmare föreskrifter

37 §  Pantentverket meddelar närmare föreskrifter om patentansökan och dess handläggning.

Patentregistret m. m.

38 §  Patentregistret, det diarium som avses i 7 § och de förteckningar som avses i 8 § förs med hjälp av automatiserad behandling. Registren skall hållas tillgängliga hos Patentverket. Förordning (2001:774).

38 a §  Patentregistret innehåller uppgift om

 1. patent som meddelats här i riket, och
 2. europeiskt patent som har verkan här i riket. Förordning (2001:774).

38 b §  Patentregistret och de övriga register som avses i 38 § skall ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registren ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den registrerade informationen utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:774).

38 c §  Patentverket är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för patentregistret och de övriga register som avses i 38 §. Förordning (2001:774).

38 d §  Patentverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:774).

38 e §  Patentverket får för de ändamål som anges i 38 b § medge direktåtkomst till patentregistret och de övriga register som avses i 38 §. Förordning (2001:774).

38 f §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:774).

38 g §  Att beslut om rättelse eller avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:774).

39 §  I patentregistret skall antecknas de uppgifter som anges i 31 § 1--14. Därutöver skall antecknas uppgifter om

 1. den dag då en invändning mot patentet har getts in,
 2. den dag då beslut har meddelats om patentets upprätthållande i ändrad lydelse eller om upphävande av patentet eller om avslag på en invändning,
 3. den dag då panträtt har upplåtits i patentet och då ansökan gjorts om registrering samt panthavarens namn och adress. Förordning (1993:1312).

40 §  Europeiskt patent förs in i registret när det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen, om sökanden har lämnat in översättning och betalat avgift enligt 82 § första stycket första punkten patentlagen. Därvid antecknas dagen då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut, dagen då översättning och avgift enligt 82 § första stycket första punkten patentlagen kommit in samt uppgifter motsvarande dem som anges i 31 § och 39 § 3, om sådana uppgifter finns.

[S2]Har det europeiska patentverket upphävt europeiskt patent eller beslutat att europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad avfattning, antecknas det i registret. Har patenthavaren i fall då patentet skall upprätthållas i ändrad avfattning ingivit översättning och erlagt avgift enligt 82 § första stycket andra punkten patentlagen, antecknas detta.

[S3]Inkommer rättelse av översättning som avses i första eller andra stycket, antecknas när detta skett samt om rättelsen föranlett kungörelse. Förordning (1993:1312).

41 §  En kungörelse om beslut angående en invändning enligt 25 § fjärde stycket patentlagen skall innehålla uppgift om patentets nummer och klasser, uppfinningens benämning, patenthavarens namn samt den dag beslutet fattades. Förordning (1993:1312).

42 §  När årsavgift inbetalats eller anstånd med erläggande av årsavgiften beviljats, antecknas det i registret.

[S2]Har patent förfallit enligt 51 § patentlagen, antecknas i registret den dag från vilken patentet upphört att gälla.

[S3]Har framställning gjorts enligt 72 § patentlagen om att årsavgift skall anses erlagd i rätt tid, antecknas detta ofördröjligen i registret. Även slutligt beslut i ärendet antecknas.

43 §  Har någon till patentverket anmält, att han väckt talan om patents ogiltighet, om överförande av patent eller om tvångslicens, antecknas det i registret.

[S2]När avskrift av dom eller slutligt beslut sänts till patentverket enligt 70 § patentlagen, antecknas det i registret. När domen eller beslutet vunnit laga kraft göres sådan anteckning, att den huvudsakliga utgången i målet kan utläsas av registret.

[S3]Har patentverket förklarat patent upphört enligt 54 § patentlagen, antecknas det i registret.

44 §  En anteckning om övergång eller licensupplåtelse av patent enligt 44 § patentlagen skall innehålla rättsinnehavarens namn och adress samt dagen för övergången eller upplåtelsen. På begäran skall beträffande licens antecknas om patenthavarens rätt att upplåta ytterligare licens begränsats. Om en fråga om anteckning av övergång eller licensupplåtelse inte omedelbart kan avgöras, skall det ändå anmärkas i registret att anteckning har begärts.

[S2]Har patent utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, antecknas det efter anmälan i registret.

[S3]Registrering enligt 95 § patentlagen om panträtt i patent skall innehålla panthavarens namn och adress samt dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering och dagen för beslut om registrering.

[S4]Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret.

[S5]Har patentverket fått en sådan underrättelse om överföring av deposition som avses i 17 b § tredje stycket eller sådant kvitto på ny deposition som avses i 17 c § tredje stycket, skall anteckning om överföringen eller den nya depositionen göras i registret. Förordning (1991:1331).

Avgifter

45 §  I ärende om ansökan om patent skall, utöver årsavgifter enligt 46 §, avgifter betalas med de belopp som anges i avdelning A i bilagan till denna kungörelse. Förordning (1991:1331).

46 §  Årsavgifter för patentansökningar och patent skall betalas med de belopp som anges i avdelning B i bilagan till denna kungörelse. Förordning (1991:1331).

47 §  I ärende om meddelat patent betalas avgifter med de belopp som anges i avdelning C i bilagan till denna kungörelse. Förordning (1991:1331).

47 a §  I ärende om tilläggsskydd och meddelat tilläggsskydd skall avgifter betalas med de belopp som anges i avdelning D i bilagan till denna kungörelse. Förordning (1997:42).

48 §  Avgift, som icke erlagts i rätt tid eller erlagts med otillräckligt belopp så att betalningen icke kan godtagas, skall återbetalas.

Patentverkets kungörelser

49 §  Kungörelser i patentärenden införes i en av patentverket utgiven publikation.

Särskild talan

50 §  Talan som avses i 52 § tredje stycket patentlagen föres av allmän åklagare, om ej regeringen för särskilt fall förordnar annan myndighet.

Mottagande myndighet för internationell patentansökan

51 §  Patentverket är mottagande myndighet för internationell patentansökan från sökande som är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige eller driver rörelse i Sverige eller är juridisk person, som bildats enligt svensk lag. Sådan sökande får inge internationell patentansökan också till det europeiska patentverket.

[S2]Göres internationell patentansökan av flera och är någon av de sökande sådan fysisk eller juridisk person som avses i första stycket, gäller i fråga om ansökans ingivande vad där sägs.

52 §  I sin egenskap av mottagande myndighet mottager, kontrollerar och vidarebefordrar Patentverket internationella patentansökningar i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna.

[S2]Till Patentverket i dess egenskap av mottagande myndighet skall sökanden erlägga

 1. internationell ansökningsavgift som avses i regel 15.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det ansökningen mottogs,
 2. nyhetsgranskningsavgift som avses i regel 16.1 i nämnda föreskrifter inom en månad från det ansökningen mottogs,
 3. vidarebefordringsavgift som avses i regel 14.1 i nämnda föreskrifter inom en månad från det ansökningen mottogs. Patentverket meddelar föreskrifter om avgiftens storlek.

[S3]Om den avgift som avses i andra stycket trots meddelande inte erlagts inom föreskriven frist, får Patentverket förelägga sökanden att inom en månad från det föreläggandet skickades till sökanden erlägga det felande beloppet samt en förseningsavgift. Avgift som erlagts på detta sätt skall anses erlagd i rätt tid. Patentverket meddelar föreskrifter om förseningsavgiftens storlek. Förordning (2003:1071).

52 a §  Patentverket ombesörjer att bevis om tidigare patentansökan hos verket, i enlighet med regel 17.1.b i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete, överförs till den internationella byrå som nämns i 8 §. Förordning (1999:139).

53 §  En internationell patentansökan som inges till Patentverket skall inges i ett exemplar. Den skall vara skriven på svenska, danska, finska, norska eller engelska. Ansökningshandlingen får vara skriven på engelska även om ansökningen i övrigt är skriven på något annat språk.

[S2]Om ansökningen är skriven på något annat språk än engelska skall sökanden till Patentverket ge in en översättning av ansökan till engelska i enlighet med regel 12.4.a i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete. Om en sådan översättning inte har givits in inom fjorton månader från den internationella ingivningsdagen eller begärd prioritetsdag får Patentverket förelägga sökanden att inom sexton månader från nämnda dag ge in översättningen och betala en förseningsavgift motsvarande 25 procent av den internationella ansökningsavgift som anges i 52 § andra stycket 1.Förordning (2003:1071).

54 §  Över internationella patentansökningar som ingivits till patentverket föres särskilt diarium. Diariet är ej tillgängligt för allmänheten.

55 §  Sökande som ej har hemvist här i riket skall ha ett här bosatt ombud som äger företräda honom rörande ansökningen inför patentverket.

56 §  Möter icke hinder enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, skall patentverket enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna vidarebefordra mottagen internationell patentansökan till den i 8 § nämnda internationella byrån. Förordning (1984:938).

Fullföljd av internationell patentansökan m. m.

57 §  Om en internationell patentansökan har gjorts på annat språk än svenska, fordras översättning av ansökningen vid fullföjd enligt 31 § patentlagen och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 § första stycket samma lag. I sådant fall gäller 3 § andra stycket i tillämpliga delar. Patentverket får meddela bestämmelser om lättnad för sökanden i fråga om översättning i de fall en internationell patentansökan endast till viss del fullföljs såvitt avser Sverige.

[S2]57 a §Har sökanden beträffande en internationell patentansökan gjort vad som enligt 31 § patentlagen krävs för fullföljd av ansökningen men har patentverket då ännu inte fått någon underrättelse från internationella byrån om att ansökningen har kommit in dit, skall patentverket meddela internationella byrån detta. Förordning (1984:938).

58 §  Den frist som avses i 34 § patentlagen är,

 1. om annat inte följer av 2, fyra månader från utgången av den frist för fullföljd av den internationella patentansökningen som föreskrivs i 31 § första stycket patentlagen,
 2. om sökanden inom nitton månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs har avgivit en sådan förklaring som avses i 31 § andra stycket patentlagen, lika med den frist på trettio månader som anges i nämnda lagrum. Förordning (1984:938).

58 a §  En sådan underrättelse som avses i 36 § första eller tredje stycket eller 37 §patentlagen skall avsändas till sökanden i rekommenderad försändelse.

58 b §  Fristen för att framställa begäran om prövning enligt 38 § första stycket patentlagen är två månader från det den mottagande myndigheten eller internationella byrån avsände underrättelse till sökanden om ett sådant beslut som avses i nämnda stycke.

[S2]Visar sökanden att han har tagit emot en sådan underrättelse som avses i första stycket mer än sju dagar efter den dag då underrättelsen har dagtecknats, förlängs fristen med så många dagar utöver sju som har förflutit från dagtecknandet till dess sökanden tog emot underrättelsen.

Diarium över europeiska patentansökningar

59 §  Patentverket för särskilt diarium över europeiska patentansökningar beträffande vilka översättning som avses i 88 § patentlagen inkommit till patentverket. Diariet är tillgängligt för allmänheten.

[S2]I diariet antecknas för varje ansökan dess nummer vid det europeiska patentverket, sökandens namn och adress samt dagen då översättningen eller rättelse därav inkom liksom huruvida översättningen eller rättelsen föranlett kungörelse. I övrigt antecknas den dag som fastställts som ingivningsdag för ansökningen, sådana uppgifter som avses i 7 § tredje stycket 4--6,11 och 15 samt huruvida ansökningen är europeisk avdelad ansökan.

[S3]Inkommer översättning som avses i 82 § första stycket första punkten patentlagen, skall detta antecknas i diariet liksom huruvida översättningen föranlett kungörelse. Detsamma gäller rättelse av sådan översättning som inkommer innan patentet föranlett anteckning i patentregistret. Förordning (1987:1332).

Översättning av europeiskt patent och europeisk patentansökan

60 §  Översättning och avgift som avses i 82 § patentlagen skall ha kommit in till Patentverket senast tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen eller att upprätthålla patentet i ändrad avfattning.

[S2]Översättning som avses i 82 § första stycket första punkten patentlagen skall åtföljas av uppgift om patentansökningens nummer, uppfinningens benämning samt sökandens namn och adress. Översättning som skall inges enligt 82 § första stycket andra punkten nämnda lag skall åtföljas av uppgift om patentets nummer samt patenthavarens namn och adress.

[S3]Iakttages ej vad som föreskrives i andra stycket anses översättningen ej ingiven. Förordning (1993:197).

61 §  Översättning som avses i 88 § patentlagen skall åtföljas av uppgift om ansökningens nummer samt sökandens namn och adress. Iakttages ej detta, anses översättningen ej ingiven.

62 §  Kungörelse om översättning som avses i 82 § patentlagen skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen, benämning på uppfinningen samt uppgift om när det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet eller att upprätthålla det i ändrad avfattning.

[S2]Kungörelse om översättning som avses i 88 § patentlagen skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen, uppgift om vad sådan uppfinning som anges i de översatta patentkraven avser, uppgift om ansökningens ingivningsdag samt, om prioritet yrkats, upplysning härom och om dagen för den åberopade tidigare ansökningen.

63 §  Vid rättelse av översättning enligt 91 § patentlagen skall ny utskrift av den rättade handlingen inges. I denna utskrift skall rättelsen tydligt anges.

64 §  Avgift för tryckning av översättning enligt 82 § patentlagen samt för tryckning av rättelse av översättning som avses i den bestämmelsen skall betalas med samma belopp som gäller för tryckning i samband med meddelande av patent. Förordning (1993:1312).

Mottagande av europeisk patentansökan

65 §  Inges europeisk patentansökan till patentverket, skall detta i enlighet med regel 24.2 och regel 24.3 i tillämpningsföreskrifterna till den europeiska patentkonventionen ange inkomstdagen på ansökningshandlingarna, lämna sökanden bevis om mottagandet av handlingarna samt underrätta det europeiska patentverket.

[S2]Möter icke hinder enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, skall ansökningen översändas till det europeiska patentverket med iakttagande av artikel 77 i den europeiska patentkonventionen och regel 15.3 i tillämpningsföreskrifterna till denna.

Omvandling av europeisk patentansökan

66 §  Inkommer till patentverket europeisk patentansökan som översänts enligt artikel 136 i den europeiska patentkonvention, skall patentverket snarast underrätta sökanden härom.

[S2]Ansökningsavgift och översättning som avses i 93 § första stycket patentlagen skall vara patentverket tillhanda inom tre månader från det sökanden mottagit underrättelse enligt första stycket. Ansökningsavgiften beräknas som för ansökan enligt 8 § patentlagen.

Tilläggsskydd

67 §  En ansökan om tilläggsskydd som avses i 105 § patentlagen skall vara skriven på svenska och ges in av patenthavaren. Förordning (1995:269).

68 §  I patentregistret skall antecknas

 1. uppgifter som har kungjorts enligt artiklarna 9.2, 11 och 16 i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om införande av tilläggsskydd för läkemedel ,
 2. uppgifter som har kungjorts enligt artiklarna 9.2, 11 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel , och
 3. när årsavgift har betalats enligt 105 § andra stycket patentlagen. Förordning (1997:42).

Övergångsbestämmelser

76 §  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

[S2]Genom kungörelsen upphävs kungörelsen den 31 december 1895 (nr 105 s. 1) angående beskaffenheten av de handlingar, som i patentärenden inlämnas och kungörelsen den 18 november 1898 (nr 99 s. 12) om patentregistrets förande m. m. Förordning (1993:1312).

Bilaga

Avgiftslista

Avdelning A Kronor
Ansökningsavgift enligt 8 § femte stycket patentlagen för svensk patentansökan, bestående av
a) anmälningsavgift b) granskningsavgift c) tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio500 2 500 150
Ansökningsavgift enligt 8 § femte stycket patentlagen för fullföljd av internationell patentansökan enligt 31 § första stycket patentlagen eller omprövning av sådan ansökan enligt 38 § andra stycket patentlagen, bestående av
a) anmälningsavgift b) granskningsavgift c) tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio500 2 500 150
Särskild tilläggsavgift i fall då
 1. ansökan fullföljs enligt 31 § första stycket patentlagen och omfattar uppfinning som inte varit föremål för vare sig internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning samt varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig, eller
 2. ansökan fullföljs enligt 31 § andra stycket patentlagen och omfattar uppfinning som inte varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning samt varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig 3 000

Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 31 § tredje stycket patenlagen 500

Avgift till patentmyndigheten enligt 36 eller 37 § patentlagen 1 000

Återupptagningsavgift enligt 15 § tredje stycket eller 19 § andra stycketpatentlagen 500
Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgift enligt 82 § patentlagen:
Grundavgift för tryckning1 100
 • tilläggsavgift för tryckning för varje påbörjad sida som ansökningen omfattar utöver åtta sidor (antalet sidor beräknas efter de för tryckning avsedda handlingarna) 155
 • tilläggsavgift för varje patentkrav, som tillkommit efter det att ansökningen gjordes eller, i förekommande fall, skall anses gjord, om antalet krav därmed överstiger det antal för vilket ansökningsavgift har betalats 150
Avgift för ändring av översättning som getts in enligt 60 §900
Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen500

Avgift enligt 88 § första stycket eller 91 § andra stycket patentlagen 200

Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen 500
Avdelning B
Årsavgifter för patentansökningar och patent skall erläggas med följande belopp
År Kronor 1 200 2 250 3 350 4 700 5 900 6 1 100 7 1 350 8 1 600 9 1 900 10 2 250 11 2 500 12 2 700 13 2 850 14 3 050 15 3 300 16 3 550 17 3 800 18 4 050 19 4 300 20 4 500
Årsavgift, som enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycketpatentlagen erläggs senare än när årsavgiften förföll till betalning, utgår med 20 procents förhöjning.

Avdelning C

Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen 500
Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen 500
Ansökan om anteckning av ny eller ändrad innehavare av licens av adressändring 300 300 300
Avdelning D
Kronor
Avgift för ansökan om tilläggsskydd enligt 105 § första stycket patentlagen 5 000
Årsavgifter för tilläggsskydd enligt 105 § andra stycket patentlagen, för varje påbörjat år 10 000 Förordning (2006:1067).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Patentkungörelse (1967:838)

Ändring, SFS 1973:906

  Omfattning
  ändr. 50 §

Ändring, SFS 1975:1331

  Omfattning
  ändr. 49, 50, 51, 54 §§

Förordning (1977:144) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 49, 50 §§

Förordning (1978:151) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1978 utom såvitt avser 17 § andra, tredje och fjärde styckena. Nämnda bestämmelser skall träda i kraft den 1 oktober 1978.
  2. Skall patentansökan behandlas och avgöras enligt patentlagen i dess lydelse före den 1 juni 1978, gäller beträffande sådan ansökan kungörelsen i dess äldre lydelse.
  3. I fråga om annan före ikraftträdandet gjord patentansökan än sådan som avses under 2 skall gälla följande.
  2, 9, 10 och 16 §§ skall tillämpas i sin äldre lydelse i stället för 2, 10, 11 och 17 §§ i deras nya lydelse.
  Tryckningsavgift som uttages enligt 20 § patentlagen i dess lydelse före den 1 juni 1978 består av grundavgift och tilläggsavgift beräknade på samma sätt och efter samma belopp som den grundavgift för tryckning och den tilläggsavgift för tryckning som ingår i utläggningsavgiften enligt nya 45 §.
  1. Ansökan som har ingivits före ikraftträdandet, får utan hinder av 24 § andra stycket anses uppkommen genom delning eller utbrytning.
  2. I fråga om tilläggspatent som har meddelats enligt patentlagen i dess lydelse före den 1 juni 1978 fortsätter äldre bestämmelser att gälla.
  3. Skall beträffande patent tillämpas 51 § patentlagen i dess lydelse före den 1 juni 1978 gäller beträffande sådant patent 45, 51 och 52 §§ i deras äldre lydelse i stället för 42, 47 och 48 §§ i deras nya lydelse.
  4. Europeisk patentansökan som har omvandlats enligt punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1978:149) om ändring i patentlagen, skall vid tillämpning av denna kungörelse anses lika med europeisk patentansökan som har omvandlats enligt 93 § patenlagen. I fråga om avgift och översättning som föreskrivs i nämnda punkt äger 66 § andra stycket motsvarande tillämpning.
  Omfattning
  upph. 23-26, 31, 36, 48, 57-59 §§; utgår rubr. före nuvarande 23, 26 §§; nuvarande 5-16 §§ betecknas 6-17 §§, nuvarande 17-22 §§ betecknas 19-24 §§, nuvarande 27-30 §§ betecknas 25-28 §§, nuvarande 32-35 §§ betecknas 29-32 §§, nuvarande 37-43 §§ betecknas 33-39 §§, nuvarande 44-47 §§ betecknas 41-44 §§, nuvarande 49-54 §§ betecknas 45-50 §§, nuvarande 55, 56 §§ betecknas 67, 68 §§; ändr. 1-4 §§, nya 7, 8, 10-17, 19, 21-26, 29, 31, 32, 38, 39, 42, 45-48, 50, 67 §§, rubr. närmast före nya 14 §; rubr. närmast före nuvarande 9, 13, 17, 20, 27, 28, 34, 41, 42, 49, 53, 54, 55 §§ sätts närmast före nya 10, 14, 19, 22, 25, 26, 31, 37, 38, 45, 49, 50, 67 §§; nya 5, 18, 40, 51-66 §§, rubr. före nya 51, 57, 59, 60, 65, 66 §§; omtryck

Förordning (1979:135) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 45, 46 §§

Förordning (1979:888) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 52 §

Förordning (1980:137) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 45, 60 §§

Förordning (1980:646) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 45 §

Förordning (1980:685) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 10, 11, 51, 52 §§; ny 52 a §

Förordning (1980:1122) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 45, 46, 52 §§

Förordning (1981:1017) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 44 §

Förordning (1983:435) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1983.
  2. I fråga om en sådan patentansökan för vilken 8, 22 och 56 §§patentlagen skall tillämpas i sin äldre lydelse gäller att 17 § andra, tredje och fjärde styckena skall tillämpas i sin äldre lydelse i stället för 17 a, 17 b, 17 c, 25 a, 25 b, 25 c, och 25 d §§. Utan hinder av vad nu har sagts skall dock 25 a, 25 c och 25 d tillämpas i stället för 17 § fjärde stycket i dess äldre lydelse när det gäller framställning att med stöd av 22 § sjätte stycket patentlagen få prov från en sådan ersättningsdeposition som avses i punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1983:433) om ändring i patentlagen (1967:837).
  3. En sådan ersättningsdeposition som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1983:433) om ändring i patentlagen (1967:837) skall göras i form av en deposition enligt Budapestöverenskommelsen.
  Har den kultur som skall ersättas upphört att vara livsduglig eller kan av annan orsak prov inte tillhandahållas från den, skall ersättningsdepositionen göras inom tre månader från den dag få deponenten fick vetskap om att prov inte längre kan tillhandahållas. I annat fall får ersättningsdepositionen göras när som helst. Deponenten skall, inom fyra månader från det att ersättningsdepositionen gjordes, till patentverket inge bevis om den samt en skriftlig försäkran till patentverket att ersättningsdepositionen utgörs av samma mikroorganism som den tidigare depositionen. Har en ersättningsdeposition gjorts i föreskriven ordning, skall det antecknas i patentregistret, om depositionen hör till ett patent.
  1. Med "avgiftsår" i 46 § skall förstås detsamma som med "patentår" i paragrafen i dess äldre lydelse när det är fråga om sådana patent för vilka bestämmelserna i patentlagen om årsavgifter för patent gäller i sin lydelse före den 1 oktober 1983.
  Omfattning
  ändr. 2, 17, 19, 21, 25, 31, 39, 40, 44-46, 57, 58 §§, rubr. före 14, 57 §§; nya 17 a-17 c, 25 a-25 d, 58 a, 58 b §§, rubr. närmast före 17, 18 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-10-01

Förordning (1984:938) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985 utom såvitt avser 46 § första stycket. Nämnda bestämmelse skall träda i kraft den 1 februari 1985.
  De nya beloppen i 46 § första stycket tillämpas även på årsavgifter för avgiftsår som börjar före ikraftträdandet, om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Har årsavgift erlagts i förskott enligt vad därom är föreskrivet innan förordningen utkom från trycket, skall tidigare avgiftsbelopp gälla.
  Omfattning
  ändr. 10, 46, 53, 56, 58 §§; ny 57 a §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:1221) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 45, 47 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1332) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 7, 39, 40, 44, 45, 47, 59 §§
  Ikraftträder
  1988-04-01

Förordning (1988:987) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 45 §
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:503) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 45, 46, 52, 52 a, 60 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:1331) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 november 1991.
  De nya föreskrifterna i bilagan, avdelning B, tillämpas även på årsavgifter för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet, om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om årsavgift har betalats i förskott, enligt vad som är föreskrivet, innan förordningen trädde i kraft, gäller dock äldre föreskrifter.
  Omfattning
  upph. 68 §; ändr. 2, 7, 8, 16, 21, 31, 39, 44, 45, 46, 47, 52 a §§; ny bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1991-11-15

Förordning (1993:197) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 17 b, 52, 53, 60 §§
  Ikraftträder
  1993-05-01

Förordning (1993:1312) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
  2. I fråga om patentansökningar som har godkänts för utläggning före ikraftträdandet gäller 21--23, 25, 30--33, 36, 39 och 41 §§ i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  nuvarande 67 § betecknas 76 §, rubr. före 67 § sätts närmast före nya 76 §; ändr. 3, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 52, 64, nya 76 §§, rubr, närmast före 31 §, avd. A i bil.; nya 29 a, 47 a, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 §§, rubr. närmast före nya 67 §, avd. D i bil.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:269) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  upph. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 §§; ändr. 67, 68 §§, bil.
  CELEX-nr
  392R1768
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1996:225) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 22 §, bil.
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1997:42) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

  Omfattning
  ändr. 47 a, 68 §§; rubr. närmast före 67 §, avd. A, C i bil.
  CELEX-nr
  396R1610
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1999:139) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. 10, 52 a §§, avd. B, C i bil.
Ikraftträder
1999-04-15

Förordning (2000:1160) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
upph. 13 §, ändr. 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:128) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2001. Föreskrifterna i avdelning B och D i bilagan gäller även årsavgift för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om årsavgiften har betalats i förskott gäller dock äldre föreskrifter.
Omfattning
ändr. avd. A, B, D i bil.
Ikraftträder
2001-04-15

Förordning (2001:774) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. 38 §; nya 38 a, 38 b, 38 c, 38 d, 38 e, 38 f, 38 g §§
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2003:109) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. 53 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:1071) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. I fråga om internationella patentansökningar för vilka internationell ingivningsdag fastställs till den 1 januari 2004 eller senare gäller 52 och 53 §§ i deras nya lydelse. I fråga om internationella patentansökningar som getts in före den 1 januari 2004 men för vilka internationell ingivningsdag fastställs till den 1 januari 2004 eller senare gäller 52 och 53 §§ i deras äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 7, 52, 53 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:162) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:181, Prop. 2003/04:55, Bet. 2003/04:LU18
Omfattning
ändr. 2, 17, 17 c, 25, 25 a, 25 b, 25 c, 31 §§; ny 5 a §
CELEX-nr
31998L0044
Ikraftträder
2004-05-01

Förordning (2006:1067) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.
 2. I fråga om patentansökningar som har gjorts eller fullföljts hos patentverket före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
 3. Äldre bestämmelser gäller även för patentansökningar som före ikraftträdandet har givits in till patentverket i samband med prövning enligt 38 § andra stycket patentlagen (1967:837).
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2007:253) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. 47 a §, bil.
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:519) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
upph. 6, 29 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 21, 25, 31, 33, 39, 40, 50, 52, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67 §§, bil.; nya 36 a, 36 b §§, rubr. närmast före 36 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:1120) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
upph. 8, 55 §§; ändr. 17 b, 38, 38 b, 38 c, 38 e, 52 a, 56 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:130) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. 40, 59, 60 §§
Ikraftträder
2008-05-01

Förordning (2008:368) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. 4 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2009:1155) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. bil.; ny 29 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:449) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. 7, 59 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:620) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-12-01

Förordning (2014:435) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
upph. 63 §; ändr. 2, 3, 5, 7, 17, 17 a, 17 c, 21, 25, 25 a, 25 b, 31, 40, 50, 57, 59, 64, 67 §§, bil.; ny 26 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:522) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
nuvarande 29 a § betecknas 29 b §; ny 29 a §
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2016:580) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:729) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
utgår genom 2017:261
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:159) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. 25 d §
Ikraftträder
2017-04-03

Förordning (2017:261) om ändring i förordningen (2016:729) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
utgår

Förordning (2017:1058) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-02-14

Förordning (2018:375) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
upph. 38 f, 38 g §§; ändr. 38 c §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:930) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
2018-07-01