Kungörelse (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken

Version:

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1217
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken skall lämnas skriftligen till kammarkollegiet.

2 §  Underrättelse skall innehålla uppgift om

  1. den domstol vid vilken rättegång är anhängig,
  2. parternas namn och adress,
  3. fastigheten,
  4. den fråga som rättegången rör.

3 §  När kammarkollegiet har mottagit underrättelse, skall kollegiet ge den som har lämnat underrättelsen bevis om mottagandet.

Ändringar

Kungörelse (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken