Kungörelse (1974:1081) om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen

Version:

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:1081
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Överenskommelse som avses i 2 § andra stycket lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen anmäles skriftligen av parterna inom två veckor till den hyresnämnd inom vars område fastigheten är belägen. Bestyrkt avskrift av överenskommelsen skall fogas vid anmälningshandlingen.

2 §  Vid hyresnämnd skall föras förteckning över anmälda överenskommelser.

[S2]Förteckningen skall vara inrättad i två avdelningar. I den ena skall förtecknas de orter för vilka sådan överenskommelse har slutits som ej har avseende på lägenhetskategori. I den andra avdelningen förtecknas de olika kategorier av lägenheter som avses med ingångna överenskommelser med uppgift om överenskommelsen gäller inom hela hyresnämndens verksamhetsområde eller, om så ej är fallet, om den eller de orter inom vilka överenskommelsen gäller.

[S3]Anmälningshandlingarna och överenskommelser som getts in till nämnden förvaras i anslutning till förteckningen.

Ändringar

Kungörelse (1974:1081) om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen