Förordning (1975:834) om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall

Version:

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1975-09-10
Ändring införd
SFS 1975:834
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid beräkning av pensionslön som avses i 9 § 2 mom.andra stycket statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) utgöres, såvitt gäller år 1974, pensionslönen
för tjänst i någon av lönegraderna F 18--20 av månadslönen för ålderstilläggsklass 3 inom lönegraden,
för tjänst i lönegrad F 21 eller 22 av månadslönen för ålderstilläggsklass 3 inom lönegrad F 21/22 och
för tjänst i lönegrad F 23 eller 24 av månadslönen för ålderstilläggsklass 3 inom lönegrad F 23/24.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:834) om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1975, även om anställningen upphört före förordningens ikraftträdande men under tid för vilken förordningen tillämpas.