Förordning (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1976-10-21
Ändring införd
SFS 1976:837 i lydelse enligt SFS 2010:545
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommun, landstingskommun, kommunalförbund eller församling, pastorat eller annan kyrklig samfällighet erhåller ersättning för kostnaden för pension eller livränta, som utgår till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande enligt pensionsbestämmelser antagna av huvudmannen, om

  1. arbetstagaren den 31 december 1976 eller tidigare har haft personlig pensionsrätt på grund av anställning av sådant slag som finns upptagen i statens personalpensionsverks år 1966 utgivna förteckning över personer med personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser eller annars har haft sådan pensionsrätt i anställning hos kommunal vårdanstalt för alkoholmissbrukare,
  2. arbetstagaren den 31 december 1976 ej är underkastad pensionsbestämmelser antagna av huvudman som avses här men kommer efter denna dag att ha pensionsrätt enligt sådana bestämmelser.

[S2]Om rätt till ersättning enligt första stycket övergått till församling, kyrklig samfällighet eller stift inom Svenska kyrkan enligt 3 § lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, skall ersättningen beräknas enligt de pensionsbestämmelser som gällt för anställda hos i första stycket avsedd huvudman före ingången av år 2000. Beräkningen skall grundas på anställningstid hos en sådan huvudman. Förordning (1999:871).

2 §  Ersättning som avses i 1 § betalas ut av Statens tjänstepensionsverk från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. Förordning (2010:545).

3 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning får meddelas av Statens tjänstepensionsverk efter samråd med det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpension. Förordning (2010:545).

Ändringar

Förordning (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

Förordning (1996:292) om ändring i förordningen (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

    Omfattning
    ändr. 3 §
    Ikraftträder
    1996-06-01

Förordning (1999:871) om ändring i förordningen (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2010:545) om ändring i förordningen (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-07-01