Inaktuell version

Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Version: 2010:1221

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
SFS 1977:266 i lydelse enligt SFS 2010:1221
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som ådrar sig skada som omfattas av bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 43, 87 och 88 kap.socialförsäkringsbalken har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

[S2]Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utanför förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då färden föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges ersättning endast till den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt till den som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt och som har skadats under tjänstgöringen. Lag (2010:1221).

Prop. 2016/17:152: I paragrafen anges att rätt till ersättning av staten enligt lagen är personer som ådrar sig en sådan skada som omfattas av bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken.

Ändringen innebär att sådan rätt inträder för den som ådragit sig en skada som har godkänts av Försäkringskassan enligt bestämmelserna om statligt personskadeskydd i ...

Prop. 2001/02:11: Enligt andra stycket skall ersättning inte bara kunna ges till den som fullgör längre grundutbildning än 60 dagar utan också till den som fullgör en kortare grundutbildning eller repetitionsutbildning.

2 §  Rätten till ersättning avser de förmåner och belopp som skulle ha utgått om den skadade hade haft rätt till ersättning enligt avtalet om ersättning vid personskada (PSA).

[S2]Den som avses i 7 kap. 2 § 3–6 socialförsäkringsbalken har dock endast rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

[S3]Vid skada som avses i 1 § andra stycket utges ersättning endast för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

[S4]Bestämmelserna i 43 kap. 20 § socialförsäkringsbalken har motsvarande tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag. Lag (2010:1221).

Prop. 2001/02:81: Förslaget behandlas i avsnitt 12.3 och 12.4.

Ändringen i första stycket innebär en kodifiering av praxis. Avtalet om ersättning vid personskada (PSA) är den bedömningsgrund som tillämpats på dessa ärenden alltsedan statens personskadeförsäkring upphörde den 1 april 1986.

Ändringen i andra stycket ...

3 §  Staten inträder i den skadades rätt till skadestånd eller trafikskadeersättning intill belopp som utges enligt denna lag.

[S2]Om ersättning enligt denna lag endast utges för ideell skada inträder staten dock endast i den skadades rätt till skadestånd eller trafikskadeersättning för sådan skada. Lag (1991:469).

4 §  Om ersättning enligt denna lag beslutar den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Den som är missnöjd med ett beslut enligt denna lag får hänskjuta frågan till prövning inför Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

[S3]Bestämmelserna i avtalet om ersättning vid personskada (PSA) och för den angivna nämnden gäller även i övrigt i tillämpliga delar i ärende enligt denna lag. Lag (2002:230).

Prop. 2001/02:81: Förslaget behandlas i avsnitt 12.2 och 12.3.

Ändringen i första stycket innebär att regeringen i förordning kommer att besluta vilken myndighet som skall fatta beslut om ersättning enligt denna lag. Ändringen i andra stycket är av redaktionell natur. I tredje stycket görs motsvarande ändring som i 2 § ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Lag (1991:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter tillämpas på skada som inträffat före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:102
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1994:2074) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. De nya bestämmelserna tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på skada som någon ådragit sig vid tjänstgöring före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (2002:230) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid idell skada m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För skada som inträffat före ikraftträdandet tillämpas 2 § andra stycket i sin äldre lydelse för den som avses i 1 § första stycket 4-–6 lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:213, Prop. 2001/02:81, Bet. 2001/02:SfU10
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:280) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. Äldre bestämmelser gäller för skador som har inträffat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:205, Prop. 2001/02:11, Bet. 2001/02:FöU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2010:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1221) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:555) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:292, Prop. 2016/17:152, Bet. 2016/17:SfU24
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-08-01