/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1985-05-23
Ändring införd
SFS 1985:357 i lydelse enligt SFS 2018:945
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om registrering av och underrättelse om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. Med biträdesförbudsregister avses i förordningen det register som anges i 7 § nämnda lag.

[S2]Biträdesförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och används för

 1. samordnad registrering och information om meddelade förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
 2. framställning av intyg och registerutdrag, och
 3. framställning av bevis om meddelade förbud och bevis om frihet från förbud.

[S3]Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av personuppgifter i biträdesförbudsregistret.

[S4]Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2004:352).

2 §  De allmänna domstolarna skall till biträdesförbudsregistret sända uppgifter om domar och beslut i vilka rätten har

 1. meddelat förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
 2. ändrat eller upphävt förbud,
 3. meddelat undantag från för förbud eller återkallat sådant undantag,
 4. förlängt tiden för förbud, eller
 5. förordnat att beslut om biträdesförbud tills vidare inte skall gälla.

[S2]När en sådan uppgift lämnas som avses i första stycket 3 skall i förekommande fall anges vilket slag av biträde som avses med undantaget. Förordning (2001:393).

3 §  Uppgifter om domar varigenom förbud har meddelats skall sändas in till biträdesförbudsregistret så snart domen har vunnit laga kraft. Har i domen förordnats att förbudet skall gälla trots att domen inte har laga kraft, skall uppgiften dock sändas in så snart domen har meddelats. I ett sådant fall skall domstolen, sedan tid för talan mot domen har gått ut, sända in en uppgift om huruvida domen har överklagats.

[S2]Uppgifter om domar och beslut som avses i 2 § första stycket 2 och 5 skall sändas in till registret så snart domen eller beslutet har meddelats. Förordning (2001:393).

4 §  Meddelas en advokat förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, skall domstolen sända en kopia av domen till Sveriges advokatsamfund så snart domen har vunnit laga kraft. Domstolen skall på samma sätt underrätta Revisors- nämnden, om en auktoriserad eller godkänd revisor meddelas förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde. Har i domen förordnats att förbudet skall gälla trots att domen inte har laga kraft, skall uppgiften dock sändas in så snart domen har meddelats. I ett sådant fall skall domstolen, sedan tid för talan mot domen har gått ut, sända in en uppgift om huruvida domen har överklagats.

[S2]I fråga om domar och beslut om upphävande eller ändring av ett förbud samt beslut som avses i 2 § första stycket 2 och 5 skall motsvarande underrättelser lämnas så snart domen eller beslutet har meddelats. Förordning (2001:393).

5 §  Domstolsverket meddelar efter samråd med Bolagsverket närmare föreskrifter om hur domstolarna skall fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 2, 3 och 4 §§. Förordning (2004:352).

6 §  Kungörelser enligt 7 a § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall skall ske i en tidning som Bolagsverket ger ut. Verket meddelar närmare föreskrifter om sådana kungörelser. Förordning (2004:352).

7 §  När Bolagsverket har fått en uppgift från en domstol om att ett förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde har upphört att gälla, skall uppgiften om förbudet genast tas bort ur biträdesförbudsregistret. Förordning (2004:352).

8 §  Biträdesförbudsregistret skall innehålla uppgifter om

 1. fullständigt namn, personnummer eller om sådant saknas födelsedatum, och postadress beträffande den person som har fått förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde,
 2. den tid förbudet avser,
 3. huruvida förbudet har ändrats eller förlängts,
 4. undantag från förbudet, och
 5. vilken domstol som har meddelat domen eller beslutet om förbud samt målnummer.

[S2]I förekommande fall skall anges om förbudet gäller trots att det inte har laga kraft. Förordning (2001:393).

9 §  Bolagsverket meddelar närmare föreskrifter om hur utdrag skall lämnas ur biträdesförbudsregistret. Förordning (2004:352).

10 §  Om någon som i tjänsten tar befattning med ett utdrag ur biträdesförbudsregistret finner anledning att anta att dess innehåll är oriktigt, skall han eller hon genast anmäla det till Bolagsverket. Förordning (2004:352).

11 §  Bolagsverket skall lämna behövliga utdrag ur biträdesförbudsregistret till rättsstatistiken enligt de föreskrifter som Domstolsverket meddelar efter samråd med Bolagsverket. Förordning (2004:352).

12 §  Biträdesförbudsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall biträdesförbudsregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och
  1. som avser sådan näringsverksamhet för vilken införing sker i registret,
  2. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller
  3. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som finns i registret,
 2. allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i biträdesförbudsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut.

[S3]Personnummer och andra identitetsnummer i registret får behandlas för de ändamål som anges i första stycket. Förordning (2001:812).

13 §  Bolagsverket får för de ändamål som anges i 12 §, och i den utsträckning det är förenligt med bestämmelsen i 33 § personuppgiftslagen (1998:204), medge direktåtkomst till biträdesförbudsregistret.

[S2]Annan än myndighet får dock inte medges direktåtkomst till personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, om inte undantag från förbudet att behandla sådana uppgifter har meddelats med stöd av 21 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2004:352).

14 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:812).

15 §  /Upphör att gälla U:2018-07-01 genom förordning (2018:945)./ Att beslut om rättelse och avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:812).

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1995:1070) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1997:91) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (2001:393) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall

Omfattning
ändr. författningsrubr., nuvarande 4, 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 7, 9, 10, 11, 4 §§; ändr. 1, 2, 3 §§; ändr i de nya 4, 7, 9, 10, 11 §§; nya 5, 6, 8 §§; omtryck
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:812) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Omfattning
ändr. 1 §; nya 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2003:23) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:352) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2018:945) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.

Omfattning
upph. 15 §; ändr. författningsrubr.
Ikraftträder
2018-07-01