Upphävd författning

Förordning (1985:682) om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m. m.;

Version:

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-06-19
Ändring införd
SFS 1985:682
Ikraft
1985-07-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om antagning av utomnordiska gäststuderande och utomnordiska invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning och till utbildning enligt förordningen (1985:681) om preparandutbildning i svenska.

[S2]Med utomnordiska gäststuderande avses i denna förordning medborgare i andra länder än Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge som studerar eller avser att studera i Sverige och som inte har för avsikt att bosätta sig i Sverige efter avslutad utbildning.

[S3]Med utomnordiska invandrarstuderande avses i denna förordning medborgare i andra länder än Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge som har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att studera.

[S4]Om behörighet och urval till grundläggande högskoleutbildning i allmänhet finns bestämmelser i 5 kap.högskoleförordningen (1977:263).

2 §  Högst 20 procent av det totala antal utomnordiska gäststuderande som varje läsår antas till grundläggande högskoleutbildning får vara medborgare i samma land.

3 §  En utomnordisk gäststuderande skall samtidigt antas till utbildning enligt förordningen (1985:681) om preparandutbildning i svenska och till grundläggande högskoleutbildning.

[S2]Studeranden skall påbörja den grundläggande högskoleutbildningen efter det att preparandutbildningen har genomgåtts med godkänt slutprov.

[S3]Vad som sägs i första och andra styckena skall även gälla i fråga om antagning av utomnordiska invandrarstuderande som har behov av utbildning i svenska.

4 §  En utomnordisk gäststuderande skall visa att han uppfyller det i 5 kap. 9 § 2 högskoleförordningen (1977:263) angivna kravet på kunskaper i engelska, innan frågan om studerandens antagning till utbildning avgörs.

[S2]Antagningsmyndigheten får medge undantag från kravet på kunskaper i engelska, om en utomnordisk gäststuderande har kunskaper i franska eller tyska som kan användas i den sökta utbildningen eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (1992:729).

5 § har upphävts genom förordning (1992:729).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:682) om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m.m.

  Ikraftträder
  1985-07-30

Förordning (1992:729) om ändring i förordningen (1985:682) om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Intill dess regeringen föreskriver något annat skall vid tillämpningen av denna förordning iakttas Universitets- och högskoleämbetets föreskrifter (UHÄ-FS 1985:53) om antagning av utomnordiska gäststuderande och in vandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m. m. Vad som i föreskri fterna sägs om UHÄ skall istället avse antagningsmyndigheten.
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:812) om upphävande av förordningen (1985:682) om intagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m.m.

  Omfattning
  upph.