Inaktuell version

Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Version: 2002:751

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-10-17
Ändring införd
SFS 1985 i lydelse enligt SFS 2002:751
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för socialstyrelsen som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning.

Normgivningsbemyndiganden

2 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

 1. om hälso- och sjukvård enligt 32 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) till skydd för enskilda,
 2. om tandvård enligt 17 § tandvårdslagen (1985:125) till skydd för enskilda,
 3. om journalhandlingars innehåll, utformning och hantering enligt patientjournallagen (1985:562),
 4. om att annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. och om att ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen eller vid annan enhet inom hälso- och sjukvården eller det medicinska området i övrigt,
 5. om att anmälan enligt 6 kap. 6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall innehålla uppgifter utöver dem som anges i 6 kap. 7 § samma lag. Förordning (2001:943).

3 §  Socialstyrelsen skall meddela föreskrifter

 1. om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 8 kap. 17 § första stycket 2 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
 2. om undantag från föreskriften i 5 § patientjournallagen (1985:562) att en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjukvården skall vara skriven på svenska språket,
 3. om hur anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall fullgöras,
 4. om koder för förskrivningsorsak enligt 4 § lagen (1996:1156) om receptregister,
 5. enligt 11 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, om vilken kompetens annan person än legitimerad läkare skall ha för att få särskilt tillstånd att utföra omskärelse, om smärtlindring, hur ingreppet i övrigt skall utföras, samt vilken information som skall lämnas till pojken och hans vårdnadshavare,
 6. om det antal befruktade ägg som skall återföras till kvinnan vid befruktning utanför kroppen enligt lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Förordning (2002:751).

Verkställighetsföreskrifter

4 §  Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

 1. steriliseringslagen (1975:580),
 2. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
 3. 8 a och 16 §§tandvårdslagen (1985:125),
 4. 6 kap.6 och 7 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården,
 5. lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
 6. patientjournallagen (1985:562). Förordning (2001:943).

5 § har upphävts genom förordning (1991:821).

Ändringar

Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1990:556) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:821) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1279) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1991:1480) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:583) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1294) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:310) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:969) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:93) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-04-15

Förordning (1998:1514) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:311) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:721) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:943) om ändring i förordningen (1985:796) om vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:751) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:1358) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1075) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:298) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1055) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2007:1203) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1340) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-02

Förordning (2008:361) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:18) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:628) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1245) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1370) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:589) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2017:83) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2017-04-01