Inaktuell version

Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Version: 2009:18

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-10-17
Ändring införd
SFS 1985 i lydelse enligt SFS 2009:18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för socialstyrelsen som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning.

Normgivningsbemyndiganden

2 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

 1. om hälso- och sjukvård enligt 32 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) till skydd för enskilda,
 2. om tandvård enligt 17 § tandvårdslagen (1985:125) till skydd för enskilda,
 3. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler till skydd för enskilda,
 4. om journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring enligt patientdatalagen (2008:355) samt om undantag från föreskriften i 3 kap. 10 § samma lag om signeringskrav,
 5. om att a) annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
  1. ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen eller vid annan enhet inom hälso- och sjukvården eller det medicinska området i övrigt, och
  2. ett sådant sjukhus eller en sådan enhet där ingrepp för transplantation får utföras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontaktansvarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd och information till avlidnas närstående,
 6. om att anmälan enligt 6 kap. 6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska innehålla uppgifter utöver dem som anges i 6 kap. 7 § samma lag, och
 7. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och beredskapsplanläggningen inför höjd beredskap enligt 5 § andra stycket förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen ska få en samordnad inriktning. Förordning (2009:18).

3 §  Socialstyrelsen ska meddela föreskrifter

 1. om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 8 kap. 17 § första stycket 2 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
 2. om undantag från föreskriften i 3 kap. 13 § första stycket patientdatalagen (2008:355) att en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skriven på svenska språket,
 3. om hur anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 4 § första stycket och 4 a § lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska fullgöras,
 4. om koder för förskrivningsorsak enligt 4 § lagen (1996:1156) om receptregister, och
 5. enligt 11 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, om vilken kompetens en annan person än en legitimerad läkare ska ha för att få särskilt tillstånd att utföra omskärelse, om smärtlindring, om hur ingreppet i övrigt ska utföras samt om vilken information som ska lämnas till pojken och hans vårdnadshavare. Förordning (2009:18).

Verkställighetsföreskrifter

4 §  Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

 1. steriliseringslagen (1975:580),
 2. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
 3. 8 a och 16 §§tandvårdslagen (1985:125),
 4. 6 kap.6 och 7 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården,
 5. lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
 6. lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler,
 7. 3 kap. och 9 kap.patientdatalagen (2008:355). Förordning (2008:361).

5 § Har upphävts genom förordning (1991:821).

Ändringar

Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1990:556) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:821) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1279) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1991:1480) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:583) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1294) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:310) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:969) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:93) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-04-15

Förordning (1998:1514) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:311) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:721) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:943) om ändring i förordningen (1985:796) om vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:751) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:1358) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1075) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:298) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1055) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2007:1203) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1340) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-02

Förordning (2008:361) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:18) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:628) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1245) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1370) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:589) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2017:83) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2017-04-01