Upphävd författning

Förordning (1985:838) om motorbränslen

Version: 2004:678

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Ändring införd
SFS 1985 i lydelse enligt SFS 2004:678
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelserna i denna förordning gäller bensin, dieselbrännolja och fotogen avsedda för motordrift (motorbränslen).

[S2]I denna förordning avses med

 1. motorbensin: bensin som är avsedd för motordrift och som omfattas av nr 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 eller 2710 00 36 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,
 2. dieselbrännolja: dieselbrännolja som omfattas av nr 2710 00 66 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 och som är avsedd att användas i sådana motorfordon som avses i rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom direktiv 2001/1/EG, och rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom direktiv 2001/27/EG,
 3. fotogen: fotogen som är avsedd för motordrift med undantag av flygfotogen.

[S3]Bestämmelser om annan dieselbrännolja än sådan som avses i andra stycket 2 finns i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle. Bestämmelser om motorbränslen finns också i 23 och 24 §§ lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

[S4]Bestämmelserna om tillstånd m.m. i 14-21 §§ förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer gäller inte motorbränslen. Förordning (2001:1087).

2 §  När kvaliteten på motorbränslen skall bestämmas med avseende på de miljöspecifikationer som anges i bilagorna 2 och 3 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen skall de provningsmetoder användas som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/71/EG. Förordning (2001:1087).

3 §  Bensin, som inte omfattas av 1 § andra stycket 1, och som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg, får tillverkas, saluföras och överlåtas endast om blyhalten i bensinen inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin vid 15 grader Celsius. Förordning (1999:1394).

/Träder i kraft I: 2004-09-09/

4 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till skyddet av den yttre miljön, får Vägverket efter samråd med Kemikalieinspektionen, beträffande andra motorbränslen än sådana som avses i 1 § andra stycket 1 och 2, meddela närmare föreskrifter om bränslenas egenskaper och innehåll. Förordning (2004:678).

/Träder i kraft I: 2004-09-09/

5 §  Tankställen för motorfordon och andra distributionssystem för motorbensin skall vara så anordnade att motorbensin som är avsedd för fordon med särskilda utsläppsbegränsande anordningar hålls åtskild från annan bensin.

[S2]Vägverket får efter samråd med Naturvårdsverket meddela närmare föreskrifter om utformningen av sådana distributionssystem. Förordning (2004:678).

6 §  Munstycken som används på bensinpumpar vid tankställen och andra distributionssystem för alkylatbensin skall ha en yttre diameter som inte får understiga 23,7 millimeter. Bensinpumparna skall vara märkta med texten "Alkylatbensin för 2-taktsmotorer". Förordning (2002:809).

7 § har upphävts genom förordning (1998:922).

/Träder i kraft I: 2004-09-09/

8 §  Har motorbensin överlåtits yrkesmässigt i strid mot denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter och kan det antas att bensinen genom att påverka utsläppsbegränsande anordningar hos motorfordon medför risk för skada på människor eller i miljön, får Vägverket informera tillverkare, importörer och ägare av motorfordon om förhållandet. I den utsträckning det är lämpligt kan Vägverket överlämna åt näringsidkare som tillverkat, importerat eller yrkesmässigt överlåtit bensinen att själv svara för informationen.

[S2]Vägverkets kostnader för informationsåtgärder enligt första stycket skall ersättas av näringsidkaren. Förordning (2004:678).

9 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgift. Förordning (1998:922).

/Träder i kraft I: 2004-09-09/

9 a §  Vägverket får meddela föreskrifter om vilka skyldigheter den som yrkesmässigt tillverkar, saluför eller överlåter motorbensin har i fråga om sådana utredningar och sådana uppgifter som behövs för kontroll av efterlevnaden av 2 och 5 §§ och de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (2004:678).

10 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:922).

/Träder i kraft I: 2004-09-09/

11 §  Vägverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2004:678).

12 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:922).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:838) om motorbränslen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.
  Utan hinder av vad som stadgas i 3 § och utöver vad som föreskrivs i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1985:835) om kemiska produkter gäller följande.
  1. Import och tillverkning av motorbensin som inte är blyfri får, till dess annat föreskrivs, ske under förutsättning att bensinens researchoktantal och motoroktantal uppgår till minst 98 respektive 87 och blyhalten inte överstiger 0,15 gram bly per liter bensin vid 15 o Celsius.
  2. Yrkesmässig överlåtelse av motorbensin som inte är blyfri till förbrukare får ske till och med den 30 juni 1987. Därefter får, till dess annat föreskrivs, yrkesmässig överlåtelse av sådan motorbensin till förbrukare ske dels vid tankställe med endast en pump och dels vid tankställe med flera pumpar om det vid samma tankställe tillhandahålls blyfri motorbensin med researchoktantal och motoroktantal om minst 95 respektive 85.
  3. Tankställe skall, enligt de närmare föreskrifter som statens naturvårdsverk meddelar, vara så utformat att förväxling mellan blyfri och annan motorbensin inte kan ske.
  4. Motorbensin som inte är blyfri får tills vidare användas för sådana fordon som disponeras av Försvarsmakten och Försvarets materielverk och som inte kan drivas med blyfri bensin. Förordning (1994:876).
  5. Tillverkning, import och yrkesmässig överlåtelse av motorbensin, som endast är avsedd för drift av kolvmotor i luftfartyg, får ske till dess annat föreskrivs, om blyhalten i sådan bensin inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin vid 15 o Celsius.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1988:983) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbensin

  Omfattning
  nya 3 a, 9 a §§
  Ikraftträder
  1988-10-15

Förordning (1988:1409) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbensin

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:874) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbensin

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:876) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbensin

  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1600) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbensin

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 9 a §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:113) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbensin

  Omfattning
  upph. 4 §, övergångsbest; nuvarande 3 a § betecknas 4 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 9 a §§
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1998:478) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbensin

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:922) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbensin

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 9 a, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1394) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbensin

Omfattning
upph. 2, 6 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3, 4 §§
CELEX-nr
399R1835
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1476) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

Omfattning
ny 2 §
Ikraftträder
2001-02-01

Förordning (2001:1087) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
CELEX-nr
32001L0027
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:809) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

Omfattning
ny 6 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:678) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9 a, 11 §§
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2004:1152) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 9 §§; ny 9 b §
CELEX-nr
32003R1882
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1019) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

Omfattning
ändr. 1, 4 §§, ny 9 c §
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2007:35) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2008:247) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:1193) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9, 9 a, 9 b, 9 c, 11 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2011:346

Omfattning
upph.