Upphävd författning

Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-30
Ändring införd
SFS 1988:868 i lydelse enligt SFS 2009:439
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Lag (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva varor.

[S2]Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion vid hantering av sådana varor. Lag (1998:842).

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar i huvudsak 1 § lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor (BEX-lagen). Den har omarbetats språkligt för att tydliggöra syftet med lagen. Lagen kan tillämpas vid sådana förberedande åtgärder som behövs från brand- och explosionsskyddssynpunkt. Begreppet överföring är nytt som fristående begrepp i lagen. Eftersom lagen även har ett brottsförebyggande ...

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning eller av annan orsak skall anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor.

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar till viss del 4 § BEX-lagen.

Från lagens tillämpningsområde undantas transport av brandfarliga eller explosiva varor som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och transporter av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartyg i den mån transporten sker i dess fasta tankar. Inte heller gäller lagen när brandfarliga varor används som drivmedel i fartyg eller luftfartyg. ...

3 §  Med hantering avses i denna lag tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar i huvudsak 5 och 6 §§ förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Det finns många ämnen som kan orsaka eller förvärra en brand utan att de är brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor. Det gäller bland annat ämnen med ...

4 §  Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

[S2]Bestämmelser av betydelse för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor finns också i

 • miljöbalken, i form av bestämmelser avsedda att förebygga andra skador än sådana som kan uppkomma genom brand eller explosion vid hantering av dessa varor,
 • arbetsmiljölagen (1977:1160), i form av bestämmelser om skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att vidta skyddsåtgärder mot skador som kan uppkomma genom brand eller explosion vid hantering av dessa varor,
 • lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, i form av bestämmelser om skyldighet för enskilda att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand, och
 • produktsäkerhetslagen (2004:451), i form av bestämmelser om sådana varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter.

[S3]I fråga om sprängning och användning av pyrotekniska varor finns bestämmelser i 2 kap. 20 § och 3 kap.6 och 7 §§ordningslagen (1993:1617). Lag (2006:265).

Prop. 2002/03:119: Första stycket ändras inte.

I andra stycket erinras om de skyldigheter för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand som enskilda har enligt lagen om skydd mot olyckor. Ändringen medför inte någon förändring i sak.

Tredje stycket ändras inte.

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar i stora delar 8 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. I bestämmelsen görs en kortfattad uppräkning av de klasser med explosiva varor som följer av de internationella reglerna. Bestämmelsen är utformad i enlighet med den definition som utarbetats inom FN:s modellregelverk för ett globalt harmoniserat system för klassificering ...

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning i fråga om viss vara eller viss hantering eller import.

Prop. 2009/10:203: I paragrafen anges vissa definitioner. Definitionen avseende hantering motsvarar den som anges i 3 § BEX-lagen med undantag för att ordet återvinning lagts till och att ordet förstöring bytts ut mot ordet destruktion.

Export ingår inte i begreppet hantering, däremot krävs tillstånd för att hantera en brandfarlig eller explosiv vara vid export eftersom hantering utgör ett led i exporten.

Med ”därmed jämförliga förfaranden”, som anges i definitionen av begreppet ...

Skyldigheter vid hantering av brandfarliga och explosiva varor

6 §  Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor skall vara inrättade så att de är betryggande från brand- och explosionssynpunkt och förlagda på sådant avstånd ifrån omgivningen som behövs med hänsyn till hanteringen. Detta gäller också områden med sådana byggnader, anläggningar och anordningar.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att byggnaderna, anläggningarna, anordningarna och områdena skall omfattas av särskilda krav. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att sådana byggnader, anläggningar och anordningar inte får användas, saluhållas eller säljas om de inte efter kontroll genom teknisk provning, besiktning eller annan undersökning har befunnits vara betryggande från skyddssynpunkt.

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar i huvudsak 7 § BEX-lagen. Bestämmelsen är grundläggande för all hantering av varor. Vad gäller aktsamhetskravet har en viss utvidgning skett i förhållande till gällande rätt, genom att den som bl.a. hanterar brandfarliga och explosiva varor ska vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs inte enbart för att förebygga olyckor m.m. utan även för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Med obehörigt förfarande avses till exempel stöld eller sabotage.

Bestämmelsen ...

7 §  Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor skall vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att förhindra brand eller explosion som inte är avsedd och för att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter om sådana åtgärder och försiktighetsmått. Lag (1998:842).

Prop. 2009/10:203: Bestämmelsen motsvarar i stora drag 9 § BEX-lagen. Den materiella förändring som skett är att kravet på utredning knutits till tillståndsplikten i stället för till verksamhet i vilken en yrkesmässig hantering av brandfarliga eller explosiva varor ingår. Den utredning som ska göras varierar allt efter situationen. Det kan till exempel vara fråga om beskrivning, bedömning, analys och värdering av risker och konsekvenser.

I utredningskravet ligger inte att tillståndsinnehavaren ...

8 §  Den som bedriver yrkesmässig verksamhet, i vilken ingår hantering av brandfarliga eller explosiva varor, skall ha den kompetens eller tillgång till den kompetens som behövs med hänsyn till hanteringens omfattning och varornas egenskaper. Detta gäller också den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor i större mängd.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan kompetens.

Prop. 2009/10:203: Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 8 § BEX-lagen. Den förändring som skett är att kompetenskravet har knutits till tillståndspliktig verksamhet i stället för till yrkesmässig verksamhet i vilken ingår hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Även en hantering som inte är yrkesmässig kan vara så riskabel att den kräver särskild kompetens.

9 §  Den som bedriver verksamhet, i vilken ingår yrkesmässig hantering av brandfarliga eller explosiva varor, skall se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för brand eller explosion i verksamheten och om de skador som därvid kan uppkomma.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan utredning.

Prop. 2009/10:203: Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 36 och 37 §§ förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. I sak görs inga ändringar men regleringen förs in i lagen för att markera att föreståndarkravet är ett grundläggande krav vid tillståndpliktig hantering. Föreståndarkravet knyts till tillståndspliktig ...

10 §  Den som tillverkar, importerar eller annars för in till Sverige, eller på marknaden släpper ut brandfarliga eller explosiva varor skall genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter som är av betydelse från brand- och explosionssynpunkt (varuinformation).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om varuinformation. Lag (2000:112).

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar i huvudsak 6 § första stycket BEX-lagen. Med anordningar avses t.ex. utrustning, maskiner, behållare och förvaringskärl. En omarbetning har gjorts för att tydliggöra att placeringen i förhållande till omgivningen inte bara ska prövas med hänsyn till avståndet utan även i förhållande till andra geografiska faktorer som till exempel höjdskillnader.

Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. För tydlighets skull har dock tillagts att ...

10 a §  Explosiva varor som består av plastiska sprängämnen, inklusive sprängämnen i flexibel eller elastisk bladform, får föras in i och ut ur landet eller annars hanteras endast om sprängämnena är märkta med spårämnen i syfte att kunna detekteras.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som skall avses med plastiska sprängämnen samt om hur märkning skall ske. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Lag (2007:64).

Prop. 2006/07:22: I bestämmelsens första stycke slås fast att för att få föras in i och ut ur landet eller annars hanteras, skall plastiska sprängämnen, inklusive sprängämnen i flexibel eller elastisk bladform, vara försedda med spårämne så att sprängämnet kan detekteras (spåras/upptäckas). Efter utgången av den tid som anges i övergångsbestämmelserna får således inga omärkta sprängämnen föras in i och ut ur landet eller i övrigt hanteras, och detta oavsett om de är avsedda för militärt eller civilt bruk. ...

Tillstånd m. m.

11 §  Den som hanterar eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor skall ha tillstånd till det.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får om det behövs från brand- eller explosionssynpunkt meddela föreskrifter om att annat särskilt krav skall gälla för hantering eller import av brandfarliga eller explosiva varor.

Prop. 2009/10:203: Krav på förvaring och förpackning är grundläggande för verksamheten. I bestämmelsen läggs grundprincipen fast att varje explosiv och brandfarlig vara ska förpackas och förvaras för sig. Paragrafen motsvaras i huvudsak av 15 och 16 §§ förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. ...

12 §  Är det av särskild betydelse från brand- eller explosionssynpunkt, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda hantering eller import av en brandfarlig eller explosiv vara.

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar i huvudsak det krav på produktgodkännande som finns i 10 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Exempel på sådant produktgodkännande är CE-märkning. Eftersom produktgodkännande är ett grundläggande krav för en explosiv vara har regleringen flyttats till lagen. Därtill har kravet på produktgodkännande knutits till tiden ...

13 §  Frågor om tillstånd beträffande brandfarliga varor som rör annan än Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Frågor om tillstånd i övrigt enligt denna lag prövas, enligt vad regeringen närmare föreskriver, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller polismyndigheten. Lag (2008:1403).

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar 10 a § BEX-lagen.

Bestämmelsen är föranledd av Sveriges tillträde till konventionen av den 1 mars 1991 om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte, (SÖ 2007:15). Vad som utgör plastiska sprängämnen framgår av artikel 1 samt bilagan till nämnda konvention.

Bestämmelsen har utformats i enlighet med ...

14 §  Tillstånd skall begränsas till viss tid och innehålla de villkor som kan förutses vara erforderliga från brand- och explosionssynpunkt under tillståndets giltighetstid.

[S2]Om det behövs från brand- eller explosionssynpunkt får tillståndsmyndigheten under tillståndets giltighetstid föreskriva att nya eller ändrade villkor skall gälla för tillståndet.

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar i huvudsak 10 § BEX-lagen. En förändring är dock att informationskravet uttryckligen även ska omfatta överföring. Vidare ska informationskravet även omfatta uppgifter av betydelse för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. För tydlighets skull har dock tillagts att märkning och uppgifter om varorna ska lämnas även för att bedöma konsekvenserna av en brand eller en explosion. Någon ...

15 §  Ett tillstånd får återkallas, om

 1. bestämmelse i lagen eller föreskrift som meddelats med stöd av denna eller villkor som uppställts med stöd av 14 § i något väsentligt avseende inte iakttas, eller
 2. det i annat fall är av väsentlig betydelse från brand- eller explosionssynpunkt.

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar i huvudsak 33 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Nytt är att bestämmelsen reglerar under vilka omständigheter en explosiv vara får överlåtas. En annan nyhet i förhållande till gällande rätt är att den som överlämnar en explosiv vara till annan ska förvissa sig om att mottagaren har rätt att hantera varor av det ...

Tillsyn

16 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt de föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen.

[S2]På det lokala planet utövas tillsynen, om inte regeringen föreskriver något annat, i fråga om brandfarliga varor av den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten och i fråga om explosiva varor av polismyndigheten. Lag (2008:1403).

Prop. 2009/10:203: Paragrafens första stycke motsvarar 11 § BEX-lagen.

I andra stycket anges i likhet med vad som gäller enligt gällande lag att tillstånd inte behövs för hantering av brandfarliga varor som avser transport i sådan rörledning för vilken koncession har meddelats enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller naturgaslagen (2005:403). ...

17 §  En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Prop. 2009/10:203: Paragrafens första stycke motsvarar 22 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

I andra stycket har formuleringen ändrats från att som i dag peka ut en speciell nämnd till att hänvisa till kommunen. Till skillnad från tidigare kommunallag innehåller den nuvarande kommunallagen ...

18 §  En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

[S2]Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

[S3]Om någon underlåter att iaktta vad som har angivits i ett föreläggande eller ett förbud enligt första stycket, får en tillsynsmyndighet förordna om rättelse på hans bekostnad. Finns förutsättningar att meddela ett föreläggande eller förbud, får ett sådant förordnande ges utan att föreläggande eller förbud meddelats, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvarliga skador eller av andra särskilda skäl finner att rättelse bör ske utan dröjsmål.

Prop. 2009/10:203: Paragrafens första stycke motsvarar i huvudsak 23 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Av andra stycket framgår att det är kommunerna som är tillståndsmyndighet avseende hanteringen av explosiva varor där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inte är tillståndsmyndighet.

När det gäller nationella överföringstillstånd (överföring inom landet) ska kommunerna vara tillståndsmyndighet. ...

19 §  För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med hanteringen av brandfarliga och explosiva varor och får göra undersökningar och ta prover. För uttaget prov betalas inte ersättning.

[S2]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov.

Prop. 2009/10:203: I första stycket, som är nytt, redovisas vad tillståndsmyndighetens prövning ska innefatta. Se avsnitt 8.

Andra och tredje stycket motsvaras – i allt väsentligt – av 14 § första och andra styckena BEX-lagen. I tredje stycket har uttrycket ”från brand- eller explosionssynpunkt” ersatts av uttrycket ”med hänsyn till brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller ...

Avgifter

20 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för statliga myndigheters verksamhet enligt denna lag.

[S2]Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter för kommunala myndigheters verksamhet.

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar i huvudsak 15 § BEX-lagen men har skärpts så att huvudregeln ska vara att den som inte följer den reglering som finns ska drabbas av återkallelse av tillstånd. Den som i något väsentligt avseende inte iakttar den reglering som finns om brandfarliga och explosiva varor ska få sitt tillstånd återkallat, enligt punkten 1. Om ett villkor åsidosatts i något mindre betydelsefullt hänseende, eller om det villkor som åsidosatts i och för sig är av mindre vikt, bör återkallelse däremot ...

Ansvar m. m.

21 §  Den som

 1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 7 §,
 2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 11 § första stycket eller mot föreskrift, villkor eller förbud som har meddelats med stöd av 6-12 eller 14 §§, eller
 3. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att efterkomma en begäran enligt 17 §

[S2]döms till böter eller fängelse i högst ett år.

[S3]I ringa fall döms inte till ansvar.

[S4]Den som med uppsåt bryter mot 11 § första stycket såvitt avser tillståndsplikten i fråga om explosiva varor döms, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

[S5]Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2002:340).

Prop. 2001/02:59: Paragrafen har ändrats på det sättet att ett nytt tredje stycke har lagts till, varigenom en särskild straffskala har införts för uppsåtliga grova brott mot kravet på tillstånd enligt första stycket i 11 § såvitt avser explosiva varor. Straffskalan för det grova brottet är densamma som den som gäller vid grovt vapenbrott, dvs. fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Ändringen har behandlats i avsnitt 10.2....

Prop. 2009/10:203: I paragrafen anges vem som är tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighet ska som huvudregel vara samma myndighet som är tillståndsmyndighet. Det är möjligt för en kommun att besluta att frågor om tillstånd och tillsyn ska prövas av olika nämnder för att undvika att samma nämnd svarar för både tillstånd och tillsyn eller för att uppnå effektivitetsvinster med till exempel tillståndsprövning inom plan- och bygglovsområdet.

Det andra stycket motsvarar 37 a § andra stycket i förordningen ...

 • NJA 2006 s. 145:Fråga om en polis gjort sig skyldig till vapenbrott och brott mot lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, alternativt tjänstefel, med avseende på vapen och explosiva varor som han haft hand om i tjänsten.

21 a §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 10 a § första stycket eller mot föreskrifter om märkning som har meddelats med stöd av 10 a § andra stycket döms till böter.

[S2]I ringa fall döms inte till ansvar.

[S3]Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2007:64).

Prop. 2006/07:22: I första stycket finns en straffbestämmelse för den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbudet att hantera plastiska sprängämnen som inte blivit märkta på föreskrivet sätt. I de situationer där ett sådant förfarande även kan utgöra överträdelse av straffbudet i 21 §, bör det inte finnas något hinder mot att döma för båda brotten i konkurrens.

Vid ringa fall skall inget ansvar utkrävas, vilket framgår av andra stycket.

Av tredje ...

22 §  Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Prop. 2009/10:203: I bestämmelsen regleras marknadskontrollen över varorna. Denna tillsyn ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvara för. En sådan tillsyn kan inte överlåtas till kommunerna eftersom en överträdelse av reglerna kan kräva att samtliga varor stoppas i Sverige. För produkter som omfattas av harmoniserad gemenskapslagstiftning finns närmare regler om medlemsstaternas utövande av marknadskontroll i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering ...

23 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om förhållande av betydelse i en ansökan eller annan handling som avges enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen döms till böter.

Prop. 2009/10:203: Paragrafen är ny. Den ålägger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en skyldighet att samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet och att bistå tillsynsmyndigheterna i deras arbete med tillsynen. Myndighetens uppgift blir att stödja kommunerna eller de övriga tillsynsmyndigheterna på det sätt som myndigheten finner lämpligt mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. En mindre kommun som önskar stöd i tillsynsarbetet med en mycket stor anläggning kan komma att behöva hjälp på ett ...

24 §  Brandfarliga eller explosiva varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av varorna samt utbytet av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

[S2]Om en brandfarlig eller explosiv vara förklaras förverkad, får även varans förpackning förklaras förverkad.

Prop. 2009/10:203: Paragrafen motsvarar 17 och 19 §§ BEX-lagen.

25 §  Anordningar för hantering av brandfarliga eller explosiva varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av anordningarna får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller annan egendom som har använts eller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats.

[S2]Om en anordning förklaras förverkad, får även anordningens innehåll och förpackning förklaras förverkade. Lag (2005:300).

Prop. 2004/05:135: Paragrafen reglerar förverkande av anordningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Genom ändringen i första stycket utvidgas möjligheterna till förverkande. Enligt den nya lydelsen får anordningar för hantering av brandfarliga eller explosiva varor som varit föremål för brott enligt lagen eller dess värde förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller det annars finns särskilda skäl. Detsamma skall gälla annan egendom som använts eller egendom som varit avsedd ...

Prop. 2009/10:203: Bestämmelsen motsvarar 18 § BEX-lagen. Ingen ändring i sak är avsedd.

En myndighet ska aldrig tillgripa mer omfattande tvångsåtgärder än som behövs i varje enskilt fall. I enlighet härmed bör ingripanden i första hand ske genom förelägganden och förbud. Ett förordnande om rättelse på den felandes bekostnad bör aktualiseras först om det finns skäl att anta att förelägganden eller förbud, med eller utan vite, inte kommer att åtlydas eller att det inte skulle ske tillräckligt snabbt ...

Sekretess

26 §  Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:439).

Prop. 2009/10:203: Paragrafen är ny och anger att kommunens uppgifter enligt lagen ska fullgöras av en eller flera nämnder. Vidare ges kommunerna rätt att samverka med varandra genom avtal. Motsvarande samverkansmöjlighet för kommunerna finns i 3 kap. 12 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Det är inte kommunens ansvar som övergår genom avtalet. Avtalet gäller bara själva utförandet ...

Överklagande m. m.

27 §  Ett beslut i tillståndsärenden av en sådan nämnd som avses i 13 § får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får överklaga nämndens beslut om tillstånd.

[S2]Polismyndighetens beslut i tillståndsärenden får överklagas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndighetens beslut får inte överklagas.

[S3]Beslut i tillståndsärenden, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har prövat som första instans, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2008:1403).

Prop. 2009/10:203: Paragrafen, som är ny, kommenteras i avsnitt 11. Med tillsyn avses sådan tillsyn som faktiskt utförts av tillsynsmyndigheten. Med provtagning och undersökning av prov avses sådan provtagning och undersökning som tillsynsmyndigheten utför inom sitt tillsynsuppdrag. Avgifterna ska täcka konkreta merkostnader som tillsynsmyndigheten kan få, till exempel för att göra en kemisk analys av ett ämne för att fastställa vad det ...

28 §  Beslut av en polismyndighet och av en sådan nämnd som avses i 16 § i tillsynsärenden får överklagas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndighetens beslut får inte överklagas.

[S2]Beslut i tillsynsärenden och i övriga ärenden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prövar som första instans får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut om föreskrifter som avses i 8 kap.regeringsformen och som har meddelats med stöd av bemyndigande enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2008:1403).

Prop. 2009/10:203: I bestämmelsen regleras ansvar för brott mot lagen eller mot föreskrifter, som meddelats med stöd av lagen. Fängelse finns endast med i straffska-

lan för uppsåtliga eller av grov oaktsamhet begångna brott mot aktsamhetskravet i 6 §. För övriga brott är påföljden böter.

Bestämmelsen har huvudsakligen utformats i enlighet med Lagrådets ...

29 §  I beslut enligt 14 § andra stycket om nya eller ändrade villkor, enligt 15 § om återkallelse av tillstånd och enligt 18 § om föreläggande, förbud eller rättelse får förordnas att beslutet skall gälla med omedelbar verkan.

Prop. 2009/10:203: Bestämmelsen reglerar brott mot tillståndsplikten.

I tredje stycket föreskrivs om grovt brott avseende explosiva varor samt tydliggörs omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brott med explosiva varor ska anses som grovt.

Bestämmelsen har utformats mot bakgrund av Lagrådets yttrande. Eftersom uppräkningen av de försvårande omständigheterna vid grovt brott inte är avsedd att vara uttömmande föreslår regeringen en något annorlunda ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor skall upphöra att gälla.
  2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som ersätts genom bestämmelserna i den nya lagen, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.
  3. Ett beslut om föreskrifter, godkännande, tillstånd, medgivande eller undantag som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser skall anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i den nya lagen, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.
  4. I fråga om tillstånd som enligt äldre bestämmelser har meddelats att gälla tills vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet för tillståndshavaren att göra anmälan hos viss myndighet. Iakttas inte föreskriven anmälningsskyldighet skall tillståndet anses ha upphört att gälla.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:101
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1991:1692) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 13, 16, 27, 28 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:1626) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:1, Prop. 1992/93:210, Bet. 1993/94:JuU1
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Lag (1995:446) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:300, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:NU18
  Omfattning
  ändr. 13, 27, 28 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1998:842) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 1, 4, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:112) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:157, Prop. 1999/2000:53, Bet. 1999/2000:MJU10
Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
398L0008
Ikraftträder
2000-05-13

Lag (2000:1243) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:505) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 2000/01:215, Prop. 2000/01:77, Bet. 2000/01:FöU11
Omfattning
ändr. 13, 16, 27, 28 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:340) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:234, Prop. 2001/02:59, Bet. 2001/02:KU23
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:785) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 2003/04:24, Prop. 2002/03:119, Bet. 2003/04:FöU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:457) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 2003/04:241, Prop. 2003/04:121, Bet. 2003/04:LU29
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:300) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:265) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 2005/06:170, Prop. 2005/06:51, Bet. 2005/06:FöU3
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:64) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.
 2. Hantering av plastiska sprängämnen som har tillverkats eller importerats före ikraftträdandet får äga rum till och med den 31 december 2009 även om de inte är märkta med detekteringsmedel. Om sådana sprängämnen innehas av Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet får dock hantering äga rum till och med den 31 december 2021.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:98, Prop. 2006/07:22, Bet. 2006/07:FöU3
Omfattning
nya 10 a, 21 a §§
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2007-04-01

Lag (2008:1403) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 2008/09:119, Prop. 2008/09:1, Bet. 2008/09:FöU1
Omfattning
ändr. 13, 16, 27, 28 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:439) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2009-06-30

Ändring, SFS 2010:1011

Omfattning
upph.