Lag (1990:1079) om tillfälliga bilförbud

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
1990-11-15
Ändring införd
SFS 1990:1079 i lydelse enligt SFS 2014:726
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen eller efter regeringens bemyndigande en kommun får meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik med person- och lastbilar inom vissa områden av kommunen, om luftföroreningarna i kommunen innebär akuta hälsorisker för dem som vistas där.

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka luftföroreningar som innebär akuta hälsorisker och om hur föroreningarna skall mätas.

3 §  Om någon kör ett fordon i strid mot ett förbud enligt denna lag, får en polisman hindra fortsatt färd. Lag (2014:726).

Ändringar

Lag (1990:1079) om tillfälliga bilförbud

Förarbeten
Prop. 1989/90:143
Ikraftträder
1991-01-01

Lag (2014:726) om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01