Inaktuell version

Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Version: 2014:1142

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
SFS 1990:415 i lydelse enligt SFS 2014:1142
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt tillstånd. Lag (1993:180).

 • NJA 1996 s. 696:En slangbåge har inte ansetts omfattad av införselförbudet i 1 § förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål.
 • NJA 2005 s. 523:Vissa föremål som införts till landet och saluhållits här har ansetts omfattade av införselförbudet i 1 § förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål och saluhållandeförbudet i 2 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (gatustridsvapen).

2 §  Tillstånd till införsel av sådana föremål som avses i 1 § får ges endast om sökanden kan visa att föremålet här är avsett att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.

[S2]Tillstånd får också ges beträffande batonger av det slag som enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag, om föremålet förs in till landet för att ingå i sådan utrustning.

3 §  Polismyndigheten prövar tillstånd till införsel enligt denna förordning. Förordning (2014:1142).

4 §  I fråga om föremål som omfattas av denna förordning ska i tillämpliga delar gälla det som föreskrivs om skjutvapen i 1 kap. 8 §, 1 a kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 12 § andra meningen, 14 och 15 §§, 10 kap.1 och 2 §§ samt 11 kap. 2 § fvapenlagen (1996:67) och 2 kap.6 och 11 §§ samt 3 kap. 1 § första stycket och 2 §vapenförordningen (1996:70). Förordning (2014:1142).

5 §  Om påföljd för olovlig införsel av föremål som omfattas av denna förordning och försök till sådant brott finns föreskrifter i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1271).

6 §  Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1142).

7 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna förordning. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (1992:213).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Förordning (1992:213) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

  Omfattning
  ny 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:770) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-08-01

Förordning (1993:180) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:75) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. I fråga om överklagande gäller äldre bestämmelser, om polismyndighetens beslut meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (2000:1271) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2014:1142) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2017:505) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-07-02