Inaktuell version

Presstödsförordning (1990:524)

Version: 2008:1341

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-05-31
Ändring införd
SFS 1990 i lydelse enligt SFS 2008:1341
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statens direkta stöd till företag som ger ut dagstidningar. Dessutom finns bestämmelser om stöd i vissa fall till företag som ger ut andra tidningar.

[S2]Tidningar som ges ut av staten eller en kommun berättigar inte till stöd enligt denna förordning.

 • RÅ 2004:122:Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som en domstol i Europakonventionens mening.

[K1]2 §  Tidningsföretag som vill ha stöd enligt denna förordning skall ansöka om det. Det finns en särskild nämnd, Presstödsnämnden, som prövar ansökningarna. Nämnden beslutar också i övriga frågor enligt denna förordning.

[K1]3 §  Stöd enligt denna förordning lämnas i form av driftsstöd och distributionsstöd. (Förordning 1996:1607).

[K1]4 §  Driftsstöd består av allmänt driftsstöd, begränsat driftsstöd och driftsstöd i särskilt fall.

5 § har upphävts genom förordning (1996:1607).

[K1]6 §  I denna förordning används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

[S2]Uttryck Betydelse

DagstidningEn allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska samt i huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och dess egna redaktionella innehåll ska utgöra minst 55 % av dess totala redaktionella innehåll. Med dagstidning avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.
Högfrekvent dagstidningEn dagstidning som normalt utkommer med sex eller sju nummer per vecka.
Medelfrekvent dagstidningEn dagstidning som normalt utkommer med tre till fem nummer per vecka.
Lågfrekvent dagstidningEn dagstidning som normalt utkommer med ett eller två nummer per vecka.
UtgivningsortDen kommun där tidningens huvudredaktion är belägen.
StorstadstidningEn dagstidning som har Stockholm, Göteborg eller Malmö som utgivningsort och som under det senaste kalenderåret före det år som stödet avser hade ett redaktionellt innehåll som omfattade minst 30 000 spaltmeter.
BlockregionGeografiskt område som framgår av bilagan till förordningen.
UpplagaEn tidnings medelnettoupplaga.
TotalupplagaEn tidnings totala distribuerade upplaga med avdrag för lösnummerreturer och fasta arbetsexemplar.
VeckovolymTidningens upplaga multiplicerad med det antal nummer som normalt ges ut per vecka.
AnnonsandelAndelen betalt utrymme av hela tidningsutrymmet under ett kalenderår.
Andel egna annonserAndelen utrymme av hela tidningsutrymmet under ett år som används för direkt marknadsföring av den egna tidningsutgivande verksamheten.
Redaktionellt innehållHela tidningsinnehållet, mätt i spaltmeter, under ett kalenderår med undantag av annonsandelen och andelen egna annonser.
TäckningsgradEn tidnings genomsnittliga procentuella spridning bland hushållen på utgivningsorten under de tre senaste kalenderåren. Presstödsnämnden får bestämma att en tidnings täckningsgrad ska beräknas för en del av utgivningsorten eller för ett annat område än utgivningsorten, om det med hänsyn till verksamhetens inriktning är uppenbart att utgivningsorten inte är tidningens egentliga spridningsområde. Uppstår ett decimaltal när täckningsgraden beräknas, ska detta avrundas till närmaste hela tal.
Förordning (2008:1341).

[K1]7 §  Om det är uppenbart att flera publikationer är att anse som en och samma publikation, trots att de uppfyller kravet på minst 55 % eget redaktionellt innehåll och kommer ut under olika namn, ska Presstödsnämnden vid tillämpningen av denna förordning betrakta publikationen som en. Förordning (2008:1341).

Allmänt driftsstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

[K2]1 §  En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.
 2. Dess totalupplaga ska i huvudsak vara abonnerad.

[S2]3.Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.

 1. Dess täckningsgrad får inte överstiga 30 %.

[S3]Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, kan tidningen uteslutas från stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas. Förordning (2008:1341).

[K2]2 §  För en högfrekvent storstadstidning beräknas det årliga allmänna driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multipliceras med 297 000 kr (bidragssats). Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet får dock inte överstiga 63 908 000 kr för år 2009, 62 408 000 kr för år 2010 och 60 908 000 kr för år 2011 och åren därefter (maximibelopp).

[S2]För övriga högfrekventa tidningar och för medelfrekventa tidningar beräknas det allmänna driftsstödet på motsvarande sätt, men för dessa tidningar är bidragssatsen 235 000 kr och maximibeloppet 16 861 000 kr.

[S3]Understiger det allmänna driftsstöd som en hög- eller medelfrekvent tidning är berättigad till enligt andra stycket det driftsstöd som en lågfrekvent dagstidning vid motsvarande upplaga är berättigad till enligt 5 §, ska i stället stödnivån enligt den paragrafen gälla. Förordning (2008:1341).

Allmänt driftsstöd till lågfrekventa dagstidningar

[K2]3 §  En lågfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.
 2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.
 3. Den ska ha ett abonnemangspris som för helår inte understiger ett av Presstödsnämnden fastställt lägsta pris.
 4. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalenderår.
 5. Den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela tidningsutrymme under ett kalenderår.
 6. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket 2 ska spridning i marknadsföringssyfte, som görs för en och samma tidningstitel och vid högst fem tillfällen per kalenderår i det område där dagstidningen har sin huvudsakliga andel abonnenter, inte räknas med. Förordning (2008:1341).

[K2]4 §  För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

 • 5 260 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,
 • 4 701 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,
 • 4 141 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,
 • 3 582 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,
 • 2 910 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,
 • 2 239 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar,

[S2]eller

[K2]5 §  För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

 • 6 313 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,
 • 5 641 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,
 • 4 969 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,
 • 4 298 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,
 • 3 492 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,
 • 2 686 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar,

[S2]eller

6 § Har upphävts genom förordning (2008:1341).
6 a § Har upphävts genom förordning (2008:1341).

Begränsat driftsstöd

[K2]7 §  Begränsat driftsstöd kan lämnas för en dagstidning vars utgivningsort är Gotlands, Borgholms, Mörbylånga eller Laholms kommun, om tidningen uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftsstöd utom den om högsta täckningsgrad.

[K2]8 §  Begränsat driftsstöd kan vidare lämnas för en dagstidning vars utgivningsort är Haparanda, Kalix, Överkalix eller Övertorneå kommun, om tidningen uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftsstöd utom den om högsta täckningsgrad och om tidningen, trots att den till övervägande delen är på svenska, har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 % är skrivet på finska.

9 § Har upphävts genom förordning (2008:1341).

[K2]11 §  En tidning vars text inte i huvudsak är skriven på svenska skall i fråga om rätt till driftsstöd likställas med dagstidning, om tidningen

 1. uppfyller övriga i 1 kap. 6 § angivna förutsättningar för dagstidning,
 2. vänder sig till språkliga minoriteter i Sverige,
 3. har sin huvudredaktion i Sverige, och
 4. till minst 90 procent av den abonnerade upplagan är spridd i Sverige. (Förordning 1993:450)

Driftsstöd till elektroniskt distribuerade tidningar

[K2]11 a §  För elektroniskt distribuerade dagstidningar får driftsstödet jämkas om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion och distribution. (Förordning 1996:1607)

Beräkning och utbetalning

[K2]12 §  Huruvida en tidning uppfyller kraven för driftsstöd, skall bedömas med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderŒr som föregår det år för vilket bidrag söks.

[S2]För nyetablerade dagstidningar och för dagstidningar som kommer ut med fler eller färre nummer i veckan än tidigare får uppgifterna dock avse den tidsperiod för vilken de kan erhållas. För uppgifter om täckningsgrad och upplaga får den perioden inte vara kortare än sex månader.

[K2]13 §  Driftsstöd beräknas för kalenderår och med en tolftedel av bidraget för varje kalendermånad.

[S2]Driftsstöd lämnas för varje hel kalendermånad som tidningen kommer ut under det år som stödet avser.

[S3]Driftsstödet skall betalas ut månadsvis i förskott. (Förordning 1995:635)

14 § har upphävts genom förordning (1995:635).

Avveckling av driftsstöd

[K2]15 §  En dagstidning som inte längre har rätt till fullt driftsstöd på grund av att den överskrider kravet på högsta hushållstäckning är under det första året efter det att sådan rätt upphörde berättigad till tre fjärdedelar av det närmast föregående årets stödbelopp. Under de därpå följande två åren är tidningen, om den inte åter har rätt till fullt driftsstöd, berättigad till hälften respektive en fjärdedel av stödbeloppet. Förordning (2008:1341).

3 kap. har upphävts genom förordning (1996:1607).

Villkor

[K4]1 §  Distributionsstöd får lämnas för varje abonnerat exemplar av en dagstidning

 • vars upplaga i huvudsak är betald,
 • som har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från det pris tidningar har i den kategori som tidningen tillhör,
 • och som distribueras av ett distributionsföretag eller, av ett befordningsföretag i lantbrevbäringsturer eller särskilda tidningutdelningsturer, där minst två tidningsföretag deltar. (Förordning 1996:1607)

[K4]2 §  Tidningsföretag skall för att få distributionsstöd skriftligen förbinda sig att

 1. avstå från egen distribution av en abonnerad dagstidning inom alla områden där stödberättigad samdistribution förekommer om denna påbörjas vid en tidpunkt då den egna tidningen kan medfölja, och
 2. överlämna hela distributionsarbetet till postbefordringsföretaget respektive distributionsföretaget i varje område där tidningen deltar i stödberättigad samdistribution.

[S2]Presstödsnämnden får medge att ett distributionsföretag som underentreprenör anlitar ett tidningsföretag eller ett företag som ägs av eller ingår i en koncern med tidningsföretag. Medgivande får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för en sådan ordning och under förutsättning att

 1. övriga tidningsföretag som deltar i samdistributionen inom distributionsområdet godtar att underentreprenören anlitas, och
 2. distributionsföretaget och underentreprenören samtycker till att dessa övriga tidningsföretag efter framställning till Presstödsnämnden skall kunna få de uppgifter som behövs för att kunna bedöma kostnader och kostnadsfördelning för en planerad eller pågående samdistribution. (Förordning 1996:1607)

[K4]3 §  Två distributionsföretag får samtidigt svara för stödberättigad samdistribution inom ett distributionsområde, om Presstödsnämnden medger det.

[S2]Ett postbefordringsföretags särskilda tidningsutdelningsturer, med undantag av lantbrevbäringsturerna, anses i detta sammanhang som ett distributionsföretag. (Förordning 1993:1739)

Förmedling av stöd

[K4]4 §  Presstödsnämnden betalar ut stödet månadsvis i efterskott till distributionsföretaget eller postbefordringsföretaget. Distributionsföretaget och postbefordringsföretaget tillgodoför tidningsföretaget dess andel av detta belopp. (Förordning 1993:1739)

[K4]5 §  Ett distributionsföretag får förmedla distributionsstöd endast om företaget skriftligen förbinder sig att uppfylla följande villkor:

 1. Företaget skall inom sitt verksamhetsområde anordna samdistribution där förutsättningar finns för stödberättigad samdistribution.
 2. För samdistributionen skall företaget tillämpa prissättning enligt andra stycket för sådana tidningsföretag som har undertecknat en förbindelse enligt 2 § och ger ut tidningar som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka. För en tidning som kommer ut en gång per vecka gäller vidare att den skall ha minst en procents hushållstäckning i den blockregion där tidningens utgivningsort är belägen.

[S2]Prissättningen skall vara sådan att storleken av den enskilda tidningens abonnerade upplaga inom distributionsområdet inte inverkar på distributionsavgiften per distribuerat exemplar. Om det blir väsentliga kostnadsskillnader på grund av att tidningarna väger olika mycket per exemplar, att någon av tidningarna föranleder mer administrativt arbete än de andra eller att någon av tidningarna föranleder särskilda transportkostnader får dock prissättningen anpassas till dessa skillnader. En sådan prissättning får däremot inte innebära att priset för distributionen av ett exemplar av den mest kostnadskrävande tidningen blir mer än tio procent högre än priset för distribution av ett exemplar av den minst kostnadskrävande tidningen.

 1. Företaget skall hålla samdistributionen öppen för samtliga dagstidningar vars upplaga är i huvudsak betald och har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från vad tidningar har i den kategori som tidningen tillhör och som vid tiden för samdistributionens början finns tillgängliga på orten.
 2. Företaget skall delge anbud på samdistribution inom ett distributionsområde till samtliga dagstidningar som har undertecknat förbindelse enligt 2 § vid en och samma tidpunkt.

[S3]Förbindelsen skall distributionsföretaget ge in till Presstödsnämnden.

[S4]Ett distributionsföretag får i samdistributionen distribuera annat än dagstidningar med distributionsstöd om kvaliteten i dagstidningsdistributionen inte försämras. Förordning (2000:1190).

[K4]6 §  Ett distributionsföretag får inte förmedla distributionsstöd, om distributionsföretaget ägs av eller ingår i en koncern med ett eller några få tidningsföretag. Ett sådant distributionsföretag får dock förmedla distributionsstöd

 1. om Presstödsnämnden medger det, och
 2. om distributionsföretaget först samtycker till att ett tidningsföretag som berörs av samdistribution som anordnas av distributionsföretaget efter framställning till Presstödsnämnden skall kunna få de uppgifter som behövs för att kunna bedöma kostnader och kostnadsfördelning för en planerad eller pågående samdistribution.

[K4]7 §  Förmedlas distributionsstöd av ett postbefordringsföretag skall företaget skriftligen förbinda sig att uppfylla de villkor som anges i 5 § 2-4. (Förordning 1996:1607)

[K4]8 §  Distributionsstöd lämnas årligen med

 1. 10,30 öre per exemplar för de första 7 miljonerna stödberättigade exemplar,
 2. 8,23 öre per exemplar för exemplaren mellan 7 miljoner och 14 miljoner,
 3. 6,17 öre per exemplar för exemplaren mellan 14 miljoner och 21 miljoner, samt
 4. 5,16 öre per exemplar för exemplaren över 21 miljoner. Förordning (2001:611).

[K4]9 §  Har ett tidningsföretag inte iakttagit förbindelse som avses i 2 § skall företaget till Presstödsnämnden betala ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått. Om det finns synnerliga skäl kan dock tidningsföretaget befrias från sådan skyldighet.

[K4]10 §  Om ett eller flera tidningsföretag lämnar samdistributionssystemet och de kvarvarande tidningsföretagen i samdistributionen i distributionsområdet därmed drabbas av väsentliga kostnadsökningar skall de få extra distributionsstöd under högst tre år. Det extra stödet till de kvarvarande tidningsföretagen får varje år sammanlagt inte vara högre än det belopp som betalats ut det senaste år till den eller de tidningar som lämnat samdistributionssystemet. Det extra stödet skall fördelas till de kvarvarande tidningsföretagen efter deras årliga andel av distribuerade tidningsexemplar. (Förordning 1996:1607)

[K4]11 §  Distributionsstöd skall inte betalas om ett tidningsföretag får vinst av tidningsdistributionen på ett sätt som uppenbarligen innebär ett kringgående av föreskrifterna om prissättning enligt 5 § 2. (Förordning 1996:1607)

5 kap. Övriga bestämmelser

[K5]1 §  Ansökan om stöd enligt denna förordning skall vara skriftlig. Den skall ges in till Presstödsnämnden.

[K5]2 §  Till tidningsföretag som, innan beslut om presstöd till företaget fattats, helt eller delvis pantsatt sitt förväntade presstöd, får stödbeloppet inte bestämmas till högre belopp än hälften av vad som annars skulle ha kunnat beviljas.

[K5]3 §  Presstödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.

[K5]4 §  Presstödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

 • RÅ 2004:122:Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som en domstol i Europakonventionens mening.

[K5]5 §  Presstödsnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Kommunernas indelning i blockregioner
1: Upplands-Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, Järfälla, Ekerö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Upplands-Bro, Täby, Danderyd, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Nacka, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Vaxholm, Sigtuna, Nynäshamn.
2: Norrtälje.
3: Håbo, Enköping.
4: Uppsala, Östhammar.
5: Nyköping, Oxelösund.
6: Vingåker, Flen, Katrineholm.
7: Eskilstuna, Strängnäs.
8: Ödeshög, Boxholm, Motala, Vadstena, Mjölby.
9: Kinda, Åtvidaberg, Linköping.
10: Finspång, Valdemarsvik, Norrköping, Söderköping.
11: Vaggeryd, Jönköping, Mullsjö, Habo.
12: Ydre, Aneby, Tranås.
13: Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Eksjö.
14: Gnosjö, Gislaved, Värnamo.
15: Markaryd, Ljungby.
16: Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Alvesta, Älmhult, Växjö.
17: Västervik.
18: Hultsfred, Vimmerby.
19: Högsby, Mönsterås, Oskarshamn.
20: Torsås, Mörbylånga, Emmaboda, Kalmar, Nybro, Borgholm.
21: Gotland.
22: Karlskrona, Ronneby.
23: Olofström, Karlshamn, Sölvesborg.
24: Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad.
25: Osby, Perstorp, Hässleholm.
26: Örkelljunga, Båstad, Ängelholm.
27: Klippan, Åstorp, Svalöv, Bjuv, Landskrona, Helsingborg, Höganäs.
28: Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Malmö, Lund, Trelleborg.
29: Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo, Ystad.
30: Hörby, Höör, Eslöv.
31: Hylte, Halmstad, Laholm.
32: Falkenberg, Varberg.
33: Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Ale, Lerum, Vårgårda, Alingsås.
34: Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Lysekil, Uddevalla, Strömstad, Färgelanda.
35: Mellerud, Lilla Edet, Vänersborg, Trollhättan, Grästorp.
36: Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Borås, Ulricehamn.
37: Essunga, Vara, Götene, Lidköping, Skara.
38: Tidaholm, Falköping.
39: Karlsborg, Tibro, Skövde, Hjo.
40: Gullspång, Töreboda, Mariestad.
41: Storfors, Kristinehamn, Filipstad.
42: Kil, Torsby, Hammarö, Munkfors, Forshaga, Grums, Sunne, Karlstad, Hagfors.
43: Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Säffle.
44: Eda, Årjäng, Arvika.
45: Laxå, Hallsberg, Örebro, Kumla, Askersund.
46: Degerfors, Karlskoga.
47: Hällefors, Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg.
48: Surahammar, Hallstahammar, Västerås.
49: Kungsör, Köping, Arboga.
50: Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta.
51: Heby, Sala.
52: Vansbro, Gagnef, Leksand, Rättvik, Falun, Borlänge, Säter.
53: Hedemora, Avesta.
54: Smedjebacken, Ludvika.
55: Malung-Sälen, Orsa, Älvdalen, Mora.
56: Älvkarleby, Tierp, Ockelbo, Hofors, Gävle, Sandviken.
57: Ovanåker, Söderhamn, Bollnäs.
58: Nordanstig, Ljusdal, Hudiksvall.
59: Ånge, Timrå, Sundsvall.
60: Härnösand, Kramfors.
61: Sollefteå.
62: Örnsköldsvik.
63: Ragunda, Bräcke, Krokom, Strömsund, Åre, Berg, Härjedalen, Östersund.
64: Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Vännäs, Umeå.
65: Norsjö, Malå, Skellefteå.
66: Storuman, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Åsele, Lycksele.
67: Arvidsjaur, Arjeplog, Älvsbyn, Piteå.
68: Jokkmokk, Luleå, Boden.
69: Överkalix, Kalix, Övertorneå, Haparanda.
70: Pajala, Gällivare, Kiruna. Förordning (2007:1356).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Presstödsförordning (1990:524)

Förordning (1991:190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

  Omfattning
  ändr. 3 kap 3 §
  Ikraftträder
  1991-06-01

Förordning (1992:475) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 4 kap 8 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:450) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:239, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:KU27
  Omfattning
  ändr. 2 kap 11 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1458) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1739) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

  Omfattning
  ändr. 4 kap 1, 2, 3, 4 , 7 §§
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:298) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:192, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:KU27
  Omfattning
  ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-06-01

Förordning (1995:635) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:218, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:KU38
  Omfattning
  upph. 2 kap 14 §; ändr. 2 kap 13 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:293) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:169, Prop. 1995/96:105, Bet. 1995/96:KU33
  Omfattning
  ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:1607) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
  3. För en tidning som på grund av de nya föreskrifterna i 1 kap.6 och 7 §§ inte längre är en dagstidning gäller följande. Första året efter det att rätten till driftsstöd upphört skall stödbeloppet motsvara två tredjedelar av det driftsstöd som lämnats för år 1996. Andra året efter det att rätten till driftsstöd upphört skall stödbeloppet motsvara en tredjedel av det driftsstöd som lämnats för år 1996. Därefter skall inget driftsstöd betalas ut.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:88, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:KU1
  Omfattning
  upph. 1 kap 5 §, 3 kap; ändr. 1 kap 3, 6 §§, 4 kap 1, 2, 5, 7, 8 §§; nya 1 kap 7 §, 2 kap 11 a §, 4 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 11 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1999:1074) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. 2 kap. 1 § skall tillämpas i sin äldre lydelse på de tidningar som beviljades driftsstöd med tillämpning av bestämmelsen för första gången före år 1998 och som därefter fortlöpande har beviljats driftstöd med tillämpning av bestämmelsen.
 3. För en tidning som på grund av den nya föreskrifterna i 2 kap. 1 § 4 inte längre berättigar till stöd gäller följande. Stöd skall lämnas enligt 2 kap. 15 § om tidningen kommer ut under eget namn och med utgivningsbevis samt även om dess egna redaktionella innehåll inte uppgår till 51 % av det totala redaktionella innehållet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:60, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:KU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 2, 4, 5, 6, 10 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:65, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:KU1
Omfattning
ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 6 a, 10 §§, 4 kap 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:611) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2001. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2001.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:279, Prop. 2000/01:100, Bet. 2000/01:FiU27
Omfattning
ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 6 a, 10 §§, 4 kap 8 §
Ikraftträder
2001-08-15

Förordning (2007:1356) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2008:1341) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:48, Rskr. 2005/06:367, Prop. 2006/07:1, Prop. 2005/06:201, Bet. 2006/07:KU1, Bet. 2005/06:KU40
Omfattning
upph. 2 kap 6, 6 a, 9 §§; ändr. 1 kap 6, 7 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap 7 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1119) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:308, Prop. 2009/10:199, Bet. 2009/10:KU42
Omfattning
upph. p 2, 3 övergångsbest. till 1996:1607, p 2, 3 övergångsbest. till 1999:1074; ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 12 §§, 4 kap. 5, 7, 11 §§, 5 kap. 1 §, bil., p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 kap. 2 a, 2 b, 5 a §§, 5 kap. 3 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1538) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Omfattning
ändr. 4 kap. 9 §; nya 2 kap. 16, 17, 18 §§, 4 kap. 9 a, 9 b §§, 5 kap. 3 b, 3 c §§, rubr. närmast före 2 kap. 16 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:1137) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:112, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:KrU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2015:301) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:195, Prop. 2014/15:88, Bet. 2014/15:KU12
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 7 §§, 2 kap. 3, 4, 5, 7, 8, 17 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 9 a §§, 5 kap. 1, 3 a, 3 c, 5 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:854) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:937) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:62, Rskr. 2014/15:195, Prop. 2015/16:1, Prop. 2014/15:88, Bet. 2015/16:KU1, Bet. 2014/15:KU12
Omfattning
ändr. 1 kap. 6, 7 §§, 2 kap. 1, 2, 2 b, 4, 5, 10, 11 §§, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:1247) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:76, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:KU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 4, 10 §§
Ikraftträder
2017-01-01