Förordning (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1991-07-25
Ändring införd
SFS 1991:1200 i lydelse enligt SFS 2009:970
Ikraft
1991-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Anmälningsskyldighet

1 §  Myndigheter under regeringen skall till försvarsdepartementet anmäla tjänsteresor till utlandet som innefattar besök vid en utländsk försvarsmakt.

2 §  Om inte särskilda skäl föranleder annat, skall anmälan enligt 1 § göras senast tre veckor före avresan.

Undantag

3 §  Anmälan enligt 1 § behöver inte göras för resa som görs till följd av regeringens beslut. Anmälan behöver inte heller göras för

 1. besättning vid flygning med statsluftfartyg,
 2. personal inom utrikesförvaltningen eller försvarsattachéer vid tjänstgöring och resor i tjänsten,
 3. resor som företas i syfte att förbereda, delta i och följa upp verksamhet inom ramen för överenskommelser mellan Sverige och andra stater om samarbete inom försvarsdepartementets verksamhetsområde,
 4. resor som görs med anledning av en myndighets verksamhet enligt förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet.

3 a §  Anmälan enligt 1 § behöver inte göras av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk eller Totalförsvarets forskningsinstitut när de bedriver sådan verksamhet som anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarsmakten behöver inte heller göra en sådan anmälan när den bedriver militär säkerhetstjänst. Förordning (2009:970).

Bemyndigande

4 §  Försvarmakten får meddela föreskrifter om underrättelse till svensk försvarsattaché i besökslandet beträffande resan. Förordning (1994:874).

 • FFS 1994:2: Överbefälhavarens föreskrifter om underrättelse till svensk försvarsattaché vid vissa tjänsteresor till utlandet samt utländska besök vid försvarsmakten

Ändringar

Förordning (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1994:874) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2000:133) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:907) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2009:970) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2009-12-01