Inaktuell version

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

Version: 2005:378

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2005:378
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna lag betyder

[S2]finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

[S3]fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis),

[S4]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S5]anmält avvecklingssystem: vad som anges i 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden. Lag (2004:55).

Prop. 2006/07:65: En definition av öppenhetsdirektivet har införts i bestämmelsen.

Prop. 2004/05:158: I paragrafen har införts ett antal nya definitioner. Dessa har i huvudsak hämtats från artikel 2 i prospektdirektivet.

I enlighet med Lagrådets förslag har definitionerna av icke aktierelaterat finansiellt instrument och hemstat strukits samt definitioner av prospektdirektivet och prospektförordningen införts.

Definitionen av emittent motsvarar den i 1 kap. 3 § lagen (...

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen. De olika begreppen som definieras anges i bokstavsordning.

I paragrafen införs en definition av marknadsmissbruksförordningen. Marknadsmissbruksförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna och bestämmelserna i förevarande lag kompletterar förordningen. Definitionen av förordningen i lagen är därför dynamisk, dvs. eventuella senare lydelser av förordningen omfattas av definitionen. Frågan om huruvida ...

Prop. 2010/11:95: Paragrafen innehåller ett antal definitioner. Ändringen i bestämmelsen innebär att ”samverkande system” definieras genom en hänvisning till 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (AL). Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.5. ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 1 kap. 1 § i utredningens förslag.)

Definitionen av begreppen offentligt uppköpserbjudande och budgivare har anpassats till de definitioner som finns i lagen (2006:000) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Vidare har lagts till en definition av begreppet målbolag.

Prop. 2015/16:26: Paragrafen innehåller definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen.

Definitionerna av öppenhetsdirektivet och prospektdirektivet ändras med anledning av den ändring av direktiven som har gjorts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU (ändringsdirektivet).

Övriga ändringar i definitionerna innebär endast att hänvisningarna görs statiska.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 1999/2000:18: En definition av anmält avvecklingssystem har tagits in i denna lag.

[K1]2 §  Handel med finansiella instrument skall bedrivas så, att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.

[K1]3 §  Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2005:378).

Prop. 2004/05:142: Bestämmelsen är ny och innehåller en erinran om att lagens bestämmelser inte tillämpas i den utsträckning en tillämpning skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i TF eller YGL. Bestämmelsen behandlas i avsnitten 11.3 och 12.5.

[K2]1 §  Vid emissioner som avses i 2 § och erbjudanden som avses i 3 §, som är riktade till en öppen krets, skall prospekt upprättas om summan av de belopp som till följd av emissionen eller erbjudandet kan komma att erläggas uppgår till minst 300 000 kronor. Ett sådant prospekt skall innehålla de upplysningar som, med hänsyn till de finansiella instrument som avses, behövs för en välgrundad bedömning av emissionen eller erbjudandet.

[S2]Prospekt behöver inte upprättas om

 1. emissionen eller erbjudandet görs av en stat inom EES,
 2. emissionen eller erbjudandet avser andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
 3. emissionen eller erbjudandet avser fordringsrätter med kortare löptid än ett år,
 4. lägsta beloppet som skall erläggas av en enskild investerare är 300 000 kronor eller mer.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från skyldigheten att upprätta prospekt. Lag (2004:55).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller det grundläggande kravet att ett prospekt skall upprättas när finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Begreppen erbjudande till allmänheten och reglerad marknad behandlas närmare i avsnitt 5.2.

Skyldigheten att upprätta prospekt gäller således bara i fråga om finansiella instrument som ...

[K2]2 §  Vid emission av fondpapper som inte är inregistrerade eller föremål för ansökan om inregistrering vid en börs, skall utgivaren upprätta prospekt. Lag (1992:1713).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller undantag från skyldigheten att upprätta prospekt och motsvarar artikel 1.2 a och till viss del artikel 2.1 a i prospektdirektivet. Bestämmelserna behandlas närmare i avsnitt 5.4.2. Sådana finansiella instrument som avses i paragrafen är helt uteslutna från prospektdirektivets tillämpningsområde, vilket framgår av artikel 1.3.

Beträffande undantagen i punkten 1 motiveras dessa ...

[K2]3 §  Vid erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, skall den som lämnar erbjudandet upprätta prospekt. Lag (1992:558).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller undantag från prospektskyldighet som är dispositiva för den som lämnar ett erbjudande till allmänheten eller ansöker om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad. Undantagen motsvarar artikel 1.2 b och d i prospektdirektivet. De behandlas närmare i avsnitt 5.4.2. När en statlig myndighet är en del av en stat inom EES, bör myndigheten omfattas av undantagen. Ett ...

[K2]4 §  Prospektet skall lämnas in till Finansinspektionen med ansökan om registrering.

[S2]Om ansökan gäller ett prospekt som avses i 2 § skall det godkännas av inspektionen innan det registreras.

[S3]Om samma fondpapper emitteras i ett eller flera andra länder inom EES, vars lagstiftning kräver förhandsgranskning av prospekt, och utgivaren därvid upprättar prospekt enligt reglerna om börsprospekt, skall inspektionen dock inte pröva frågan om godkännande om

 1. utgivaren har sitt säte i ett av länderna och fondpapperen emitteras där, eller
 2. utgivaren i annat fall har ansökt om godkännande av prospektet i något av länderna. Lag (1992:1713).

Prop. 2004/05:158: Undantagen i paragrafen motsvarar artikel 3.2 första stycket samt artikel 1.2 h i prospektdirektivet och är endast tillämpliga när finansiella instrument erbjuds till allmänheten. Undantagen har berörts i avsnitt 5.4.

I punkten 1 undantas erbjudanden som riktas bara till kvalificerade investerare. Begreppet kvalificerade investerare definieras i 1 kap. 1 § och omfattar i huvudsak professionella aktörer ...

[K2]5 §  Om en emission av utländska fondpapper görs både här i landet och i ett eller flera andra länder inom EES och ett prospekt som har upprättats enligt reglerna om börsprospekt har godkänts av behörig myndighet i något av dessa länder inom tre månader före ansökan om registrering, skall Finansinspektionen godta prospektet utan ny prövning.

[S2]Inspektionen får trots bestämmelserna i första stycket kräva att ett utländskt prospekt skall översättas till svenska språket och kompletteras med uppgifter som särskilt gäller förhållandena här i landet. Lag (1992:1714).

Prop. 2004/05:158: Liksom 4 § innehåller denna paragraf undantag från prospektskyldighet när finansiella instrument erbjuds till allmänheten. Undantagen motsvarar artikel 4.1 i prospektdirektivet och har berörts i avsnitt 5.4.

I punkten 1 görs undantag för vissa aktiebolagsrättsliga åtgärder, exempelvis en split eller en omvänd split, dvs. en uppdelning eller sammanläggning av aktier.

I punkten 2 ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 kap. 5 § i utredningens förslag.)

En budgivare som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande skall enligt artikel 6.2 första stycket i direktivet om uppköpserbjudanden upprätta och offentliggöra en erbjudandehandling; något som i den svenska regleringen framgår av 2 kap. 3 § lagen (2006:000) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ...

[K2]6 §  Sedan Finansinspektionen har registrerat prospektet skall det offentliggöras. Lag (1992:1714).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen, som har berörts i avsnitt 5.4, finns undantag från skyldighet att upprätta prospekt när finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad. Paragrafen motsvarar artikel 4.2 a–g i prospektdirektivet.

I punkten 1 undantas de fall där endast ett mindre antal nya aktier tas upp till handel. När exempelvis antalet aktier som emitteras motsvarar fem procent av det antal ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 kap. 6 § i utredningens förslag.)

För en kommentar hänvisas till kommentaren till 5 §.

[K3]1 §  Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget skall ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, skall avtalet slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses skall anges noggrant.

[S2]Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal som företaget medverkar till är

 1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,
 2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,
 3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska Centralbanken,
 4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller
 5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut senast ändrat genom Europeiska gemenskapernas kommissions direktiv 2004/69/EG. Lag (2005:199).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen gäller avtal om rätt att förfoga över annans finansiella instrument för egen räkning. I andra stycket finns vissa undantag från formkravet i första stycket.

I tredje stycket, som är nytt, införs ytterligare ett undantag från formkravet i första stycket. Undantaget är tillämpligt då en central motpart enligt förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ingår ett sådant avtal som avses i artikel 39.8 i förordningen. Det rör sig i det ...

Prop. 2001/02:150: Lagändringen grundar sig på artikel 9.1 i direktivet och har behandlats i avsnitt 7.7.3.

[K3]2 §  Ett avtal som ger en panthavare rätt att sälja ett pantsatt finansiellt instrument om panten inte löses i tid behöver inte ingås på det sätt som anges i 1 §.

[K3]3 §  Om ett sådant företag som avses i 1 § första stycket har fått finansiella instrument som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten bara tillsammans med den fordran som de utgör pant för. För återpantsättning eller överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 § första stycket. Återpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller på strängare villkor än vad som gäller hos panthavaren.

[S2]Första stycket gäller inte om pantsättaren är

 1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,
 2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,
 3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska Centralbanken,
 4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller
 5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut senast ändrat genom Europeiska gemenskapernas kommissions direktiv 2004/69/EG. Lag (2005:199).

Prop. 2008/09:155: Ändringarna i paragraferna är endast språkliga och redaktionella.

Prop. 2004/05:30: I dessa två paragrafer regleras hur företag som står under Finansinspektionens tillsyn skall agera när de ingår avtal som ger företaget rätt att förfoga över annans finansiella instrument (1 §) eller rätt att återpantsätta eller överlåta panträtten (3 §). Dessa föreskrifter ges i första stycket av respektive paragraf. I andra stycket görs nu undantag om motparten tillhör någon av vissa uppräknade kategorier av finansiella aktörer. Uppräkningen avser att täcka de företag och myndigheter som anges ...

[K3]4 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om villkor för sådana avtal som avses i 1 och 3 §§.

[K4]1 §  Den som har förvärvat eller överlåtit aktier i ett svenskt aktiebolag, som har gett ut aktier vilka är inregistrerade vid en börs belägen eller verksam i ett land inom EES eller som utan att vara inregistrerade är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats här i landet, skall inom sju dagar därefter skriftligen anmäla förvärvet eller överlåtelsen till bolaget och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktier i bolaget är noterade eller, om aktierna inte är noterade här i landet, till Finansinspektionen, om

 1. förvärvet medför att förvärvarens andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget uppnår eller överstiger någon av gränserna 10, 20, 33 1/3, 50 och 66 2/3 procent,
 2. överlåtelsen medför att överlåtarens andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget går ned under någon av gränserna i 1. Lag (1992:1713).

Prop. 2006/07:65: Innehållet i paragrafen är nytt och anger tillämpningsområdet för de följande bestämmelserna i kapitlet. Tillämpningsområdet omfattar sådana aktiebolag som har Sverige som hemmedlemsstat enligt öppenhetsdirektivets artikel 2.1 i i.

I andra stycket anges att det finns särskilda bestämmelser om aktier utgivna av vissa aktiebolag utan säte i en stat inom EES. I promemorians förslag var bestämmelsen formulerad så, att den avsåg emittenter som har sitt säte i en stat utanför EES. ...

[K4]2 §  Vid tillämpning av 1 § skall följande aktier räknas som förvärvarens eller överlåtarens egna, nämligen sådana som ägs av

 1. företag inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren,
 2. den som innehar aktier i bolaget för förvärvarens eller överlåtarens räkning,
 3. den som med förvärvaren eller överlåtaren har träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,
 4. den för vars aktier förvärvaren eller överlåtaren eller något företag inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren har fått eller kommer att få utöva rösträtten,
 5. make eller sambo till förvärvaren eller överlåtaren,
 6. omyndiga barn som står under förvärvarens eller överlåtarens vårdnad,

[S2]Med koncern avses i denna paragraf detsamma som i 1 kap.5 och 6 §§aktiebolagslagen (1975:1385). Vad som där sägs om moderbolag skall även tillämpas på fysiska personer och andra juridiska personer än aktiebolag. Lag (1995:1599).

Prop. 2006/07:65: Innehållet i paragrafen är nytt. Genom paragrafen genomförs artikel 13 i öppenhetsdirektivet.

I första stycket anges att vissa typer av finansiella instrument skall behandlas på samma sätt som aktier i de följande bestämmelserna. Detta gäller, för det första, vissa depåbevis. Begreppet depåbevis definieras indirekt i 1 kap. 1 § förevarande lag, där det framgår att med fondpapper avses bl.a. ”aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt ...

Prop. 1995/96:62: Ändringen i första stycket är delvis redaktionell. Genom ändringen i fjärde punkten klargörs att även sådan rösträtt som på grund av skriftligt avtal tillkommer ett dotterföretag till den som förvärvat eller överlåtit aktier skall beaktas vid bedömningen av frågan om anmälningsskyldighet föreligger. Ändringen innebär en anpassning till de krav som uppställs i flaggningsdirektivet.

Ändringen i andra stycket är delvis föranledd av regeringens förslag att den ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artikel 13 i öppenhetsdirektivet, med undantag av artikel 13.1a, finns bestämmelser om vilka finansiella instrument som omfattas av anmälningsskyldigheten. Artikel 13.1a genomförs i 5 §.

Ändringen i första stycket innebär att anmälningsskyldigheten utvidgas genom den nya punkten 3 till att omfatta även finansiella instrument med ekonomisk effekt liknande den att inneha aktier eller rätt att förvärva aktier. Av 1 kap. 1 § följer att med ...

[K4]2 a §  Företag som ingår i en sådan koncern som avses i 2 § andra stycket är befriat från anmälningsskyldighet enligt 1 §, om anmälan görs av moderföretaget eller, om detta i sin tur är ett dotterföretag, av dess eget moderföretag. Lag (1995:1599).

Prop. 1995/96:62: Paragrafen är ny. Ändringen är föranledd av artikel 6 i flaggningsdirektivet. Artikeln utgör ett undantag från den flaggningsskyldighet som i övrigt följer av direktivet. Om

[K4]3 §  Anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgift om

 1. den anmälningsskyldiges namn och personnummer eller annat identifieringsnummer eller, om den anmälningsskyldige är en juridisk person, firma, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer och adress,
 2. antal och de slag av aktier som den anmälningsskyldige förfogar över,
 3. storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet,
 4. tidpunkten för ändringen eller ändringarna. Lag (1992:558).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen anges den grundläggande skyldigheten att anmäla ändringar i aktieinnehav. Motsvarande bestämmelse finns för närvarande i 1 §. Vilka aktier som skall räknas in i innehavet framgår av 4 § och i vilka fall anmälningsskyldighet uppkommer framgår av 5 §.

Anmälan skall göras skriftligen. Uttrycket ”skriftligen” innefattar också att anmälan skickas med e-post eller annan form av elektronisk kommunikation. I verkställighetsföreskrifter kan regeringen – eller den myndighet ...

[K4]4 §  Aktiebolaget skall, om börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen inte har offentliggjort uppgifterna i en anmälan inom nio dagar från det att bolaget mottog denna, självt offentliggöra dessa uppgifter. Lag (1992:558).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen motsvaras av nuvarande 2 §.

I första stycket anges att en persons (”den anmälningsskyldiges”) innehav omfattar aktier som denne innehar dels i eget namn och för egen räkning, dels i eget namn men för annans räkning. Det senare fallet kan bli aktuellt när aktier är förvaltarregistrerade. Anmälningsskyldigheten begränsas dock i det fallet av undantaget i 12 § första stycket 2.

I andra stycket finns en uppräkning över situationer då aktier skall räknas ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artikel 10 i öppenhetsdirektivet, finns bestämmelser om vilka innehav som ska räknas till den anmälningsskyldiges innehav.

Ändringen innebär att skyldigheten att räkna närstående fysiska personers innehav till den anmälningsskyldiges innehav upphör. Andra stycket 9–11 och fjärde stycket tas därför bort.

Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

[K4]5 §  Börsen, den auktoriserade marknadsplatsen eller, om aktierna inte är noterade här i landet, Finansinspektionen får besluta att ett offentliggörande enligt 4 § inte behöver ske om

 1. det strider mot något allmänt intresse,
 2. det kan allvarligt skada aktiebolaget, såvida inte ett underlåtande att offentliggöra skulle kunna vilseleda allmänheten om bolagets ställning,
 3. ett värdepappersinstitut förvärvat eller överlåtit aktierna i sin värdepappersrörelse.

[S2]Aktiebolaget skall omedelbart underrättas om ett beslut om undantag enligt första stycket. Om beslutet fattats av en börs eller auktoriserad marknadsplats skall det också omedelbart tillställas Finansinspektionen som har att pröva om offentliggörande ändå skall ske. Beslutar inspektionen att uppgifterna skall offentliggöras, skall börsen eller marknadsplatsen göra detta omedelbart. Förordning (1992:1713).

Prop. 2006/07:65: I första stycket anges de gränsvärden som kan utlösa anmälningsskyldighet.

I punkten 1 har gränsvärdena 5, 15, 25 och 90 procent lagts till de nuvarande. Vidare har gränsvärdet 33 1/3 procent ändrats till 30 procent. Dessutom uppkommer anmälningsskyldighet även om innehavarens andel av samtliga aktier i bolaget uppnår eller överstiger gränsvärdena. För närvarande kan endast andelen av röstetalet utlösa anmälningsskyldighet. Ändringen har betydelse i aktiebolag som har flera ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artiklarna 9 och 13.1a i öppenhetsdirektivet, finns bestämmelser om krav på en flaggningsanmälan.

De nya tredje och fjärde styckena genomför artikel 13.1a i öppenhetsdirektivet.

I tredje stycket, som har justerats i enlighet med Lagrådets förslag, införs en ny s.k. deltajusterad beräkningsmetod för finansiella instrument som endast kan avvecklas kontant. Deltavärdet är ett mått på hur det teoretiska priset på ett finansiellt ...

[K4]6 §  Ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier skall anmäla förvärvet eller överlåtelsen till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktierna är noterade. Om handeln sker i återköpsprogram enligt förordningen (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument, skall anmälan i stället göras till Finansinspektionen.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om i vilken omfattning och på vilket sätt uppgifter om förvärvet eller överlåtelsen skall offentliggöras samt om hur skyldigheten att anmäla förvärv och överlåtelser till Finansinspektionen skall fullgöras. Lag (2005:378).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen motsvaras i gällande rätt av 2 a §. De ändringar som har gjorts är redaktionella.

Prop. 2004/05:142: Bestämmelsen är delvis ny. Den behandlas i avsnitt 8.3.

Bestämmelsen anger numera att den handel som sker i återköpsprogram i enlighet med kommissionens genomförandeförordning skall anmälas till Finansinspektionen, vilket stämmer överens med förordningens lydelse. Vidare anges att föreskrifter skall kunna meddelas beträffande fullgörandet av anmälningsskyldighet enligt förordningen.

Prop. 1999/2000:34: (Jfr 4 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen är ny och innebär att en skyldighet införs för svenska aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier att anmäla detta till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Anmälan bör innehålla uppgift om när förvärvet eller överlåtelsen ägde rum, antal aktier som förvärvats eller överlåtits, det pris som betalats per aktie eller, i förekommande fall, det högsta eller lägsta pris som betalats per aktie.

Finansinspektionen ...

[K5]1 §  Ett avtal mellan två parter vid handel med finansiella instrument, med andra liknande rättigheter och åtaganden eller med valuta, om att förpliktelser dem emellan skall slutavräknas om en av parterna försätts i konkurs, gäller mot konkursboet och mot borgenärerna i konkursen. Detsamma gäller en avräkning av förpliktelser mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem, om avräkningen har skett i enlighet med systemets regler.

[S2]Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som innebär att en slutavräkning skall ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion beslutas för en av parterna gäller villkoret mot gäldenären och de borgenärer vars fordringar omfattas av ett offentligt ackord. Lag (1999:1311).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen gäller avräkning av förpliktelser vid bl.a. handel med finansiella instrument.

Till följd av det tillägg som införs i första stycket 2 gäller ett avtal om avräkning mellan en central motpart och en clearingmedlem eller en kund till en clearingmedlem även om någon av dem försätts i konkurs. Avtalet är således bindande för konkursboet och borgenärerna i konkursen. Det innebär att konkursboet inte har rätt att träda in endast i vissa avtal som konkursgäldenären ...

Prop. 2010/11:95: Paragrafen innehåller regler om avräkning av förpliktelser. Enligt första stycket andra meningen ska en avräkning av förpliktelser mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem vara gällande mot konkursboet och borgenärerna i konkursen, om avräkningen har skett i enlighet med systemets regler. Genom ändringen säkerställs att detsamma ska gälla beträffande en avräkning som innefattar deltagare i ett ”samverkande system”. Ändringen har behandlats i ...

Prop. 1999/2000:18: Bestämmelsen har utförligt behandlats i avsnitt 5.6.

Första meningen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, motsvarar i huvudsak det förutvarande första stycket och reglerar avtal om slutavräkning (nettning) mellan två parter. I denna del har vissa justeringar gjorts. Ändringarna är inte hänförliga till införlivandet av EGdirektivet 98/26//EG om slutlig avveckling i system för ...

2 § Har upphävts genom lag (2002:268).

[K5]3 §  Vid överlåtelse, pantsättning eller annat förfogande över finansiella instrument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte har utfärdats eller, där en sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller på liknande sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i omlopp skall, när förvärvarens rätt till de finansiella instrumenten har registrerats enligt lag, lagen i det land där registret förs tillämpas beträffande rättsverkningarna i förhållande till andra än parterna. Lag (1999:1311).

Prop. 1999/2000:18: Paragrafen, som är ny, har utförligt behandlats i avsnitt 5.7.2. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Bestämmelsen anger vilket lands lag som skall tillämpas beträffande rättsverkningarna i förhållande till andra än parterna vid förfoganden över dematerialiserade och immobiliserade finansiella instrument. För att beskriva dematerialiserade respektive immobiliserade finansiella ...

5 a kap. Investeringsrekommendationer

Prop. 2004/05:142: Bestämmelserna är nya och innehåller krav som skall iakttas av den som yrkesmässigt utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer. Grunden för bestämmelserna återfinns i artikel 6.5 i marknadsmissbruksdirektivet och i det andra genomförandedirektivet. Bestämmelserna omfattar utarbetande och spridning av såväl direkta som indirekta investeringsrekommendationer avseende finansiella instrument som omfattas av marknadsmissbruksdirektivet. Rekommendationerna skall vara avsedda för spridning till ...

[K5a]1 §  Den som yrkesmässigt utarbetar information med direkta eller indirekta rekommendationer om investeringar i finansiella instrument som anges i 6 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, skall ange vem som står bakom en rekommendation, presentera informationen sakligt och uppge sådana egna intressen eller intressekonflikter som är eller kan vara ägnade att minska förtroendet för rekommendationen. Lag (2005:378).

[K5a]2 §  Den som yrkesmässigt sprider sådan information som avses i 1 § och som utarbetats av någon annan skall uppge sig som spridare av rekommendationen, redovisa ändringar som gjorts i denna samt se till att informationen uppfyller de krav som ställs i 1 §. Lag (2005:378).

[K5a]3 §  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller bara om informationen är avsedd för spridning till allmänheten. Lag (2005:378).

[K5a]4 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om information enligt 1 och 2 §§. Lag (2005:378).

6 kap. Tillsyn m.m.

Prop. 2015/16:26: Lagrådet konstaterar att 6 kap. har ändrats flera gånger och att ett stort antal paragrafer tillkommit. Förslaget innebär att flera paragrafer får ny beteckning och tio nya paragrafer tillkommer. Enligt Lagrådet är det nu på tiden att paragrafnumreringen ses över. Regeringen instämmer i och för sig i att det kan bli svåröverskådligt med en numrering som går så långt som till en paragraf med beteckningen 3 o §. Det skulle emellertid innebära en genomgripande omarbetning om paragraferna i ...

[K6]1 §  Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag.

[K6]1 a §  För övervakningen av efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument får Finansinspektionen för sin tillsyn anmoda

 1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat,
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte i den utsträckning en anmodan skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2005:378).

Prop. 2006/07:65: Genom ändringen i tredje stycket klargörs att rätten att kalla någon till förhör inte skall gälla vid tillämpningen av bestämmelserna om flaggning och regelbunden finansiell information.

Bemyndigandet i nuvarande fjärde stycket har flyttats till 7 kap. 1 § 8. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.4.

Prop. 2004/05:158: I prop. 2004/05:142 föreslås att paragrafen skall få en ny lydelse.

Genom tillägget i första stycket omfattar Finansinspektionens befogenheter enligt bestämmelsen även övervakningen av bestämmelserna i prospektförordningen.

Genom ett nytt tredje stycke klargörs att rätten att kalla någon till förhör inte skall gälla vid tillämpningen av bestämmelserna om prospekt och vissa fusioner. ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar och angiven förordning följs.

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar följs.

I paragrafen införs en hänvisning till marknadsmissbrukförordningen. Finansinspektionen får därmed använda sina utredningsbefogenheter enligt paragrafen även i sin övervakning av att bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen följs.

Övriga ändringar ...

Prop. 2004/05:142: Hänvisningarna till lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och den nya lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument i första stycket innebär att Finansinspektionens tillsynsbefogenheter enligt paragrafen kommer att gälla samtliga de regler som antas enligt marknadsmissbruksdirektivet. Genom att rätten att få uppgifter utvidgas till att avse vem som helst behövs inte längre den nuvarande uppräkningen av olika fysiska och juridiska ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 1 a § i utredningens förslag.)

I paragrafen anges vissa befogenheter som Finansinspektionen har för sin övervakande uppgift. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 13.3.

I syfte bl.a. att genomföra artikel 6.5 i direktivet om uppköpserbjudanden har i första stycket gjorts ett tillägg varigenom Finansinspektionen ges rätt att, för att fullgöra övervakningen ...

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 5.4.

Genom denna frågerätt ges Finansinspektionen rätt att inhämta uppgifter från de flesta aktörerna på värdepappersmarknaden. Finansinspektionen anser i sitt yttrande att nuvarande frågerätt i insiderlagen bör begränsas, eftersom frågerätten i dag omfattar den som det ...

Prop. 2017/18:263: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar och angiven EU-förordning följs.

 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

[K6]2 §  Finansinspektionen får vid vite förelägga den som deltar eller medverkar i handel med ett finansiellt instrument att upphöra därmed, om

 1. handeln strider mot 1 kap. 2 §,
 2. föreskrifterna om förfoganden över någon annans finansiella instrument i 3 kap.1 och 3 §§ inte iakttas. Lag (1992:558).

[K6]3 §  Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om han inte fullgör skyldigheten att

 1. upprätta och till Finansinspektionen lämna in prospekt enligt bestämmelserna i 2 kap.,
 2. göra anmälan till aktiebolag och till börs eller auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 1 §,
 3. offentliggöra uppgifterna i en anmälan enligt 4 kap. 4 §,
 4. följa bestämmelserna i 5 a kap.1-3 §§ eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 a kap. 4 §,
 5. följa en anmodan enligt 6 kap. 1 a §. Lag (2005:378).

Prop. 2006/07:65: Ändringarna i punkten 1 följer av att flaggningsanmälan skall göras, förutom till bolaget, till Finansinspektionen i stället för som nu till börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen samt av att anmälningsskyldighet kan uppkomma även vid vissa bolagshändelser.

Enligt punkten 2 får Finansinspektionen vid vite förelägga en anmälningsskyldig att göra rättelse om ett beslut enligt 1 h § inte följs. För att undvika att den anmälningsskyldige drabbas av dubbla sanktioner bör ...

Prop. 2004/05:158: I prop. 2004/05:142 föreslås att paragrafen skall få en ny lydelse.

Den tidigare bestämmelsen i punkten 1 har behandlats i avsnitt 10.2.2. Bestämmelsen tas bort med anledning av att Finansinspektionen ges möjlighet att meddela förbud enligt 1 c § och besluta om särskild en avgift enligt 3 a §. ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller en möjlighet för Finansinspektionen att vid vissa överträdelser av bestämmelser i lagen besluta om rättelse och förena beslutet med vite.

Prop. 2004/05:142: I fjärde punkten införs en sanktion för skyldigheten att se till att investeringsrekommendationer presenteras sakligt och innehåller relevant information om intressekonflikter m.m. Sanktionen är densamma som för vissa andra överträdelser av bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument, nämligen med en möjlighet att vid vite förelägga personen att vidta rättelse. Ett föreläggande kan avse såväl fysiska som juridiska personer och oavsett om dessa av andra skäl står under inspektionens ...

Prop. 1999/2000:109: I en ny punkt 4 ges Finansinspektionen möjlighet att använda sig av vite i vissa fall då någon inte fullgör skyldighet att lämna uppgifter enligt 1 a § samma kapitel. Se vidare avsnitt 8.6.

[K6]4 §  För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under Finansinspektionens tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

7 kap. Överklagande

Prop. 2006/07:65: Kapitlet är nytt. I bestämmelserna i kapitlet samlas de normgivningsbemyndiganden som redan finns i lagen och de nya som nu införs.

Prop. 1999/2000:109: Ändringarna innebär att kapitlet skall upphöra att gälla till följd av att bestämmelserna i 1 och 2 §§ flyttas över till insiderstrafflagen.

[K7]1 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Inspektionen får bestämma att ett beslut skall gälla omedelbart.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:85).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Innehållet i punkten 1 motsvarar nuvarande 3 kap. 4 §. I punkten 2 finns ett bemyndigande i fråga om på vilket språk flaggningsinformation skall vara upprättad. Föreskrifterna bör motsvara bestämmelserna i artikel 20 i öppenhetsdirektivet.

Enligt punkten 3 kan föreskrifter meddelas om tillsynen över vissa marknadsgaranter. Bemyndigandet ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

I punkten 5 tas bemyndigandet bort i den del som avser att meddela föreskrifter om hur skyldigheten i 4 kap. 19 § att anmäla förvärv och överlåtelser till Finansinspektionen ska fullgöras. Sådana bestämmelser finns numera i artikel 5.3 i marknadsmissbrukförordningen och detaljerade regler kommer även att finnas i tekniska standarder för tillsyn som ...

 • RH 2012:85:Mål om otillbörlig marknadspåverkan. Vid s.k. egenhandel har transaktioner som stått för endast en mindre andel av dagsomsättningen ansetts vara ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset och andra villkor för handeln med finansiella instrument.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper.
  3. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock den upphävda lagen.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:113
  Omfattning
  upph. nuvarande 2 kap; nuvarande 4 kap 1, 2, 3 §§ betecknas 5 kap 1, 2, 4 §§, nuvarande 5 kap betecknas 6 kap; ändr. 1 kap 1 §, nya 5 kap 2 §; nya 2, 4 kap, 5 kap 3 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1713) om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier motsvarande minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag som avses i 4 kap. 1 §, skall senast vid den första ordinarie bolagsstämma som hålls senare än tre månader efter ikraftträdandet skriftligen anmäla sitt innehav till bolaget och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktier i bolaget är noterade eller, om aktierna inte är noterade här i landet, till Finansinspektionen.
  Någon anmälan behöver inte göras om förvärv eller överlåtelse av aktier i bolaget tidigare anmälts i enlighet med bestämmelserna i 4 kap.
  Inom en månad från bolagsstämman skall samtliga innehav av aktier i bolaget som uppgår till eller överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget offentliggöras i enlighet med vad som i 4 kap. föreskrivs i fråga om offentliggörande av ändring i aktieinnehav.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 1, 5 §§
  CELEX-nr
  389L0298
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1992:1714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  nya 2 kap 5, 6 §§
  CELEX-nr
  389L0298
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1713 och 1992:1714

Lag (1994:803) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:85) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 6 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:318) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:190, Prop. 1994/95:130, Bet. 1994/95:NU16
  Omfattning
  nuvarande 5, 6 kap betecknas 6, 7 kap; nytt 5 kap
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1599) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:110, Prop. 1995/96:62, Bet. 1995/96:NU8
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §; ny 4 kap 2 a §
  CELEX-nr
  388L0627
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:777) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  2. För avtal som har träffats före ikraftträdandet gäller 5 kap. 1 § i dess äldre lydelse
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1996:1019) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:10, Prop. 1995/96:215, Bet. 1996/97:NU4
  Omfattning
  nuvarande 7 kap betecknas 8 kap; nytt 7 kap
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1296) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:64, Prop. 1996/97:42, Bet. 1996/97:FiU13
  Omfattning
  ändr. rubr. till 5 kap; ny 5 kap 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1999:1311) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:102, Prop. 1999/2000:18, Bet. 1999/2000:FiU12
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 1 §; ny 5 kap 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:70) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ny 4 kap 6 §
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:1094) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
upph. 7 kap; nuvarande 8 kap betecknas 7 kap; ändr. 6 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:268) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2001/02:208, Prop. 2001/02:57, Bet. 2001/02:LU20
Omfattning
upph. 5 kap 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:563) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2001/02:306, Prop. 2001/02:150, Bet. 2001/02:LU29
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
CELEX-nr
32000L0031
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:55) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 2 kap. 1 § om andelar i investeringsfonder skall också gälla andelar i sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2005:199) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:190, Prop. 2004/05:30, Bet. 2004/05:FiU24
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3 §§
CELEX-nr
32004L0069
Ikraftträder
2005-05-01

Lag (2005:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:264, Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 4 kap 6 §, 6 kap 1 a, 3 §§; ny 1 kap 3, nytt 5 a kap
CELEX-nr
32003R2273
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:833) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:44, Prop. 2004/05:158, Bet. 2005/06:FiU9
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 3 §§; nya 2 kap 7-37 §§, 6 kap 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 37 §§, 6 kap 1, 1 b, 1 c, 1 e, 1 f, 2 §, 3 a, 4 §§; nya 2 a, 2 b kap
CELEX-nr
32004R0809
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:912) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:454) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:276, Prop. 2005/06:140, Bet. 2005/06:LU29
Omfattning
upph. 2 a kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 1 c, 3 a §§; nytt 2 a kap
CELEX-nr
32004R0809
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1376) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3 §§
CELEX-nr
32006L0048
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:365) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
upph. 3 kap 4 §, 5 a kap 4 §, 4, 7 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 25, 34, 37 §§, 6 kap 1 a 1 b, 1 e, 3, 3 a, 3 b, 3 e, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap 37 §; nya 2 kap 38, 39 §§, 6 kap 1 g, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap 1 g, 5 §§, nya 4, 7, 8 kap
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:535) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 §§, 2 a kap 3, 6, 10 §§, 2 b kap 3 §, 4 kap 1, 14, 17, 19, 21, 22 §§, 6 kap 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§, 7 kap 1 §
CELEX-nr
32006L0031
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2009:352) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 16, 17 §§
CELEX-nr
32008L0022
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:1009) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2009/10:373, Prop. 2009/10:217, Bet. 2009/10:FiU31
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-12-07

Lag (2010:1860) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:56, Prop. 2010/11:17, Bet. 2010/11:FiU15
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 a §; ny 6 kap. 6 §
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2010:2055) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 2 b kap. 1, 4 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:732) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:268, Prop. 2010/11:95, Bet. 2010/11:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 1 §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2011-06-30

Lag (2011:880) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:315, Prop. 2010/11:135, Bet. 2010/11:FiU38
Omfattning
ändr. 4 kap. 16 §
CELEX-nr
32009L0065
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2012:189) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2011/12:184, Prop. 2011/12:70, Bet. 2011/12:FiU38
Omfattning
ändr. 2 kap. 26, 27, 34, 35, 36 §§, 4 kap. 23, 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; ny 6 kap. 5 a §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-05-15

Lag (2012:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2011/12:239, Prop. 2011/12:129, Bet. 2011/12:FiU49
Omfattning
upph. 6 kap. 1 b §, ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 34, 35 §§, 2 b kap. 1 §, 4 kap. 22 §, 6 kap. 1 e, 1 h, 3, 3 a §§; nytt 2 c kap.
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:564) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
upph. rubr.närmast efter 6 kap. 1 a §; ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 16 §
CELEX-nr
32009L0065
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:478) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2013/14:274, Prop. 2013/14:111, Bet. 2013/14:FiU29
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap.; nya 5 kap. 2, 2 a, 2 b §§
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:974) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 och 3 §§
CELEX-nr
32013L0036
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:395) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2014/15:242, Prop. 2014/15:115, Bet. 2014/15:FiU19
Omfattning
ändr. 2 kap. 34 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:712) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 2 kap. 17 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:958) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:95, Prop. 2015/16:26, Bet. 2015/16:FiU14
Omfattning
nuvarande 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§ betecknas 6 kap. 3 l, 3 g, 3 m, 3 n §§; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 39 §, 4 kap. 2, 4, 5, 10, 18, 22 §§, 6 kap. 3 a, 3 g, 3 l, 3 m, 3 n §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 6 kap. 2, 3 a §§; nya 2 kap. 40 §, 4 kap. 13 a §, 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 h, 3 i, 3 j, 3 k, 3 o §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 h, 3 m, 3 o §§
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-07-03

Lag (2016:1308) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
upph. 5 a kap.; ändr. 6 kap. 1 a, 3 §§, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:680) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 17 §, 6 kap. 1 e, 3 b, 3 f §§
Ikraftträder
2017-08-02

Lag (2018:323) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:246, Prop. 2017/18:142, Bet. 2017/18:FiU39
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:797) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01