Inaktuell version

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

Version: 2005:912

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2005:912
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna lag betyder

[S2]finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

[S3]fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis),

[S4]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S5]anmält avvecklingssystem: vad som anges i 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

[S6]prospektdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG,

[S7]prospektförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser,

[S8]emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

[S9]aktierelaterat finansiellt instrument:

 1. aktie och finansiellt instrument som kan jämställas med aktie, såsom interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt
 2. finansiellt instrument, såsom konvertibel där rätten att begära konvertering tillkommer emittenten och teckningsoption, som ger rätt att förvärva sådant instrument som avses i 1 genom konvertering eller utövande av annan rättighet som instrumentet är bärare av, om instrumentet utfärdats av emittenten av den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag som ingår i samma koncern som den emittenten,

[S10]kvalificerade investerare:

 1. juridiska personer med tillstånd att verka på finansmarknaderna,
 2. juridiska personer vars verksamhet uteslutande avser investeringar i finansiella instrument,
 3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, centralbanker och Europeiska centralbanken samt Europeiska investeringsbanken, Internationella valutafonden och andra liknande mellanstatliga eller överstatliga organisationer,
 4. juridiska personer som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyllt minst två av följande tre förutsättningar:
  1. medeltalet anställda i företaget har uppgått till minst 250,
  2. nettovärdet av tillgångarna enligt balansräkningen har överstigit motsvarande 43 miljoner euro, och
  3. nettoomsättningen enligt resultaträkningen har överstigit motsvarande 50 miljoner euro, samt
 5. andra juridiska personer än de som omfattas av 1-4 och fysiska personer, om de av någon annan stat inom EES betraktas som kvalificerade investerare,

[S11]emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierelaterade finansiella instrument av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid upprepade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,

[S12]offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av finansiella instrument utgivna av en juridisk person att på generellt angivna villkor överlåta samtliga eller en del av dessa instrument till budgivaren. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: En definition av öppenhetsdirektivet har införts i bestämmelsen.

Prop. 2004/05:158: I paragrafen har införts ett antal nya definitioner. Dessa har i huvudsak hämtats från artikel 2 i prospektdirektivet.

I enlighet med Lagrådets förslag har definitionerna av icke aktierelaterat finansiellt instrument och hemstat strukits samt definitioner av prospektdirektivet och prospektförordningen införts.

Definitionen av emittent motsvarar den i 1 kap. 3 § lagen (...

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen. De olika begreppen som definieras anges i bokstavsordning.

I paragrafen införs en definition av marknadsmissbruksförordningen. Marknadsmissbruksförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna och bestämmelserna i förevarande lag kompletterar förordningen. Definitionen av förordningen i lagen är därför dynamisk, dvs. eventuella senare lydelser av förordningen omfattas av definitionen. Frågan om huruvida ...

Prop. 2010/11:95: Paragrafen innehåller ett antal definitioner. Ändringen i bestämmelsen innebär att ”samverkande system” definieras genom en hänvisning till 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (AL). Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.5. ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 1 kap. 1 § i utredningens förslag.)

Definitionen av begreppen offentligt uppköpserbjudande och budgivare har anpassats till de definitioner som finns i lagen (2006:000) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Vidare har lagts till en definition av begreppet målbolag.

Prop. 2015/16:26: Paragrafen innehåller definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen.

Definitionerna av öppenhetsdirektivet och prospektdirektivet ändras med anledning av den ändring av direktiven som har gjorts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU (ändringsdirektivet).

Övriga ändringar i definitionerna innebär endast att hänvisningarna görs statiska.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 1999/2000:18: En definition av anmält avvecklingssystem har tagits in i denna lag.

[K1]2 §  Handel med finansiella instrument skall bedrivas så, att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.

[K1]3 §  Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2005:378).

Prop. 2004/05:142: Bestämmelsen är ny och innehåller en erinran om att lagens bestämmelser inte tillämpas i den utsträckning en tillämpning skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i TF eller YGL. Bestämmelsen behandlas i avsnitten 11.3 och 12.5.

Prospektskyldighet

[K2]1 §  Ett prospekt skall upprättas när finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, om inte annat följer av 2-7 §§. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller det grundläggande kravet att ett prospekt skall upprättas när finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Begreppen erbjudande till allmänheten och reglerad marknad behandlas närmare i avsnitt 5.2.

Skyldigheten att upprätta prospekt gäller således bara i fråga om finansiella instrument som ...

Undantag från prospektskyldighet

Allmänt

[K2]2 §  Bestämmelserna om prospekt i denna lag tillämpas inte, om de finansiella instrumenten utgörs av

 1. andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap.7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller
 2. fordringsrätter med kortare löptid än ett år. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller undantag från skyldigheten att upprätta prospekt och motsvarar artikel 1.2 a och till viss del artikel 2.1 a i prospektdirektivet. Bestämmelserna behandlas närmare i avsnitt 5.4.2. Sådana finansiella instrument som avses i paragrafen är helt uteslutna från prospektdirektivets tillämpningsområde, vilket framgår av artikel 1.3.

Beträffande undantagen i punkten 1 motiveras dessa ...

[K2]3 §  Prospekt behöver inte upprättas, om de finansiella instrumenten

 1. villkorslöst och oåterkalleligt garanteras av en stat inom EES eller av ett landsting eller en kommun eller en motsvarande regional eller lokal myndighet inom EES, eller
 2. utgörs av icke aktierelaterade finansiella instrument som ges ut av en stat eller en centralbank inom EES, av ett landsting eller en kommun eller en motsvarande regional eller lokal myndighet inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller undantag från prospektskyldighet som är dispositiva för den som lämnar ett erbjudande till allmänheten eller ansöker om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad. Undantagen motsvarar artikel 1.2 b och d i prospektdirektivet. De behandlas närmare i avsnitt 5.4.2. När en statlig myndighet är en del av en stat inom EES, bör myndigheten omfattas av undantagen. Ett ...

Erbjudande till allmänheten

[K2]4 §  När finansiella instrument erbjuds till allmänheten behöver ett prospekt inte upprättas, om

 1. erbjudandet riktas bara till kvalificerade investerare,
 2. erbjudandet riktas till mindre än hundra fysiska eller juridiska personer, som inte är kvalificerade investerare, i en stat inom EES,
 3. erbjudandet avser köp av finansiella instrument till ett belopp motsvarande minst 50 000 euro för varje investerare,
 4. vart och ett av de finansiella instrumenten har ett nominellt värde som motsvarar minst 50 000 euro, eller
 5. det belopp som sammanlagt skall betalas av investerarna under en tid av tolv månader motsvarar högst 1 miljon euro. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Undantagen i paragrafen motsvarar artikel 3.2 första stycket samt artikel 1.2 h i prospektdirektivet och är endast tillämpliga när finansiella instrument erbjuds till allmänheten. Undantagen har berörts i avsnitt 5.4.

I punkten 1 undantas erbjudanden som riktas bara till kvalificerade investerare. Begreppet kvalificerade investerare definieras i 1 kap. 1 § och omfattar i huvudsak professionella aktörer ...

[K2]5 §  När finansiella instrument erbjuds till allmänheten behöver ett prospekt inte upprättas, om erbjudandet avser

 1. aktier som emitteras i utbyte mot aktier av samma slag och emissionen inte innebär någon ökning av bolagets aktiekapital,
 2. finansiella instrument som erbjuds som vederlag i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, när det har lämnats in ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 2 a kap. 1 § och inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 a kap. 2 § om att ett prospekt skall upprättas,
 3. aktier som erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas i samband med en fusion, när det har upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 2 b kap. och inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 b kap. 3 § om att ett prospekt skall upprättas,
 4. aktier som erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas aktieägarna utan kostnad och utdelning av vinst som sker i form av aktier av samma slag som de aktier som utdelningen hänför sig till, när ett dokument som innehåller information om aktierna samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt, eller
 5. finansiella instrument som nuvarande eller tidigare anställda eller styrelseledamöter i ett företag erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas av företaget eller av ett närstående företag, när instrumenten är av samma slag som de instrument som redan finns upptagna till handel på en reglerad marknad eller hänför sig till dem och ett dokument som innehåller information om de finansiella instrumenten samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Liksom 4 § innehåller denna paragraf undantag från prospektskyldighet när finansiella instrument erbjuds till allmänheten. Undantagen motsvarar artikel 4.1 i prospektdirektivet och har berörts i avsnitt 5.4.

I punkten 1 görs undantag för vissa aktiebolagsrättsliga åtgärder, exempelvis en split eller en omvänd split, dvs. en uppdelning eller sammanläggning av aktier.

I punkten 2 ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 kap. 5 § i utredningens förslag.)

En budgivare som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande skall enligt artikel 6.2 första stycket i direktivet om uppköpserbjudanden upprätta och offentliggöra en erbjudandehandling; något som i den svenska regleringen framgår av 2 kap. 3 § lagen (2006:000) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ...

Upptagande till handel

[K2]6 §  När finansiella instrument tas upp till handel på en reglerad marknad behöver ett prospekt inte upprättas, om

 1. antalet aktier, för vilka ansökts om upptagande till handel under de senaste tolv månaderna, motsvarar mindre än tio procent av det antal aktier av samma slag som vid början av tolvmånadersperioden var upptagna till handel på samma reglerade marknad,
 2. aktier emitteras i utbyte mot aktier av samma slag, som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad och emissionen inte innebär någon ökning av bolagets aktiekapital,
 3. finansiella instrument erbjuds som vederlag i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, när det har lämnats in ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 2 a kap. 1 § och inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 a kap. 2 § om att ett prospekt skall upprättas,
 4. aktier erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas i samband med en fusion, när det har upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 2 b kap. och inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 b kap. 3 § om att ett prospekt skall upprättas,
 5. aktier erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas aktieägarna utan kostnad och om utdelning av vinst sker i form av aktier av samma slag som de aktier som utdelningen hänför sig till, när aktierna är av samma slag som de aktier som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad och ett dokument som innehåller information om aktierna samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt,
 6. finansiella instrument som nuvarande eller tidigare anställda eller styrelseledamöter i ett företag erbjuds, tilldelas eller skall tilldelas av företaget eller av ett närstående företag, när instrumenten är av samma slag som de instrument som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad och ett dokument som innehåller information om de finansiella instrumenten samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt, eller
 7. aktier har tillkommit genom konvertering eller utbyte av finansiella instrument eller genom utnyttjande av teckningsoptioner, när aktierna är av samma slag som de aktier som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen, som har berörts i avsnitt 5.4, finns undantag från skyldighet att upprätta prospekt när finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad. Paragrafen motsvarar artikel 4.2 a–g i prospektdirektivet.

I punkten 1 undantas de fall där endast ett mindre antal nya aktier tas upp till handel. När exempelvis antalet aktier som emitteras motsvarar fem procent av det antal ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 kap. 6 § i utredningens förslag.)

För en kommentar hänvisas till kommentaren till 5 §.

[K2]7 §  När finansiella instrument tas upp till handel på en reglerad marknad behöver ett prospekt inte upprättas då finansiella instrument av samma kategori sedan mer än 18 månader är upptagna till handel på en annan reglerad marknad inom EES, om

 1. de finansiella instrumenten av samma kategori togs upp till handel på den andra reglerade marknaden med stöd av
  1. ett godkänt prospekt som offentliggjorts enligt regler motsvarande dem i 28-30 §§ och instrumenten togs upp till handel för första gången efter den 31 december 2003, eller
  2. ett prospekt som godkänts enligt kraven i rådets direktiv 80/390/EEG av den 17 mars 1980 om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper och instrumenten togs upp till handel före den 1 januari 2004,
 2. emittenten har fullgjort löpande skyldigheter på den andra reglerade marknaden, och
 3. den som ansöker om att de finansiella instrumenten skall tas upp till handel på den reglerade marknaden upprättar ett sammanfattande dokument på ett språk som Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar och offentliggör dokumentet enligt 29 §.

[S2]Dokumentet enligt första stycket 3 skall innehålla information motsvarande den som enligt 14 § skall ingå i en sammanfattning. Dokumentet skall även innehålla information om var det senaste godkända prospektet kan fås och var den finansiella information som emittenten offentliggjort till följd av löpande krav på offentliggörande finns tillgänglig. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller undantag från prospektskyldighet när finansiella instrument av samma kategori redan är upptagna till handel på en annan reglerad marknad inom EES. Paragrafen motsvarar artikel 4.2 h i prospektdirektivet.

I första stycket 1 avses dels de fall där de finansiella instrumenten togs upp till handel för första gången efter det att prospektdirektivet trädde i kraft, dvs. efter den 31 december 2003, dels de fall där de finansiella instrumenten togs upp till handel ...

Prospekt upprättade trots att prospektskyldighet inte föreligger

[K2]8 §  Om ett prospekt upprättas i de fall som avses i 3-7 §§, blir bestämmelserna i denna lag och prospektförordningen tillämpliga. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: I de fall som avses i 3–7 §§ kan en emittent, den som lämnar ett erbjudande eller den som ansöker om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad välja att upprätta ett prospekt. Om ett prospekt upprättas i ett sådant fall, gäller bestämmelserna i lagen om handel med finansiella instrument och prospektförordningen.

Paragrafen har tagits in i enlighet med Lagrådets synpunkter. Bestämmelsen behandlas även i ...

Ansvar för upprättande av prospekt

[K2]9 §  Vid ett erbjudande till allmänheten som innefattar emission av finansiella instrument skall prospektet upprättas av emittenten.

[S2]Vid ett erbjudande till allmänheten om köp av aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller teckningsrätter som lämnas av någon som innehar sådana finansiella instrument skall prospektet upprättas av det aktiebolag som har gett ut instrumenten. Den som avser att lämna ett sådant erbjudande skall underrätta styrelsen i bolaget senast sex veckor före den dag då köp tidigast avses ske.

[S3]Vid andra erbjudanden till allmänheten än sådana som avses i första och andra styckena skall prospektet upprättas av den som lämnar erbjudandet.

[S4]Ett aktiebolag får ta ut ersättning för sina kostnader för att upprätta ett prospekt enligt andra stycket av den som lämnar erbjudandet. Om erbjudandet lämnas av flera, skall kostnaderna fördelas mellan dem i förhållande till det antal instrument av samma slag som var och en erbjuder till allmänheten. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen anges vem som är ansvarig för att upprätta ett prospekt vid erbjudanden till allmänheten.

Enligt första stycket skall emittenten upprätta prospekt vid erbjudanden till allmänheten som innefattar emission av finansiella instrument.

Bestämmelserna i andra stycket motsvarar i huvudsak 11 kap. 12 och 13 §§ i den föreslagna nya aktiebolagslagen. Uppräkningen av finansiella instrument ...

[K2]10 §  Vid en ansökan om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad skall prospektet upprättas av den som gör ansökan. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen anges vem som är ansvarig för att upprätta prospekt vid en ansökan om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad. Av bestämmelsen följer att det är den som gör en ansökan som skall upprätta prospektet.

Bestämmelsen behandlas även i avsnitt 9.2.

Prospektets innehåll

[K2]11 §  Ett prospekt skall innehålla all information rörande emittenten och de finansiella instrumenten som är nödvändig för att en investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt av de finansiella instrumenten. Informationen skall vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera.

[S2]Ytterligare bestämmelser om den information som ett prospekt skall innehålla finns i prospektförordningen. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen anges i första stycket de grundläggande kraven avseende innehållet i ett prospekt. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 5.1 i prospektdirektivet. I styckena 18–20 i ingressen till prospektdirektivet framhålls bl.a. att investeringar i finansiella instrument liksom andra investeringar innebär en risktagning. Innehållet i ett prospekt skall ge en potentiell investerare möjlighet att göra en välgrundad bedömning av de risker som är förknippade med en investering.

Med ...

[K2]12 §  Inför upprättandet av ett prospekt och vid offentliggörande av det enligt 28-30 §§ får, i syfte att upprätta och offentliggöra prospektet och utan hinder av 21 § personuppgiftslagen (1998:204), de personuppgifter behandlas som prospektet skall innehålla. I den utsträckning det krävs enligt 28-30 §§ får personuppgifterna i prospektet föras över till en stat utanför EES. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: I prospektförordningen uppställs ett krav på att uppgifter om personer i ledande befattning som har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren skall finnas med i prospektet, som bl.a. skall göras tillgängligt på en elektronisk hemsida. Enligt 21 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204), som bl.a. omfattar helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter, får sådana personuppgifter endast behandlas ...

Prop. 2017/18:142: Ändringen innebär att hänvisningen till 21 § PUL ersätts med en hänvisning till artikel 10 i dataskyddsförordningen. De uppgifter som avses i denna artikel är personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder. Hänvis-

ningen ...

Prospektets utformning

[K2]13 §  Ett prospekt skall upprättas som ett eller tre separata dokument. I det senare fallet skall informationen i prospektet delas upp i ett registreringsdokument, en värdepappersnot och en sammanfattning. Av 16 § framgår att ett prospekt i vissa fall får upprättas i form av ett grundprospekt.

[S2]Registreringsdokumentet skall innehålla information om emittenten. Värdepappersnoten skall innehålla information om de finansiella instrumenten. Sammanfattningen skall innehålla de uppgifter som anges i 14 §.

[S3]Om en emittent har ett registreringsdokument som är godkänt och registrerat av Finansinspektionen och giltigt enligt 24 §, räcker det med att emittenten upprättar en värdepappersnot och en sammanfattning när finansiella instrument erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Har det, efter det att det senaste registreringsdokumentet och eventuella tillägg enligt 34 § godkänts, inträffat en förändring eller händelse som skulle kunna påverka en investerares bedömning, skall värdepappersnoten innehålla information om detta, även om sådan information normalt skulle ha lämnats i registreringsdokumentet. Värdepappersnoten och sammanfattningen skall godkännas av Finansinspektionen enligt 25 §. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artiklarna 5.3 och 12 i prospektdirektivet och har behandlats i avsnitt 7.2.1.

Av första stycket framgår att ett prospekt kan bestå av ett eller tre separata dokument eller, i vissa fall, av ett grundprospekt. Oavsett vilken av dessa former som väljs är det väsentliga att de uppgifter som krävs enligt direktivet och prospektförordningen finns med i prospektet.

Enligt ...

[K2]14 §  I ett prospekt skall det ingå en kortfattad sammanfattning som är lätt att förstå. Den skall förmedla väsentliga uppgifter om och risker som är förenade med emittenten, eventuell garant och de finansiella instrumenten.

[S2]Sammanfattningen skall även innehålla uppgift om

 1. att den skall ses som en introduktion till prospektet,
 2. att varje beslut om att investera i de finansiella instrumenten skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet,
 3. att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet, och
 4. innehållet i 15 §.

[S3]Prospektet behöver inte innehålla en sammanfattning, om det upprättas när icke aktierelaterade finansiella instrument, som vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 50 000 euro, tas upp till handel på en reglerad marknad. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artikel 5.2 i prospektdirektivet och har kommenterats i avsnitt 7.2.1 och 9.2.

I bestämmelsen uppställs i första stycket ett krav på att ett prospekt skall innehålla en sammanfattning. Genom denna skall en investerare kunna ta del av väsentliga uppgifter om emittenten och de risker som är förknippade ...

[K2]15 §  En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artikel 6.2 andra stycket i prospektdirektivet och har kommenterats i avsnitt 9.2.

Av paragrafen framgår att en person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen bara om denna är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Detsamma gäller beträffande en översättning av sammanfattningen. Den som har upprättat en ...

[K2]16 §  Ett prospekt får upprättas i form av ett grundprospekt, om de finansiella instrumenten utgörs av

 1. icke aktierelaterade finansiella instrument som ges ut inom ramen för ett emissionsprogram,
 2. skuldförbindelser som avses i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer och som ges ut fortlöpande eller vid upprepade tillfällen, eller
 3. bostadsobligationer som vid upprepade tillfällen erbjuds till allmänheten i Sverige av ett kreditinstitut vars främsta syfte är att bevilja hypotekslån, förutsatt att
  1. obligationerna utgör delar av ett lån avsett att utfärdas i omgångar under en särskilt angiven emissionsperiod,
  2. emissionsvillkoren inte ändras under emissionsperioden, och
  3. de belopp som erhålls från emissionerna enligt emittentens bolagsordning placeras i tillgångar som ger tillräcklig täckning för de åtaganden som är förenade med obligationerna.

[S2]Ett grundprospekt behöver inte innehålla de slutliga villkoren för ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen ger en emittent möjlighet att i vissa fall upprätta ett grundprospekt. Paragrafen motsvarar artikel 5.4 första stycket i prospektdirektivet och behandlas i avsnitt 7.2.2.

Av första stycket 1 framgår att ett grundprospekt kan upprättas när icke aktierelaterade finansiella instrument emitteras inom ramen för ett emissionsprogram. Begreppet emissionsprogram definieras i 1 kap. 1 §. Av stycke ...

[K2]17 §  Om ett grundprospekt eller ett tillägg till detta inte innehåller de slutliga villkoren för ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten, skall villkoren ges in till Finansinspektionen och offentliggöras enligt 29 § så snart det är möjligt. Lag (2005:833).

Utelämnande av information

[K2]18 §  Om det slutliga priset eller det antal finansiella instrument som skall erbjudas till allmänheten inte kan anges i prospektet, får sådana uppgifter utelämnas. I så fall skall en investerare ha rätt att återkalla sin anmälan om köp eller teckning av de finansiella instrumenten, om prospektet inte i stället innehåller uppgifter om de kriterier eller villkor som skall tillämpas för att fastställa priset eller antalet finansiella instrument eller, när det gäller priset, det högsta priset.

[S2]När priset eller antalet finansiella instrument har fastställts slutligt, skall dessa uppgifter ges in till Finansinspektionen och offentliggöras enligt 29 §.

[S3]En återkallelse enligt första stycket får göras inom fem arbetsdagar från det att slutligt fastställt pris och antal finansiella instrument har offentliggjorts. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artikel 8.1 i prospektdirektivet och kommenteras i avsnitt 7.5. Av första stycket framgår att om det slutliga priset eller antalet finansiella instrument som ett erbjudande omfattar inte kan anges i prospektet får sådana uppgifter utelämnas. Utelämnas nämnda uppgifter skall en investerare ha rätt att återkalla sin anmälan om köp eller teckning av de finansiella instrumenten, såvida prospektet inte ...

[K2]19 §  Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att information som krävs enligt 11 § första stycket eller enligt prospektförordningen får utelämnas i ett prospekt, om inspektionen finner att

 1. offentliggörandet av informationen skulle medföra allvarlig skada för emittenten, och utelämnandet av informationen inte kan antas medföra att allmänheten vilseleds i fråga om omständigheter som är av väsentlig betydelse för att en välgrundad bedömning skall kunna göras beträffande emittenten, den som lämnar erbjudandet eller eventuell garant och de finansiella instrument som prospektet avser, eller
 2. informationen är av mindre betydelse och inte skulle påverka bedömningen beträffande den finansiella ställningen hos och framtidsutsikterna för emittenten, den som lämnar erbjudandet eller en eventuell garant.

[S2]Information som krävs enligt prospektförordningen får i särskilda fall utelämnas, om den inte är relevant för emittentens verksamhetsområde eller rättsliga form eller för de finansiella instrument som prospektet avser. Om det är möjligt, skall prospektet innehålla likvärdig information. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelsen i första stycket ger Finansinspektionen möjlighet att under vissa förutsättningar besluta att uppgifter som skall ingå i ett prospekt får utelämnas. Bestämmelsen motsvarar artikel 8.2 och 8.3 i prospektdirektivet och har kommenterats i avsnitt 7.5.

Om den som har upprättat prospektet anser att viss information bör kunna utelämnas i prospektet, skall upplysning om detta lämnas när prospektet ...

Hänvisning till andra dokument

[K2]20 §  Information får lämnas i ett prospekt genom hänvisning till ett eller flera offentliggjorda dokument som tidigare har godkänts och registrerats av Finansinspektionen eller getts in till inspektionen i enlighet med 6 kap. 1 b §. Informationen blir i så fall en del av prospektet. Sådana hänvisningar får inte göras i sammanfattningen.

[S2]Hänvisningarna skall föras in i en förteckning som skall bifogas prospektet. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artikel 11 i prospektdirektivet och har behandlats i avsnitt 7.6. Bestämmelsen ger den person som upprättar ett prospekt möjlighet att i prospektet hänvisa till andra offentliggjorda dokument, som tidigare har godkänts av eller getts in till Finansinspektionen. Informationen i dessa dokument skall tillsammans med prospektets övriga uppgifter uppfylla de krav som uppställs i prospektförordningen. Exempelvis ...

Språkbestämmelser

[K2]21 §  När finansiella instrument erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige, skall prospektet upprättas på svenska, om inte Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att det får upprättas på ett annat språk eller detta följer av andra stycket eller 23 §.

[S2]När ett prospekt avser icke aktierelaterade finansiella instrument som vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 50 000 euro och som skall tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige, får prospektet upprättas på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna. Lag (2005:833).

[K2]22 §  När finansiella instrument erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad i en eller flera stater inom EES, men inte i Sverige, skall det prospekt som ges in till Finansinspektionen för godkännande enligt 25 § upprättas på svenska, på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna eller på något annat språk som inspektionen i ett enskilt fall beslutar. Lag (2005:833).

[K2]23 §  Om ett prospekt har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES enligt 36 § och avser ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten i Sverige eller en ansökan om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige, får prospektet vara avfattat på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna. Finansinspektionen får dock besluta att en sammanfattning av prospektet skall översättas till svenska. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragraferna reglerar vilket språk som ett prospekt skall avfattas på. Genom dessa bestämmelser genomförs artikel 19 i prospektdirektivet. Bestämmelserna har kommenterats i avsnitt 7.7.

Av 21 § första stycket framgår att när finansiella instrument erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige skall prospektet upprättas på svenska. Finansinspektionen kan dock i ...

Prospektets giltighetstid

[K2]24 §  Ett prospekt enligt 13 § eller ett grundprospekt enligt 16 § första stycket 1 är giltigt under en tid av högst tolv månader från den dag då det offentliggörs enligt 28 §.

[S2]Ett grundprospekt enligt 16 § första stycket 2 eller 3 är giltigt så länge det ges ut finansiella instrument enligt prospektet.

[S3]Prospekt är giltiga enligt första och andra styckena bara om eventuella tilllägg görs enligt 34 §. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Genom paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.3, genomförs artikel 9 i prospektdirektivet.

Av första stycket framgår att ett prospekt under angivna förutsättningar är giltigt under högst tolv månader. Detta gäller oavsett om prospektet består av ett eller tre separata dokument eller av ett grundprospekt. De separata dokumenten har samma giltighetstid, vilket innebär att ett registreringsdokument som ...

Godkännande av prospekt

[K2]25 §  Frågan om godkännande av ett prospekt får prövas av Finansinspektionen, om emittenten har sitt säte i Sverige.

[S2]Frågan om godkännande av ett prospekt får prövas av Finansinspektionen vid emissioner av icke aktierelaterade finansiella instrument, om

 1. instrumenten antingen
  1. vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 1 000 euro, eller
  2. innefattar en rätt att förvärva finansiella instrument eller få ett kontantbelopp, såvida inte emittenten har gett ut de underliggande finansiella instrumenten eller detta har gjorts av ett företag inom den koncern där emittenten ingår,
 2. emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som ansöker om att de finansiella instrumenten skall tas upp till handel på en reglerad marknad har valt att prövningen skall utföras av inspektionen,
 3. emittenten har sitt säte inom EES, och
 4. det är i Sverige som instrumenten skall erbjudas allmänheten eller har tagits eller skall tas upp till handel på en reglerad marknad.

[S3]Godkännande skall ges om prospektet är fullständigt, sammanhängande och begripligt samt i övrigt uppfyller de krav som ställs i denna lag och prospektförordningen. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen innehåller bestämmelser om godkännande av prospekt.

Ändringarna i första och andra styckena är föranledda av de nya bestämmelser som införts i 37–39 §§ i vilka det anges när Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen är behörig att pröva frågan om godkännande av prospekt om Sverige är hemmedlemsstat. Ändringarna innebär inte någon ändring i sak avseende inspektionens behörighet.

Bestämmelsen i fjärde stycket, som är nytt, motsvarar nuvarande ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om godkännande av prospekt och motsvarar artiklarna 2.1 m i och ii samt 2.1 q i prospektdirektivet. Bestämmelserna har kommenterats i avsnitt 8.1.

Finansinspektionen skall granska alla typer av prospekt som avser ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten eller ett upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad. Granskningen ...

[K2]26 §  Finansinspektionen skall meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser finansiella instrument som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit finansiella instrument till allmänheten och som inte tidigare har fått finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad, skall Finansinspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

[S2]Om en ansökan behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

[S3]När ett prospekt har godkänts, skall Finansinspektionen registrera det. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen, som motsvarar 24 § andra–fjärde styckena i lagrådsremissen, innehåller bestämmelser om tidsfrister för godkännande av prospekt och om registrering av prospekt. Bestämmelserna motsvarar artiklarna 13.2– 13.4 och 14.1 i prospektdirektivet och har kommenterats i avsnitt 8.1.

Finansinspektionen skall, som framgår av första stycket, meddela beslut om prospektet godkänns eller inte inom tio, ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen innehåller bestämmelser som Finansinspektionen ska iaktta i beslutsprocessen med anledning av ansökningar om godkännande av prospekt. Ändringarna i paragrafen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om prospekt som har godkänts av inspektionen och förse Esma med kopia av desamma. När det gäller kravet på att prospektet ska göras tillgängligt ...

[K2]27 §  Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av prospekt skall lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat inom EES, om den myndigheten går med på det. Sökanden skall underrättas om ett överlämnande inom tre arbetsdagar från det att Finansinspektionen fattade sitt beslut. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Finansinspektionen i vissa fall har möjlighet att lämna över en ansökan om godkännande av prospekt till en behörig myndighet i en annan stat inom EES. Bestämmelserna har kommenterats i avsnitt 8.1. Genom paragrafen genomförs artikel 13.5 i prospektdirektivet.

Det kan antas att denna möjlighet kommer att utnyttjas endast i mycket speciella situationer. En sådan ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

I paragrafen anges att Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande får överlämnas till en annan behörig myndighet inom EES om den går med på det. Den ändring som görs innebär att utöver godkännande från mottagande behörig myndighet, ska en anmälan ha gjorts till Esma innan Finansinspektionen beslutar om överlämnande av ansökan till en annan behörig ...

Offentliggörande av prospekt

[K2]28 §  Ett prospekt skall offentliggöras, när det har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

[S2]Prospektet skall offentliggöras av emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som ansöker om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad snarast och senast dagen innan anmälningstiden i erbjudandet börjar löpa eller de finansiella instrumenten tas upp till handel. Om ett slag av aktier som inte tidigare har tagits upp till handel erbjuds till allmänheten och skall tas upp till handel, skall prospektet offentliggöras minst sex arbetsdagar innan erbjudandet löper ut. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om offentliggörande av ett prospekt och har behandlats närmare i avsnitt 8.2. Genom paragrafen genomförs artikel 14.1 i prospektdirektivet.

Ett offentliggörande skall, som framgår av första stycket, ske efter det att prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

I andra stycket anges närmare när prospekt skall offentliggöras. ...

[K2]29 §  Ett prospekt skall offentliggöras

 1. i en eller flera dagstidningar med rikstäckande eller omfattande spridning i de stater inom EES där ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten eller en ansökan om att finansiella instrument skall tas upp till handel görs,
 2. genom att i tryckt form kostnadsfritt göras tillgängligt för allmänheten hos de reglerade marknader där de finansiella instrumenten tas upp till handel eller på emittentens huvudkontor och, i förekommande fall, hos värdepappersinstitut som medverkar vid erbjudandet,
 3. på emittentens elektroniska hemsida samt, i de fall värdepappersinstitut medverkar vid erbjudandet, på värdepappersinstitutets elektroniska hemsida, eller
 4. på en elektronisk hemsida som tillhör den reglerade marknad där ansökan om att finansiella instrument skall tas upp till handel görs.

[S2]Om ett prospekt offentliggörs av emittenten enligt första stycket 1 eller 2, skall prospektet även offentliggöras på emittentens elektroniska hemsida samt, i de fall värdepappersinstitut medverkar vid erbjudandet, på värdepappersinstitutets elektroniska hemsida. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen anges i första stycket på vilka olika sätt ett prospekt kan offentliggöras. Stycket motsvarar artiklarna 14.2 a–d i prospektdirektivet.

I andra stycket föreskrivs att om ett prospekt har offentliggjorts av en emittent måste denne i vissa fall även offentliggöra prospektet i elektronisk form på sin elektroniska hemsida. Stycket motsvarar artikel 14.2 andra stycket i prospektdirektivet. Bestämmelsen leder till att investerarna på ett enkelt sätt kan ta del av information ...

[K2]30 §  Om ett prospekt offentliggörs i elektronisk form, skall investerare som begär det kostnadsfritt få en papperskopia av prospektet från emittenten, den som lämnar erbjudandet, den som ansöker om att finansiella instrument skall tas upp till handel eller värdepappersinstitut som medverkar vid erbjudandet.

[S2]När ett prospekt består av flera dokument eller innehåller information som har blivit en del av prospektet genom hänvisning enligt 20 §, får dokumenten eller informationen offentliggöras och spridas separat. En investerare skall i sådana fall på begäran kostnadsfritt få tillgång till en papperskopia av de olika dokumenten enligt vad som anges i 29 § första stycket 2. I varje dokument skall det anges var de övriga dokument som hör till prospektet finns att tillgå.

[S3]Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av prospekt finns i prospektförordningen. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: I första stycket slås fast att en investerare alltid kostnadsfritt skall kunna få en papperskopia av prospektet, om investeraren begär detta. Stycket motsvarar artikel 14.7 i prospektdirektivet.

Av andra stycket framgår hur offentliggörandet får ske i det fall prospektet består av flera dokument eller innehåller information som har gjorts till en del av prospektet genom hänvisning. Stycket motsvarar artikel 14.5 i prospektdirektivet.

Som framgår av tredje ...

[K2]31 §  Finansinspektionen skall på sin elektroniska hemsida offentliggöra antingen samtliga godkända och registrerade prospekt eller en förteckning över dessa med eventuella länkar till de elektroniska hemsidor där prospekten har offentliggjorts. Offentliggörandet skall vid varje tid omfatta de prospekt som har godkänts under de senaste tolv månaderna.

[S2]Finansinspektionen skall på sin elektroniska hemsida även offentliggöra eventuella tillägg till ett prospekt enligt 34 §. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Genom paragrafen genomförs artikel 14.4 i prospektdirektivet. Syftet med paragrafen är att allmänheten skall kunna besöka Finansinspektionens elektroniska hemsida och där få information om de prospekt och eventuella tillägg som har offentliggjorts under åtminstone de senaste tolv månaderna.

Reklam och annan information

[K2]32 §  Reklam om ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten eller om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad skall innehålla information om att ett prospekt har offentliggjorts eller kommer att offentliggöras och var det finns att tillgå eller kommer att bli tillgängligt.

[S2]Reklamen skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam. Information i reklam får inte vara felaktig eller vilseledande. Informationen skall stämma överens med den information som lämnas i prospektet, om detta har offentliggjorts, och annars med den information som enligt 11 § skall lämnas i ett prospekt.

[S3]Ytterligare bestämmelser om reklam finns i prospektförordningen. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om reklam. Bestämmelserna har kommenterats i avsnitt 8.4.

I första stycket uppställs ett krav på att reklam skall innehålla information om att ett prospekt har offentliggjorts och var det finns att tillgå. Därigenom får den som observerar reklamen kännedom om var kompletterande information finns att tillgå. Stycket motsvarar artikel 15.2 i prospektdirektivet. ...

[K2]33 §  Annan information, som inte utgör reklam, om ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten eller ett upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad som lämnas av emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som gör ansökan om upptagande skall stämma överens med den information som lämnas i prospektet.

[S2]Oavsett om skyldighet att upprätta prospekt föreligger eller inte, skall all väsentlig information som lämnas till någon investerare lämnas till samtliga investerare som erbjudandet riktar sig till. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artiklarna 15.4 och 15.5 i prospektdirektivet. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 8.4. Sveriges advokatsamfund efterfrågar i sitt remissyttrande ett klargörande av vilka avsändare av information som träffas av bestämmelsen. Med anledning därav anges i första stycket att information som lämnas av emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som ansöker om att finansiella instrument skall tas ...

Tillägg till prospekt

[K2]34 §  Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av finansiella instrument som omfattas av ett prospekt och som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts men innan anmälningstiden för erbjudandet av finansiella instrument till allmänheten löper ut eller de finansiella instrumenten tas upp till handel på en reglerad marknad, skall tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, skall kompletteras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

[S2]Frågan om godkännande av ett tillägg till ett prospekt får prövas av Finansinspektionen, om inspektionen får pröva frågan om godkännande av ett prospekt enligt 25 §. Finansinspektionen skall meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg inom sju arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget skall därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentliggjorts på.

[S3]En investerare som innan tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de finansiella instrument som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: Ändringen i andra stycket är föranledd av de nya bestämmelser som införts i 37–39 §§ i vilka det anges när Sverige är hemmedlemsstat.

Förutsättningarna för att Finansinspektionen är behörig att pröva frågan om godkännande av ett tillägg till prospekt är i sak desamma som före ändringen. Inspektionen är behörig att pröva frågan om godkännande av ett tillägg till ett prospekt, om Sverige är hemmedlemsstat.

Bestämmelsen behandlas i ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.5, innebär att ett tillägg till prospektet måste upprättas i vissa situationer. Paragrafen motsvarar artikel 16 i prospektdirektivet.

Om en situation som beskrivs i paragrafen inträder först efter det att ett erbjudande till allmänheten har löpt ut, dvs. när den i prospektet angivna sista dagen att anmäla intresse att köpa eller teckna finansiella instrument ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen innehåller bestämmelser som Finansinspektionen ska iaktta i beslutsprocessen med anledning av ansökningar om tillägg till prospekt. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om gjorda tillägg och förse Esma med kopia av desamma. Den genomför artikel 5.5 a i omnibusdirektivet. ...

Prop. 2014/15:115: Paragrafen, som genomför artikel 16 i prospektdirektivet, innehåller bestämmelser om tillägg till prospekt.

Av första stycket följer att skyldigheten att offentliggöra ett tillägg till ett prospekt omfattar varje omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till ett prospekt upphör i och med det slutliga upphörandet av erbjudandet eller när handeln med ...

Erbjudanden till allmänheten och upptagande till handel i annan stat inom EES

[K2]35 §  När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, skall inspektionen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten eller ett upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet skall överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännandet av prospektet.

[S2]Av intyget skall det framgå

 1. att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet, samt
 2. om information har utelämnats enligt 19 § och i så fall skälen för detta.

[S3]Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, skall översättningen bifogas den begäran som ges in till Finansinspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

[S4]Bestämmelserna i första-tredje styckena skall tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artikel 18 i prospektdirektivet och behandlas i avsnitt 8.6. I första stycket föreskrivs en skyldighet för Finansinspektionen att på begäran upprätta ett intyg om att ett prospekt har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Genom detta förfarande behöver exempelvis en svensk emittent som avser att rikta ett erbjudande till allmänheten i flera stater inom EES endast få prospektet godkänt av Finansinspektionen. ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen behandlar den situationen att Finansinspektionen har godkänt ett prospekt och emittenten eller den som har upprättat prospektet begär att inspektionen ska överlämna ett intyg om godkännandet till berörda behöriga myndigheter inom EES. Ändringen i första stycket innebär att ett sådant intyg även ska överlämnas till Esma. Den genomför artikel 5.9 ...

Prospekt godkända i annan stat inom EES

[K2]36 §  Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelsen, som saknar motsvarighet i utredningens förslag, anger att ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige om det har upprättats i enlighet med prospektdirektivet.

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

I paragrafen behandlas den situationen att ett prospekt som har godkänts av en annan behörig myndighet inom EES också är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen erhåller ett intyg från den behöriga myndigheten med innehåll att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Enligt ett tillägg som görs i paragrafen ska Finansinspektionen på sin elektroniska ...

Emittenter med säte i en stat utanför EES

[K2]37 §  När en emittent har sitt säte i en stat utanför EES, får Finansinspektionen pröva frågan om godkännande av ett prospekt avseende erbjudande av finansiella instrument till allmänheten eller upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad, om det gäller

 1. en emission av icke aktierelaterade finansiella instrument som skall erbjudas allmänheten eller har tagits eller skall tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige, och instrumenten antingen
  1. vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 1 000 euro, eller
  2. innefattar en rätt att förvärva finansiella instrument eller få ett kontantbelopp, såvida inte emittenten har gett ut de underliggande finansiella instrumenten eller detta har gjorts av ett företag inom den koncern där emittenten ingår,
 2. andra finansiella instrument än sådana som anges i 1 och det är i Sverige som de finansiella instrumenten antingen kommer att erbjudas till allmänheten första gången efter den 31 december 2003 eller kommer att tas upp till handel på en reglerad marknad första gången efter det datumet, eller
 3. sådana finansiella instrument som avses i 2, när
  1. emittenten inte själv har valt i vilken stat inom EES som frågor om godkännande av prospekt skall prövas, och
  2. emittenten senare under samma förutsättningar som i 2 har valt att prövningen skall utföras av inspektionen.

[S2]Godkännande får ges, om

 1. prospektet har utformats i enlighet med reglerna i den stat där emittenten har sitt säte, och
 2. informationskraven enligt reglerna i den stat där emittenten har sitt säte motsvarar kraven i denna lag och prospektförordningen. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen innehåller bestämmelser om när Sverige är hemmedlemsstat.

Första stycket motsvarar nuvarande första stycket i 25 §. Sverige är hemmedlemsstat om emittenten har sitt säte här i landet. Detta innebär att

Finansinspektionen är behörig att pröva en ansökan om godkännande av prospekt enligt 25 §.

Av undantaget ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen, som motsvarar 35 § i lagrådsremissen, innehåller bestämmelser om godkännande av prospekt när emittenten har sitt säte utanför EES och motsvarar artiklarna 2.1 m ii och iii samt 20 i prospektdirektivet. I enlighet med Lagrådets förslag har paragrafen utformats så att bestämmelserna anger när Finansinspektionen är behörig att pröva en ansökan om godkännande av prospekt.

Bestämmelsen i första stycket 1 motsvarar artikel 2.1 m ii i prospektdirektivet. Av definitionen ...

2 a kap. Offentliga uppköpserbjudanden

Prop. 2004/05:158: I lagen har införts ett nytt kapitel, 2 a kap., som innehåller bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden. Begreppet offentligt uppköpserbjudande definieras i 1 kap. 1 §. Endast offentliga uppköpserbjudanden där vederlaget utgörs av finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning omfattas av reglerna i prospektdirektivet.

Om vederlaget utgörs av finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning

[K2a]1 §  Vid ett offentligt uppköpserbjudande, där det vederlag som erbjuds utgörs av finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning, får budgivaren upprätta ett dokument som innehåller information som är likvärdig med den som skall finnas i ett prospekt och ge in det till Finansinspektionen för granskning. Granskningen skall avse en bedömning av om dokumentet är likvärdigt med ett prospekt enligt 2 kap. och prospektförordningen.

[S2]Dokumentet skall upprättas på svenska, om inte Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att det får upprättas på ett annat språk. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Genom bestämmelsen i första stycket införs en möjlighet för den som gör ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget utgörs av finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning att ge in ett dokument till Finansinspektionen för granskning. I ett sådant fall erbjuder budgivaren även finansiella instrument till allmänheten och prospektskyldighet föreligger därför om inte denna möjlighet utnyttjas. Vad som avses med ett offentligt uppköpserbjudande framgår av definitionen i 1 kap. 1 §. ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

En budgivare som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande skall enligt artikel 6 i direktivet om uppköpserbjudanden upprätta en erbjudandehandling; något som i den svenska regleringen framgår av 2 kap. 3 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. I den bestämmelsen finns också föreskrivet att budgivaren skall ansöka om godkännande av erbjudandehandlingen hos Finansinspektionen. I förevarande paragraf hänvisas till innehållet ...

[K2a]2 §  Om Finansinspektionen finner att ett dokument som avses i 1 § inte är likvärdigt med ett prospekt, skall inspektionen inom tio arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till inspektionen, meddela beslut om att ett prospekt skall upprättas enligt 2 kap. Om vederlaget utgörs av finansiella instrument som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit finansiella instrument till allmänheten och som inte tidigare har fått finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad, är tidsfristen för Finansinspektionen att meddela ett beslut i stället tjugo arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till inspektionen.

[S2]Om ett dokument behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att dokumentet kom in till inspektionen, underrätta ingivaren och begära nödvändiga kompletteringar. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Tidsfristerna i bestämmelsen motsvarar dem som gäller enligt 2 kap. 26 § vid prövning en ansökan om godkännande av prospekt.

Om Finansinspektionen finner att ett dokument har ett innehåll som är likvärdigt med det i ett prospekt, skall inspektionen inte fatta något beslut med den innebörden. Finansinspektionen skall fatta beslut bara om ett prospekt skall upprättas. Om inspektionen inte meddelar ett sådant beslut inom angivna tidsfrister följer av 2 kap. 5 § 2 och 6 § 3 att ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

I paragrafen anges vad en erbjudandehandling skall innehålla. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 7.2.

Paragrafen går tillbaka på artikel 6.3 i direktivet. Den är tillämplig oavsett om det vederlag som erbjuds består av kontanter eller någonting annat, exempelvis aktier i ett budgivarbolag. Reglerna avser viss grundläggande ...

Om vederlaget utgörs av kontant betalning

[K2a]3 §  Vid ett offentligt uppköpserbjudande, där det vederlag som erbjuds utgörs av kontant betalning, skall om inte annat följer av 4 § budgivaren upprätta en erbjudandehandling när summan av de belopp som till följd av erbjudandet kan komma att betalas motsvarar minst 100 000 euro.

[S2]Erbjudandehandlingen skall innehålla de upplysningar som, med hänsyn till de finansiella instrument som avses, behövs för att en välgrundad bedömning av erbjudandet skall kunna göras. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelserna motsvarar i sak vad som enligt nuvarande lydelser av 2 kap. 1 § första stycket och 3 § gäller i fråga om skyldighet att upprätta prospekt vid erbjudanden om försäljning av finansiella instrument. I de nya bestämmelserna används dock inte benämningen prospekt för den handling som skall upprättas utan handlingen benämns i stället erbjudandehandling i enlighet med Lagrådets förslag. Beloppsgränsen för erbjudanden som omfattas av bestämmelserna har dock höjts. Om summan av de belopp ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

I paragrafen uppställs ett krav på att innehållet i en erbjudandehandling även skall innehålla sådan information som skall lämnas i ett prospekt i det fall det erbjudna vederlaget utgörs av finansiella instrument.

[K2a]4 §  En erbjudandehandling behöver inte upprättas, om uppköpserbjudandet

 1. görs av en stat inom EES, eller
 2. avser fordringsrätter med kortare löptid än ett år. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelserna motsvarar undantagen från prospektskyldighet i nuvarande lydelser av 2 kap. 1 § andra stycket 1 och 3. Undantaget från skyldigheten att upprätta en erbjudandehandling är tillämpligt både vid uppköpserbjudanden där bara en av förutsättningarna är uppfylld och vid uppköpserbjudanden där båda förutsättningarna samtidigt är uppfyllda.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 11.2. ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

Paragrafen föreskriver, i likhet med vad som föreskrivs i fråga om prospekt, att en erbjudandehandling som huvudregel skall upprättas på svenska.

[K2a]5 §  Erbjudandehandlingen skall ges in till Finansinspektionen med ansökan om registrering. När Finansinspektionen har registrerat erbjudandehandlingen, skall budgivaren offentliggöra den. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelserna om erbjudandehandling motsvarar i sak vad som enligt nuvarande lydelser av 2 kap. 4 § första stycket och 6 § gäller vid erbjudanden om försäljning av finansiella instrument i fråga om skyldighet att lämna in prospekt till Finansinspektionen och att offentliggöra prospektet efter det att inspektionen registrerat det.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 11.2.

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 3 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om Finansinspektionens handläggning av en ansökan om godkännande av en erbjudandehandling. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 7.2.

Enligt 2 kap. 3 § första stycket lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden skall budgivaren inom viss tid upprätta och hos Finansinspektionen ...

2 b kap. Vissa fusioner där vederlaget utgörs av aktier

Prop. 2004/05:158: I lagen har införts ett nytt kapitel, 2 b kap., som innehåller bestämmelser om vissa fusioner där vederlaget till aktieägarna utgörs av aktier i det övertagande bolaget. Genom bestämmelserna i kapitlet kommer sådana fusioner att kunna genomföras utan att prospekt behöver upprättas, vilket följer av 2 kap. 5 § 3 och 6 § 4. I prospektdirektivet finns i artiklarna 4.1 c och 4.2 d motsvarande undantag från skyldighet att upprätta prospekt.

[K2b]1 §  Vid fusioner enligt 23 kap.aktiebolagslagen (2005:551) eller 15 a kap.försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller bestämmelserna i detta kapitel, om vederlaget till aktieägarna i ett överlåtande bolag utgörs av aktier i det övertagande bolaget och minst ett av bolagen är ett publikt aktiebolag eller ett publikt försäkringsaktiebolag. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Av paragrafen följer att bestämmelserna i kapitlet gäller vid fusioner enligt aktiebolagslagen eller försäkringsrörelselagen där fusionsvederlaget utgörs av aktier i det övertagande bolaget och minst ett av de deltagande bolagen är ett publikt aktiebolag eller ett publikt försäkringsaktiebolag.

Bestämmelsen behandlas även i ...

[K2b]2 §  Styrelserna för överlåtande bolag och, vid absorption, det övertagande bolaget skall upprätta ett dokument som innehåller information som är likvärdig med den som skall finnas i ett prospekt och ge in det till Finansinspektionen för granskning. Granskningen skall avse en bedömning av om dokumentet är likvärdigt med ett prospekt enligt 2 kap. och prospektförordningen.

[S2]Dokumentet skall upprättas på svenska, om inte Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att det får upprättas på ett annat språk. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Vid en sådan fusion som avses i 1 § skall styrelserna för överlåtande bolag och, vid absorption, det övertagande bolaget upprätta ett dokument som enligt första stycket skall ges in till Finansinspektionen för granskning. Det dokument som ges in kan vara ett dokument som upprättats särskilt för att undantaget i 2 kap. 5 § 3 eller 6 § 4 från skyldigheten att upprätta ett prospekt skall få tillämpas. Det kan emellertid också vara den fusionsplan som upprättats enligt bestämmelserna i ...

[K2b]3 §  Om Finansinspektionen finner att dokumentet inte är likvärdigt med ett prospekt, skall inspektionen inom tio arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till inspektionen, meddela beslut om att ett prospekt skall upprättas. Om ett överlåtande bolag och, vid absorption, det övertagande bolaget inte tidigare har erbjudit finansiella instrument till allmänheten och inte tidigare har fått finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad, är tidsfristen för Finansinspektionen att meddela ett beslut i stället tjugo arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till inspektionen.

[S2]Om ett dokument behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att dokumentet kom in till inspektionen, underrätta ingivaren och begära nödvändiga kompletteringar. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Tidsfristerna i bestämmelsen motsvarar dem som gäller enligt 2 kap. 26 § vid prövning av en ansökan om godkännande av prospekt.

Om Finansinspektionen finner att ett dokument har ett innehåll som är likvärdigt med det i ett prospekt, skall inspektionen inte fatta något beslut med den innebörden. Finansinspektionen skall fatta beslut bara om ett prospekt skall upprättas. Om inspektionen inte meddelar ett sådant beslut inom angivna tidsfrister, följer av 2 kap. 5 § 3 och 6 § 4 ...

[K2b]4 §  Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut enligt 3 §, skall dokumentet hållas tillgängligt för aktieägarna i överlåtande bolag under minst två veckor före den bolagsstämma då respektive bolag skall fatta beslut om godkännande av fusionsplanen. Kopior av dokumentet skall genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

[S2]Det som föreskrivs i fråga om aktieägare i det överlåtande bolaget i första stycket skall också tillämpas i fråga om aktieägare i övertagande bolag i de fall som anges i 23 kap. 15 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller 15 a kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713). Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: I första stycket anges den minsta tid under vilket dokumentet måste hållas tillgängligt för aktieägarna i överlåtande bolag före bolagsstämma då beslut om godkännande av fusionsplanen skall fattas. På begäran av aktieägare som uppger sin postadress, skall bolaget genast och utan kostnad skicka dokumentet till honom eller henne.

Av bestämmelsen i andra stycket följer att dokumentet även skall hållas tillgängligt för, eller på begäran kostnadsfritt skickas till, aktieägare i det ...

[K3]1 §  Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget skall ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, skall avtalet slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses skall anges noggrant.

[S2]Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal som företaget medverkar till är

 1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,
 2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,
 3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska Centralbanken,
 4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller
 5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut senast ändrat genom Europeiska gemenskapernas kommissions direktiv 2004/69/EG. Lag (2005:199).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen gäller avtal om rätt att förfoga över annans finansiella instrument för egen räkning. I andra stycket finns vissa undantag från formkravet i första stycket.

I tredje stycket, som är nytt, införs ytterligare ett undantag från formkravet i första stycket. Undantaget är tillämpligt då en central motpart enligt förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ingår ett sådant avtal som avses i artikel 39.8 i förordningen. Det rör sig i det ...

Prop. 2001/02:150: Lagändringen grundar sig på artikel 9.1 i direktivet och har behandlats i avsnitt 7.7.3.

[K3]2 §  Ett avtal som ger en panthavare rätt att sälja ett pantsatt finansiellt instrument om panten inte löses i tid behöver inte ingås på det sätt som anges i 1 §.

[K3]3 §  Om ett sådant företag som avses i 1 § första stycket har fått finansiella instrument som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten bara tillsammans med den fordran som de utgör pant för. För återpantsättning eller överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 § första stycket. Återpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller på strängare villkor än vad som gäller hos panthavaren.

[S2]Första stycket gäller inte om pantsättaren är

 1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,
 2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,
 3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska Centralbanken,
 4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller
 5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut senast ändrat genom Europeiska gemenskapernas kommissions direktiv 2004/69/EG. Lag (2005:199).

Prop. 2008/09:155: Ändringarna i paragraferna är endast språkliga och redaktionella.

Prop. 2004/05:30: I dessa två paragrafer regleras hur företag som står under Finansinspektionens tillsyn skall agera när de ingår avtal som ger företaget rätt att förfoga över annans finansiella instrument (1 §) eller rätt att återpantsätta eller överlåta panträtten (3 §). Dessa föreskrifter ges i första stycket av respektive paragraf. I andra stycket görs nu undantag om motparten tillhör någon av vissa uppräknade kategorier av finansiella aktörer. Uppräkningen avser att täcka de företag och myndigheter som anges ...

[K3]4 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om villkor för sådana avtal som avses i 1 och 3 §§.

[K4]1 §  Den som har förvärvat eller överlåtit aktier i ett svenskt aktiebolag, som har gett ut aktier vilka är inregistrerade vid en börs belägen eller verksam i ett land inom EES eller som utan att vara inregistrerade är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats här i landet, skall inom sju dagar därefter skriftligen anmäla förvärvet eller överlåtelsen till bolaget och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktier i bolaget är noterade eller, om aktierna inte är noterade här i landet, till Finansinspektionen, om

 1. förvärvet medför att förvärvarens andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget uppnår eller överstiger någon av gränserna 10, 20, 33 1/3, 50 och 66 2/3 procent,
 2. överlåtelsen medför att överlåtarens andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget går ned under någon av gränserna i 1. Lag (1992:1713).

Prop. 2006/07:65: Innehållet i paragrafen är nytt och anger tillämpningsområdet för de följande bestämmelserna i kapitlet. Tillämpningsområdet omfattar sådana aktiebolag som har Sverige som hemmedlemsstat enligt öppenhetsdirektivets artikel 2.1 i i.

I andra stycket anges att det finns särskilda bestämmelser om aktier utgivna av vissa aktiebolag utan säte i en stat inom EES. I promemorians förslag var bestämmelsen formulerad så, att den avsåg emittenter som har sitt säte i en stat utanför EES. ...

[K4]2 §  Vid tillämpning av 1 § skall följande aktier räknas som förvärvarens eller överlåtarens egna, nämligen sådana som ägs av

 1. företag inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren,
 2. den som innehar aktier i bolaget för förvärvarens eller överlåtarens räkning,
 3. den som med förvärvaren eller överlåtaren har träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,
 4. den för vars aktier förvärvaren eller överlåtaren eller något företag inom samma koncern som förvärvaren eller överlåtaren har fått eller kommer att få utöva rösträtten,
 5. make eller sambo till förvärvaren eller överlåtaren,
 6. omyndiga barn som står under förvärvarens eller överlåtarens vårdnad.

[S2]Med koncern avses i denna paragraf detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551). Vad som där sägs om moderbolag skall även tillämpas på fysiska personer och andra juridiska personer än aktiebolag. Lag (2005:912).

Prop. 2006/07:65: Innehållet i paragrafen är nytt. Genom paragrafen genomförs artikel 13 i öppenhetsdirektivet.

I första stycket anges att vissa typer av finansiella instrument skall behandlas på samma sätt som aktier i de följande bestämmelserna. Detta gäller, för det första, vissa depåbevis. Begreppet depåbevis definieras indirekt i 1 kap. 1 § förevarande lag, där det framgår att med fondpapper avses bl.a. ”aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt ...

Prop. 1995/96:62: Ändringen i första stycket är delvis redaktionell. Genom ändringen i fjärde punkten klargörs att även sådan rösträtt som på grund av skriftligt avtal tillkommer ett dotterföretag till den som förvärvat eller överlåtit aktier skall beaktas vid bedömningen av frågan om anmälningsskyldighet föreligger. Ändringen innebär en anpassning till de krav som uppställs i flaggningsdirektivet.

Ändringen i andra stycket är delvis föranledd av regeringens förslag att den ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artikel 13 i öppenhetsdirektivet, med undantag av artikel 13.1a, finns bestämmelser om vilka finansiella instrument som omfattas av anmälningsskyldigheten. Artikel 13.1a genomförs i 5 §.

Ändringen i första stycket innebär att anmälningsskyldigheten utvidgas genom den nya punkten 3 till att omfatta även finansiella instrument med ekonomisk effekt liknande den att inneha aktier eller rätt att förvärva aktier. Av 1 kap. 1 § följer att med ...

[K4]2 a §  Företag som ingår i en sådan koncern som avses i 2 § andra stycket är befriat från anmälningsskyldighet enligt 1 §, om anmälan görs av moderföretaget eller, om detta i sin tur är ett dotterföretag, av dess eget moderföretag. Lag (1995:1599).

Prop. 1995/96:62: Paragrafen är ny. Ändringen är föranledd av artikel 6 i flaggningsdirektivet. Artikeln utgör ett undantag från den flaggningsskyldighet som i övrigt följer av direktivet. Om

[K4]3 §  Anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgift om

 1. den anmälningsskyldiges namn och personnummer eller annat identifieringsnummer eller, om den anmälningsskyldige är en juridisk person, firma, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer och adress,
 2. antal och de slag av aktier som den anmälningsskyldige förfogar över,
 3. storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet,
 4. tidpunkten för ändringen eller ändringarna. Lag (1992:558).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen anges den grundläggande skyldigheten att anmäla ändringar i aktieinnehav. Motsvarande bestämmelse finns för närvarande i 1 §. Vilka aktier som skall räknas in i innehavet framgår av 4 § och i vilka fall anmälningsskyldighet uppkommer framgår av 5 §.

Anmälan skall göras skriftligen. Uttrycket ”skriftligen” innefattar också att anmälan skickas med e-post eller annan form av elektronisk kommunikation. I verkställighetsföreskrifter kan regeringen – eller den myndighet ...

[K4]4 §  Aktiebolaget skall, om börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen inte har offentliggjort uppgifterna i en anmälan inom nio dagar från det att bolaget mottog denna, självt offentliggöra dessa uppgifter. Lag (1992:558).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen motsvaras av nuvarande 2 §.

I första stycket anges att en persons (”den anmälningsskyldiges”) innehav omfattar aktier som denne innehar dels i eget namn och för egen räkning, dels i eget namn men för annans räkning. Det senare fallet kan bli aktuellt när aktier är förvaltarregistrerade. Anmälningsskyldigheten begränsas dock i det fallet av undantaget i 12 § första stycket 2.

I andra stycket finns en uppräkning över situationer då aktier skall räknas ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artikel 10 i öppenhetsdirektivet, finns bestämmelser om vilka innehav som ska räknas till den anmälningsskyldiges innehav.

Ändringen innebär att skyldigheten att räkna närstående fysiska personers innehav till den anmälningsskyldiges innehav upphör. Andra stycket 9–11 och fjärde stycket tas därför bort.

Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

[K4]5 §  Börsen, den auktoriserade marknadsplatsen eller, om aktierna inte är noterade här i landet, Finansinspektionen får besluta att ett offentliggörande enligt 4 § inte behöver ske om

 1. det strider mot något allmänt intresse,
 2. det kan allvarligt skada aktiebolaget, såvida inte ett underlåtande att offentliggöra skulle kunna vilseleda allmänheten om bolagets ställning,
 3. ett värdepappersinstitut förvärvat eller överlåtit aktierna i sin värdepappersrörelse.

[S2]Aktiebolaget skall omedelbart underrättas om ett beslut om undantag enligt första stycket. Om beslutet fattats av en börs eller auktoriserad marknadsplats skall det också omedelbart tillställas Finansinspektionen som har att pröva om offentliggörande ändå skall ske. Beslutar inspektionen att uppgifterna skall offentliggöras, skall börsen eller marknadsplatsen göra detta omedelbart. Lag (1992:1713).

Prop. 2006/07:65: I första stycket anges de gränsvärden som kan utlösa anmälningsskyldighet.

I punkten 1 har gränsvärdena 5, 15, 25 och 90 procent lagts till de nuvarande. Vidare har gränsvärdet 33 1/3 procent ändrats till 30 procent. Dessutom uppkommer anmälningsskyldighet även om innehavarens andel av samtliga aktier i bolaget uppnår eller överstiger gränsvärdena. För närvarande kan endast andelen av röstetalet utlösa anmälningsskyldighet. Ändringen har betydelse i aktiebolag som har flera ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artiklarna 9 och 13.1a i öppenhetsdirektivet, finns bestämmelser om krav på en flaggningsanmälan.

De nya tredje och fjärde styckena genomför artikel 13.1a i öppenhetsdirektivet.

I tredje stycket, som har justerats i enlighet med Lagrådets förslag, införs en ny s.k. deltajusterad beräkningsmetod för finansiella instrument som endast kan avvecklas kontant. Deltavärdet är ett mått på hur det teoretiska priset på ett finansiellt ...

[K4]6 §  Ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier skall anmäla förvärvet eller överlåtelsen till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktierna är noterade. Om handeln sker i återköpsprogram enligt förordningen (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument, skall anmälan i stället göras till Finansinspektionen.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om i vilken omfattning och på vilket sätt uppgifter om förvärvet eller överlåtelsen skall offentliggöras samt om hur skyldigheten att anmäla förvärv och överlåtelser till Finansinspektionen skall fullgöras. Lag (2005:378).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen motsvaras i gällande rätt av 2 a §. De ändringar som har gjorts är redaktionella.

Prop. 2004/05:142: Bestämmelsen är delvis ny. Den behandlas i avsnitt 8.3.

Bestämmelsen anger numera att den handel som sker i återköpsprogram i enlighet med kommissionens genomförandeförordning skall anmälas till Finansinspektionen, vilket stämmer överens med förordningens lydelse. Vidare anges att föreskrifter skall kunna meddelas beträffande fullgörandet av anmälningsskyldighet enligt förordningen.

Prop. 1999/2000:34: (Jfr 4 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen är ny och innebär att en skyldighet införs för svenska aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier att anmäla detta till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Anmälan bör innehålla uppgift om när förvärvet eller överlåtelsen ägde rum, antal aktier som förvärvats eller överlåtits, det pris som betalats per aktie eller, i förekommande fall, det högsta eller lägsta pris som betalats per aktie.

Finansinspektionen ...

[K5]1 §  Ett avtal mellan två parter vid handel med finansiella instrument, med andra liknande rättigheter och åtaganden eller med valuta, om att förpliktelser dem emellan skall slutavräknas om en av parterna försätts i konkurs, gäller mot konkursboet och mot borgenärerna i konkursen. Detsamma gäller en avräkning av förpliktelser mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem, om avräkningen har skett i enlighet med systemets regler.

[S2]Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som innebär att en slutavräkning skall ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion beslutas för en av parterna gäller villkoret mot gäldenären och de borgenärer vars fordringar omfattas av ett offentligt ackord. Lag (1999:1311).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen gäller avräkning av förpliktelser vid bl.a. handel med finansiella instrument.

Till följd av det tillägg som införs i första stycket 2 gäller ett avtal om avräkning mellan en central motpart och en clearingmedlem eller en kund till en clearingmedlem även om någon av dem försätts i konkurs. Avtalet är således bindande för konkursboet och borgenärerna i konkursen. Det innebär att konkursboet inte har rätt att träda in endast i vissa avtal som konkursgäldenären ...

Prop. 2010/11:95: Paragrafen innehåller regler om avräkning av förpliktelser. Enligt första stycket andra meningen ska en avräkning av förpliktelser mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem vara gällande mot konkursboet och borgenärerna i konkursen, om avräkningen har skett i enlighet med systemets regler. Genom ändringen säkerställs att detsamma ska gälla beträffande en avräkning som innefattar deltagare i ett ”samverkande system”. Ändringen har behandlats i ...

Prop. 1999/2000:18: Bestämmelsen har utförligt behandlats i avsnitt 5.6.

Första meningen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, motsvarar i huvudsak det förutvarande första stycket och reglerar avtal om slutavräkning (nettning) mellan två parter. I denna del har vissa justeringar gjorts. Ändringarna är inte hänförliga till införlivandet av EGdirektivet 98/26//EG om slutlig avveckling i system för ...

2 § Har upphävts genom lag (2002:268).

[K5]3 §  Vid överlåtelse, pantsättning eller annat förfogande över finansiella instrument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte har utfärdats eller, där en sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller på liknande sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i omlopp skall, när förvärvarens rätt till de finansiella instrumenten har registrerats enligt lag, lagen i det land där registret förs tillämpas beträffande rättsverkningarna i förhållande till andra än parterna. Lag (1999:1311).

Prop. 1999/2000:18: Paragrafen, som är ny, har utförligt behandlats i avsnitt 5.7.2. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Bestämmelsen anger vilket lands lag som skall tillämpas beträffande rättsverkningarna i förhållande till andra än parterna vid förfoganden över dematerialiserade och immobiliserade finansiella instrument. För att beskriva dematerialiserade respektive immobiliserade finansiella ...

5 a kap. Investeringsrekommendationer

Prop. 2004/05:142: Bestämmelserna är nya och innehåller krav som skall iakttas av den som yrkesmässigt utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer. Grunden för bestämmelserna återfinns i artikel 6.5 i marknadsmissbruksdirektivet och i det andra genomförandedirektivet. Bestämmelserna omfattar utarbetande och spridning av såväl direkta som indirekta investeringsrekommendationer avseende finansiella instrument som omfattas av marknadsmissbruksdirektivet. Rekommendationerna skall vara avsedda för spridning till ...

[K5a]1 §  Den som yrkesmässigt utarbetar information med direkta eller indirekta rekommendationer om investeringar i finansiella instrument som anges i 6 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, skall ange vem som står bakom en rekommendation, presentera informationen sakligt och uppge sådana egna intressen eller intressekonflikter som är eller kan vara ägnade att minska förtroendet för rekommendationen. Lag (2005:378).

[K5a]2 §  Den som yrkesmässigt sprider sådan information som avses i 1 § och som utarbetats av någon annan skall uppge sig som spridare av rekommendationen, redovisa ändringar som gjorts i denna samt se till att informationen uppfyller de krav som ställs i 1 §. Lag (2005:378).

[K5a]3 §  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller bara om informationen är avsedd för spridning till allmänheten. Lag (2005:378).

[K5a]4 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om information enligt 1 och 2 §§. Lag (2005:378).

6 kap. Tillsyn m.m.

Prop. 2015/16:26: Lagrådet konstaterar att 6 kap. har ändrats flera gånger och att ett stort antal paragrafer tillkommit. Förslaget innebär att flera paragrafer får ny beteckning och tio nya paragrafer tillkommer. Enligt Lagrådet är det nu på tiden att paragrafnumreringen ses över. Regeringen instämmer i och för sig i att det kan bli svåröverskådligt med en numrering som går så långt som till en paragraf med beteckningen 3 o §. Det skulle emellertid innebära en genomgripande omarbetning om paragraferna i ...

Upplysningsskyldighet

[K6]1 §  Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag.

[K6]1 a §  För övervakningen av efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument och prospektförordningen får Finansinspektionen för sin tillsyn anmoda

 1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat,
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte i den utsträckning en anmodan skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

[S3]Vid tillämpningen av 2, 2 a och 2 b kap. gäller inte första stycket 2.

[S4]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten i första stycket skall fullgöras. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: Genom ändringen i tredje stycket klargörs att rätten att kalla någon till förhör inte skall gälla vid tillämpningen av bestämmelserna om flaggning och regelbunden finansiell information.

Bemyndigandet i nuvarande fjärde stycket har flyttats till 7 kap. 1 § 8. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.4.

Prop. 2004/05:158: I prop. 2004/05:142 föreslås att paragrafen skall få en ny lydelse.

Genom tillägget i första stycket omfattar Finansinspektionens befogenheter enligt bestämmelsen även övervakningen av bestämmelserna i prospektförordningen.

Genom ett nytt tredje stycke klargörs att rätten att kalla någon till förhör inte skall gälla vid tillämpningen av bestämmelserna om prospekt och vissa fusioner. ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar och angiven förordning följs.

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar följs.

I paragrafen införs en hänvisning till marknadsmissbrukförordningen. Finansinspektionen får därmed använda sina utredningsbefogenheter enligt paragrafen även i sin övervakning av att bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen följs.

Övriga ändringar ...

Prop. 2004/05:142: Hänvisningarna till lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och den nya lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument i första stycket innebär att Finansinspektionens tillsynsbefogenheter enligt paragrafen kommer att gälla samtliga de regler som antas enligt marknadsmissbruksdirektivet. Genom att rätten att få uppgifter utvidgas till att avse vem som helst behövs inte längre den nuvarande uppräkningen av olika fysiska och juridiska ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 1 a § i utredningens förslag.)

I paragrafen anges vissa befogenheter som Finansinspektionen har för sin övervakande uppgift. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 13.3.

I syfte bl.a. att genomföra artikel 6.5 i direktivet om uppköpserbjudanden har i första stycket gjorts ett tillägg varigenom Finansinspektionen ges rätt att, för att fullgöra övervakningen ...

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 5.4.

Genom denna frågerätt ges Finansinspektionen rätt att inhämta uppgifter från de flesta aktörerna på värdepappersmarknaden. Finansinspektionen anser i sitt yttrande att nuvarande frågerätt i insiderlagen bör begränsas, eftersom frågerätten i dag omfattar den som det ...

Prop. 2017/18:263: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar och angiven EU-förordning följs.

 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

Årlig information

[K6]1 b §  En emittent vars finansiella instrument har tagits upp till handel på en reglerad marknad skall varje år sammanställa ett dokument som innehåller eller hänvisar till all den information som emittenten till följd av upptagandet har offentliggjort under de senaste tolv månaderna. Om det i dokumentet hänvisas till information i ett annat dokument, skall det anges var det dokumentet finns att få.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilken information dokumentet skall innehålla.

[S3]Bestämmelser om offentliggörandet av dokumentet finns i prospektförordningen. Dokumentet skall ges in till Finansinspektionen inom den tid som anges i artikel 27 i förordningen.

[S4]Skyldighet att upprätta ett dokument enligt första stycket skall inte gälla i fråga om icke aktierelaterade finansiella instrument som vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 50 000 euro. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: Genom paragrafen har artikel 10 i prospektdirektivet genomförts i svensk rätt.

I första stycket har ett förtydligande tillägg införts så att det framgår att bestämmelsen är tillämplig när Sverige är hemmedlemsstat. Av artikel 10.2 i prospektdirektivet följer att dokumentet skall ges in till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten. Bestämmelser om när Sverige är hemmedlemsstat har införts i 2 kap. 37–39 §§.

Undantaget i fjärde stycket från skyldigheten ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny och har kommenterats i avsnitt 7.8. Genom bestämmelsen genomförs artikel 10 i prospektdirektivet i svensk rätt. Bestämmelsen gäller för samtliga emittenter vars finansiella instrument tagits upp till handel på en reglerad marknad, dvs. i Sverige på en börs eller auktoriserad marknadsplats.

Av artikel 27 i prospektförordningen framgår att dokumentet skall göras tillgängligt på något ...

Förbud

[K6]1 c §  Finansinspektionen får tillfälligt förbjuda ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten, ett upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad eller ett offentligt uppköpserbjudande, om inspektionen har skälig anledning att anta att erbjudandet, upptagandet till handel eller uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller prospektförordningen. Ett sådant förbud får gälla under högst tio arbetsdagar.

[S2]Finansinspektionen får permanent förbjuda ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten, om inspektionen finner att bestämmelserna i denna lag eller prospektförordningen har överträtts. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny och bygger på artikel 21.3 d och f i prospektdirektivet. Den har kommenterats i avsnitt 10.2.2.

Genom bestämmelsen ges Finansinspektionen möjlighet att agera på ett effektivt sätt när bestämmelserna i lagen om handel med finansiella instrument eller prospektförordningen har överträtts. Av första stycket framgår att Finansinspektionen kan meddela ett tidsbegränsat beslut när det ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 1 c § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras möjligheten att tillfälligt eller permanent förbjuda bl.a. ett offentligt uppköpserbjudande. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 13.2.

I det nya tredje stycket har införts en rätt för Finansinspektionen att permanent förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, om inspektionen finner att lagen ...

[K6]1 d §  Finansinspektionen får förbjuda reklam som avser ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten, ett upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad eller ett offentligt uppköpserbjudande, om inspektionen har skälig anledning att anta att erbjudandet, upptagandet eller uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller prospektförordningen. Om förbudet är tillfälligt, får det gälla under högst tio arbetsdagar. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen ger Finansinspektionen möjlighet att i vissa fall förbjuda reklam i samband med ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten, ett upptagande av finansiella instrument till handel eller ett uppköpserbjudande. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 8.4.2. En sådan åtgärd kan exempelvis vidtas när reklamen innehåller information som presenteras på ett sätt som framstår som vilseledande mot bakgrund ...

Erbjudanden till allmänheten eller upptagande till handel i Sverige när Finansinspektionen inte är behörig myndighet

[K6]1 e §  När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, skall Finansinspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet, om emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 6 kap. 1 b § denna lag eller lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

[S2]Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottsligheten eller överträdelsen, får Finansinspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas skall inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska kommissionen så snart som möjligt.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om vilken ekonomisk brottslighet som avses i första stycket. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: Ändringen innebär att paragrafens tredje stycke upphävs. Det befintliga bemyndigandet i stycket flyttas till 7 kap. 2 § 1.

I promemorian föreslogs att paragrafen skulle ändras i flera avseenden, bl.a. på så sätt att det skulle framgå att underrättelseskyldigheten skulle gälla sådan ekonomisk brottslighet som vissa funktionärer hos bl.a. emittenten gjort sig skyldiga till (se Ds 2006:6 s. 249 f). Det har ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny.

Bestämmelsen motsvarar artikel 23 i prospektdirektivet och har behandlats i avsnitt 10.2.3. Med utländskt värdepappersföretag avses ett sådant utländskt företag som i det land där det har sitt säte har tillstånd att driva värdepappersrörelse.

Det sista stycket innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vilken ekonomisk brottslighet ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen behandlar vissa säkerhetsåtgärder som Finansinspektionen i egenskap av värdmedlemsstat kan vidta. Ändringarna i första och andra styckena medför att Finansinspektionens underrättelseskyldighet utvidgas

till ...

Erbjudanden eller upptagande till handel i annan stat inom EES när Finansinspektionen är behörig myndighet

[K6]1 f §  När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, får inspektionen, om behörig myndighet i en annan stat inom EES underrättat inspektionen om att emittenten eller ett värdepappersinstitut, som medverkar vid ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten i den staten, har överträtt föreskrifter som gäller i den staten eller inte fullgjort sina skyldigheter när finansiella instrument tagits upp till handel på en reglerad marknad, vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§ mot emittenten eller institutet. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny.

Bestämmelsen motsvarar artikel 23 i prospektdirektivet och har behandlats i avsnitt 10.2.3. Med värdepappersinstitut avses detsamma som i 1 kap. 2 § första stycket 4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Vite

[K6]2 §  Finansinspektionen får vid vite förelägga den som deltar eller medverkar i handel med ett finansiellt instrument att upphöra därmed, om

 1. handeln strider mot 1 kap. 2 §,
 2. föreskrifterna om förfoganden över någon annans finansiella instrument i 3 kap.1 och 3 §§ inte iakttas. Lag (1992:558).

[K6]3 §  Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om han inte fullgör skyldigheten att

 1. göra anmälan till aktiebolag och till börs eller auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 1 §,
 2. offentliggöra uppgifterna i en anmälan enligt 4 kap. 4 §,
 3. följa bestämmelserna i 5 a kap.1-3 §§ eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 a kap. 4 §,
 4. följa en anmodan enligt 6 kap. 1 a §, eller
 5. sammanställa och till Finansinspektionen ge in ett dokument enligt 1 b §. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: Ändringarna i punkten 1 följer av att flaggningsanmälan skall göras, förutom till bolaget, till Finansinspektionen i stället för som nu till börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen samt av att anmälningsskyldighet kan uppkomma även vid vissa bolagshändelser.

Enligt punkten 2 får Finansinspektionen vid vite förelägga en anmälningsskyldig att göra rättelse om ett beslut enligt 1 h § inte följs. För att undvika att den anmälningsskyldige drabbas av dubbla sanktioner bör ...

Prop. 2004/05:158: I prop. 2004/05:142 föreslås att paragrafen skall få en ny lydelse.

Den tidigare bestämmelsen i punkten 1 har behandlats i avsnitt 10.2.2. Bestämmelsen tas bort med anledning av att Finansinspektionen ges möjlighet att meddela förbud enligt 1 c § och besluta om särskild en avgift enligt 3 a §. ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller en möjlighet för Finansinspektionen att vid vissa överträdelser av bestämmelser i lagen besluta om rättelse och förena beslutet med vite.

Prop. 2004/05:142: I fjärde punkten införs en sanktion för skyldigheten att se till att investeringsrekommendationer presenteras sakligt och innehåller relevant information om intressekonflikter m.m. Sanktionen är densamma som för vissa andra överträdelser av bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument, nämligen med en möjlighet att vid vite förelägga personen att vidta rättelse. Ett föreläggande kan avse såväl fysiska som juridiska personer och oavsett om dessa av andra skäl står under inspektionens ...

Prop. 1999/2000:109: I en ny punkt 4 ges Finansinspektionen möjlighet att använda sig av vite i vissa fall då någon inte fullgör skyldighet att lämna uppgifter enligt 1 a § samma kapitel. Se vidare avsnitt 8.6.

Särskild avgift

[K6]3 a §  Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift skall tas ut av den som

 1. trots att prospektskyldighet föreligger inte ansöker om godkännande av ett prospekt enligt 2 kap. 25 §,
 2. inte ansöker om godkännande av ett tillägg till ett prospekt enligt 2 kap. 34 §,
 3. inte offentliggör ett prospekt enligt 2 kap.28 och 29 §§ eller ett tillägg till ett prospekt enligt 2 kap. 34 §,
 4. trots att skyldighet att upprätta en erbjudandehandling föreligger inte ansöker om registrering enligt 2 a kap. 5 §, eller
 5. inte offentliggör en erbjudandehandling enligt 2 a kap. 5 §.

[S2]Den särskilda avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

[S3]Avgiften tillfaller staten. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: Genom de nya punkterna 6 och 7 i första stycket införs en särskild avgift som sanktion i fall då en aktieägare inte fullgör sin anmälningsskyldighet i rätt tid eller ett aktiebolag inte offentliggör vissa uppgifter i rätt tid. I kravet på att aktieägaren skall fullgöra sin anmälningsskyldighet ligger att uppgifterna i anmälan skall vara fullständiga och korrekta. På ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny.

Finansinspektionen skall enligt första stycket besluta att en särskild avgift skall tas ut av den som är prospektskyldig och som trots detta inte ansöker om godkännande av ett prospekt enligt 2 kap. 25 § eller, i förekommande fall, inte ansöker om godkännande av ett tillägg till ett prospekt enligt 2 kap. 34 §. En särskild avgift skall också tas ut av den som inte fullgör sina skyldigheter om offentliggörande av prospekt enligt 2 kap. 28 och 29 §§ eller tillägg ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 3 a § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras skyldigheten för Finansinspektionen att besluta om en särskild avgift.

Paragrafens lydelse har anpassats till den nya ordning som innebär att erbjudandehandlingen skall ges in till Finansinspektionen inte bara för registrering utan för godkännande samt till den nya paragrafindelningen i 2 a kap.

Prop. 2015/16:26: I första stycket ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift. Någon ändring i sak är inte avsedd utan ändringen föranleds av terminologin i öppenhetsdirektivet.

Andra stycket, som anger storleken på den lägsta respektive högsta särskilda avgift som får fastställas i de fall som avses i första stycket, tas bort. Bestämmelser om lägsta respektive högsta sanktionsavgift anges i stället i nya 3 b §.

Övervägandena finns i ...

[K6]3 b §  Finansinspektionen får meddela ett beslut om en särskild avgift bara om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av, inom sex månader från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av inspektionen. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen anges inom vilken tid från överträdelsen som Finansinspektionen måste delge den berörde upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp. Tidsfristen vid överträdelser av flaggningsreglerna är två år.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.5.4.

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har sin förebild i 22 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (se prop. 1995/96:215 s. 90 f.).

Ett beslut om att ta ut en särskild avgift bör enligt bestämmelserna i ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, ersätter nuvarande 3 b § som nu betecknas 3 l §. Andra och tredje styckena genomför artikel 28b.1 c i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet). Paragrafen anger storleken på den lägsta respektive högsta sanktionsavgift som får fastställas för juridiska respektive fysiska personer för överträdelser som avses i 3 a § första stycket.

Första stycket motsvarar nuvarande 3 a § andra stycket 1 och innebär inte någon ändring i sak. ...

[K6]3 c §  Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en särskild avgift efterges helt eller delvis. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har sin förebild i 23 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Bedömningen bör utgå från omfattningen av överträdelsen i det enskilda fallet. Därvid bör beaktas både vilken bestämmelse som har överträtts och i vilken grad så har skett. Avgiften bör även kunna sättas ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28.2 i öppenhetsdirektivet (artikel 1.20 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 1 a § LBF och 25 kap. 1 a § LVM.

Paragrafen ersätter nuvarande 3 c § som nu betecknas 3 g §. I paragrafen anges när Finansinspektionen får besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av en fysisk person som ingår i en juridisk persons ledning.

I ...

[K6]3 d §  Särskild avgift skall betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

[S2]Finansinspektionens beslut om särskild avgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i första stycket.

[S3]Om särskild avgift inte betalas inom den tid som anges i första stycket, skall Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelserna har 15 kap.1113 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som förebild (jfr prop. 2002/03:139 s. 553 ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28c.1 a, b och e i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 1 b § LBF och 25 kap. 1 b § LVM.

Paragrafen ersätter nuvarande 3 d § som nu betecknas 3 m §. I paragrafen finns bestämmelser ...

[K6]3 e §  Särskild avgift som påförts faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Lag (2005:833).

Prop. 2006/07:65: Genom ändringen klargörs att särskild avgift faller bort på grund av utebliven verkställighet endast om avgiften har påförts enligt 3 a § första stycket 1–5. Särskild avgift som har påförts på grund av överträdelse av flaggningsbestämmelserna faller således inte bort om verkställighet inte har skett inom femårsfristen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.5.4.

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har sin förebild i 15 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Bestämmelsen behandlas även i avsnitt 10.3.

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28c.1 f och g i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 1 c § LBF och 25 kap. 1 c § LVM.

Paragrafen ersätter nuvarande 3 e § som nu betecknas 3 n §. I paragrafen anges hur ett antal olika faktorer som inte är hänförliga till själva överträdelsen ska inverka vid beslut om ingripanden och sanktioner mot juridiska ...

Årliga avgifter till Finansinspektionen

[K6]4 §  För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under Finansinspektionens tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

7 kap. Överklagande

Prop. 2006/07:65: Kapitlet är nytt. I bestämmelserna i kapitlet samlas de normgivningsbemyndiganden som redan finns i lagen och de nya som nu införs.

Prop. 1999/2000:109: Ändringarna innebär att kapitlet skall upphöra att gälla till följd av att bestämmelserna i 1 och 2 §§ flyttas över till insiderstrafflagen.

[K7]1 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Inspektionen får bestämma att ett beslut skall gälla omedelbart.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:85).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Innehållet i punkten 1 motsvarar nuvarande 3 kap. 4 §. I punkten 2 finns ett bemyndigande i fråga om på vilket språk flaggningsinformation skall vara upprättad. Föreskrifterna bör motsvara bestämmelserna i artikel 20 i öppenhetsdirektivet.

Enligt punkten 3 kan föreskrifter meddelas om tillsynen över vissa marknadsgaranter. Bemyndigandet ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

I punkten 5 tas bemyndigandet bort i den del som avser att meddela föreskrifter om hur skyldigheten i 4 kap. 19 § att anmäla förvärv och överlåtelser till Finansinspektionen ska fullgöras. Sådana bestämmelser finns numera i artikel 5.3 i marknadsmissbrukförordningen och detaljerade regler kommer även att finnas i tekniska standarder för tillsyn som ...

 • RH 2012:85:Mål om otillbörlig marknadspåverkan. Vid s.k. egenhandel har transaktioner som stått för endast en mindre andel av dagsomsättningen ansetts vara ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset och andra villkor för handeln med finansiella instrument.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper.
  3. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock den upphävda lagen.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:113
  Omfattning
  upph. nuvarande 2 kap; nuvarande 4 kap 1, 2, 3 §§ betecknas 5 kap 1, 2, 4 §§, nuvarande 5 kap betecknas 6 kap; ändr. 1 kap 1 §, nya 5 kap 2 §; nya 2, 4 kap, 5 kap 3 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1713) om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier motsvarande minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag som avses i 4 kap. 1 §, skall senast vid den första ordinarie bolagsstämma som hålls senare än tre månader efter ikraftträdandet skriftligen anmäla sitt innehav till bolaget och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktier i bolaget är noterade eller, om aktierna inte är noterade här i landet, till Finansinspektionen.
  Någon anmälan behöver inte göras om förvärv eller överlåtelse av aktier i bolaget tidigare anmälts i enlighet med bestämmelserna i 4 kap.
  Inom en månad från bolagsstämman skall samtliga innehav av aktier i bolaget som uppgår till eller överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget offentliggöras i enlighet med vad som i 4 kap. föreskrivs i fråga om offentliggörande av ändring i aktieinnehav.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 1, 5 §§
  CELEX-nr
  389L0298
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1992:1714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  nya 2 kap 5, 6 §§
  CELEX-nr
  389L0298
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1713 och 1992:1714

Lag (1994:803) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:85) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 6 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:318) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:190, Prop. 1994/95:130, Bet. 1994/95:NU16
  Omfattning
  nuvarande 5, 6 kap betecknas 6, 7 kap; nytt 5 kap
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1599) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:110, Prop. 1995/96:62, Bet. 1995/96:NU8
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §; ny 4 kap 2 a §
  CELEX-nr
  388L0627
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:777) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  2. För avtal som har träffats före ikraftträdandet gäller 5 kap. 1 § i dess äldre lydelse
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1996:1019) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:10, Prop. 1995/96:215, Bet. 1996/97:NU4
  Omfattning
  nuvarande 7 kap betecknas 8 kap; nytt 7 kap
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1296) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:64, Prop. 1996/97:42, Bet. 1996/97:FiU13
  Omfattning
  ändr. rubr. till 5 kap; ny 5 kap 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1999:1311) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:102, Prop. 1999/2000:18, Bet. 1999/2000:FiU12
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 1 §; ny 5 kap 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:70) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ny 4 kap 6 §
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:1094) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
upph. 7 kap; nuvarande 8 kap betecknas 7 kap; ändr. 6 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:268) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2001/02:208, Prop. 2001/02:57, Bet. 2001/02:LU20
Omfattning
upph. 5 kap 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:563) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2001/02:306, Prop. 2001/02:150, Bet. 2001/02:LU29
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
CELEX-nr
32000L0031
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:55) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 2 kap. 1 § om andelar i investeringsfonder skall också gälla andelar i sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2005:199) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:190, Prop. 2004/05:30, Bet. 2004/05:FiU24
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3 §§
CELEX-nr
32004L0069
Ikraftträder
2005-05-01

Lag (2005:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:264, Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 4 kap 6 §, 6 kap 1 a, 3 §§; ny 1 kap 3, nytt 5 a kap
CELEX-nr
32003R2273
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:833) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. När det gäller ansökningar om godkännande av prospekt som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande, skall vid tillämpning av 2 kap. 26 § ansökan anses ha kommit in till Finansinspektionen den dag lagen träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:44, Prop. 2004/05:158, Bet. 2005/06:FiU9
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 3 §§; nya 2 kap 7-37 §§, 6 kap 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 37 §§, 6 kap 1, 1 b, 1 c, 1 e, 1 f, 2 §, 3 a, 4 §§; nya 2 a, 2 b kap
CELEX-nr
32004R0809
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:912) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:454) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:276, Prop. 2005/06:140, Bet. 2005/06:LU29
Omfattning
upph. 2 a kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 1 c, 3 a §§; nytt 2 a kap
CELEX-nr
32004R0809
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1376) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3 §§
CELEX-nr
32006L0048
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:365) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
upph. 3 kap 4 §, 5 a kap 4 §, 4, 7 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 25, 34, 37 §§, 6 kap 1 a 1 b, 1 e, 3, 3 a, 3 b, 3 e, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap 37 §; nya 2 kap 38, 39 §§, 6 kap 1 g, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap 1 g, 5 §§, nya 4, 7, 8 kap
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:535) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 §§, 2 a kap 3, 6, 10 §§, 2 b kap 3 §, 4 kap 1, 14, 17, 19, 21, 22 §§, 6 kap 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§, 7 kap 1 §
CELEX-nr
32006L0031
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2009:352) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 16, 17 §§
CELEX-nr
32008L0022
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:1009) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2009/10:373, Prop. 2009/10:217, Bet. 2009/10:FiU31
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-12-07

Lag (2010:1860) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:56, Prop. 2010/11:17, Bet. 2010/11:FiU15
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 a §; ny 6 kap. 6 §
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2010:2055) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 2 b kap. 1, 4 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:732) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:268, Prop. 2010/11:95, Bet. 2010/11:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 1 §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2011-06-30

Lag (2011:880) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:315, Prop. 2010/11:135, Bet. 2010/11:FiU38
Omfattning
ändr. 4 kap. 16 §
CELEX-nr
32009L0065
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2012:189) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2011/12:184, Prop. 2011/12:70, Bet. 2011/12:FiU38
Omfattning
ändr. 2 kap. 26, 27, 34, 35, 36 §§, 4 kap. 23, 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; ny 6 kap. 5 a §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-05-15

Lag (2012:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2011/12:239, Prop. 2011/12:129, Bet. 2011/12:FiU49
Omfattning
upph. 6 kap. 1 b §, ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 34, 35 §§, 2 b kap. 1 §, 4 kap. 22 §, 6 kap. 1 e, 1 h, 3, 3 a §§; nytt 2 c kap.
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:564) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
upph. rubr.närmast efter 6 kap. 1 a §; ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 16 §
CELEX-nr
32009L0065
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:478) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2013/14:274, Prop. 2013/14:111, Bet. 2013/14:FiU29
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap.; nya 5 kap. 2, 2 a, 2 b §§
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:974) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 och 3 §§
CELEX-nr
32013L0036
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:395) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2014/15:242, Prop. 2014/15:115, Bet. 2014/15:FiU19
Omfattning
ändr. 2 kap. 34 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:712) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 2 kap. 17 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:958) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:95, Prop. 2015/16:26, Bet. 2015/16:FiU14
Omfattning
nuvarande 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§ betecknas 6 kap. 3 l, 3 g, 3 m, 3 n §§; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 39 §, 4 kap. 2, 4, 5, 10, 18, 22 §§, 6 kap. 3 a, 3 g, 3 l, 3 m, 3 n §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 6 kap. 2, 3 a §§; nya 2 kap. 40 §, 4 kap. 13 a §, 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 h, 3 i, 3 j, 3 k, 3 o §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 h, 3 m, 3 o §§
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-07-03

Lag (2016:1308) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
upph. 5 a kap.; ändr. 6 kap. 1 a, 3 §§, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:680) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 17 §, 6 kap. 1 e, 3 b, 3 f §§
Ikraftträder
2017-08-02

Lag (2018:323) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:246, Prop. 2017/18:142, Bet. 2017/18:FiU39
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:797) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01