Inaktuell version

Upphovsrättsförordning (1993:1212)

Version: 1996:865

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1993-11-25
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 1996:865
Upphäver
Förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns verkställighetsföreskrifter till lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Förordning (1994:194).

2 §  Med framställning av exemplar för kompletteringsändamål i 16 § första stycket 1 upphovsrättslagen avses fall när

 1. ett exemplar av ett verk är ofullständigt; om verket har kommit ut i delar avses dock endast fallet att den del som saknas inte kan köpas i handeln, eller
 2. exemplar av ett verk inte kan köpas i handeln och exemplarframställningen sker hos ett arkiv eller bibliotek som har rätt att få pliktexemplar av den aktuella produkttypen.

[S2]Första stycket gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46 och 48--49 a §§upphovsrättslagen. Förordning (1994:194).

Framställning av talböcker

3 §  När ljudupptagningar av litterära verk (talböcker) framställs med stöd av 17 § andra stycket upphovsrättslagen skall

 1. upphovsmannen meddelas, om det kan ske utan besvär,
 2. talböckerna förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 § upphovsrättslagen, och
 3. framställaren upprätta ett register över de talböcker som framställs.

Framställning av upptagningar för ljudradio- och televisionsutsändningar

4 §  När ett radio- eller televisionsföretag gör en upptagning med stöd av 26 e § 1 upphovsrättslagen eller en bestämmelse som hänvisar till den bestämmelsen gäller att upptagningen

 1. skall göras med företagets egen utrustning,
 2. får användas endast vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid varefter den, om inte något annat följer av 3, skall utplånas,
 3. får överlämnas endast till och bevaras endast i ett arkiv hos ett sådant företag som har tillstånd av regeringen enligt 2 kap. 2 § första stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844); så får dock ske endast om upptagningen har dokumentariskt värde,
 4. får föras över på nytt underlag, varvid originalupptagningen skall utplånas, och
 5. får brukas för framställning av ett särskilt exemplar av upptagningen vilket skall användas för utsändning; efter utsändningen skall upptagningen på det särskilda exemplaret utplånas. Förordning (1996:865).

Talan om förbud mot kränkande återgivning

5 §  Rätt att föra talan enligt 51 § upphovsrättslagen har Svenska Akademien, Musikaliska akademien och Akademien för de fria konsterna, var och en för sitt område.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Upphovsrättsförordning (1993:1212)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:194) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:865) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (2005:362) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2010:711) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2014:883) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Omfattning
nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 4, 5, 6 §§; ändr. 1, 2 §§; rubr. närmast före nuvarande 3, 4, 5 §§ sätts närmast före nya 4, 5, 6 §§; ny 3 §, rubr. närmast före 3 §
CELEX-nr
32012L0028
Ikraftträder
2014-10-29

Förordning (2016:376) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2017:326) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Omfattning
ändr. 4 §, rubr. närmast före 2, 4 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:1100) om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

Omfattning
ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2018-10-11