Upphävd författning

Förordning (1994:1756) om vissa gränsarbetares rätt till tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Version:

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1756
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En förälder som är bosatt i Danmark, Finland eller Norge har för vård av barn som är bosatt med föräldern i något av dessa länder rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 § första--tredje styckena, 10 a och 11 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring under förutsättning

  1. att han eller hon på grund av förvärvsarbete i Sverige skall omfattas av svensk lagstiftning om social trygghet enligt vad som följer av
    1. förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, eller
    2. av den nordiska konventionen den 15 juni l992 om social trygghet, och
  2. att han eller hon enligt artikel 1. b i förordning (EEG) nr 1408/71 är att anse som gränsarbetare.

Ändringar

Förordning (1994:1756) om vissa gränsarbetares rätt till tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

    Ikraftträder
    1995-01-01

Förordning (2011:1014) om upphävande av förordningen (1994:1756) om vissa gränsarbetares rätt till tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
upph.