Lag (1994:1920) om allmän löneavgift

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1920 i lydelse enligt SFS 2016:1054
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som enligt 2 kap.socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

[S2]I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen. Lag (2015:472).

Prop. 2013/14:116: I paragrafens andra stycke görs ett tillägg med innebörden att allmän löneavgift inte ska betalas på sådana ersättningar på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i 2 kap. 28 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980).

I paragrafen görs även några språkliga justeringar.

Prop. 2000/01:8: Skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen har kopplats till den som ger ut avgiftspliktig ersättning i stället för till den som anses som arbetsgivare, som gäller enligt nuvarande ordning (se avsnitt 6.2.2). Som en konsekvens av detta har skyldigheten att betala allmän löneavgift kopplats till den som skall betala arbetsgivaravgifter ...

Prop. 2007/08:29: I paragrafens andra stycke görs ett tillägg med innebörden att allmän löneavgift inte heller ska betalas på sådana ersättningar på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt den föreslagna bestämmelsen i 2 kap. 29 § socialavgiftslagen (2000:980). Om någon av förenklingsreglerna i 2 kap. 30 § andra eller tredje stycket är tillämplig kan det medföra att 2 ...

Prop. 2014/15:50: I paragrafens andra stycke görs ett tillägg med innebörden att allmän löneavgift inte ska betalas på sådana ersättningar på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i 2 kap. 28 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980).

I paragrafen görs även några språkliga justeringar.

2 §  Den som enligt 3 kap.socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

[S2]Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap.15 eller 16 §socialavgiftslagen. Lag (2015:472).

Prop. 2013/14:116: I paragrafens andra stycke görs ett tillägg med innebörden att allmän löneavgift inte ska betalas på sådana inkomster på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i 3 kap. 15 a § första stycket socialavgiftslagen.

I paragrafen görs även några språkliga justeringar.

Prop. 2000/01:8: Hänvisningen till 1 kap. 2 § SAL har ändrats till att avse skyldigheten att betala egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen.

Prop. 2007/08:29: I paragrafens första stycke införs en ny tredje mening med innebörden att allmän löneavgift inte ska betalas på sådana inkomster på vilka bara ålderspensionsavgift betalas enligt den föreslagna bestämmelsen i 3 kap. 16 a § socialavgiftslagen. Om en enskild näringsidkare även har inkomster som är fullt avgiftspliktiga ska allmän löneavgift betalas på dessa inkomster. Om någon av förenklingsreglerna i 3 kap. 16 b § andra eller ...

Prop. 2014/15:50: I paragrafens andra stycke görs ett tillägg med innebörden att allmän löneavgift inte ska betalas på sådana inkomster på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i 3 kap. 15 a § första stycket socialavgiftslagen.

I paragrafen görs även några språkliga justeringar.

3 §  Allmän löneavgift tas ut med 10,72 procent av underlaget och tillfaller staten. Lag (2016:1054).

Prop. 2013/14:116: Av ändringen i paragrafens andra stycke följer att den nuvarande nedsättningen av löneavgiften, som innebär att löneavgiften tas ut med en fjärdedel av procenttalet för full avgift, slopas för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år. För personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år görs ingen förändring av nedsättningen.

Prop. 2006/07:84: Paragrafen ändras redaktionellt på så sätt att procenttalet får två decimaler (första stycket).

I paragrafen införs ett nytt andra stycke med anledning av att bara halva löneavgiften skall tas ut för dem som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år. Det innebär för närvarande att löneavgiften för denna grupp kommer att uppgå till 2,20 procent av avgiftsunderlaget. Avgiftsunderlaget är enligt 1 § det som gäller för arbetsgivaravgifterna och enligt 2 § det som gäller för egenavgifterna. ...

Prop. 2014/15:50: Av ändringen i paragrafens andra stycke följer att den nuvarande nedsättningen av löneavgiften, som innebär att löneavgiften tas ut med en fjärdedel av procenttalet för full avgift, slopas för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år. För personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år görs ingen förändring av nedsättningen.

Prop. 2008/09:7: Ändringen innebär att den åldersgrupp som omfattas av nedsättningen utvidgas till att även gälla personer under 18 år och personer som vid årets ingång har fyllt 25 men inte 26 år. Den reducerade avgiftssatsen för åldersgruppen sänks dessutom till en fjärdedel av procenttalet för full avgift och den nya reducerade procentsatsen ska som tidigare anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Lagen föreslås träda i kraft ...

4 §  I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap.socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2001:1237).

Prop. 2000/01:8: Hänvisningen till 5 kap. SAL har ändrats till att avse socialavgiftslagens bestämmelser med motsvarande innebörd, vilka återfinns i den lagens 4 kap.

Prop. 2001/02:25: Att bestämmelserna om avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) skall tillämpas även i fråga om allmän löneavgift framgår av 1 kap. 6 § den nya lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. En särskild bestämmelse om det behövs således inte i lagen om allmän löneavgift.

5 §  Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag. Lag (2003:547).

6 §  Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2007:285).

Prop. 2006/07:84: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1920) om allmän löneavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas
  1. på lön eller annan ersättning som betalas ut efter utgången av år 1994,
  2. på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1996 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsår tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:149, Prop. 1994/95:122, Bet. 1994/95:SkU16
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:683) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 4 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1067) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön i pengar eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1998. På lön i pengar eller annan ersättning som betalas ut under år 1997 skall allmän löneavgift tas ut med 2,60 procent.
  3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som uppbärs under år 1997 är den allmänna löneavgiften 2,60 procent. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:22, Prop. 1995/96:209, Bet. 1996/97:SfU4
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:939) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1998.
  3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:700) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1999.
 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 1999. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:966) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2000.
 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2000. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1291) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:995) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser i 1 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga om ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser i 2 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1005) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2001.
 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2001. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1237) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:974) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2003.
 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2003. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2002 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:24, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:547) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:822) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2004.
 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2004. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2003 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2003 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1197) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Förarbeten
Rskr. 2003/04:120, Prop. 2003/04:21, Bet. 2003/04:SkU12
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1057) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2005.
 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:47, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:828) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2006.
 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2006. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:285) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 juni 2007. På lön eller annan ersättning som betalas ut under perioden den 1 juli 2007 till och med den 31 december 2007 skall dock procenttalet enligt 3 § andra stycket vara 3,60 i stället för 2,20.
 3. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 30 juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:157, Prop. 2006/07:84, Bet. 2006/07:SfU10
Omfattning
ändr. 3 §; ny 6 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:967) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2007.
 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:30, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:1267) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2008.
 3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:95, Prop. 2008/09:7, Bet. 2008/09:SfU5
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1159) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2009.
 3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:42, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1828) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter den 31 december 2010.
 3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. Lag (2010:1828).
Förarbeten
Rskr. 2010/11:64, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1281) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter den 31 december 2011.
 3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:756) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut efter den 31 december 2012.
 3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2014:1466) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:178) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 april 2015.
 3. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:147, Prop. 2014/15:50, Bet. 2014/15:SfU10
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2015-05-01

Lag (2015:472) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
 2. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.
Vid tillämpningen av 3 § på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Lag (2015:774).
 1. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.
Vid tillämpningen av 3 § på inkomst enligt 2 § som uppbärs under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015 respektive såväl före som efter den 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 1 augusti 2015 respektive tiden efter den 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret. Lag (2015:774).
Förarbeten
Rskr. 2014/15:255, Prop. 2014/15:99, Bet. 2014/15:FiU21
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2015:774) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2015.
 3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §, p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:472
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:1054) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2016.
 3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01