Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

Version:

Departement
Utrikesdepartementet UD
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:716
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
De institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) som anges i bilaga till denna lag kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.
Föreskrifter om immunitet och privilegier för ESK: s institutioner finns i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Bilaqa
De institutioner som avses i denna lag är:
  1. ESK-sekretariatet.
  2. Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Ändringar

Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

    Förarbeten
    Rskr. 1993/94:378, Prop. 1993/94:192, Bet. 1993/94:JuU32
    Ikraftträder
    1994-07-01