Upphävd författning

Förordning (1994:801) om anmälan av investeringsprojekt på petroleum-, naturgas- och elektricitetsområdena

Version:

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:801
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna ej med här.

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

2 §  Följande rättsakter inom Europeiska gemenskapen (EG), som det hänvisas till i bilaga IV till EES-avtalet, skall gälla som svensk förordning:

 1. Rådets förordning (EEG) nr 1056/72 av den 18 maj 1972 om anmälan till kommissionen av investeringsprojekt av intresse för gemenskapen inom petroleum-, naturgas- och elektricitetssektorerna.
 2. Rådets förordning (EEG) nr 1215/76 av den 4 maj 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1056/72 om anmälan till kommissionen av investeringsprojekt av intresse för gemenskapen inom petroleum-, naturgas- och elektricitetssektorerna.

3 §  Av lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) framgår att vid tillämpningen av reglerna bestämmelserna i följande protokoll skall gälla:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning.
 2. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté mellan länderna inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).
 3. Protokoll 1 till avtalet om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol mellan EFTA-länderna.

4 §  Som bilaga 1--2 till denna förordning finns den svenska texten till de förordningar som anges i 2 §/n1/.

[S2]De protokoll som anges i 3 § finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

5 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha lika giltighet.

6 §  När det i förordningarna i 2 § sägs att en medlemsstat skall fullgöra olika uppgifter, skall dessa för Sveriges vidkommande fullgöras av Närings- och teknikutvecklingsverket.

Ändringar

Förordning (1994:801) om anmälan av investeringsprojekt på petroleum-, naturgas- och elektricitetsområdena

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1594) om upphävande av förordningen (1994:801) om anmälan av investeringsprojekt på petroleum-, naturgas- och elektricitetsområdena

  Omfattning
  upph.