Lag (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995

Version:

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1994-06-16
Ändring införd
SFS 1994:961 i lydelse enligt SFS 1995:895
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid utbetalning av kommunal- eller landstingsskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall för inkomståret 1995 kommunalskattemedlen minskas med 851 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1994 och landstingsskattemedlen med 252 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1994.

[S2]För en kommun som inte ingår i ett landsting skall kommunalskattemedlen minskas med 1 103 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1994. Lag (1995:895).

2 §  Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall fordran vid ingången av år 1995 minskas med 6,8 procent. Lag (1994:1965)

Ändringar

Lag (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:442, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:FiU19
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1965) om ändring i lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Lag (1995:895) om ändring i lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:416, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU19
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01