Upphävd författning

Förordning (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

Version:

Departement
Justitiedepartementet F
Utfärdad
1995-09-07
Ändring införd
SFS 1995:1060 i lydelse enligt SFS 2000:1123
Ikraft
1995-10-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om personregister som med hjälp av automatisk databehandling förs med stöd av lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik.

Registerändamål

2 §  Personregistret får föras för ändamål som anges i 2 § lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik och som specificeras för varje register i bilagan till denna förordning.

Registerinnehåll

3 §  Personregistret får, med de inskränkningar som anges i 3 § lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik, innehålla identitetsuppgifter och andra uppgifter som behövs för att framställa statistik samt de tekniska och administrativa uppgifter som i övrigt behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

[S2]Uppgifter av det slag som avses i 1 § första stycket 1--3 samma lag får dock registreras endast i den utsträckning som anges i bilagan.

Inhämtande av uppgifter

4 §  Uppgifter till personregistret får inhämtas genom sambearbetning med andra personregister som framgår av bilagan.

[S2]Uppgifter får också inhämtas från enskilda på frivillig grund eller enligt vad som framgår av särskilda föreskrifter om uppgiftsskyldighet.

Gallring

5 §  Innan en myndighet gallrar uppgifter enligt 6 § första stycket lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik skall den underrätta Riksarkivet.

[S2]Riksarkivet får föreskriva om undantag från gallring enligt 6 § andra stycket samma lag.

Bilaga

Personregister för officiell statistik

INNEHÅLL

Statistikansvarig myndighet Personregister
1 Statistiska centralbyrån (SCB) 1.1 Löner och sysselsättning för anställda
1.2 Sysselsättningsregistret
1.3 Registret över kontrolluppgifter
1.4 Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
1.5 Registret över totalbefolkningen (RTB)
1.7 Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF)
1.8 Årliga undersökningar av hushållens ekonomi (HEK)
1.9 Levnadsförhållandena i samhället (ULF)
1.10 Hushållens utgifter
1.11 Kandidater vid allmänna val
1.12 Valdeltaganderegistret
1.13 Valbeteendeundersökningen
1.14 Partisympatiundersökningar (PSU) 1.15 Register för databasservice
2 Arbetsmiljöverket 2.1 Arbetsmiljön 2.2 Arbetsorsakade besvär
3 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 3.1 Brottsstatistikregistret 3.2 För brott lagförda personer
3.3 Register över lagföringar för narkotikabrott
4 Finansinspektionen 4.1 Börsaktieägarregistret
5 Högskoleverket 5.1 Universitets- och högskoleregistret
6 Statens jordbruksverk 6.1 Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU)
6.2 Deklarationsundersökning för jordbrukare och jordbrukarnas taxerade nettointäkter m. m.
6.3 Jordbrukarnas tillgångar och skulder
7 Riksförsäkringsverket (RFV) 7.1 Statistikregistret över ekonomiskt stöd till familjer med barn
7.2 Statistikregistret över ersättning vid sjukdom och handikapp
7.3 Statistikregistret över ersättning beträffande ekonomisk trygghet vid ålderdom samt vissa andra utbetalningar
8 Statens skolverk 8.1 Lärarregistret 8.2 Elevregistret
9 Socialstyrelsen (SoS) 9.1 Socialtjänstens individinriktade insatser
10 Statens institut för kom munikationsanalys (SIKA) RVU) 10.1 Resvaneundersökningen (Riks-
10.2 Vägtrafikolycksstatistik
Statistikansvarig myndighet
1 Statistiska centralbyrån (SCB)
Register
1.1 Löner och sysselsättning för anställda
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • löner och sysselsättning för anställda.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • anställdas löner.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
-- Utbildningsregistret vid SCB, -- Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) vid SCB, -- Lärarregistret, -- personregister som förs löner och andra förmåner, -- personregister som förs av kommuner, landsting och församlingar för administration av löner och andra förmåner.för administration av statliga
Register
1.2Sysselsättningsregistret
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
-- sysselsättningen, -- pendlingsströmmar mellan bostäder och arbetsplatser.
Innehåll
Registret får utöver till vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • arbetstagares inkomstförhållanden.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
-- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Registret över kontrolluppgifter, -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), -- Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) vid SCB,
Register
1.3Registret över kontrolluppgifter
Ändamål
Registret får användas för insamling av uppgifter för urvalsdragningar till andra register för officiell statistik. Registret får vidare utgöra grund för statistiska redovisningar av
-- sysselsättningen, -- pendlingsströmmar mellan bostäder och arbetsplatser.
Innehåll
Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • arbetstagares inkomstförhållanden.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • Centrala skatteregistret vid Riksskatteverket (RSV), -- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), -- Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) vid SCB,
Register
1.4Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • befolkningens arbetskraftsstatus

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • arbetssökandes frånvaro från arbetet, -- arbetstagares frånvaro från arbetet, -- arbetstagares löner.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
-- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) centrala statistikregister, -- Sysselsättningsregistet. -- Utbildningsregistret vid SCB.
Register
1.5Registret över totalbefolkningen (RTB)
Ändamål
Registret får användas för insamling av uppgifter för urvalsdragningar till andra register för officiell statistik. Registret får vidare utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • befolkningen och dess inkomster.
Registret får också användas för
-- individstatistiken, -- kontroll av personnummer och komplettering med födelsenummer, -- registervård av myndighetens register, -- behörighetskontroll när information lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).
Innehåll
Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • nationalitet, -- enskildas inkomstförhållanden.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • Aviseringsregistret, -- lokala folkbokföringsregister, -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF).
Register
1.7Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF)
Ändamål
Registret får användas för insamling av uppgifter för urvalsdragningar till andra register för officiell statistik. Registret får vidare utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • inkomst- och förmögenhetsfördelningen beträffande fysiska personer.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
-- enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden, -- att enskilda uppburit ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620).
Sambearbetning
Uppgifter till registret får hämtas från
-- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Centrala skatteregistret vid Riksskatteverket (RSV), -- Riksförsäkringsverkets personregister, -- Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) vid SCB, -- Registret över kontrolluppgifter, -- personregister som för vid Försvarsmakten för administration av löner och andra förmåner, -- registret Socialtjänstens individinriktade insatser, -- Förmånstagarregistret vid Statens löne- och pensionsverk, -- Pensionsutbetalningsregistret vid Kommunernas pensionsanstalt, -- personregister som förs vid Centrala studiestödsnämnden (CSN), -- Utbildningsregistret vid SCB, -- Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) centrala statistikregister, -- personregister i fastighetsdatasystemet vid Lantmäteriverket, -- Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, -- Värdepapperscentralens (VPC) personregister.
Register
1.8Årliga undersökningar av hushållens ekonomi (HEK)
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • fördelningen för olika grupper av hushåll och individer inom områdena boende, hälsa, sysselsättning, inkomst/ekonomi, utgifter, skatter, avgifter, utbildning, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer inklusive familje- och uppväxtförhållanden, fritid och transporter.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
-- enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden, -- ersättningar i samband med egen eller anhörigs ohälsa, -- att den enskilde uppburit ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620).
Sambearbetning
Uppgifter till registret får hämtas från
-- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), -- registret Deklarationsundersökning för jordbrukare och jordbrukarnas taxerade nettointäkter m. m., -- Registret över kontrolluppgifter, -- Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, -- Riksförsäkringsverkets personregister, -- Lantbruksregistret (LBR) vid SCB, -- Centrala företags- och och arbetsställeregistret (CFAR) vid SCB, -- Utbildningsregistret vid SCB, -- Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) centrala statistikregister, -- personregister som förs av kommuner och landstings för administration av tjänster samt avgifter för dessa, -- registret Socialtjänstens individinriktade insatser, -- personregister som förs av kommuner (för tillförande av uppgifter om återbetaltning av ekonomisk hjälp). -- Centrala skatteregistret vid RSV.
Register
1.9Levnadsförhållandena i samhället (ULF)
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
-- levnadsförhållanden inom områdena boende, hälsa, sysselsättning, arbetsmiljö, inkomster/ekonomi, utbildning, social rörlighet, trygghet och säkerhet, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer inklusive familje- och uppväxtförhållanden, fritid och transporter, -- förändringar av levnadsförhållandena.
Innehåll
Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden, -- hälsotillstånd och sjukdom, -- sociala relationer inklusive familje- och uppväxtförhållanden, -- nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
-- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Registret över befolkningsförändringar vid SCB, -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), -- Registret över kontrolluppgifter, -- Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, -- Statistikregistret över ersättning vid sjukdom och handikapp, -- registret Socialtjänstens individinriktade insatser, -- Utbildningsregistret vid SCB, -- Arbetsställeregistret vid SCB.
Register
1.10Hushållens utgifter
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • olika hushållsgruppers utgifter för olika varor och tjänster, -- tidsanvändning och värde för hemproduktion, -- samband mellan inkomster, utgifter, tidsanvändning och kostvanor, -- befolkningens kostvanor, -- attityder, kunskaper och beteenden avseende konsumtion.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
-- enskildas inkomst och förmögenhetsförhållanden, -- ersättningar i samband med egen eller anhörigs ohälsa, -- att den enskilde uppburit ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620).
Sambearbetning
Uppgifter till registret får hämtas från
-- registret Årliga undersökningar av hushållens ekonomi (HEK).
Register
1.11Kandidater vid allmänna val
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • kandidater vid allmänna val i syfte att söka belysa bl.a. fördelningen vad gäller kön och ålder samt mellan svenska och utländska medborgare.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • partibeteckning, -- nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
-- valmyndigheternas kandidatregister, -- personregister som förs vid länsstyrelserna, -- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Registret över valstatistik vid SCB.
Register
1.12Valdeltaganderegistret
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • valdeltagandet inom olika befolkningsgrupper.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • enskildas inkomstförhållanden, -- nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
-- Arbetskraftsundersökningarna (AKU), -- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- registret Utländska medborgare med kommunal rösträtt vid SCB, -- röstlängder vid valmyndigheter.
Register
1.13Valbeteendeundersökningen
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • röstningsförhållanden inom olika befolkningsgrupper och förändringar i jämförelse med tidigare val.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
-- enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden, -- enskildas åsikter i politiska sakfrågor och partipreferens, -- nationalitet.
Sambearbetning
Uppgifter till registret får hämtas från
-- röstlängder vid valmyndigheter, -- Registret över totalbefolkningen (RTB).
Register
1.14Partisympatiundersökningar (PSU)
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • aktuella opinioners och attityders (partisympatier, röstningssympatier och EU-sympatier etc.) fördelning i väljarkåren och delar av denna, -- ställning och förväntningar inför samt deltagande i allmänna val, EU-val etc. i väljarkåren och delar av denna.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
-- enskildas inkomstförhållanden, -- enskildas inställning i aktuella opinions- och samhällsfrågor,
-- enskildas inställning och förhållande till politiska partier.
Sambearbetning
Uppgifter till registret får hämtas från
-- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), -- personregister för folk- och bostadsräkningar vid SCB, -- röstlängder vid valmyndigheter.
Register
1.15Register för databasservice
Ändamål
Registren får utgöra grund för Statistiska centralbyråns (SCB) databasservice enligt 2 och 3 §§ förordningen (1988:137) med instruktion för centralbyrån.

Innehåll

Registren för databasservice består av kopior av följande personregister
-- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Registret över befolkningsförändringar vid SCB, -- personregister som inrättats för folk- och bostadsräkningar, -- Fastighetstaxeringsregistret vid SCB, -- Utbildningsregistret vid SCB, -- registret Arbetskraftsundersökningarna (AKU), -- Registret över kontrolluppgifter, -- Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) vid SCB, -- Utrikeshandelsregistret vid SCB, -- Lantbruksregistret (LBR) vid SCB, -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), -- Årliga sysselsättningsregistret (ÅRSYS) vid SCB, -- Registret över utbildning-arbetsmarknad (UA-registret), -- För brott lagförda personer, -- Levnadsförhållandena i samhället (ULF), -- Mervärdeskatteregistret vid SCB. -- Bilstatistikregistret vid SIKA.
Sambearbetning
Ett register för databasservice får sambearbetas med ett annat sådant register.
Statistikansvarig myndighet
2Arbetsmiljöverket
Register
2.1Arbetsmiljön
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
-- arbetsmiljöförhållanden, -- samband mellan arbetsförhållanden och hälsa,
Innehåll
Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • enskildas sjukfrånvaro och dess art.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • registret Arbetskraftsundersökningarna (AKU),
Register
2.2Arbetsorsakade besvär
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • besvär relaterade till arbetet.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • enskildas sjukfrånvaro och dess art.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • registret Arbetskraftsundersökningarna (AKU),
Statistikansvarig myndighet
3Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Register
3.1Brottsstatistikregistret
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • brottslighetens sammansättning och variationer i tid och rum, -- återfall i brott, -- förekomsten av straffprocessuella frihetsberövanden.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • anmälda brott och misstänkta personer.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • Rikspolisstyrelsens personregister, -- Riksåklagarens personregister, -- Aviseringsregistret.
Register
3.2För brott lagförda personer
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • den genom dom, strafföreläggande, ordningsbot eller åklagares beslut om åtalsunderlåtelse konstaterade brottsligheten och dennas fördelning efter brottets art och brottspåföljd, -- återfall i brott, -- brottmålsprocesser.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • innehållet i domar i brottmål, ordningsförelägganden, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser, -- nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • Rikspolisstyrelsens personregister, -- Brottsstatistikregistret, -- Aviseringsregistret.
Register
3.3Register över lagföringar för narkotikabrott
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • lagföringen i narkotikamål.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • innehållet i domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser, -- nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • personregister som förs vid de allmänna domstolarna, -- Rikspolisstyrelsens personregister, -- registret För brott lagförda personer, -- Aviseringsregisret.
Statistikansvarig myndighet
4Finansinspektionen
Register
4.1Börsaktieägarregistret
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • aktieägandets fördelning över olika samhällssektorer.

Innehåll

Registren får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • enskilda personers aktieinnehav.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • Värdepapperscentralens (VPC) personregister.
Statistikansvarig myndighet
5Högskoleverket
Register
5.1Universitets- och högskoleregistret
Bestämmelser om registrets ändamål och innehåll samt om sambearbetning finns i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.
Statistikansvarig myndighet
6Statens jordbruksverk
Register
6.1Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU)
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar nationellt och inom EU av
 • intäkter, kostnader och andra förhållanden inom jordbruket.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • jordbrukares intäkter och kostnader i jord- och skogsbruket, -- jordbrukares inkomst- och förmögenhetsförhållanden i övrigt.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
-- Lantbruksregistret (LBR) vid SCB, -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), -- personregister som förs för bokföringsändamål.
Register
6.2Deklarationsundersökning för jordbrukare och jordbrukarnas taxerade nettointäkter m.m.
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • jordbrukares intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder,
 • speciella analystiska frågeställningar avseende jordbruk.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • jordbrukares intäkter och kostnader i jord- och skogsbruket, -- jordbrukares inkomst- och förmögenhetsförhållanden i övrigt.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • Lantbruksregistret (LBR) vid SCB, -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF).
Register
6.3Jordbrukarnas tillgångar och skulder
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • jordbrukarnas tillgångar och skulder, -- kapitalförsörjningen inom jordbruket.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • jordbrukares intäkter och kostnader i jord- och skogsbruket, -- jordbrukares inkomst- och förmögenhetsförhållanden i övrigt.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • registret Deklarationsundersökning för jordbrukare och jordbrukarnas taxerade nettointäkter m.m., -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), -- Lantbruksregistret (LBR) vid SCB.
Statistikansvarig myndighet
7Riksförsäkringsverket (RFV)
Register
7.1Statistikregistret över ekonomiskt stöd till familjer med barn
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
-utfallet av bidrag och annat ekonomiskt stöd till familjer med barn som handläggs inom socialförsäkrings- och bidragssystemet.
Innehåll
Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • enskildas inkomstförhållanden, - nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • personregister som förs av de allmänna försäkringskassorna, - personregister som förs av RFV, - personregister som förs av Statens löne- och pensionsverk, - personregister som förs av Kommunsektorns Pension AB.
Register
7.2Statistikregistret över ersättning vid sjukdom och handikapp
Ändamål Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av - utfallet av ersättningar och andra ekonomiska förmåner vid sjukdom och handikapp som handläggs inom socialförsäkrings- och bidragssystemet samt av uppgifter om sjukdomsfall som ger rätt till sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.
Innehåll Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om - enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden, - tandläkares arvoden och taxor, - nationalitet.
Sambearbetning Uppgifter till registret får hämtas från - personregister som förs av de allmänna försäkringskassorna, - personregister som förs av RFV, - personregister som förs av Statens löne- och pensionsverk, - personregister som förs av Kommunsektorns Pension AB.
Register
7.3Statistikregistret över ersättning beträffande ekonomisk trygghet vid ålderdom samt vissa andra utbetalningar
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
-utfallet av pensioner och andra ekonomiska förmåner vid ålderdom som handläggs inom socialförsäkrings- och bidragssystemet.
Registret får vidare utgöra grund för statistiska redovisningar av utfallet av vissa andra ersättningar såsom
 • familjebidrag och dagpenning till totalförsvarspliktiga, - utbildningsbidrag.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
- -enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden, nationalitet.
Sambearbetning
Uppgifter till registret får hämtas från
-personregister som förs av de allmänna försäkringskassorna,
- -personregister som förs av RFV, personregister som förs av Statens löne- och pensionsverk,
-personregister som förs av Kommunsektorns Pension AB,
-personregister som förs av Premiepensionsmyndigheten.
Statistikansvarig myndighet
8Statens skolverk
Register
8.1Registret över pedagogisk personal
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av pedagogisk personal (lärare, förskollärare och fritidspedagoger) i det offentliga skolväsendet, fritidshem och fristående skolor avseende - personaltillgång, - omsättning på personal, - tjänstgöringens omfattning, - utbildning.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • enskildas inkomstförhållanden.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • personregister som förs av kommuner och andra skolhuvudmän, -- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Universitets- och högskoleregistret, -- Utbildningsregistret vid SCB.
Register
8.2Elevregistret
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
-- skolväsendets omfattning och inriktning, -- elevernas övergång till studier i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller högskola, -- elevernas val av utbildning i gymnasieskolan och i vilken mån förstahandsval kunnat tillgodoses, -- omfattningen av elevernas studievägsbyten och studieavbrott, -- elevernas fullföljande av utbildning, -- elevernas val av kurser och ämnen, -- elevernas betyg och ofullständigheter i betygen, -- olika elevgruppers väg genom utbildningssystemet.
Innehåll
Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • betyg, -- nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • personregister som förs av kommuner och andra skolhuvudmän, -- personregister som förs vid Centrala studiestödsnämnden (CSN), -- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Universitets- och högskoleregistret, -- Utbildningsregistret vid SCB.
Statistikansvarig myndighet
9Socialstyrelsen (SoS)
Register
9.1Socialtjänstens individinriktade insatser
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • insatser enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1992:1068) om introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), -- behandlingsgången för de personer som varit aktuella hos socialnämnden, vid hem för vård eller boende och/eller kriminalvård.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • familjen, hushållet, nationaliteten och födelselandet, -- insatser enligt socialtjänstlagen (1980:620), -- ingripande med stöd av LVU, -- ingripande stöd av LVM, -- utbetalade belopp, ändamål, tid och hushållsstatus samt arbetslöshets- och arbetsmarknadsåtgärder för enskilda som fått ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, -- utbetalade belopp, ändamål, tid och hushållsstatus samt arbetslöshets- och arbetsmarknadsåtgärder för enskilda som fått ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
-- personregister som förs av kommunerna, -- personregister som förs vid Statens institutionsstyrelse, -- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- databasen HÄNDEL vid Arbetsmarknadsstyrelsen
Statistikansvarig myndighet
10Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Register
10.1Resvaneundersökningen (Riks-RVU)
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • enskilda personers resvanor.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • enskilda personers inkomster och förmögenheter.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
 • Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Sysselsättningsregistret, -- Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF).
Register
10.2Vägtrafikolycksstatistik
Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
 • trafiksäkerhetsläget och dess utveckling vad gäller olyckor och trafikskadade personer.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla uppgifter om
 • bilförare som av polisen registrerats som skäligen misstänkta för påverkan av alkohol eller annan drog, -- brottsbelastning, -- inskrivna i sluten vård i samband med trafikolycka.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från
-- Registret över totalbefolkningen (RTB), -- Bilstatistikregistret vid SIKA, -- registret För brott lagförda personer, -- Körkortsregistret vid Vägverket, -- register för analys av blod och utandningsluft vid Rättsmedicinalverket och Statens Kriminaltekniska laboratorium, (får tillförande av uppgifer om påverkansgrad) -- Sjukvårdsregistret vid Socialstyrelsen
Förordning (2000:1123).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1995.
  2. Lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik och denna förordning skall t.o.m. den 31 december 1998 inte tillämpas på:
   • Cancerregistret och Medicinska födelseregistret inklusive Missbildningsregistret vid Socialstyrelsen, och
   • Lantbrukets företagsregister vid Statistiska centralbyrån. Förordning (1996:1304).
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1996:723) om ändring i förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1304) om ändring i förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter får dock, såvitt avser punkterna 1.5 och 3.1-3.3 i bilagan, tillämpas intill utgången av år 1997.
  Omfattning
  ändr. övergångsbest., bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:962) om ändring i förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter får dock tillämpas intill utgången av juni 1998.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1330) om ändring i förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (1999:40) om ändring i förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock avsnittet 1.5 i bilagan i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:749) om ändring i förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-10-11

Förordning (2000:743) om ändring i förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-11-01

Förordning (2000:1123) om ändring i förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2001:100

Omfattning
upph.