Förordning (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:898 i lydelse enligt SFS 2017:971
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1983:814) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sjöfartsverket beslutar enligt 1 och 2 §§ lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

[S2]Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrifter enligt 3 § lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn. Förordning (2008:1130).

2 §  När Sjöfartsverket överlämnar en fråga om allmän farled eller allmän hamn till regeringen för prövning enligt 17 kap.1 eller 3 §miljöbalken, ska verket i sitt yttrande enligt 1 c § lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn bland annat lämna de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken följs samt uppgift om de samråd som skett enligt 6 kap.miljöbalken. Även i övrigt ansvarar Sjöfartsverket för att ett tillräckligt underlag finns för regeringens prövning. Förordning (2017:971).

Ändringar

Förordning (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2008:1130) om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2017:971) om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01