Upphävd författning

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Version: 2003:1051

Departement
§Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2003:1051
Upphäver
Förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kap.miljöbalken.

2 §  Skyldigheten enligt 6 kap. 1 § första stycket miljöbalken att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning gäller inte vid en ansökan om tillstånd till

 1. en åtgärd som avses i 13 eller 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
 2. en verksamhet eller åtgärd för vilken tillståndsplikt har föreskrivits med stöd av 39, 40 eller 42 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt
 3. markavvattning enligt 11 kap.miljöbalken om ansökan avser en markavvattning, vars miljöpåverkan är utan betydelse. Förordning (1998:1350).

 • MÖD 2004:71:Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område----- Miljööverdomstolen har avslagit ansökan om tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område med hänvisning till att valet av plats för hästhållningen inte överensstämmer med kraven i 2 kap. 4 § miljöbalken. Även fråga om tillstånds förenlighet med planbestämmelser samt skyldigheten att upprätta miljökonsekvensbeskrivning.

Beslut om betydande miljöpåverkan

3 §  En verksamhet eller åtgärd som anges i bilaga 1 till denna förordning skall vid beslut enligt 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan.

[S2]För annan verksamhet eller andra åtgärder samt vid ändring av sådan verksamhet eller sådana åtgärder som avses i första stycket skall länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till denna förordning besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Miljöpåverkan i annat land och tillämpningen av Esbokonventionen

4 §  Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och enligt Esbokonventionen om miljökonsekvens- beskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, publicerad i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1992:1), om inte regeringen efter anmälan av verket i ett visst ärende beslutar att den ansvariga myndighetens uppgifter skall fullgöras av en annan myndighet.

 • RÅ 2010 not 36:Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen / För att underlätta omvandling från fritidsboende till permanentboende (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning och underlåtenhet att inför förnyad utställning av planförslag underrätta sakägare vars mark skulle kunna komma att tas i anspråk, avslag)
 • HFD 2011 not 55:Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ,- plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Som möjliggjorde uppförande av byggnad i område av riksintresse för kulturminnesvården ansågs inte behöva föregås av miljökonsekvensbeskrivning

5 §  Den ansvariga myndigheten enligt 4 § skall lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter som en part har enligt artikel 2 punkt 4-6, artikel 3 punkt 1-3 och 5-8, artikel 4 punkt 2 och artikel 5-7 i Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Myndigheten skall vidare fullgöra de uppgifter i övrigt som följer av 6 kap. 6 § miljöbalken. Vid behov skall myndigheten samråda med andra berörda myndigheter.

[S2]Den ansvariga myndigheten får kungöra information i Sverige och i ett annat land som är utsatt part enligt konventionen. Ett sådant kungörande i ett annat land bör göras i samråd med den utsatta partens ansvariga myndighet.

6 §  Statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land skall underrätta Naturvårdsverket om detta.

Gemensamma bestämmelser

7 §  En kungörelse enligt 6 kap. 8 § miljöbalken om att en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats skall, när annat inte har föreskrivits, föras in i ortstidning. I kungörelsen skall det anges att skriftliga synpunkter på miljökonsekvensbeskriv- ningen får lämnas inom den tid som den myndighet som skall pröva beskrivningen har bestämt, samt var beskrivningen hålls tillgänglig. Platsen för detta bör bestämmas i samråd med de berörda kommunerna.

8 §  En underrättelse till regeringen enligt 17 kap. 5 § miljöbalken skall lämnas snarast efter det att en myndighet eller kommun vid samrådsförfarandet enligt 6 kap.miljöbalken har fått kännedom om att en verksamhet förbereds som inte omfattas av obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken men som kan antas uppfylla kraven på tillåtlighetsprövning efter förbehåll enligt 17 kap. 3 § miljöbalken.

9 §  Naturvårdsverket får efter samråd med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Socialstyrelsen meddela föreskrifter för tillämpningen av denna förordning.

Bilaga 1

Förteckning enligt 3 § första stycket förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar över verksamheter som alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan
Kod utifrån SNI avser sifferkod enligt Svensk Näringsgrensindelning för respektive verksamhet.
Benämning på verksamhet som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och som alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkanKod utifrån SNI
JORDBRUK, M.M.
Djurhållning
anläggning med mer än - 40 000 platser för fjäderfän, - 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg, avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), - 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor).01.1-1
jordbruk eller annan djurhållande verksamhet som inte omfattas av föregående punkt, utom renskötsel, med mer än 200 djurenheter, varvid som en djurenhet avses - en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), - sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret, - tre övriga nöt, sex månader eller äldre, - tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor, - tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), - en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, - tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, - 100 kaniner, - 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns, - 200 unghöns upp till 16 veckors ålder, - 200 slaktkycklingar, - 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, - 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, - tio får eller getter, sex månader eller äldre, - 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.01-1
För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
VATTENBRUK
fiskodling för en nettoproduktion av mer än 20 ton fisk per år05.02-1
MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA, M.M.
Kol, torv
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenkol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken10.1-1
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenkol10.1-2
provbrytning av stenkol10.1-3
Råpetroleum och naturgas
utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken11.1-1
anläggning för provborrning efter eller utvinning av råolja eller naturgas11.1-2
Uran- och toriummalm
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av uran- eller toriummalm eller provbrytning av uran- eller toriummalm12.0-1
Metallmalmer
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av järnmalm eller anläggning för anrikning eller sintring (pelletisering) av järnmalm13.1-1
provbrytning av järnmalm13.1-2
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm eller anläggning för anrikning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm13.2-1
provbrytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm13.2-2
TEXTILVAROR
anläggning för blekning, färgning eller annan beredning av textilmaterial, för en produktion av mer än 200 ton textilier eller garner per år17-1
PÄLSSKINN, LÄDER
anläggning för garvning eller annan beredning av pälsskinn för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år18.3-1
anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år19.1-1
TRÄVAROR
anläggning för tillverkning av träfiberskivor20.203-1
MASSA, PAPPERS OCH PAPPERSVAROR
anläggning för tillverkning av mekanisk eller kemimekanisk massa eller av mer än 10 000 ton returfibermassa per år21.111-1
anläggning för tillverkning av halvkemisk massa21.111-2
fabrik för tillverkning av mer än 1 men högst 10 000 ton returfibermassa per år21.111-3
anläggning för tillverkning av sulfatmassa21.112-1
anläggning för tillverkning av sulfitmassa21.113-1
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 10 000 ton per år21.12-1
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 100 men högst 10 000 ton per år21.12-2
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER, ANDRA
GASFORMIGA BRÄNSLEN SAMT KÄRNBRÄNSLE
anläggning för tillverkning av koks, bituminös skiffer eller andra produkter ur stenkol23.1-1
anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år40.2-1
anläggning för raffinering av mineraloljor23.2-1
anläggning för behandling, framställning eller lagring av kärnbränsle23.3-1
KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER
anläggning för framställning av acetylengas eller lustgas24.11-1
anläggning för tillverkning av färg- eller garvämnen där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.12-1
anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner (dock ej tillverkning av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter)24.13-1
anläggning för tillverkning av organiska baskemikalier där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.14-1
anläggning för tillverkning av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.15-1
anläggning för tillverkning av basplastpolymerer där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.16-1
anläggning för tillverkning av syntetiskt basgummi, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.17-1
anläggning för kemisk eller biologisk tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter24.2-1
fabrik för tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes24.41-1
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym om mer än 10 kubikmeter24.41-2
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym om högst 10 kubikmeter24.41-3
anläggning för tillverkning av ytaktiva ämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.5-1
anläggning för tillverkning av krut eller andra sprängämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.61-1
anläggning för tillverkning av ammunition29.6-1
anläggning för tillverkning av fotokemikalier, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.64-1
fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.66-1
anläggning för tillverkning av regenererad cellulosa24.7-1
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år26.1-1
anläggning för tillverkning av glas, glasfibrer eller andra glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år26.1-2
anläggning för tillverkning av mineralull (glasull eller stenull)26-1
anläggning för tillverkning av cement26.51-1
anläggning för tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter26.829-1
STÅL OCH METALL
järn- eller stålverk med masugn, tunnelugn, ljusbågsugn eller AOD-konverter27-1
järn- eller stålverk utan smältugn m en med varm- eller kallvalsning27-2
järn- eller stålverk med induktionsugnar, ESR-anläggning27-3
anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom hammarsmide där energin per hammare överstiger 50 kJ och där den använda värmeeffekten överstiger 20 MW27.3-1
ferrolegeringsverk27-4
anläggning för pyro-, elektro- eller hydrometallurgisk framställning av icke-järnmetallprodukter ur malm, anrikad malm, stoft eller koncentrat27.4-1
anläggning för smältning eller raffinering av icke-järnmetaller ur annan råvara än malm, anrikad malm, stoft eller koncentrat27.4-2
ELEKTRISKA ARTIKLAR
anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår31.4-1
anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder31.6-1
PLATTFORMAR
byggande av plattformar som är avsedda att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden samt annan, än helt tillfällig, ankring eller förtöjning av plattformar för reparation, ombyggnad eller annan anledning35.11-1
plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd35.11-2
EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
kärnkraftverk eller andra kärnreaktorer40.1-1
anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 MW40-1
gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst 10 MW40.1-4
övrig gruppstation med vindkraftverk som inte omfattas av punkt 40.1-4 eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd uteffekt av mer än 1 MW40.1-5
VATTENFÖRSÖRJNING
vattenverk, uttag över 10 miljoner kubikmeter per år41.0
RIVNING, M.M.
verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen45.110-1
INFRASTRUKTUR
hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 35063.22-1
civil flygplats med instrumentbana längre än 1 200 meter63.23-1
flottiljflygplats eller civil flygplats som är avsedd även för militärt flyg med en banlängd av mer än 1 200 m75.224-1
SKJUTBANOR, SKJUTFÄLT
civilt eller militärt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber sprängningar av ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl. eller skjutbanor för mer än 200 000 skott per år för vapen med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm)20 mm) eller för 29.6-2
HÄLSOOCH SJUKVÅRD
sjukhus med fler än 700 vårdplatser85.11-1
AVLOPPSRENING
avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 2 000 personekvivalenter90.001-1
ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL
anläggning för - deponering, - förbränning, - biologisk behandling, eller - annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per år. (Omfattar inte anläggning för - deponering av inert avfall, - energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller - behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)90.004-1
anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 100 000 ton per år. (Omfattar inte anläggning för - energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller - behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)90.004-2
anläggning för biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 200 ton men högst 100 000 ton per år90.003-1
FARLIGT AVFALL
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år90.006-1
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år90.006-2
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning med undantag av behandling som leder till materialåtervinning90.006-3
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är mer än 20 000 ton per år90.006-4
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är högst 20 000 ton per år90.006-5
anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om den tillförda mängden är mer än 10 000 ton per år90.006-6
anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år90.006-7
anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon90.006-8
RADIOAKTIVT AVFALL
anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:22)90.004-4
VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER
Benämning på miljöfarlig process som föranleder tillståndsprövning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och som alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkanProcesskod
Processer som föranleder miljöprövning
gjutning för en produktion av mer än 100 ton per år av järn, stål, aluminium eller magnesium-g1
gjutning för en produktion av mer än 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium-g3
verkstadsindustri med mer än 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)-v1
verkstadsindustri med mer än 20 000 men högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)-v2
verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 2 000 liter koncentrat per år-m1
VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN
Benämning på miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och som alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkanProcesskod
Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas
förbrukning av mer än 500 ton organiska lösningsmedel per år (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg)-o1
hantering av mer än 50 000 ton per år av oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön-k1
lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per år-n1
VERKSAMHETER SOM SKALL PRÖVAS ENLIGT
ANDRA LAGRUM ÄN 9 KAP. 6 §
MILJÖBALKEN
Verksamhet som alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkanLagrum enligt vilken prövning sker
Verksamheter som är prövningspliktiga enligt andra delar av balken
vattenkraftverk, inklusive minikraftverk11 kap. 9 § miljöbalken
vattenreglering avseende Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön i Jämtland eller Siljan17 kap. 1 § miljöbalken
vattenreglering med vattenmagasin över 100 miljoner kubikmeter per år eller mer än 10 miljoner kubikmeter per vecka17 kap. 1 § miljöbalken
vattenöverledning av mer än 10 kubikmeter per sekund17 kap. 1 § miljöbalken
vattenöverledning om mer än 5 % av normal lågvattenmängd i något av berörda områden överleds11 kap. 9 § miljöbalken
grundvattentäkt av mer än 10 000 kubikmeter per dygn17 kap. 1 § miljöbalken
muddring i miljöriskområden11 kap. 9 § miljöbalken
muddring för farleder11 kap. 9 § miljöbalken
torvtäkter över 150 hektar eller produktion över 25 000 kubikmeter per år12 kap.miljöbalken
berg-, grus-, jord-, sand-, ler- eller stentäkter eller täkter av andra jordarter, matjord undantagen, över 25 hektar eller produktion över 25 000 ton per år12 kap.miljöbalken
anläggande av motorvägar och motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra körfält på en sträcka av minst tio kilometer17 kap. 1 § miljöbalken
anläggande av järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en sträcka av minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik17 kap. 1 § miljöbalken
anläggande av allmänna farleder17 kap. 1 § miljöbalken
anläggande av flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter Förordning (2003:1051).17 kap. 1 § miljöbalken

Bilaga 2

Kriterier som avses i 3 § andra stycket förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
 1. Projektens karaktäristiska egenskaper
Projektets karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt
 1. projektets omfattning,
 2. projektets förening med andra projekt,
 3. projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser,
 4. projektets alstrande av avfall,
 5. föroreningar och störningar, och
 6. risken för olyckor, särskilt när det gäller de ämnen och den teknik som har använts.
 1. Projektens lokalisering
Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade måste beaktas. Vid bedömningen skall särskild hänsyn tas till
 1. nuvarande markanvändning,
 2. markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området, och
 3. den befintliga miljöns känslighet, med särskild uppmärksamhet på
 • större opåverkade områden,
 • våtmarker,
 • kustområden,
 • bergs- och skogsområden,
 • nationalparker, naturreservat, kulturreservat och andra områden som är skyddade enligt 7 kap.miljöbalken,
 • områden där kvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att överträdas,
 • tätbefolkade områden, och
 • historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden.
 1. De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper
Projektets möjliga påverkan av betydelse måste beaktas i förhållande till de kriterier som finns under 1 och 2 och särskilt när det gäller
 1. effekternas omfattning (geografiskt område och den berörda befolkningens storlek),
 2. effekternas gränsöverskridande karaktär,
 3. effekternas betydelse och komplexitet, varvid särskild hänsyn bör tas till allmänhetens behov av information,
 4. effekternas sannolikhet, och
 5. effekternas varaktighet, vanlighet och uppträdande (reversibilitet)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1350) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1

Förordning (1999:376) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1189) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:1074) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Följande gäller för verksamheter och åtgärder som till följd av denna förordning alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan. Om beslut enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har meddelats före den 1 januari 2002, skall beslutet gälla oavsett denna förordning.
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:81) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:1051) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:206) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 4 §
CELEX-nr
32003L0035
Ikraftträder
2005-05-15

Förordning (2005:356) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
upph. rubr. närmast före 1, 3, 7 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 § sätts närmast före nya 9 §; ändr. 1 §, nya 9, 10, 11 §§, bil. 1; nya 4, 5, 6, 7, 8 §§, bil. 3, 4, rubr. närmast före 2, 4, 12 §§
CELEX-nr
32003L0035
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:624) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2006:57) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1169) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2007:18) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2007-03-01

Förordning (2008:691) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:725) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32008L0001
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:864) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2011:195) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32009R0596
Ikraftträder
2011-04-19

Förordning (2011:370) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:626) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:259) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2013:505) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32011L0092
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:895) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:24) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2015:365) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2016:798) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-08-02

Förordning (2016:1194) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Ändring, SFS 2017:966

Omfattning
upph.