Upphävd författning

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Version: 2006:57

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2006:57
Upphäver
Förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kap.miljöbalken. Förordning (2005:356).

Miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och åtgärder

2 §  Skyldigheten enligt 6 kap. 1 § första stycket miljöbalken att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning gäller inte vid en ansökan om tillstånd till

 1. en åtgärd som avses i 13 eller 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
 2. en verksamhet eller åtgärd för vilken tillståndsplikt har föreskrivits med stöd av 39, 40 eller 42 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt
 3. markavvattning enligt 11 kap.miljöbalken om ansökan avser en markavvattning, vars miljöpåverkan är utan betydelse. Förordning (1998:1350).

 • MÖD 2004:71:Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område----- Miljööverdomstolen har avslagit ansökan om tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område med hänvisning till att valet av plats för hästhållningen inte överensstämmer med kraven i 2 kap. 4 § miljöbalken. Även fråga om tillstånds förenlighet med planbestämmelser samt skyldigheten att upprätta miljökonsekvensbeskrivning.

/Träder i kraft I: 2006-04-04/

3 §  En verksamhet eller åtgärd som anges i bilaga 1 till denna förordning skall alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan.

[S2]För annan verksamhet eller andra åtgärder samt vid ändring av sådan verksamhet eller sådana åtgärder som avses i första stycket skall länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till denna förordning besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förordning (2006:57).

Miljöbedömningar av planer och program

4 §  Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken skall genomförandet av en plan, ett program eller en ändring i en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om

 1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
 2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till denna förordning och är
  1. en översiktsplan enligt 4 kap.plan- och bygglagen (1987:10),
  2. en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
  3. en avfallsplan enligt 15 kap. 11 § miljöbalken,
  4. ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
  5. en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, eller
  6. en annan plan eller ett annat program som utarbetas för jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning.

[S2]I fråga om detaljplaner enligt 5 kap.plan- och bygglagen (1987:10) eller andra planer och program som avses i första stycket och som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå skall, trots första stycket, genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning finner att så är fallet. Detsamma gäller när myndigheten eller kommunen endast gör mindre ändringar i sådana planer och program som avses i första stycket. Förordning (2005:356).

 • RÅ 2010 not 36:Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen / För att underlätta omvandling från fritidsboende till permanentboende (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning och underlåtenhet att inför förnyad utställning av planförslag underrätta sakägare vars mark skulle kunna komma att tas i anspråk, avslag)
 • HFD 2011 not 55:Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ,- plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Som möjliggjorde uppförande av byggnad i område av riksintresse för kulturminnesvården ansågs inte behöva föregås av miljökonsekvensbeskrivning

5 §  När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program som omfattas av 6 kap. 11 § miljöbalken men inte av 4 § denna förordning skall genomförandet av planen, programmet eller ändringen antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om

 1. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön, och
 2. myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning finner att genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förordning (2005:356).

6 §  Vid bedömningen av om genomförandet av en plan eller ett program som avses i 4 § andra stycket eller 5 § skall antas medföra en betydande miljöpåverkan skall myndigheten eller kommunen ge den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet tillfälle att yttra sig. För planer och program på nationell nivå skall samråd i stället ske med Naturvårdsverket och andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter.

[S2]Myndighetens eller kommunens bedömning i frågan om en plan eller ett program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall redovisas i plan- eller programärendet och göras tillgänglig för allmänheten. Förordning (2005:356).

7 §  Bestämmelserna i 4-6 §§ gäller inte

 1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten,
 2. finansiella planer eller budgetplaner och budgetprogram,
 3. planer och program som samfinansieras enligt de löpande programperioderna för rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna eller rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Förordning (2005:356).

8 §  För planer och program som kräver samråd enligt 6 kap. 14 § miljöbalken skall den myndighet eller kommun som upprättat miljökonsekvensbeskrivningen tillgängliggöra information om

 1. hur berörda myndigheter och kommuner samt allmänheten och andra intresserade kan ta del av miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, och
 2. hur och inom vilken tidsram synpunkter kan lämnas.

[S2]Om ett förslag till plan eller program kräver samråd enligt både 6 kap. 14 § miljöbalken och annan författning skall berörda myndigheter och kommuner sträva efter att genomföra samråden i ett sammanhang. Förordning (2005:356).

Miljöpåverkan i annat land

9 §  Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap.6 och 15 §§miljöbalken och enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1), om inte regeringen efter anmälan av verket i ett visst ärende beslutar att den ansvariga myndighetens uppgifter skall fullgöras av en annan myndighet. Förordning (2005:356).

10 §  Den ansvariga myndigheten enligt 9 § skall

 1. lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter som en part har enligt artikel 2 punkterna 4-6, artikel 3 punkterna 1-3 och 5-8, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 5-7 i Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt artikel 10 i konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar,
 2. fullgöra de uppgifter som följer av 6 kap.6 och 15 §§miljöbalken,
 3. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG,
 4. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 17 i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG, och
 5. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.

[S2]Vid behov skall myndigheten samråda med andra berörda myndigheter.

[S3]Den ansvariga myndigheten får kungöra information i Sverige, i andra medlemsstater i Europeiska unionen och i ett annat land som är utsatt part enligt Esbokonventionen eller dess protokoll om strategiska miljöbedömningar. Ett sådant kungörande i ett annat land bör göras i samråd med den andra statens ansvariga myndighet. Förordning (2005:356).

11 §  Statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land skall underrätta Naturvårdsverket om detta.

[S2]Statliga myndigheter som får kännedom om att en plan eller ett program som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken kan antas medföra betydande miljöpåverkan i ett annat land skall underrätta Naturvårdsverket om detta. Förordning (2005:356).

Avslutande bestämmelser

12 §  En kungörelse enligt 6 kap. 8 § miljöbalken om att en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats skall, när annat inte har föreskrivits, föras in i ortstidning. I kungörelsen skall det anges att skriftliga synpunkter på miljökonsekvensbeskriv- ningen får lämnas inom den tid som den myndighet som skall pröva beskrivningen har bestämt, samt var beskrivningen hålls tillgänglig. Platsen för detta bör bestämmas i samråd med de berörda kommunerna. Förordning (2005:356).

13 §  En underrättelse till regeringen enligt 17 kap. 5 § miljöbalken skall lämnas snarast efter det att en myndighet eller kommun vid samrådsförfarandet enligt 6 kap.miljöbalken har fått kännedom om att en verksamhet förbereds som inte omfattas av obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken men som kan antas uppfylla kraven på tillåtlighetsprövning efter förbehåll enligt 17 kap. 3 § miljöbalken. Förordning (2005:356).

14 §  Naturvårdsverket får efter samråd med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Socialstyrelsen meddela föreskrifter för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2005:356).

Bilaga 1

Förteckning över verksamheter som alltid skall antas medföra en betydande miljöpåverkan
Kod utifrån SNI avser sifferkod enligt Svensk Näringsgrensindelning för respektive verksamhet.
Benämning på verksamhet som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och som alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkanKod utifrån SNI
JORDBRUK, M.M.
Djurhållning
anläggning med mer än - 40 000 platser för fjäderfän, - 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg, avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), - 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor).01.1-1
jordbruk eller annan djurhållande verksamhet som inte omfattas av föregående punkt, utom renskötsel, med mer än 200 djurenheter, varvid som en djurenhet avses - en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), - sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret, - tre övriga nöt, sex månader eller äldre, - tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor, - tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), - en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, - tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, - 100 kaniner, - 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns, - 200 unghöns upp till 16 veckors ålder, - 200 slaktkycklingar, - 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, - 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, - tio får eller getter, sex månader eller äldre, - 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.01-1
För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
VATTENBRUK
fiskodling för en nettoproduktion av mer än 20 ton fisk per år05.02-1
MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA, M.M.
Kol, torv
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenkol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken10.1-1
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenkol10.1-2
provbrytning av stenkol10.1-3
torvtäkter över 150 hektar eller produktion över 25 000 kubikmeter per år10.3-0
Råpetroleum och naturgas
utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken11.1-1
anläggning för provborrning efter eller utvinning av råolja eller naturgas11.1-2
Uran- och toriummalm
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av uran- eller toriummalm eller provbrytning av uran- eller toriummalm12.0-1
Metallmalmer
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av järnmalm eller anläggning för anrikning eller sintring (pelletisering) av järnmalm13.1-1
provbrytning av järnmalm13.1-2
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm eller anläggning för anrikning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm13.2-1
provbrytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm13.2-2
Andra mineral
berg-, grus-, jord-, sand-, ler-, eller stentäkter eller täkter av andra jordarter, matjord undantagen, över 25 hektar eller produktion över 25 000 ton per år14.2-0
TEXTILVAROR
anläggning för blekning, färgning eller annan beredning av textilmaterial, för en produktion av mer än 200 ton textilier eller garner per år17-1
PÄLSSKINN, LÄDER
anläggning för garvning eller annan beredning av pälsskinn för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år18.3-1
anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år19.1-1
TRÄVAROR
anläggning för tillverkning av träfiberskivor20.203-1
MASSA, PAPPERS OCH PAPPERSVAROR
anläggning för tillverkning av mekanisk eller kemimekanisk massa eller av mer än 10 000 ton returfibermassa per år21.111-1
anläggning för tillverkning av halvkemisk massa21.111-2
fabrik för tillverkning av mer än 1 men högst 10 000 ton returfibermassa per år21.111-3
anläggning för tillverkning av sulfatmassa21.112-1
anläggning för tillverkning av sulfitmassa21.113-1
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 10 000 ton per år21.12-1
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 100 men högst 10 000 ton per år21.12-2
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER, ANDRA
GASFORMIGA BRÄNSLEN SAMT KÄRNBRÄNSLE
anläggning för tillverkning av koks, bituminös skiffer eller andra produkter ur stenkol23.1-1
anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år40.2-1
anläggning för raffinering av mineraloljor23.2-1
anläggning för behandling, framställning eller lagring av kärnbränsle23.3-1
KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER
anläggning för framställning av acetylengas eller lustgas24.11-1
anläggning för tillverkning av färg- eller garvämnen där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.12-1
anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner (dock ej tillverkning av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter)24.13-1
anläggning för tillverkning av organiska baskemikalier där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.14-1
anläggning för tillverkning av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.15-1
anläggning för tillverkning av basplastpolymerer där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.16-1
anläggning för tillverkning av syntetiskt basgummi, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.17-1
anläggning för kemisk eller biologisk tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter24.2-1
fabrik för tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes24.41-1
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym om mer än 10 kubikmeter24.41-2
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym om högst 10 kubikmeter24.41-3
anläggning för tillverkning av ytaktiva ämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.5-1
anläggning för tillverkning av krut eller andra sprängämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.61-1
anläggning för tillverkning av ammunition29.6-1
anläggning för tillverkning av fotokemikalier, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.64-1
fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.66-1
anläggning för tillverkning av regenererad cellulosa24.7-1
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år26.1-1
anläggning för tillverkning av glas, glasfibrer eller andra glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år26.1-2
anläggning för tillverkning av mineralull (glasull eller stenull)26-1
anläggning för tillverkning av cement26.51-1
anläggning för tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter26.829-1
STÅL OCH METALL
järn- eller stålverk med masugn, tunnelugn, ljusbågsugn eller AOD-konverter27-1
järn- eller stålverk utan smältugn m en med varm- eller kallvalsning27-2
järn- eller stålverk med induktionsugnar, ESR-anläggning27-3
anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom hammarsmide där energin per hammare överstiger 50 kJ och där den använda värmeeffekten överstiger 20 MW27.3-1
ferrolegeringsverk27-4
anläggning för pyro-, elektro- eller hydrometallurgisk framställning av icke-järnmetallprodukter ur malm, anrikad malm, stoft eller koncentrat27.4-1
anläggning för smältning eller raffinering av icke-järnmetaller ur annan råvara än malm, anrikad malm, stoft eller koncentrat27.4-2
ELEKTRISKA ARTIKLAR
anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår31.4-1
anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder31.6-1
PLATTFORMAR
byggande av plattformar som är avsedda att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden samt annan, än helt tillfällig, ankring eller förtöjning av plattformar för reparation, ombyggnad eller annan anledning35.11-1
plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd35.11-2
EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
kärnkraftverk eller andra kärnreaktorer40.1-1
anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 MW40-1
gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst 10 MW40.1-4
övrig gruppstation med vindkraftverk som inte omfattas av punkt 40.1-4 eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd uteffekt av mer än 1 MW40.1-5
VATTENFÖRSÖRJNING
vattenverk, uttag över 10 miljoner kubikmeter per år41.0
RIVNING, M.M.
verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen45.110-1
INFRASTRUKTUR
hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 35063.22-1
civil flygplats med instrumentbana längre än 1 200 meter63.23-1
flottiljflygplats eller civil flygplats som är avsedd även för militärt flyg med en banlängd av mer än 1 200 m75.224-1
SKJUTBANOR, SKJUTFÄLT
civilt eller militärt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber sprängningar av ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl. eller skjutbanor för mer än 200 000 skott per år för vapen med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm)20 mm) eller för 29.6-2
HÄLSOOCH SJUKVÅRD
sjukhus med fler än 700 vårdplatser85.11-1
AVLOPPSRENING
avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 2 000 personekvivalenter90.001-1
ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL
anläggning för - deponering, - förbränning, - biologisk behandling, eller - annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per år. (Omfattar inte anläggning för - deponering av inert avfall, - energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller - behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)90.004-1
anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 100 000 ton per år. (Omfattar inte anläggning för - energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller - behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)90.004-2
anläggning för biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 200 ton men högst 100 000 ton per år90.003-1
FARLIGT AVFALL
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år90.006-1
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år90.006-2
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning med undantag av behandling som leder till materialåtervinning90.006-3
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är mer än 20 000 ton per år90.006-4
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är högst 20 000 ton per år90.006-5
anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om den tillförda mängden är mer än 10 000 ton per år90.006-6
anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år90.006-7
anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon90.006-8
RADIOAKTIVT AVFALL
anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:22)90.004-4
VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER
Benämning på miljöfarlig process som föranleder tillståndsprövning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och som alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkanProcesskod
Processer som föranleder miljöprövning
gjutning för en produktion av mer än 100 ton per år av järn, stål, aluminium eller magnesium-g1
gjutning för en produktion av mer än 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium-g3
verkstadsindustri med mer än 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)-v1
verkstadsindustri med mer än 20 000 men högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)-v2
verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 2 000 liter koncentrat per år-m1
VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN
Benämning på miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och som alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkanProcesskod
Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas
förbrukning av mer än 500 ton organiska lösningsmedel per år (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg)-o1
hantering av mer än 50 000 ton per år av oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön-k1
lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per år-n1

VERKSAMHETER SOM SKALL PRÖVAS ENLIGT ANDRA LAGRUM ÄN 9 KAP. 6 § MILJÖBALKEN

Verksamhet som alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan Lagrum enligt vilken prövning sker
Verksamheter som är prövningspliktiga enligt andra delar av balken
vattenkraftverk, inklusive minikraftverk 11 kap. 9 § miljöbalken
vattenreglering avseende Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön i Jämtland eller Siljan 17 kap. 1 § miljöbalken
vattenreglering med vattenmagasin över 100 miljoner kubikmeter per år eller mer än 10 miljoner kubikmeter per vecka 17 kap. 1 § miljöbalken
vattenöverledning av mer än 10 kubikmeter per sekund 17 kap. 1 § miljöbalken
vattenöverledning om mer än 5 % av normal lågvattenmängd i något av berörda områden överleds 11 kap. 9 § miljöbalken
grundvattentäkt av mer än 10 000 kubikmeter per dygn 17 kap. 1 § miljöbalken
muddring i miljöriskområden 11 kap. 9 § miljöbalken
muddring för farleder 11 kap. 9 § miljöbalken
anläggande av motorvägar och motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra körfält på en sträcka av minst tio kilometer 17 kap. 1 § miljöbalken
anläggande av järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en sträcka av minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik 17 kap. 1 § miljöbalken
anläggande av allmänna farleder 17 kap. 1 § miljöbalken
anläggande av flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter Förordning (2005:624). 17 kap. 1 § miljöbalken

Bilaga 2

Kriterier som avses i 3 § andra stycket förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
 1. Projektens karaktäristiska egenskaper
Projektets karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt
 1. projektets omfattning,
 2. projektets förening med andra projekt,
 3. projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser,
 4. projektets alstrande av avfall,
 5. föroreningar och störningar, och
 6. risken för olyckor, särskilt när det gäller de ämnen och den teknik som har använts.
 1. Projektens lokalisering
Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade måste beaktas. Vid bedömningen skall särskild hänsyn tas till
 1. nuvarande markanvändning,
 2. markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området, och
 3. den befintliga miljöns känslighet, med särskild uppmärksamhet på
 • större opåverkade områden,
 • våtmarker,
 • kustområden,
 • bergs- och skogsområden,
 • nationalparker, naturreservat, kulturreservat och andra områden som är skyddade enligt 7 kap.miljöbalken,
 • områden där kvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att överträdas,
 • tätbefolkade områden, och
 • historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden.
 1. De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper
Projektets möjliga påverkan av betydelse måste beaktas i förhållande till de kriterier som finns under 1 och 2 och särskilt när det gäller
 1. effekternas omfattning (geografiskt område och den berörda befolkningens storlek),
 2. effekternas gränsöverskridande karaktär,
 3. effekternas betydelse och komplexitet, varvid särskild hänsyn bör tas till allmänhetens behov av information,
 4. effekternas sannolikhet, och
 5. effekternas varaktighet, vanlighet och uppträdande (reversibilitet)

Bilaga 3

Förteckning över verksamheter och åtgärder

JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH VATTENBRUK
 1. Projekt för omstrukturering av fastighetsbildningen på landsbygden.
 2. Projekt för utnyttjande av obrukad mark eller delvis orörda naturområden för intensivjordbruk.
 3. Vattenförsörjningsprojekt inom jordbruket, inklusive bevattnings- och markavvattningsprojekt.
 4. Nyplantering av skog och avskogning i syfte att ändra markanvändningen.
 5. Andra anläggningar för intensiv djuruppfödning än de som anges i bilaga 1.
 6. Intensiv fiskodling.
 7. Återvinning av land från havet.
UTVINNINGSINDUSTRI
 1. Stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvutvinning (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 2. Underjordisk gruvdrift.
 3. Utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag.
 4. Djupborrning och då särskilt
 • geotermisk borrning,
 • borrning för lagring av kärnavfall,
 • borrning efter vatten, dock inte borrning för att undersöka markens bärighet.
 1. Industrianläggningar ovan jord för utvinning av kol, olja, naturgas och malmer, liksom bituminös skiffer.
ENERGIPRODUKTION
 1. Anläggningar för produktion av elektricitet, ånga och hetvatten (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 2. Anläggningar för transport av gas, ånga och hetvatten; överföring av elektrisk energi med luftledningar (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 3. Lagring av naturgas ovan jord.
 4. Lagring under jord av brännbara gaser.
 5. Lagring av fossila bränslen ovan jord.
 6. Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
 7. Anläggningar för behandling och lagring av radioaktivt avfall (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 8. Anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi.
 9. Anläggningar för utnyttjande av vindkraft för energiproduktion (grupper av vindkraftverk).
FRAMSTÄLLNING OCH BEARBETNING AV METALLER
 1. Anläggningar för produktion av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning.
 2. Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning, genom hammarsmide eller genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall.
 3. Järn- och stålgjuterier.
 4. Anläggningar för smältning, inklusive framställning av legeringsmetaller, av andra ickejärnmetaller än ädelmetaller, inklusive återvinningsprodukter (färskning, formgjutning osv.).
 5. Anläggningar för ytbehandling av metaller eller plaster med användning av en elektrolytisk eller kemisk process.
 6. Tillverkning och sammansättning av motorfordon samt tillverkning av fordonsmotorer.
 7. Skeppsvarv.
 8. Anläggningar för tillverkning eller reparation av flygplan.
 9. Tillverkning av järnvägsutrustning.
 10. Formning med användning av sprängmedel.
 11. Rostnings- och sintringsverk för metalliska malmer.
MINERALINDUSTRI
 1. Koksverk (torrdestillation av kol).
 2. Cementfabriker.
 3. Anläggningar för produktion av asbest eller tillverkning av asbestbaserade produkter (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 4. Anläggningar för produktion av glas, inklusive sådana som är avsedda för tillverkning av glasfiber.
 5. Anläggningar för smältning av mineraler, inklusive sådana som är avsedda för tillverkning av mineralull.
 6. Tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin.
KEMISK INDUSTRI
 1. Behandling av mellanprodukter och framställning av kemikalier.
 2. Framställning av bekämpningsmedel, farmaceutiska produkter, färger, lacker, elastomerer eller peroxider.
 3. Anläggningar för lagring av olja, petrokemiska produkter eller kemiska produkter.
LIVSMEDELSINDUSTRI
 1. Framställning av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter.
 2. Förpackning och konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter.
 3. Framställning av mejeriprodukter.
 4. Bryggning och maltning.
 5. Sockervaruindustrier.
 6. Slakterier.
 7. Industriell framställning av stärkelse.
 8. Fiskmjöls- och fiskoljefabriker.
 9. Sockerfabriker.
TEXTIL-, LÄDER-, TRÄ- OCH PAPPERSINDUSTRI
 1. Industrianläggningar för framställning av papper eller papp (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 2. Anläggningar för förbehandling (som tvättning, blekning, mercerisering) eller för färgning av fibrer eller textiler.
 3. Garverier.
 4. Anläggningar för produktion eller bearbetning av cellulosa.
GUMMIINDUSTRI
Tillverkning och behandling av elastomerbaserade produkter.
INFRASTRUKTURPROJEKT
 1. Anläggning av industriområden.
 2. Projekt för tätortsbebyggelse, inklusive byggande av shoppingcentrum och parkeringsplatser.
 3. Byggande av järnvägar, omlastningsstationer eller terminaler för kombinerad trafik (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 4. Anläggning av flygfält (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 5. Byggande av vägar, hamnar eller hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 6. Anläggning av inre vattenvägar (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1) och anläggningar för reglering av vattenflöden.
 7. Dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för långvarigt bruk (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 8. Spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor eller liknande banor av speciell typ som endast eller i huvudsak används för passagerartransport.
 9. Byggande av rörledningar för gas eller olja (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 10. Anläggning av vattenledningar över långa avstånd.
 11. Kustanläggningar för att bekämpa erosion och havsanläggningar varigenom kustlinjen kan ändras, som till exempel vallar, pirer, vågbrytare och andra anläggningar för skydd mot havet, utom underhåll och återuppbyggnad av sådana anläggningar.
 12. System för utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 13. Anläggningar för överledning av vatten mellan avrinningsområden (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
ANDRA PROJEKT
 1. Permanenta tävlings- och testbanor för motorfordon.
 2. Anläggningar för bortskaffande av avfall (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 3. Avloppsreningsverk (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 4. Deponering av slam från reningsverk.
 5. Lagring av järnskrot, inklusive skrotbilar.
 6. Provbänkar, för motorer, turbiner eller reaktorer.
 7. Anläggningar för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
 8. Anläggningar för återvinning eller förstöring av explosiva ämnen.
 9. Anläggningar för behandling av djurkadaver.
TURISM OCH FRITID
 1. Skidbackar, skidliftar och linbanor med tillhörande anläggningar.
 2. Hamnar för fritidsbåtar.
 3. Hotellkomplex och fritidsbyar med tillhörande anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse.
 4. Permanenta campingplatser.
 5. Temaparker. Förordning (2005:356).

Bilaga 4

Bedömningskriterier
 1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper
I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet
 1. anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,
 2. har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan,
 3. har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling,
 4. innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller
 5. har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning.
 1. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat
I bedömningen skall särskilt beaktas
 1. sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den,
 2. påverkans totaleffekt,
 3. påverkans gränsöverskridande art,
 4. riskerna för människors hälsa eller för miljön,
 5. påverkans storlek och fysiska omfattning,
 6. vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och
 7. påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Förordning (2005:356).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1350) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1

Förordning (1999:376) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1189) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:1074) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Följande gäller för verksamheter och åtgärder som till följd av denna förordning alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan. Om beslut enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har meddelats före den 1 januari 2002, skall beslutet gälla oavsett denna förordning.
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:81) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:1051) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:206) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 4 §
CELEX-nr
32003L0035
Ikraftträder
2005-05-15

Förordning (2005:356) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
upph. rubr. närmast före 1, 3, 7 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 § sätts närmast före nya 9 §; ändr. 1 §, nya 9, 10, 11 §§, bil. 1; nya 4, 5, 6, 7, 8 §§, bil. 3, 4, rubr. närmast före 2, 4, 12 §§
CELEX-nr
32003L0035
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:624) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2006:57) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1169) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2007:18) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2007-03-01

Förordning (2008:691) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:725) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32008L0001
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:864) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2011:195) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32009R0596
Ikraftträder
2011-04-19

Förordning (2011:370) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:626) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:259) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2013:505) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32011L0092
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:895) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:24) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2015:365) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2016:798) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-08-02

Förordning (2016:1194) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Ändring, SFS 2017:966

Omfattning
upph.