Upphävd författning

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Version: 2013:505

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2013:505
Upphäver
Förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2008:691 har iakttagits.

1 §  Denna förordning gäller miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kap.miljöbalken. Förordning (2005:356).

Miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och åtgärder

2 §  Skyldigheten enligt 6 kap. 1 § första stycket miljöbalken att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning gäller inte vid en ansökan om tillstånd till

  1. en åtgärd som avses i 13 eller 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
  2. en verksamhet eller åtgärd för vilken tillståndsplikt har föreskrivits med stöd av 39, 40 eller 42 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt
  3. markavvattning enligt 11 kap.miljöbalken om ansökan avser en markavvattning, vars miljöpåverkan är utan betydelse. Förordning (1998:1350).

  • MÖD 2004:71:Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område----- Miljööverdomstolen har avslagit ansökan om tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område med hänvisning till att valet av plats för hästhållningen inte överensstämmer med kraven i 2 kap. 4 § miljöbalken. Även fråga om tillstånds förenlighet med planbestämmelser samt skyldigheten att upprätta miljökonsekvensbeskrivning.

3 §  En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden

  1. omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt någon av 2 kap. 1 el-ler 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 eller 16 §, 6 kap.1 eller 2 §, 7 kap.1 eller 2 §, 8 kap.1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 §, 12 kap. 1, 2, 3 eller 5 §, 14 kap. 1, 2, 8, 9, 14 eller 15 §, 15 k

Ändringar

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1350) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1

Förordning (1999:376) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1189) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:1074) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:81) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:1051) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:206) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 4 §
CELEX-nr
32003L0035
Ikraftträder
2005-05-15

Förordning (2005:356) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
upph. rubr. närmast före 1, 3, 7 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 § sätts närmast före nya 9 §; ändr. 1 §, nya 9, 10, 11 §§, bil. 1; nya 4, 5, 6, 7, 8 §§, bil. 3, 4, rubr. närmast före 2, 4, 12 §§
CELEX-nr
32003L0035
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:624) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2006:57) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1169) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2007:18) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2007-03-01

Förordning (2008:691) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:725) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32008L0001
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:864) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2011:195) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32009R0596
Ikraftträder
2011-04-19

Förordning (2011:370) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:626) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:259) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2013:505) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32011L0092
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:895) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:24) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2015:365) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2016:798) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-08-02

Förordning (2016:1194) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Ändring, SFS 2017:966

Omfattning
upph.