Förordning (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-05-08
Ändring införd
SFS 2002:287 i lydelse enligt SFS 2018:995
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning skall tillämpas vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets verksamhet med det digitala kulturarvsprojektet.

Definitioner

2 §  Med det digitala kulturarvsprojektet avses i denna förordning Kungl. bibliotekets projekt att med hjälp av automatiserad robotteknik samla in, bevara och tillhandahålla det nationella digitala kulturarvet i form av det svenska material som publiceras på Internet.

[S2]Med det svenska material som publiceras på Internet avses i denna förordning material som går att hänföra till Sverige genom sådan anknytning som adress, adressat, språk, upphovsman eller avsändare.

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 §  Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i projektet, om inte något annat följer av denna förordning eller annars av 2 § personuppgiftslagen.

[S2]En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna förordning.

Personuppgiftsansvar

4 §  Kungl. biblioteket är personuppgiftsansvarigt för sin behandling av personuppgifter i projektet.

Ändamål

5 §  Personuppgifter får behandlas i projektet för att tillgodose behovet av forskning och information.

Behandling av känsliga personuppgifter

6 §  Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas i projektet bara om det är nödvändigt för att tillgodose de ändamål som anges i 5 § denna förordning.

Databas för projektet

7 §  Inom projektet får Kungl. biblioteket ha en samling av personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används för de ändamål som anges i 5 § (databas för projektet).

8 §  I projektets databas får behandlas bara sådana personuppgifter som har offentliggjorts genom publicering i det svenska materialet på Internet.

9 §  Uppgifter i projektets databas får lämnas ut på medium för automatiserad behandling bara för att användas i forskning. Kungl. biblioteket får ta ut avgifter för sådant medium med belopp som motsvarar självkostnaden.

10 §  Direktåtkomst får medges till uppgifter i projektets databas bara via terminaler inom Kungl. bibliotekets lokaler.

Sökbegrepp

11 §  Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och sådana personuppgifter som anges i 21 § samma lag får inte användas som sökbegrepp.

Rättelse och skadestånd

12 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

/Upphör att gälla U: 2018-07-01/

Överklagande

13 §  /Upphör att gälla U:2018-07-01 genom förordning (2018:995)./ Att Kungl. bibliotekets beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Ändringar

Förordning (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt

Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2018:995) om ändring i förordningen (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt

Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2018-07-01