Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Version:

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
SFS 2002:598
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Sveriges valuta skall omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i förordningen finns bestämmelser om när förordningen blir tillämplig på gränsöverskridande betalningar som utförs i svensk valuta och om när utvidgningen får verkan.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:288, Prop. 2001/02:168, Bet. 2001/02:FiU24
CELEX-nr
32001R2560
Ikraftträder
2002-07-01