Upphävd författning

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel

Version: 2013:905

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2013:905
Upphäver
Förordning (1998:947) om bekämpningsmedel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning är meddelad

 1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2 b, 2 c, 3, 5–8, 18, 20, 21–23, 26, 29, 33–41 och 43 a–51 §§,
 2. med stöd av 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 10, 11, 14–17, 25, 27, 28 och 32 §§,
 3. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 12, 13, 24, 31, 36, 38 a och 38 b §§, och
 4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2012:236).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]integrerad bekämpning: en rationell användning av en kombination av biologiska, biotekniska, fysikaliska, kemiska eller odlings- eller växtförädlingsmässiga åtgärder, som begränsar användningen av kemiska växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt för att hålla beståndet av skadliga organismer på en så låg nivå att ekonomiskt oacceptabel skada eller förlust inte orsakas,

[S3]skadliga organismer: växt- eller växtproduktskadegörare som tillhör djur- eller växtriket eller som utgörs av virus, bakterier eller mykoplasma eller andra patogener,

[S4]verksamma ämnen: ämnen eller mikroorganismer, däribland virus, som har en allmän eller specifik verkan på skadliga organismer eller på växter, växtdelar eller växtprodukter,

[S5]växter: levande växter och levande växtdelar, inklusive färska frukter och frön,

[S6]växtprodukter: produkter av växter som är obearbetade eller som endast har genomgått en enkel beredning, såsom malning, torkning eller pressning,

[S7]växtskyddsmedel: kemiska produkter, biotekniska organismer samt kemiska eller biologiska bekämpningsmedel enligt definitionerna i 14 kap.miljöbalken som, i den form de levereras till användaren, är avsedda att

 • skydda växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller förhindra inverkan från sådana organismer,
 • påverka växters livsprocesser på annat sätt än som näring,
 • bevara växtprodukter i den mån den kemiska produkten, den biotekniska organismen eller bekämpningsmedlet inte omfattas av särskilda EU-regler om konserveringsmedel,
 • förstöra oönskade växter, eller
 • förstöra växtdelar eller hämma eller förhindra oönskad tillväxt hos växter, och

[S8]växtskyddsmedelsdirektivet: rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/58/EU.

[S9]I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i 14 kap.miljöbalken. Förordning (2010:1196).

EU:s växtskyddsmedelsförordning

2 a §  Kemikalieinspektionen prövar de frågor om tillstånd, godkännande, dispens och andra åtgärder som ska prövas i medlemsstaterna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

[S2]Innan Kemikalieinspektionen avgör en fråga som avses i första stycket ska inspektionen samråda med Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket, om det inte är onödigt. Förordning (2011:929).

2 b §  Kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken gäller inte växtskyddsmedel som får släppas ut på marknaden eller användas enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Förordning (2011:929).

2 c §  Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs med anledning av förordning (EG) nr 1107/2009. Förordning (2011:929).

2 d §  Kemikalieinspektionen är behörig myndighet och samordnande myndighet enligt artikel 75.1 och 75.2 i förordning (EG) nr 1107/2009. Förordning (2011:929).

[S2]Föreskrifter om undantag”.

3 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om bekämpningsmedel i miljöbalken och från bestämmelserna i denna förordning, om det behövs med anledning av växtskyddsmedelsdirektivet.

Krav på godkännande

4 §  Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande av växtskyddsmedel enligt 14 kap. 10 § miljöbalken. Om det behövs ska myndigheten samråda med Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket. Förordning (2008:259).

5 §  Kemikalieinspektionen får, utöver vad som följer av 3 §, meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från kravet på godkännande

 1. i fråga om användning för forsknings- och utvecklingsändamål,
 2. i fråga om begränsad och kontrollerad användning under högst 120 dagar som framstår som nödvändig på grund av en oförutsebar fara som inte kan motverkas på annat sätt,
 3. i fråga om växtskyddsmedel vars verksamma ämne inte fanns på marknaden före den 26 juli 1993 och som ännu inte prövats för upptagande i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet, om kravet på godkännande ersatts med krav på tillfälligt godkännande enligt bestämmelserna i artikel 8.1 i växtskyddsmedelsdirektivet,
 4. i fråga om växtskyddsmedel vars verksamma ämne fanns på marknaden före den 26 juli 1993 och som omfattas av de arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i växtskyddsmedelsdirektivet men för vilka beslut om upptagande i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet ännu inte fattats, om kravet på godkännande ersatts med krav enligt samma artikel, eller
 5. om det i annat fall än i 1-4 finns särskilda skäl och ett undantag är förenligt med växtskyddsmedelsdirektivet.

[S2]Föreskrifterna och dispenserna får innehålla krav på anmälan innan ett växtskyddsmedel saluhålls eller används. Förordning (2008:259).

6 §  I fråga om föreskrifter eller dispenser som avses i 5 § skall Kemikalieinspektionen följa bestämmelserna i växtskyddsmedelsdirektivets

 1. artikel 22 om förutsättningar för användning av växtskyddsmedel för forsknings- och uvecklingsändamål,
 2. artikel 8.1 om dokumentation och bedömning av ett växtskyddsmedel och dess verksamma ämne i samband med att ett tillfälligt godkännande meddelas enligt 5 § första stycket 3, och
 3. artikel 8.3 om dokumentationskrav innan ett godkännande som meddelats med stöd av 5 § första stycket 4 skall omprövas enligt artikel 8.2 i växtskyddsmedelsdirektivet.

[S2]Om en dispens ges, skall den förenas med de villkor som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön eller med anledning av växtskyddsmedelsdirektivet.

7 §  Det krävs inte ett nytt godkännande för att under ett annat namn få släppa ut ett bekämpningsmedel på marknaden som i allt väsentligt är likadant som ett medel som är godkänt enligt denna förordning, om det likadana medlet

 1. innehåller samma verksamma ämne i samma halt,
 2. är framställt enligt samma metod som det godkända medlet,
 3. har samma funktion och egenskaper som det godkända medlet,
 4. uppfyller samma krav på säkerhet som det godkända medlet,
 5. har en benämning som inte kan leda till förväxling med det godkända medlet eller annars skulle strida mot 11 §, och
 6. är anmält till Kemikalieinspektionen och anmälan innehåller de dokument som behövs för att visa att kraven i 1-5 är uppfyllda.

8 §  Trots att ett godkännande enligt denna förordning upphävs får Kemikalieinspektionen besluta att ett medel som är anmält enligt 7 § får fortsätta att släppas ut på marknaden under återstoden av den giltighetstid som angavs i beslutet om godkännande, om

 1. det upphävda godkännandet avser ett medel som fortfarande är godkänt i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 2. upphävandet inte hänför sig till medlets effekt eller andra egenskaper som har betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, och
 3. de villkor som i fråga om det verksamma ämnet gäller för ett godkännande i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte innebär en geografisk begränsning som utesluter en användning av medlet i Sverige.

Förutsättningar för godkännande

9 §  En ansökan om godkännande eller om ändring av ett godkännande skall göras av den eller på uppdrag av den som ansvarar eller kommer att ansvara för att medlet först släpps ut på marknaden i Sverige. Den som ansöker skall ha ett fast kontor i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10 §  Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om de förutsättningar för godkännande som ska gälla enligt 14 kap. 10 § miljöbalken i fråga om växtskyddsmedlets sammansättning, verkningssätt och egenskaper i övrigt samt behovet utifrån bekämpningsändamål. Förordning (2008:259).

11 §  Ett växtskyddsmedel får inte godkännas, om dess benämning kan anses vilseledande med hänsyn till medlets sammansättning, verkningssätt eller egenskaper i övrigt eller kan leda till förväxling med ett annat bekämpningsmedel.

Krav på dokumentation m.m.

12 §  En ansökan om godkännande skall innehålla en dokumentation om medlet och dess verksamma ämne.

[S2]Om det verksamma ämnet finns upptaget i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet och sökanden visar att sökanden har tillgång till den fullständiga dokumentationen om ämnet, behöver ansökan i fråga om det verksamma ämnet endast innehålla den dokumentation som behövs för att

 1. identifiera det verksamma ämnet, och
 2. konstatera att det verksamma ämnet i fråga om renhetsgrad och arten av föroreningar inte på ett avgörande sätt skiljer sig från den sammansättning som har angetts i den dokumentation som låg till grund för upptagandet i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet.

13 §  Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter om dokumentation och prover som behövs med anledning av växtskyddsmedelsdirektivet eller som i övrigt behövs för att inspektionen skall kunna fullgöra sin prövning.

Användning av dokumentation som getts in av andra sökande

14 §  Vid handläggning av ärenden om godkännande av växtskyddsmedel får uppgifter i den dokumentation som har bifogats en ansökan om godkännande inte användas på ett sätt som gynnar andra sökande

 1. om uppgifterna avser ett verksamt ämne som fanns på marknaden senast den 26 juli 1993, förrän tio år har förflutit från dagen för Kemikalieinspektionens beslut om godkännande,
 2. om uppgifterna avser ett verksamt ämne som inte fanns på marknaden senast den 26 juli 1993, förrän tio år har förflutit från det att det verksamma ämnet första gången togs upp i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet,
 3. om uppgifterna avser ett verksamt ämne och för första gången har getts in i ett ärende för att ämnet skall tas upp i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet, för att ändra de villkor som är förenade med att ta upp ämnet i bilagan eller för att ämnet skall få fortsätta att vara upptaget i bilagan, förrän den skyddstid som anges i 1 eller 2 har löpt ut och minst fem år har förflutit från dagen för det beslut om ändrade villkor eller fortsatt upptagande som har meddelats med anledning av de nya uppgifterna, och
 4. om uppgifterna avser annat än medlets verksamma ämne och
  1. det verksamma ämnet har tagits upp i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet, förrän tio år har förflutit från det att medlet första gången efter upptagandet i bilaga 1 godkändes i något av länderna inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
  2. det verksamma ämnet inte har tagits upp i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet, förrän tio år har förflutit från det första godkännandet av medlet i Sverige.

15 §  Bestämmelserna i 14 § gäller inte om sökanden har tillstånd att använda uppgifterna från den som ursprungligen gav in dokumentationen eller från någon vars rätt att ge tillstånd till användning av dokumentationen kan härledas till den som ursprungligen gav in den.

Krav på tester och analyser

16 §  De tester och analyser som behövs för att uppfylla kraven för godkännande ska, när så krävs enligt bilaga 2 eller 3 till växtskyddsmedelsdirektivet, utföras av ett organ som är ackrediterat för denna uppgift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:824).

[S2]-Ömsesidigt erkännande

17 §  Vid prövning av en ansökan om godkännande av ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall Kemikalieinspektionen, om sökanden begär det

 1. avstå från att ställa krav på upprepning av de tester och analyser som har genomförts i samband med det tidigare godkännandet, och
 2. godkänna medlet, om det verksamma ämnet finns upptaget i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet och medlet vid det tidigare godkännandet har bedömts med tillämpning av de enhetliga principer som anges i bilaga 6 till växtskyddsmedelsdirektivet.

[S2]Första stycket får tillämpas endast om sökanden med skriftlig dokumentation styrker att de jordbruks- och växtskyddsförhållanden och de klimatiska och andra miljöförhållanden som är relevanta för användningen av medlet är likartade i de berörda områdena.

[S3]Första stycket får inte tillämpas i strid med bestämmelserna i 14 §.

 • MÖD 2012:11:Ömsesidigt erkännande av ett godkännande av bekämpningsmedel ----- Fråga om ett i Nederländerna godkänt växtskyddsmedel enligt reglerna om ömsesidigt erkännande kunde godkännas även i Sverige. Fråga även i vad mån Kemikalieinspektionen ägt infordra modellberäkningar för att styrka jämförbarhet. Mark- och miljööverdomstolen, som inte hade invändningar mot de modellberäkningar som hade begärts, konstaterade att sökanden inte förmått styrka jämförbara miljömässiga förhållanden i Sverige och Nederländerna med avseende på spridning av medlet till yt- och grundvatten. Kemikalieinspektionen hade därför skäl att avslå ansökan. Inspektionens beslut fastställdes och begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen avslogs.

18 §  Kemikalieinspektionen får förena ett godkännande enligt 17 § med särskilda villkor, om sådana villkor är förenliga med artikel 10.1 i växtskyddsmedelsdirektivet.

[S2]Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om sådana villkor som avses i första stycket.

 • MÖD 2012:11:Ömsesidigt erkännande av ett godkännande av bekämpningsmedel ----- Fråga om ett i Nederländerna godkänt växtskyddsmedel enligt reglerna om ömsesidigt erkännande kunde godkännas även i Sverige. Fråga även i vad mån Kemikalieinspektionen ägt infordra modellberäkningar för att styrka jämförbarhet. Mark- och miljööverdomstolen, som inte hade invändningar mot de modellberäkningar som hade begärts, konstaterade att sökanden inte förmått styrka jämförbara miljömässiga förhållanden i Sverige och Nederländerna med avseende på spridning av medlet till yt- och grundvatten. Kemikalieinspektionen hade därför skäl att avslå ansökan. Inspektionens beslut fastställdes och begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen avslogs.

19 §  Om Kemikalieinspektionen kräver att ett test eller en analys upprepas eller vägrar att godkänna ett växtskyddsmedel, trots att sökanden begärt att 17 § ska tillämpas, ska inspektionen underrätta Europeiska kommissionen om beslutet och om skälen för det. Förordning (2010:1196).

 • MÖD 2012:11:Ömsesidigt erkännande av ett godkännande av bekämpningsmedel ----- Fråga om ett i Nederländerna godkänt växtskyddsmedel enligt reglerna om ömsesidigt erkännande kunde godkännas även i Sverige. Fråga även i vad mån Kemikalieinspektionen ägt infordra modellberäkningar för att styrka jämförbarhet. Mark- och miljööverdomstolen, som inte hade invändningar mot de modellberäkningar som hade begärts, konstaterade att sökanden inte förmått styrka jämförbara miljömässiga förhållanden i Sverige och Nederländerna med avseende på spridning av medlet till yt- och grundvatten. Kemikalieinspektionen hade därför skäl att avslå ansökan. Inspektionens beslut fastställdes och begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen avslogs.

Villkor som ett godkännande skall förenas med

20 §  När ett växtskyddsmedel godkänns skall dess hälso- och miljöfarliga egenskaper bedömas med hänsyn till användningsområdet. På grundval av en sådan bedömning skall medlet hänföras till någon av följande klasser:

 • klass 1: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd,
 • klass 2: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som uppfyller särskilda kunskapskrav, om inte Kemikalieinspektionen bestämmer annat i samband med godkännandet, eller
 • klass 3: medel som får användas av var och en.

21 §  För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i 10 § följs, får Kemikalieinspektionen efter samråd med andra berörda myndigheter besluta att godkännandet ska vara förenat med särskilda villkor utöver vad som följer av gällande föreskrifter om hantering, klassificering, förpackning, märkning och annan produktinformation. De särskilda villkoren ska anges i godkännandet. Förordning (2008:259).

Godkännandets giltighetstid

22 §  Ett godkännande får endast ges för en bestämd tid. Av 14 kap. 10 § miljöbalken framgår att tiden får bestämmas till högst tio år.

[S2]Om ett verksamt ämne i medlet är förtecknat i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet, får godkännandet ges endast för tid då ämnet, enligt vad som anges i förteckningen, ska finnas med i förteckningen. Förordning (2008:259).

23 §  Giltighetstiden för ett godkännande får förlängas om förutsättningarna för godkännande i 10 § fortfarande är uppfyllda. Kemikalieinspektionen får besluta att godkännandet förlängs för den tid som behövs för denna prövning.

Skyldighet att underrätta om nya uppgifter

24 §  Sådana underrättelser om skadliga verkningar som avses i 14 kap. 18 § miljöbalken ska göras till Kemikalieinspektionen.

[S2]Den som har fått ett växtskyddsmedel godkänt eller enligt 27 § har fått en utvidgning av medlets användningsområde godkänd, ska dessutom omedelbart underrätta Kemikalieinspektionen om ändrade förhållanden som har betydelse för godkännandet.

[S3]Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten. Förordning (2008:259).

Omprövning, ändring och upphävande av ett godkännande

25 §  Ett godkännande får omprövas om det finns uppgifter som tyder på att någon förutsättning som avses i 10 § inte är uppfylld.

[S2]Vid omprövning får Kemikalieinspektionen kräva de uppgifter som behövs för omprövningen. Inspektionen får besluta att godkännandet förlängs för den tid som behövs för omprövningen och för lämnandet av de uppgifter som krävs.

26 §  Ett godkännande får ändras i fråga om villkor för användningen, om en ändring är motiverad mot bakgrund av ny vetenskaplig och teknisk kunskap.

[S2]En ändring får också göras om den som ansökt om godkännandet begär det och uppger skälen för det.

[S3]En ändring får beviljas endast om de förutsättningar som avses i 10 § fortfarande är uppfyllda.

27 §  Offentliga eller vetenskapliga organ på jordbruksområdet, jordbruksorganisationer och yrkesanvändare får ansöka om att användningsområdet för ett växtskyddsmedel som redan är godkänt skall utvidgas till att avse andra ändamål än de som omfattas av godkännandet.

[S2]Användningsområdet får utvidgas om den tilltänkta användningen är av mindre omfattning och om det behövs för att tillgodose allmänna intressen.

[S3]Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter om förutsättningar för utvidgning som behövs med anledning av artikel 9.1 i växtskyddsmedelsdirektivet.

28 §  Ett godkännande skall upphävas om de förutsättningar som avses i 10 § inte längre är uppfyllda eller om oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats beträffande omständigheter som legat till grund för godkännandet.

[S2]Ett godkännande får också upphävas om den som ansökt om godkännandet begär det och uppger skälen för det.

[S3]Om ett godkännande upphävs, skall Kemikalieinspektionen omedelbart underrätta

 1. den som har fått växtskyddsmedlet godkänt,
 2. den som enligt 7 § har anmält ett likadant medel eller enligt 55 § har fått ett sådant medel registrerat, och
 3. den som enligt 27 § har fått en utvidgning av medlets användningsområde godkänt.

29 §  I samband med att ett godkännande upphävs får Kemikalieinspektionen besluta att kvarvarande lager av medlet får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas under viss tid. Tidens längd skall bestämmas med hänsyn till vad som orsakat upphävandet.

[S2]Beslutet får inte innebära att ett medel släpps ut på marknaden eller används i strid med andra bestämmelser som är tillämpliga på medlet.

[S3]Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket.

Verksamma ämnen

30 §  En ansökan om att ett verksamt ämne skall tas upp i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet skall i Sverige ges in till Kemikalieinspektionen.

31 §  Kemikalieinspektionen skall fullgöra de uppgifter som åligger Sverige enligt växtskyddsmedelsdirektivets bestämmelser om upptagande av verksamma ämnen i bilaga 1 till direktivet.

[S2]Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter och beslut som behövs för fullgörandet av de uppgifter som avses i första stycket.

32 §  Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter som föranleds av beslut om att ämnen skall tas upp i eller tas bort från bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet.

33 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om villkor för att ett verksamt ämne skall få släppas ut på marknaden.

Samarbete om information

34 §  Den som avser att ansöka om godkännande av ett växtskyddsmedel vars verksamma ämne finns upptaget i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet skall, innan djurförsök genomförs, fråga Kemikalieinspektionen om ett likadant medel redan är godkänt och, om så är fallet, försöka nå en överenskommelse enligt andra stycket.

[S2]Alla rimliga åtgärder skall vidtas, av den som har fått ett växtskyddsmedel godkänt och den som avser att ansöka om godkännande för ett likadant medel, för att komma överens om hur uppgifterna om det godkända medlet och dess verksamma ämnen kan användas gemensamt för båda medlen. Syftet med en sådan överenskommelse skall vara att undvika onödiga upprepningar av djurförsök. Bestämmelser om godkännande av djurförsök finns i djurskyddsförordningen (1988:539).

35 §  Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om skyldigheterna enligt 34 §.

Klassificering, förpackning och märkning

36 §  Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter om klassificering, förpackning och märkning som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön eller som behövs med anledning av växtskyddsmedelsdirektivet.

37 §  Växtskyddsmedel och verksamma ämnen avsedda för användning i växtskyddsmedel får inte släppas ut på marknaden om de inte är klassificerade, förpackade och märkta enligt de föreskrifter som avses i 36 §.

Tillverkning, lagring och transport i vissa fall

38 §  Att ett växtskyddsmedel inte är godkänt enligt bestämmelserna i 14 kap.miljöbalken och denna förordning får inte läggas till grund för att hindra att medlet tillverkas, lagras eller transporteras, om medlet är godkänt i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är avsett att användas i ett sådant land.

[S2]Trots första stycket får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om vad den som tillverkar, lagrar eller transporterar växtskyddsmedel måste göra för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att medlet inte släpps ut på marknaden i strid med bestämmelserna om godkännande. Förordning (2008:259).

Information vid överlåtelse

38 a §  Den som yrkesmässigt överlåter växtskyddsmedel till någon som inte använder medlet yrkesmässigt ska informera användaren om

 1. att användningen kan innebära en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön,
 2. de faror som hanteringen kan innebära samt hur medlet bör lagras, spridas eller i övrigt hanteras,
 3. hur rester efter användningen bör tas om hand, och
 4. möjliga alternativ som innebär en mindre risk. Förordning (2012:236).

38 b §  Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om den information som avses i 38 a §. Förordning (2012:236).

Användning

39 §  Vid tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.2-4 §§miljöbalken ska man särskilt se till att växtskyddsmedel används på ett sätt som är förenligt med

 1. de förutsättningar för godkännande som har föreskrivits med stöd av 10 § denna förordning,
 2. de villkor som har beslutats enligt 21 §,
 3. de märkningskrav som avses i 36 §, och
 4. principerna för god växtskyddssed och, om det är möjligt, principerna om integrerad bekämpning. Förordning (2008:259).

Spridning av växtskyddsmedel

40 §  Ett växtskyddsmedel som är särskilt skadligt för pollinerande insekter får inte användas för att behandla växter under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från förbudet i första stycket.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om skyldighet att föra anteckningar vid yrkesmässig spridning av ett sådant växtskyddsmedel som avses i första stycket.

41 §  Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om spridning av växtskyddsmedel, innefattande krav på tillstånd och anmälan för särskilda områden.

42 §  Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken, om det finns synnerliga skäl, och från förbudet i 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, om det behövs för vetenskaplig prövning.

[S2]Före ett beslut om dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken ska Kemikalieinspektionen samråda med Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen. Förordning (2008:259).

43 §  Skogsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, om det med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets sammansättning, spridningens inverkan på livsbetingelserna för växt- och djurlivet och andra allmänna intressen inte rimligen går att genom röjning med mekaniska metoder tillgodose kravet om återväxt av skog i 6 § skogsvårdslagen (1979:429). Förordning (2008:259).

43 a §  En dispens med stöd av 42 eller 43 § ska förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. En sådan dispens får också förenas med krav på anmälan innan växtskyddsmedlet används.

[S2]En dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken ska alltid förenas med de villkor som behövs för att följa artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Förordning (2012:236).

Kunskapskrav m.m. i vissa fall

44 §  Ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 eller 2 enligt 20 § får användas endast av den som uppfyller särskilda kunskapskrav.

[S2]Föreskrifter om särskilda kunskapskrav får förenas med krav på att den som använder växtskyddsmedlet skall ha uppnått viss ålder.

45 §  Den myndighet som enligt 47 § prövar frågor om tillstånd får meddela föreskrifter om vilka kunskaper som krävs och om åldersgränser för användning. Innan en föreskrift meddelas, skall myndigheten samråda med Kemikalieinspektionen.

46 §  Om föreskrifter som avses i 45 § innefattar krav på att användare av ett växtskyddsmedel skall ha genomgått viss utbildning, får Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om att länsstyrelsen skall svara för att utbildningen genomförs och hur länsstyrelsen skall genomföra den.

Tillstånd för användning

47 §  Ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 enligt 20 § får användas endast med särskilt tillstånd. Ett tillstånd ska avse viss tid.

[S2]Frågan om tillstånd prövas

 1. när det gäller verksamhet som huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel av Statens jordbruksverk,
 2. när det gäller åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljöbalken av Folkhälsomyndigheten, och
 3. när det gäller annan verksamhet än i 1 och 2 av Arbetsmiljöverket.

[S3]Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att tillståndsfrågor som enligt andra stycket 1 ska prövas av Jordbruksverket i stället ska prövas av länsstyrelsen. Förordning (2013:905).

48 §  Den myndighet som enligt 47 § prövar frågan om tillstånd får meddela närmare föreskrifter om villkoren för ett sådant tillstånd. Föreskrifterna skall avse förhållanden som har betydelse för uppfyllande av bestämmelserna i 39 § eller av sådana föreskrifter som avses i 41 och 45 §§. Innan en föreskrift meddelas skall myndigheten samråda med Kemikalieinspektionen.

Tillfälliga begränsningar och förbud

49 §  Om det finns anledning att misstänka att ett godkänt växtskyddsmedel eller ett medel som Kemikalieinspektionen är skyldig att godkänna utgör en risk för människors hälsa eller miljön, får inspektionen tillfälligt begränsa eller förbjuda användningen eller försäljningen av medlet. Om inspektionen meddelar ett sådant beslut, ska inspektionen genast underrätta Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna inom Europeiska unionen. Förordning (2010:1196).

Vissa varor som har behandlats med växtskyddsmedel

50 §  Spannmål, potatis eller annat utsäde som har betats med växtskyddsmedel får användas endast som utsäde.

[S2]Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

 1. att sådant utsäde som avses i första stycket får förvaras endast i vissa slags emballage, och
 2. att emballage som har använts för förvaring av sådant utsäde som avses i första stycket inte får användas för andra ändamål eller får användas endast för vissa andra ändamål.

 • SJVFS 2014:21: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde

51 §  Barrträdsplantor som har behandlats med ett växtskyddsmedel i form av ett kemiskt bekämpningsmedel som inte är godkänt enligt denna förordning får inte föras in till Sverige.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i första stycket.

Tillsyn och avgifter

52 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 20, 21 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.

[S2]Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2011:42).

Överklagande samt straff och förverkande

53 §  I 19 kap. 1 § och 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om överklagande samt straff och förverkande.

Informationsutbyte inom Europeiska unionen m.m.

54 §  I fråga om meddelanden, underrättelser och annan information till Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska Kemikalieinspektionen fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt växtskyddsmedelsdirektivets

 1. övergångsbestämmelser,
 2. bestämmelser om att tillhandahålla uppgifter om ansökningar och om att göra dokumentation tillgänglig,
 3. bestämmelser om informationsutbyte när det gäller beslut i ärenden om godkännande, dispens och återkallelse samt förteckningar över godkända medel,
 4. bestämmelser om att lämna upplysningar om vad som kommer fram vid granskningen av en ansökan om godkännande,
 5. bestämmelser om att lämna upplysningar om sådana skadliga verkningar som avses i 24 §,
 6. bestämmelser om avvikelser från märkningskrav, och
 7. bestämmelser om rapportering om resultatet av vidtagna tillsynsåtgärder. Förordning (2010:1196).

55 §  Kemikalieinspektionen skall föra ett register över de namn som anmälts enligt 7 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006, då förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel skall upphöra att gälla.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
CELEX-nr
32006L0045
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2008:259) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 10, 21, 22, 24, 38, 39, 42, 43 §§; ny 43 a §
CELEX-nr
32008L0045
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2010:6) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Omfattning
ändr. 52 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:1196) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Omfattning
ändr. 2, 19, 49, 54 §§
CELEX-nr
32010L0058
Ikraftträder
2010-12-21

Förordning (2011:42) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Omfattning
ändr. 52 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:824) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Omfattning
ändr. 16 §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:929) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om godkännande av växtskyddsmedel i de fall som anges i artikel 80.5 i förordning (EG) nr 1107/2009.
Omfattning
ändr. 1 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 2 a, 3 §§
CELEX-nr
32009R1107
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2012:236) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Omfattning
ändr. 1, 43 a §§; nya 38 a, 38 b §§, rubr. närmast före 38 a §
CELEX-nr
32009L0128
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2013:905) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:143) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Omfattning
ändr. 39 §; nya 39 a, 40 a, 40 b §§
Ikraftträder
2014-04-17

Förordning (2014:428) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Omfattning
upph. 2 b, 2 c, 2 d, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§, rubr. närmast före 2 a, 16, 17, 30, 34 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2 a, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 a, 4 §§
Ikraftträder
2014-07-15

Ändring, SFS 2016:402

Omfattning
upph.