/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:812 i lydelse enligt SFS 2018:1013
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Förordning (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land. Bestämmelserna kompletterar, såvitt avser livsmedel, artiklarna 14-24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Villkor för importen

2 §  Livsmedel av animaliskt ursprung får införas endast över en ort där det finns en gränskontrollstation.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att andra livsmedel än sådana som är av animaliskt ursprung får införas endast över en ort där det finns en gränskontrollstation.

[S3]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om tillstånd eller andra villkor för import, transitering och återinförsel av livsmedel.

3 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om krav på förhandsanmälan enligt artikel 17.1 andra strecksatsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Livsmedelsverket skall även i övrigt utföra de uppgifter som enligt artikel 17 i samma förordning ankommer på en medlemsstat.

Kontrollmyndigheter

4 §  Livsmedelsverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av livsmedel av animaliskt ursprung och andra livsmedel som, enligt verkets föreskrifter, får införas endast över en ort där det finns en gränskontrollstation.

[S2]Andra livsmedel än de som avses i första stycket kontrolleras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i den ort där livsmedlet deklareras för fri omsättning.

[S3]Den som importerar livsmedel skall biträda kontrollmyndigheten.

5 §  Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat enligt kommissionens beslut 2001/812/EG av den 21 november 2001 om villkor för godkännande av gränskontrollstationer som ansvarar för veterinärkontroll av produkter som förs in till gemenskapen från tredje länder.

[S2]Livsmedelsverket upprättar efter samråd med Tullverket en förteckning över orter där det finns en av kommissionen godkänd gränskontrollstation.

6 §  Tullverket och ett sådant företag som enligt 5 kap. 3 § andra stycket tullförordningen (2016:287) utövar tullkontroll över varor ska övervaka att livsmedel som får införas endast över ort där det finns gränskontrollstation inte importeras över någon annan ort. Förordning (2016:300).

7 §  Transport av livsmedel till frizon eller tullager ska göras under tullkontroll. Förordning (2016:300).

8 §  Den myndighet som är behörig att utföra offentlig kontroll skall utföra de kontrolluppgifter som enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 ankommer på en medlemsstat.

[S2]Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt artikel 23.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 ankommer på en medlemsstat.

Kontrollens utförande

9 §  Den myndighet som är behörig att utföra offentlig kontroll skall se till att kraven i artikel 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om utförande av kontroll, hantering av prover samt beskaffenhet av metoder och utrustning är uppfyllda.

10 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur kontrollen skall bedrivas. Verket får även meddela sådana föreskrifter i övrigt som behövs som komplettering av de EG- bestämmelser som kompletteras av denna förordning.

Kostnader för kontroll vid import

11 §  Livsmedelsverkets kostnader för kontroll skall täckas med avgift enligt en taxa som fastställts av verket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. I förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m. finns bestämmelser om den kommunala nämndens avgifter för kontrollen.

12 §  Kostnader för kontrollmyndigheternas kontroll i samband med import, transitering och återinförsel skall, även utöver vad som följer av artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, betalas av importören eller dennes ombud.

[S2]Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om betalningen av kontrollmyndighetens kostnad.

13 §  Om Livsmedelsverket har föreskrivit stickprovsundersökning av ett visst varuslag, ska kostnaden för undersökningen täckas genom en avgift som tas ut vid import av varor av det slaget enligt en taxa som Livsmedelsverket fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Importören ska betala avgiften till Tullverket. Det som föreskrivs i 2 kap. 16 § tullagen (2016:253) om indrivning av tull ska gälla i fråga om avgiften. För en sändning som avvisas tas inte någon avgift ut. Förordning (2016:300).

14 §  För livsmedel som tas ut som prov lämnas inte någon ersättning. Kostnaden för uppföljning av prov som har lett till anmärkning skall betalas av importören, dennes ombud eller någon annan som ansvarar för livsmedlen.

Straff

15 §  Om ansvar för import av livsmedel i strid mot denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter, eller mot de EG-bestämmelser som förordningen kompletterar, och försök till sådan import finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

[S2]Om en vara har förklarats förverkad, skall Tullverket anmäla detta till Livsmedelsverket som bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas med varan.

Överklagande m.m.

/Upphör att gälla U: 2018-07-01/

16 §  Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning, enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av förordningen får överklagas hos länsstyrelsen.

I 31 och 32 §§livsmedelslagen (2006:804) och 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

/Träder i kraft I: 2018-07-01/

16 §  Beslut av en kommunal nämnd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning eller enligt EU-bestämmelser som kompletteras av förordningen får överklagas till länsstyrelsen.

[S2]I 32 § livsmedelslagen (2006:804) och 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1013).

17 §  Beslut enligt denna förordning, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen och enligt de EG- bestämmelser som kompletteras av förordningen skall gälla omedelbart, om inte något annat bestäms.

18 §  Livsmedelsverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2016:300) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

Omfattning
ändr. 6, 7, 13 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2018:1013) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

Omfattning
ändr. författningsrubr., 16 §
Ikraftträder
2018-07-01