Inaktuell version

Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkohol- och

Version: 2007:1216

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1994:2048) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden har till uppgift att pröva följande typer av beslut som det i alkohollagen (1994:1738) omnämnda detaljhandelsbolaget fattat enligt det avtal som upprättats enligt 5 kap. 1 § alkohollagen, nämligen beslut varigenom bolaget

  1. avvisat ett visst vin, starköl eller en viss spritdryck från sitt sortiment, eller
  2. avfört ett visst vin, starköl eller en viss spritdryck ur sitt sortiment.

[S2]Nämnden har också till uppgift att pröva beslut som Apoteket AB har fattat enligt det verksamhetsavtal som gäller mellan staten och bolaget och som innebär att ett visst läkemedel inte lagerhålls på ett lokalt apotek eller hos ett apoteksombud (produkturval).

[S3]De avtal som anges i första och andra styckena ska tillkännages genom att de kungörs i Svensk författningssamling (SFS).

2 §  Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § första stycket får väckas endast av den leverantör av spritdryck, vin eller starköl vars produkt avvisats från eller avförts ur bolagets sortiment.

[S2]Nämnden ska pröva om detaljhandelsbolaget följt vad som sägs i avtalet om att bolagets produkturval får grundas endast på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn samt att någon favorisering inte får ske av inhemska produkter.

3 §  Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § andra stycket får endast väckas av den som innehar godkännandet för försäljning av det läkemedel som inte lagerhålls på ett visst apotek.

[S2]Nämnden ska vid prövningen av beslut enligt 1 § andra stycket bedöma om Apoteket AB följt vad som sägs i avtalet om att bolagets lagerhållning får grundas endast på objektiva kriterier såsom efterfrågan, förskrivningsmönster och den lokala sjukvårdens rekommendationer samt oberoende av produkternas ursprungsland.

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en nämnd.

5 §  Nämnden ska bestå av en ordförande och fem andra ledamöter.

Organisation

6 §  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna.

Ärendena

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Anställningar och uppdrag

8 §  Nämndens ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrättsliga frågor, minst en väl förtrogen med livsmedelsfrågor samt minst en väl förtrogen med läkemedelsfrågor.

[S2]Till ledamot i nämnden får inte någon utses som på grund av sin ställning eller sin verksamhet kan antas företräda något partsintresse.

[S3]Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för återstående tid.

9 §  För beredning av ärenden hos nämnden ska det finnas en sekreterare, som ska vara lagfaren.

Överklagande

10 §  Nämndens beslut i ärenden om prövning enligt 1 § får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:640) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Omfattning
upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 8 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:1643) om ändring i förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1150) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Omfattning
ny 11 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2017:1099) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-01-01