Upphävd författning

Förordning (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:836 i lydelse enligt SFS 2011:244
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att

 1. förvalta och redovisa de kreditgarantier som nämnden utfärdat,
 2. bevaka att kreditförsörjningen, vid ny- och ombyggnad samt vid förvärv av bostäder, stöds i tillräcklig omfattning av statliga kreditgarantier och ta de initiativ som behövs i detta syfte,
 3. i stödärenden enligt förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
  1. överlägga med kommuner om lämpliga åtgärder och villkor för stöd,
  2. för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid omstrukturering eller rekonstruktion av ett kommunalt bostadsföretag,
 4. följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av omstrukturerings- eller rekonstruktionsåtgärder som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av de åtgärder som har genomförts,
 5. redovisa beslutade bidrag för kommunala hyresgarantier,
 6. biträda Regeringskansliet i nationella och internationella frågor inom bostadsmarknadsområdet,
 7. utbyta kunskap och erfarenheter med aktörer, både på nationell och internationell nivå, inom myndighetens verksamhetsområde, och
 8. bidra till ökad kunskap om frågor som har betydelse för myndighetens verksamhetsområde. Förordning (2011:244).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

3 §  Inom myndigheten finns en avtalsdelegation som har till uppgift att för Statens bostadskreditnämnds räkning ingå de avtal som avses i 6 § förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet samt bevaka att ingångna avtal följs och i övrigt ta till vara statens intressen enligt 12 § samma förordning.

[S2]Avtalsdelegationen består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sju ledamöter.

[S3]Myndighetens ledning är inför regeringen ansvarig för att avtalsdelegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet, verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt redovisas på ett tillförlitligt sätt.

4 §  Avtalsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

5 §  Generaldirektören är myndighetschef.

6 §  Ledamöterna i avtalsdelegationen utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1527) om ändring i förordningen (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2011:244) om ändring i förordningen (2007:836) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01

Ändring, SFS 2012:546

Omfattning
upph.