Förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
SFS 2008:463 i lydelse enligt SFS 2018:1035
Ikraft
2008-07-01
Upphäver
Förordning (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

Definitioner

2 §  Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (2018:396). Förordning (2018:511).

3 §  I denna förordning avses med

[S2]provdrift: drift enligt ett provprogram inför övergång till normaldrift,

[S3]normaldrift: drift inom de fastställda villkor och begränsningar som framgår av en anläggnings säkerhetstekniska driftsförutsättningar,

[S4]avveckling: åtgärder som, efter att den verksamhet som en anläggning är avsedd för har upphört och inte kommer att återupptas, vidtas av tillståndshavaren för att på ett säkert sätt montera ned och riva anläggningen samt hantera det kärnämne och det kärnavfall som finns på anläggningsplatsen,

[S5]kärnteknisk anläggning kategori 1: en kärnkraftsreaktor, en anläggning för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle, en anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle eller en anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte är en sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12,

[S6]kärnteknisk anläggning kategori 2: en forsknings- eller materialprovningsreaktor,

[S7]kärnteknisk anläggning kategori 3: en anläggning för framställning av kärnbränsle,

[S8]kärnteknisk anläggning kategori 4: en anläggning för hantering, bearbetning och annan lagring än mellanlagring av kärnämne som inte utgör anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle och anläggning för hantering, bearbetning och lagring av låg- och medelaktivt kärnavfall. Förordning (2011:1568).

Ansökningsavgift

4 §  En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

 1. tillstånd eller godkännande enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet,
 2. tillstånd enligt 5 kap. 1 § strålskyddsförordningen (2018:506), eller
 3. Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av ett ärende enligt 8 § eller 18 § andra stycket förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Förordning (2018:511).

5 §  Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med 100 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav 34 000 000 kronor när ansökan ges in, 33 000 000 kronor senast ett år efter att ansökan gavs in och 33 000 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

[S2]Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan ges in

 1. med 2 237 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle,
 2. med 1 113 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 2,
 3. med 560 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 3,
 4. med 111 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 4,
 5. med 1 536 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 1,
 6. med 560 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 2,
 7. med 280 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 3,
 8. med 55 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 4,
 9. med 111 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk anläggning,
 10. med 55 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 11. med 55 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a § första stycket lagen om kärnteknisk verksamhet,
 12. med 112 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdeponering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lagring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdeponeringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 gigabecquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,
 13. med 42 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,
 14. med 80 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen enligt särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,
 15. med 35 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse, bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas av en ansökan enligt 1–14,
 16. med 16 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktivt ämne som inte omfattas av en ansökan enligt 1–15, och
 17. med 75 000 kronor, om ansökan avser bekräftelse av certifikat för kollikonstruktion.

[S3]Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än en avgift enligt första stycket eller andra stycket 1–9, ska avgift betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen. Förordning (2017:1336).

6 §  Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 §, får myndigheten besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering. Förordning (2016:1359).

Granskningsavgift

7 §  Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor ska betala en granskningsavgift

 1. med 100 000 000 kronor per kalenderår från och med det kalenderår som följer efter det att tillståndet gavs till och med det kalenderår då reaktorn efter ett särskilt godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten har tagits i provdrift, och
 2. med 15 000 000 kronor per kalenderkvartal från och med det kalenderår som följer efter det att reaktorn har tagits i provdrift till och med det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn efter ett särskilt godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten har tagits i normaldrift.

[S2]Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering. Förordning (2011:1568).

7 a §  Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning kategori 1, dock inte en sådan reaktor som avses i 7 § eller en anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle, ska betala en granskningsavgift med 4 608 000 kronor för granskning av de tillståndsvillkor som måste uppfyllas innan anläggningen tas i normaldrift för första gången efter det att tillståndet gavs.

[S2]Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten för granskning. Förordning (2017:1336).

8 §  Om den granskning som en avgift enligt 7 eller 7 a § är avsedd att täcka medför granskningsarbete som inte täcks av avgiftens belopp (kostnader för merarbete), får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att tillståndshavaren ska betala en tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för det merarbete som myndigheten har utfört. För en granskning som avses i 7 a § får dock tilläggsavgiften för varje granskningsarbete uppgå till högst 2 000 000 kronor.

[S2]Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering. Förordning (2016:1359).

9 §  Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av en sådan helhetsbedömning som avses i 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Avgiften ska efter särskild debitering betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten

 1. med 5 206 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift, och
 2. med 2 206 000 kronor för övriga kärntekniska anläggningar. Förordning (2016:1359).

Konsultkostnader

10 §  Den som ansöker om eller har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska ersätta Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för att anlita konsult i samband med sådan prövning eller granskning som avses i 4-9 §§ med avseende på den del av konsultkostnaderna som understiger 1 000 000 kronor, i den mån konsultarbetet kan hänföras till en viss eller till vissa verksamheter. Ersättningen betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering. Förordning (2009:668).

Tillsynsavgift

11 §  Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396), förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (2018:506) samt villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förordningar följs. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

 1. med 2 760 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
 2. med 330 250 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer,
 3. med 412 250 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor under normaldrift,
 4. med 517 500 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton använt kärnbränsle mellanlagras,
 5. med 152 250 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellanlagras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,
 6. med 517 500 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12,
 7. med 152 250 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
 8. med 152 250 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,
 9. med 152 250 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
 10. med 750 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
 11. med 152 250 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor under avveckling, och
 12. med 10 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12.

[S2]En avgift enligt första stycket 1–4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk verksamhet.

[S3]Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning som har den högsta avgiften.

[S4]Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet började gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre behövs. Förordning (2018:511).

11 a §  Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor som ersätter en permanent avstängd kärnkraftsreaktor ska betala avgift enligt 11 § endast från och med det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn tas i normaldrift. Förordning (2011:1568).

Beredskapsavgift

12 §  Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som tillhör någon av beredskapskategorierna 1–3, enligt den klassificering som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av 4 kap. 9 § strålskyddsförordningen (2018:506), ska betala en beredskapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

 1. med 1 504 000 kronor för en anläggning i beredskapskategori 1,
 2. med 257 000 kronor för en anläggning i beredskapskategori 2, och
 3. med 65 000 kronor för en anläggning i beredskapskategori 3.

[S2]Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att en ansökan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att anläggningen inte längre tillhör någon av beredskapskategorierna. Förordning (2018:511).

Avgift för nukleär icke-spridningskontroll

13 §  Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt de internationella överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen som Sverige tillträtt. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderkvartal 1. med 550 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer,

 1. med 235 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,
 2. med 290 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,
 3. med 285 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,
 4. med 14 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och
 5. med 11 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärnämne än framställning av bränsle.

[S2]Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att tillståndet gavs till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från anläggningen. För en kärnkraftsreaktor under uppförande som ska ersätta en permanent avstängd reaktor ska avgiften betalas från och med kalenderkvartalet efter att en ansökan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Förordning (2017:1336).

14 §  Den som, i annat fall än som avses i 13 §, innehar kärnämne ska betala avgift för kärnämneskontroll med 1 280 kronor per timme för kontroll som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering. Förordning (2016:1359).

Forskningsavgift

15 §  Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för den grundläggande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som myndigheten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och att stödja och utveckla myndighetens tillsyn. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderkvartal

 1. med 7 821 000 kronor för en reaktor som är under uppförande från och med det kalenderkvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten godkänt att anläggningen får börja uppföras till och med det kalenderkvartal då reaktorn tas i normaldrift,
 2. med 2 090 000 kronor för varje annan reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn tas i normaldrift fram till det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn permanent har tagits ur drift och detta har anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, och
 3. med 302 000 kronor för en reaktor som är under avveckling för den tid då avgift inte betalas enligt 2.

[S2]Skyldigheten att betala avgift gäller inte från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2017:1336).

16 §  Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 6 kap.1 eller 2 § eller 7 kap. 9 §strålskyddslagen (2018:396) ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet.

[S2]Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderår

 1. med 500 kronor per tillstånd för starka laserpekare med maximal uteffekt som inte överskrider 30 milliwatt,
 2. med 8 400 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som överskrider 30 milliwatt,
 3. med 8 400 kronor per tillstånd för tillståndspliktiga lasrar,
 4. med 8 400 kronor per tillstånd för torkning med mikrovågor,
 5. med 4 900 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,
 6. med 1 900 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,
 7. med 2 700 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik,
 8. med 1 000 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 megabecquerel,
 9. med 3 100 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 gigabecquerel,
 10. med 16 800 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,
 11. med 5 600 kronor per utrustning för mindre acceleratorer och bestrålningsapparater med slutna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,
 12. med 21 400 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,
 13. med 2 500 kronor per utrustning för radiografering,
 14. med 1 000 kronor per utrustning för analys, kontroll eller övervakning,
 15. med 1 000 kronor per sluten strålkälla med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,
 16. med 24 000 kronor per anläggning för strålsterilisering,
 17. med 6 100 kronor per tillstånd för handel med strålkällor,
 18. med 9 400 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strålkällor,
 19. med 1 000 kronor per tillstånd för verksamhet med kvalitetskontroll av radiologisk utrustning,
 20. med 12 100 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi,
 21. med 4 100 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern strålterapi,
 22. med 12 100 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för brachyterapi,
 23. med 18 200 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,
 24. med 74 000 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,
 25. med 119 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,
 26. med 7 283 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt, och
 27. med 353 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade synkrotronljusanläggningar.

[S3]Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 6 kap.1 eller 2 § eller 7 kap. 9 §strålskyddslagen ska betala avgift med 1 280 kronor per timme för arbete med tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering. Förordning (2018:511).

17 §  Avgift enligt 16 § första stycket225 ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd har getts. Om ett tillstånd förnyas, ska avgift betalas även för det år då beslutet om att förnya tillståndet meddelades. Om det finns särskilda skäl får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att avgiften i stället för som årsavgift ska betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs.

[S2]Avgift enligt 16 § första stycket 1 ska betalas som en engångsavgift i samband med att ansökan om tillstånd görs. Avgift enligt 16 § första stycket 26 och 27 ska betalas från och med det kalenderår då ansökan om tillstånd ges in och för varje påbörjat kalenderår därefter.

[S3]Förhållanden anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten före den 1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften. Förordning (2016:8).

18 §  Om prövningen av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än de belopp som anges i 16 §, får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering. Förordning (2016:1359).

Gemensamma bestämmelser

19 §  Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka en avgift.

20 §  Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

21 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1035).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut och förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion ska upphöra att gälla.
 2. Avgifter som före den 1 juli 2008 har debiterats av Statens kärnkraftinspektion eller Statens strålskyddsinstitut ska i den mån betalning inte har skett före detta datum betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten.
 3. I fråga om avgift som avser tiden före den 1 juli 2008 ska Strålsäkerhetsmyndigheten tillämpa äldre bestämmelser.
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:668) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
 2. Avgift enligt 12 § för tredje kalenderkvartalet 2009 får i den del avgiften har höjts genom denna förordning betalas i efterskott efter särskild debitering.
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§; omtryck
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1606) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:1110) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 16, 17 §§
Ikraftträder
2010-10-31

Förordning (2010:1546) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:316) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2011-04-20

Förordning (2011:1568) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
nuvarande 7 § betecknas 7 a §; ändr. 1, 3, 5, 6, den nya 7 a, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§; nya 7, 11 a §
Ikraftträder
2012-01-15

Förordning (2012:908) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 a, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§
Ikraftträder
2013-01-15

Förordning (2013:1130) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 a, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§
Ikraftträder
2014-01-15

Förordning (2015:2) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2015-02-03

Förordning (2016:8) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2016-02-09

Förordning (2016:1359) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 a, 8, 9, 11, 14, 16, 18 §§
Ikraftträder
2017-01-15

Förordning (2017:1336) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 5, 7 a, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraftträder
2018-01-16

Förordning (2018:511) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 11, 12, 16 §§
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2018:1035) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2018-07-01