Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
SFS 2008:552 i lydelse enligt SFS 2017:61
Ikraft
2008-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, får ett landsting bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

[S2]Med människor med anknytning till Sverige avses

  1. svenska medborgare,
  2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och
  3. i Sverige bosatta utlänningar. Lag (2015:312).

1 a §  Även vid insatser till stöd för andra än de som enligt 1 § har anknytning till Sverige får ett landsting, i en situation då många människor drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen. Lag (2015:312).

2 §  Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

[S2]Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de landsting som anges i 6 § första stycket. Övriga landsting får tillhandahålla sådana insatser.

[S3]Det som sägs i denna lag om landsting ska också gälla en kommun som inte ingår i ett landsting. Lag (2017:61).

3 §  Katastrofmedicinska insatser ska utföras med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Beslut om insatser m.m.

4 §  Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §  Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt besluta om hur landstingens resurser ska användas vid sådana insatser.

Katastrofmedicinsk beredskap

6 §  Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upprätthållas av landstingen i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län.

[S2]Övriga landsting får upprätthålla sådan beredskap.

Ersättning till landsting

7 §  Ett landsting har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som landstinget har utfört enligt denna lag.

[S2]Landsting som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma gäller övriga landsting efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att sådan ersättning ska lämnas.

Bemyndigande

8 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om sådan beredskap som avses i 6 § samt om ersättning enligt 7 §.

Ändringar

Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2007/08:227, Prop. 2007/08:138, Bet. 2007/08:SoU18
Ikraftträder
2008-09-01

Lag (2015:312) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2014/15:199, Prop. 2014/15:76, Bet. 2014/15:SoU15
Omfattning
ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2017:61) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-04-01