Upphävd författning

Förordning (2009:1482) med instruktion för Boverket

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
SFS 2009:1482 i lydelse enligt SFS 2011:1158
Ikraft
2010-02-01
Upphäver
Förordning (2007:1065) med instruktion för Boverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om

 1. byggd miljö,
 2. hushållning med mark- och vattenområden,
 3. fysisk planering,
 4. byggande och förvaltning av bebyggelse, och
 5. boende.

[S2]Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

2 §  Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för

 1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra berörda,
 2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen,
 3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda miljön i samhällsplanering och byggande,
 4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av 3–5 kap. och 6 kap.1921 §§miljöbalken samt plan- och bygglagen (2010:900),
 5. en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem, och
 6. en planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med den planeringsram som riksdagen har beslutat. Förordning (2011:1158).

3 §  Boverket ska särskilt

 1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveckling,
 2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för funktionshindrade, barn, ungdomar, äldre och personer med utländsk bakgrund samt för boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet,
 3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra berörda aktivt ge råd och stöd,
 4. utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar och förordningar,
 5. aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden, såväl i nationellt perspektiv som på regional nivå,
 6. följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen,
 7. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt följa och analysera tillämpningen av dessa,
 8. följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde och vid behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås, och
 9. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag som Boverket har ett centralt administrationsansvar för, redogöra för resultat och fördelning samt informera om stöden och bidragen. Förordning (2011:1158).

4 §  Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde.

[S2]Boverket ska inom ramen för ansvaret enligt första stycket vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter. Förordning (2011:1158).

5 §  Boverket ska

 1. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, samt
 2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

[S2]Boverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1158).

6 §  Boverket ska delta i det arbete inom sitt verksamhetsområde som regeringen bedriver inom EU och internationellt.

[S2]Boverket ska särskilt

 1. bidra med underlag och expertkunskap,
 2. delta vid möten i samråd med Regeringskansliet och rapportera från mötena,
 3. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som ligger inom verkets ansvarsområde samt bedriva utvecklingssamarbete,
 4. följa, redovisa och medverka i internationellt samarbete som syftar till att harmonisera regler för byggnader och byggprodukter,
 5. ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EU- direktiv,
 6. ansvara för internationell rapportering inom sitt ansvarsområde,
 7. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktigare förslag och ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter till verket,
 8. löpande följa och redovisa hur fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling, bostadsfrågorna och förutsättningarna för den nationella bostadspolitiken utvecklas inom EU,
 9. uppmärksamma förslag till nya och ändrade EU-regler, rättsutvecklingen i övrigt samt följa annan utveckling inom EU som kan ha betydelse för den svenska bostadssektorn, och
 10. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt förslag till EU-lagstiftning, skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet.

6 a §  Boverket ska

 1. aktualisera och följa såväl statistik som analyser med inriktning på bostadsmarknader och byggande i ett nordiskt perspektiv, och
 2. analysera skillnaderna mellan de nordiska ländernas utveckling när det gäller bostadsbyggande, inklusive ländernas olika förutsättningar och andra orsaker till skillnaderna. Förordning (2011:1158).

7 §  Boverket får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

8 §  Boverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Ledning

9 §  Boverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

10 §  Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter. Förordning (2011:1158).

Samlingslokaldelegationen

11 §  Inom Boverket finns Samlingslokaldelegationen som är ett särskilt beslutsorgan. Delegationen avgör ärenden om statligt stöd till allmänna samlingslokaler, vissa icke-statliga kulturlokaler och folkparksteatrar.

[S2]Delegationen avgör inte ärenden som rör regelgivning eller förslag till anslagsframställningar.

12 §  Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

13 §  Samlingslokaldelegationen ansvarar själv för sina beslut.

[S2]Samlingslokaldelegationen ansvarar för sin verksamhet inför myndighetschefen.

14 §  Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Samlingslokaldelegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att delegationens verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

15 §  Generaldirektören är myndighetschef.

16 §  Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i Samlingslokaldelegationen för en bestämd tid. Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

Personalfrågor

17 §  Vid Boverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Internrevision

Avgifter

20 §  Boverket får ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 7 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1158).

Ändringar

Förordning (2009:1482) med instruktion för Boverket

Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2011:1158) om ändring i förordningen (2009:1482) med instruktion för Boverket

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 10 §§; nya 6 a, 20 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2012:546

Omfattning
upph.