Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-03-02
Ändring införd
SFS 2009:99 i lydelse enligt SFS 2010:87
Ikraft
2009-03-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 17 kap.1-7 §§skattebetalningslagen (1997:483) bevilja anstånd med inbetalning av sådan avdragen skatt som avses i 10 kap. 17 § första stycket 3 skattebetalningslagen och sådana arbetsgivaravgifter som avses i 10 kap. 17 § första stycket 4 samma lag och som gäller redovisningsperioderna februari-december 2009.

[S2]Anståndet får beviljas för högst två redovisningsperioder och för varje period längst till motsvarande förfallodag ett år därefter. Ett anstånd får efter ansökan förlängas, dock längst till den 17 januari 2011. Lag (2010:87).

2 §  Anstånd enligt 1 § ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det.

3 §  Skatteverket ska återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyldige begär det. Anståndsbeloppet ska då betalas enligt bestämmelserna i 16 kap. 6 § andra och tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483).

4 §  Den som har beviljats anstånd enligt 1 § ska betala kostnadsränta som enligt 19 kap. 6 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) gäller vid anstånd.

5 §  Utöver ränta enligt 4 § ska den som har beviljats anstånd enligt 1 § betala en avgift (anståndsavgift). Anståndsavgiften tas ut med 0,3 procent per påbörjad kalendermånad på beviljat anståndsbelopp fram till och med förfallomånaden. Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften sättas ned i motsvarande mån.

[S2]Anståndsavgiften ska betalas senast den dag anståndet upphör.

[S3]Anståndsavgiften ska vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229) behandlas som ränta enligt 19 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).

6 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i skattebetalningslagen (1997:483).

7 §  Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om debitering av skatt samt om betalning av skatt som omfattas av anstånd gäller också när anstånd har beviljats med stöd av denna lag.

8 §  Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om bestämmande, debitering och betalning av skatt gäller för anståndsavgift enligt denna lag.

9 §  Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap.skattebetalningslagen (1997:483).

Ändringar

Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Prop. 2008/09:113, Bet. 2008/09:SkU27
Ikraftträder
2009-03-06

Lag (2010:87) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2009/10:190, Prop. 2009/10:91, Bet. 2009/10:SkU32
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-03-01