Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2010-11-18
Ändring införd
SFS 2010:1472 i lydelse enligt SFS 2018:268
Ikraft
2011-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1263) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas även till de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

[S2]På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering.

[S3]Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2018:268).

2 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt.

3 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, landsting och enskilda.

Ledning

4 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet leds av en myndighetschef.

5 §  Vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

9 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning och krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2018:268) om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-21