/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
SFS 2010:630 i lydelse enligt SFS 2018:1348
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde och definitioner

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

1 §  I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län. Lag (2016:945).

Prop. 2015/16:176: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

I paragrafen läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län till i förteckningen över de län som omfattas av lagens bestämmelser.

Prop. 2013/14:46: Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

Paragrafen ändras med innebörden att lagens bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional transportinfrastrukturplanering gäller även Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län.

Prop. 2017/18:206: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

I paragrafen utgår förteckningen över län som omfattas av lagens bestämmelser, eftersom lagen omfattar samtliga län.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

1 §  I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348).

2 §  Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

3 §  Denna lag gäller för Uppsala läns landsting, Östergötlands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting, Västmanlands läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Jämtlands läns landsting och Norrbottens läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 510 §§ gäller i sådant fall kommunen. Lag (2016:945).

Prop. 2015/16:176: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

I paragrafen läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting till i förteckningen över de landsting som omfattas av lagens bestämmelser.

Prop. 2011/12:21: Paragrafen ändras med innebörden att Gotlands kommun inte är undantagen från 4 § i samma lag.

Prop. 2013/14:46: Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

I paragrafen görs tillägg om att lagen även gäller Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting.

Prop. 2017/18:206: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

I paragrafen ersätts förteckningen över landsting som omfattas av lagens bestämmelser med benämningen ”landstingen”.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

3 §  Denna lag gäller för landstingen. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen. Lag (2018:1348).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

4 §  De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

[S2]Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

[S3]Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Uppsala läns landsting, Östergötlands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting, Västmanlands läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Jämtlands läns landsting och Norrbottens läns landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas. Lag (2016:945).

Prop. 2015/16:176: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

I tredje stycket läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting till i uppräkningen av landsting för vilka beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt ska användas vid genomförande av allmänna val enligt vallagen (2005:837).

Prop. 2011/12:21: Tillägg har gjorts i paragrafen som ger Gotlands kommun möjlighet att besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Beteckningen kommunfullmäktige ska dock anges på valsedlar i samband med val.

Prop. 2013/14:46: Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

I paragrafen görs tillägg om att beteckningen landstingsfullmäktige ska användas vid val även i Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting.

Prop. 2017/18:206: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

I första stycket ersätts benämningen ”de landsting som avses i denna lag” med ”ett landsting”.

I tredje stycket utgår uppräkningen av landsting för vilka beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt ska användas vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837). I stället ...

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

4 §  Ett landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i landstinget. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas. Lag (2018:1348).

Regionalt tillväxtarbete

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

5 §  De landsting som avses i denna lag ska

  1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
  2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
  3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Lag (2017:758).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

5 §  Ett landsting ska

  1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
  2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
  3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Lag (2018:1348).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

6 §  De landsting som avses i denna lag får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

6 §  Ett landsting får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Lag (2018:1348).

Transportinfrastruktur

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

7 §  De landsting som avses i denna lag ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

7 §  Ett landsting ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348).

Samverkan och samråd

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

8 §  De landsting som avses i denna lag ska samverka med

  1. länets kommuner, och
  2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

8 §  Ett landsting ska samverka med

  1. länets kommuner, och
  2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. Lag (2018:1348).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

9 §  De landsting som avses i denna lag ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.

Prop. 2017/18:206: Paragraferna behandlas i avsnitt 5.2.

I paragraferna ersätts benämningen ”de landsting som avses i denna lag” med ”ett landsting”.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

9 §  Ett landsting ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Lag (2018:1348).

Statliga myndigheter

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

10 §  Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

[S2]Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna de landsting som avses i denna lag det biträde som de behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera de landsting som avses i denna lag om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.

Prop. 2017/18:206: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

I andra stycket ersätts benämningen ”de landsting som avses i denna lag” med ”landstinget”.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

10 §  Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna landstinget det biträde som det behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera landstinget om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. Lag (2018:1348).

Ändringar

/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Förarbeten
Rskr. 2009/10:324, Prop. 2009/10:156, Bet. 2009/10:KU37
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1193) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2011/12:31, Prop. 2011/12:21, Bet. 2011/12:KU7
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2013/13:158, Prop. 2013/14:46, Bet. 2013/14:KU30
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:473) om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2013/14:260, Prop. 2013/14:122, Bet. 2013/14:KU37
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§ i 2014:118

Lag (2016:945) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2016/17:15, Prop. 2015/16:176, Bet. 2016/17:KU2
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:758) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1348) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2019-01-01