Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12
Ändring införd
SFS 2011:538 i lydelse enligt SFS 2015:806
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Förordning (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om rätt till utbildning eller annan pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige men som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 skollagen (2010:800) ska anses bosatta i landet.

[S2]Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för kostnader i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och utbildningar. Förordning (2015:806).

Utbildning och annan verksamhet

2 §  Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen (2010:800) ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

[S2]Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 4 skollagen (2010:800) ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning i grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

[S3]Bestämmelser om vad som avses med en persons hemkommun finns i 29 kap. 6 § första stycket skollagen.

Hemkommunens ansvar

3 §  Den sökandes hemkommun ansvarar för att mottagande till utbildning och annan verksamhet sker enligt 2 §.

Statsbidrag

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag får lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 2 § har tagits emot i

  • förskola,
  • förskoleklass,
  • fritidshem,
  • grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, eller
  • gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

[S2]Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem.

[S3]För barn och ungdomar som avses i 2 § första stycket får statsbidrag även lämnas om de har tagits emot i en internationell skola vars huvudman fått

[S4]För barn och ungdomar som avses i 2 § andra stycket får statsbidrag även lämnas om de har tagits emot i en internationell skola vars huvudman fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen eller ett medgivande enligt 24 kap. 4 § samma lag. Förordning (2015:806).

Statsbidragets storlek

5 §  Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens kostnad för barnets eller elevens utbildning.

[S2]Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen (2010:800) till en annan kommuns utbildning eller utbildning som anordnas av ett landsting eller av staten, avses med hemkommunens kostnad den ersättning eller det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till den andra kommunen, landstinget eller staten enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

[S3]Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen till sådan utbildning som avses i 4 § som anordnas av en enskild, avses med hemkommunens kostnad det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till verksamheten eller skolan enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

6 §  Om det belopp som avses i 5 § oskäligt överstiger hemkommunens kostnad för andra barn eller elever i motsvarande utbildning reduceras statsbidraget med ett belopp som motsvarar den överskjutande delen.

Ansökan, beslut och utbetalning

7 §  Ansökan om statsbidrag enligt denna förordning ges in till Statens skolverk som beslutar om och betalar ut bidraget. Statsbidraget betalas ut till barnets eller elevens hemkommun.

Uppgiftsskyldighet

8 §  En kommun är skyldig att lämna Statens skolverk de uppgifter som behövs för bedömningen av kommunens rätt till statsbidrag enligt denna förordning.

Återbetalning av statsbidrag

9 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
  2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

[S2]Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får skolverket efterge återkrav helt eller delvis. En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag.

Bemyndigande

10 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:806) om ändring i förordningen (2011:538) om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2016-01-01