Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer

Version:

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2012-01-19
Ändring införd
SFS 2012:30
Ikraft
2012-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning kompletterar

  1. rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen, och
  2. kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen.

2 §  Statens jordbruksverk ska ta emot Flegtlicenser enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008. Jordbruksverket ska även pröva om Flegtlicenserna kan godtas.

3 §  Jordbruksverket är även i övrigt behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008, om det inte anges något annat i denna förordning.

4 §  Tullverket ska kontrollera att sändningar överensstämmer med licenser som Jordbruksverket har godtagit.

5 §  Jordbruksverket ansvarar för kommunikationen med Europeiska kommissionen i frågor enligt EU-förordningarna och den årliga rapporteringen till kommissionen enligt artikel 8.1 i rådets förordning 2173/2005.

[S2]Tullverket ska lämna det underlag till Jordbruksverket som myndigheten behöver för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet.

6 §  Med tullmyndigheterna avses i artikel 5.7 i rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och i artiklarna 5, 6.2 och 13 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 Tullverket.

7 §  I lagen (2000:1225) om straff för smuggling finns bestämmelser om straff.

8 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer

CELEX-nr
32008R1024
Ikraftträder
2012-03-01