Inaktuell version

Förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Version: 2013:752

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2013-10-03
Ändring införd
SFS 2013
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009.

Behörig nationell myndighet

2 §  Regeringen är behörig nationell myndighet enligt artikel 8.1 i förordning (EU) nr 347/2013.

Delegation till Energimarknadsinspektionen

3 §  Energimarknadsinspektionen ska fullgöra den behöriga myndighetens uppgifter när det gäller sådana kategorier av energiinfrastruktur som anges i bilaga II punkterna 1 och 2 till förordning (EU) nr 347/2013. Regeringen ska dock ha kvar ansvaret för att fastställa tidsfrister.

[S2]Energimarknadsinspektionen ska fortlöpande hålla regeringen underrättad om pågående förfaranden enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 347/2013.

Samarbetsschema

4 §  Ett sådant övergripande beslut som anges i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 347/2013 ska utfärdas i enlighet med det samarbetsschema som avses i artikel 8.3 i förordningen.

Handbok

5 §  Energimarknadsinspektionen ska utarbeta och offentliggöra en handbok i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) nr 347/2013.

Ändringar

Förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

CELEX-nr
32013R0347
Ikraftträder
2013-11-16

Förordning (2015:366) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Omfattning
nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2017:1038) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-01-01