Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
SFS 2014:447 i lydelse enligt SFS 2014:1562
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning av

  1. statens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
  2. statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,
  3. statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227),
  4. statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, och
  5. statens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2014:1562).

2 §  Vid indrivning av sådana fordringar som anges i 1 § får Kronofogdemyndigheten besluta att ta i anspråk det fordon som skatten eller avgiften avser för betalning av gäldenärens skuld om

  1. gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar som räcker till betalning av skulden, och
  2. fordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

[S2]I fråga om ianspråktagande enligt första stycket är i övrigt bestämmelserna om utmätning i utsökningsbalken tillämpliga. Det som föreskrivs i annan lag om utmätning tillämpas även för ianspråktagande.

3 §  Uppgift om Kronofogdemyndighetens beslut ska föras in i vägtrafikregistret enligt 6 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:239, Prop. 2013/14:176, Bet. 2013/14:CU36
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:1562) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.
  2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:86, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:TU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-02-01