Inaktuell version

Förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning

Version: 2016:1316

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2016-12-20
Ändring införd
SFS 2016:1316
Ikraft
2017-02-01
Upphäver
Marknadsmissbruksförordning (2000:1101)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-28

Lagstödet för förordningen

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Insynsregister

2 §  Insynsregistret ska i fråga om personuppgifter ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den övervakning som Finansinspektionen utövar enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, och
 2. information till marknadsaktörer och andra om värdepapperstransaktioner som vidtas av personer i ledande ställning och deras närstående.

Utredningsregister

3 §  Finansinspektionen får i utredningssyfte föra ett register (utredningsregistret) i ärenden som rör överträdelse som kan föranleda sanktion enligt 5 kap. 1 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Inspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

[S2]Utredningsregistret får endast innehålla uppgifter som

 1. hämtats in genom terminalåtkomst enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
 2. lämnats ut av värdepapperscentral enligt 8 kap. 3 § första stycket samma lag,
 3. på begäran lämnats av någon enligt 3 kap. 1 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,
 4. lämnats av en utländsk tillsynsmyndighet,
 5. lämnats av annan myndighet, eller
 6. inhämtats i samband med en platsundersökning efter beslut i domstol enligt 4 kap. lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

[S3]Till registret får också uppgifter hämtas in från insynsregistret.

4 §  Behöriga att använda sig av utredningsregistret är endast sådana anställda hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

5 §  Personuppgifter i registret ska förstöras

 1. när ärendet har avslutats hos Finansinspektionen utan att det överlämnats till åklagare,
 2. när domstol har meddelat dom eller beslut med anledning av talan enligt 5 kap. 21 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och domen eller beslutet har fått laga kraft,
 3. när sanktionsföreläggande eller strafföreläggande som rör överträdelsen har godkänts,
 4. när åklagare har väckt åtal med anledning av en överträdelse, eller
 5. senast fem år efter det att uppgiften infördes i registret.

Rättelse och skadestånd

6 §  Personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Dokumentation vid undersökning efter beslut av domstol

7 §  Den som ett beslut om undersökning enligt 4 kap. 1 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning gäller och den som i övrigt berörs av undersökningen ska få ett bevis över genomförandet av denna. Beviset ska utfärdas av den som har genomfört undersökningen och innehålla följande uppgifter:

 1. när och var platsundersökningen genomfördes,
 2. vilka som var närvarande,
 3. en förteckning över det som har kopierats eller tagits om hand,
 4. om samtycke har lämnats enligt 4 kap. 5 § andra stycket lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, och
 5. annat av betydelse som har förekommit vid platsundersökningen.

Offentliggörande av administrativa sanktioner

8 §  Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2015 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

[S2]Finansinspektionen ska på samma sätt offentliggöra uppgifter om

 1. ett godkänt sanktionsföreläggande enligt 5 kap. 19 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,
 2. en dom med anledning av talan enligt 5 kap. 21 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, och
 3. en dom där yrkande enligt 4 kap. 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden bifallits.

Underrättelse till Bolagsverket om ledamöter och ersättare

9 §  Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket, om inspektionen med stöd av 5 kap. 4 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning förbjudit någon att vara styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, i ett svenskt värdepappersinstitut.

Bemyndiganden

10 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att sådana anmälningar som ska göras till Finansinspektionen enligt artikel 4.1 i marknadsmissbruksförordningen i stället ska göras till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

[S2]När det gäller lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

 1. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § 3,
 2. vad en förteckning enligt 13 § ska innehålla, och
 3. hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 18 § ska fullgöras.

Ändringar

Förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning

Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2018:344) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-05-25